Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KL1879]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 2 >> 

1BERMOELA maka pada sakali peristewa, ija-itoe pada masa itoe djoega, kaloewarlah soeatoe titah dari kaisar Augoestoes, menjoeroehkan nama-nama segala orang isi doenia disoeratkan.

2Adapon penjoeratan jang pertama ini djadi tatkala Kirenioes wali dibenoewa Sjam.

3Maka pergilah segala orang, masing-masing kanegarinja, akan disoeratkan namanja.

4Maka Joesoep pon pergilah dari Galilea, ija-itoe dari negari Nazaret, ka Joedea, kanegari Da'oed, jang bernama Baitlehem (karena ijapon asal dari soekoe dan bangsa Da'oed),

5Soepaja disoeratkan namanja dengan Marjam, toenangannja, jang dalam mengandoeng.

6Maka dengan hal jang demikian, semantara kadoewanja disana, hari pon genaplah Marjam akan bersalin.

7Maka ijapon beranak soeloeng, ija-itoe laki-laki, maka dibedoenginja dengan kain lampin, laloe dibaringkannja dalam paloengan, karena bagai mareka-itoe tiada tempat dalam roemah persinggahan.

8Maka dalam djadjahan negari itoe djoega adalah beberapa orang gombala, jang tinggal dipadang menoenggoei kawan-kawan kambingnja pada malam.

9Hairan, maka adalah sa'orang malaikat Toehan berdiri dihadapan mareka-itoe dan kamoeliaan Toehan pon bertjehaja koelilingnja, laloe mareka-itoe sakalian pon sangat takoet.

10Maka kata malaikat itoe kapadanja: Djangan kamoe takoet, karena sasoenggoehnja akoe mengchabarkan kapadamoe soeatoe kasoekaan besar, jang akan djadi bagai segala bangsa:

11Bahwa pada hari ini dalam negari Da'oed telah djadi bagaimoe Djoeroe-salamat, ija-itoe Almasih, Toehan itoe.

12Maka inilah bagaimoe akan tandanja: kamoe akan mendapat kanak-kanak itoe terbedoeng dengan kain lampin dan berbaring dalam paloengan.

13Maka sakoenjoeng-koenjoeng adalah serta dengan malaikat itoe beberapa orang malaikat daripada bala-tantara jang disorga memoedji-moedji Allah, katanja:

14Segala kamoeliaan bagai Allah dalam tempat jang tinggi dan salam di-atas boemi; karidlaannja akan manoesia!

15Hata satelah soedah segala malaikat itoe kembali daripada mareka-itoe kalangit, kata gombala itoe sa'orang kapada sa'orang: Marilah kita pergi djoega ka Baitlehem, hendak melihat perkara jang telah djadi dan jang diberi tahoe olih Toehan kapada kita.

16Maka mareka-itoepon datanglah dengan sigeranja, didapatinja akan Marjam dan Joesoep, maka adalah kanak-kanak itoe berbaring dalam paloengan.

17Satelah mareka-itoe melihat dia, ditjeriterakannja segala perkara, jang dikatakan kapadanja akan hal kanak-kanak itoe.

18Maka segala orang jang menengar dia hairanlah akan perkara, jang dikatakan olih gombala itoe kapadanja.

19Tetapi olih Marjam ditaroh akan segala perkataan ini dalam hatinja, dipikirkannja.

20Maka segala gombala itoe kembalilah sambil memoeliakan dan memoedji-moedji Allah, sebab segala perkara jang telah didengar dan dilihatnja, saperti jang dikatakan kapadanja.

21Hata satelah genap doelapan hari kanak-kanak itoe hendak disoenatkan, dinamainja akandia Isa, sebagaimana dinamai olih malaikat akandia dehoeloe daripada ija dikandoeng dalam rahim.

22Satelah soedah genap segala hari taharat iboenja, satoeroet torat Moesa, dibawa olih mareka-itoe akandia kanegari Jeroezalem, hendak dihadapkannja kapada Toehan,

23(Saperti jang tersoerat dalam torat Toehan: "Adapon segala laki-laki jang moela-moela kaloewar dari dalam rahim, ija-itoe akan diseboet soetji bagai Toehan.)"

24Dan hendak dipersembahkannja korban saperti jang terseboet dalam torat Toehan:"boeroeng tekoekoer sapasang ataw doewa ekoer anak merpati."

25Maka sasoenggoehnja dalam Jeroezalem adalah sa'orang jang bernama Simeon, ija-itoe sa'orang jang benar lagi beribadat, maka adalah ija menantikan penghiboeran Isjrail dan Rohoe'lkoedoes pon adalah padanja.

26Maka kapadanja telah dinjatakan olih Rohoe'lkoedoes bahwa tidak ija akan melihat maut sabelom dilihatnja Almasih Toehan itoe dehoeloe.

