Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KL1879]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 28 >> 

1BERMOELA, maka pada kasoedahan hari sabat, pada waktoe dini-hari, ija-itoe hari ahad, datanglah Marjam Magdalena dan Marjam jang lain itoe hendak melihat koeboernja.

2Hairan, maka djadilah gempa-boemi jang besar, karena sa'orang malaikat Toehan toeroen dari langit datang menggolikkan batoe itoe dari pintoe koeboernja, laloe doedoeklah di-atasnja.

3Maka adalah roepanja saperti kilat dan pakaijannja pon poetih saperti tsaldjoe.

4Maka dari sebab takoet akandia goemetarlah segala pengawal, sahingga mendjadi saperti orang mati.

5Tetapi kata malaikat kapada orang perempoewan itoe: Djangan kamoe takoet, karena tahoelah akoe bahwa kamoe mentjehari Isa, jang dipalangkan.

6Maka tiada ija disini, karena telah ija bangkit poela, saperti katanja dehoeloe. Marilah kamoe, lihat akan tempat Toehan berbaring,

7Dan sigeralah pergi mengatakan kapada moerid-moeridnja, bahwa telah ija bangkit dari antara orang mati; bahwa sasoenggoehnja ijapon akan mendehoeloei kamoe pergi ka Galilea, maka disana kelak kamoe akan melihat dia. Bahwa-sanja akoe jang memberi tahoe perkara ini kapadamoe.

8Hata maka mareka-itoepon bersigera-sigera balik dari koeboer dengan takoet bertjampoer