27Maka olih gerakan Roh datanglah ija kadalam roemah-Allah tatkala Isa, kanak-kanak itoe, dibawa masoek olih iboe-bapanja, hendak diboewat akandia sebagaimana adat torat,

28Di-ambil olih Simeon akandia, dipangkoenja sambil memoedji-moedji Allah, katanja:

29Ja Toehan, sakarang biarlah hambamoe kembali dengan salamat, satoedjoe dengan sabdamoe,

30Karena matakoe telah melihat salamat jang daripadamoe,

31Jang kausadiakan dihadapan segala bangsa;

32Ija-itoe soeatoe terang akan menerangi segala orang kapir, dan soeatoe kamoeliaan bagai oematmoe Isjrail.

33Maka Joesoep dan iboe kanak-kanak itoepon hairanlah akan barang jang dikatakan akan halnja.

34Maka olih Simeon pon diberi berkat kapada mareka-itoe seraja katanja kapada Marjam, iboenja: Bahwa-sanja kanak-kanak ini ditentoekan akan djatohnja dan bangkitnja banjak orang di-antara orang Isjrail dan akan soeatoe alamat, jang akan diperbantahkan.

35(Behkan, sabilah pedang pon akan makan teroes kadalam djiwamoe sendiri), soepaja kapikiran hati banjak orang djadi njata.

36Hata, maka adalah sa'orang bernama Ana, ija-itoe sa'orang nabiah, anak Panoeil daripada soekoe-bangsa Asjer, maka telah sampai banjak oemoernja dan daripada masa ija sa'orang anak-dara hidoeplah ija dengan soeaminja toedjoeh tahoen lamanja.

37Maka ijalah djanda, oemoernja kira-kira doelapan poeloeh empat tahoen, maka tidak oendoer ija dari dalam roemah Allah, melainkan ija berboewat ibadat kapada Allah dengan berpoewasa dan sembahjang pada siang dan malam.

38Maka pada koetika itoe djoega datanglah ija dan ijapon memoedji-moedji Toehan dan berkata-kata akan perkara itoe kapada segala orang dalam Jeroezalem jang menantikan peneboesan.

39SJAHADAN, satelah soedah dilakoekannja segala perkara itoe satoedjoe dengan boenji torat Toehan, kembalilah mareka-itoe kaGalilea, kanegarinja sendiri, ija-itoe kaNazaret.

40Maka kanak-kanak itoepon makin besar dan bertambah-tambah koewat rohnja dan penoehlah ija dengan boedi dan karoenia Allah pon adalah atasnja.

41Maka pada tiap-tiap tahoen pergilah iboe-bapanja kaJeroezalem pada hari-raja Pasah.

42Satelah oemoer Isa sampai doewa-belas tahoen pergilah mareka-itoe kaJeroezalem sebagaimana adat hari-raja itoe.

43Satelah soedah digenapkannja segala hari itoe disana, tatkala poelang mareka-itoe, katinggalan Isa, boedak itoe, diJeroezalem, maka Joesoep dan iboenja pon ta tahoe.

44Tetapi sebab pada sangkanja ija di-antara segala kawan berdjalan, pergilah mareka-itoe sadjaoeh satoe hari perdjalanan, ditjeharinja di-antara segala sanak-saoedaranja dan kenal-kenalannja.

45Satelah tidak didapatinja akandia, baliklah mareka-itoe kaJeroezalem hendak mentjehari dia.

46Maka sasoenggoehnja kemoedian daripada tiga hari didapati olih mareka-itoe akandia dalam roemah Allah, adalah ija doedoek ditengah-tengah segala pandita, menengarkan perkataannja dan bersoeal-soeal dengan mareka-itoe.

47Maka segala orang jang menengar perkataannja itoepon tertjengang-tjenganglah sebab pengetahoeannja dan segala djawabnja.

48Demi dilihat olih iboe-bapanja akandia dahsjatlah mareka-itoe, maka kata iboenja kapadanja: Hai anakkoe, mengapa engkau berboewat demikian akan kami? bahwa bapamoe dan akoe mentjehari engkau dengan soesah hati.

49Maka sahoet Isa kapada mareka-itoe: Mengapa akoe kamoe tjehari? tidakkah kamoe tahoe, bahwa tadapat tidak adalah akoe dalam roemah Bapakoe?

50Maka tidak mareka-itoe mengerti perkataan ini, jang dikatakannja kapadanja.

51Maka berdjalanlah ija dengan mareka-itoe, laloe datang kaNazaret dan ditoeroetnja perentahnja, tetapi olih iboenja ditaroh akan segala perkara ini dalam hatinja.

52Maka Isa pon makinlah bertambah-tambah boedinja dan besarnja dan dalam karoenia Allah dan manoesia.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel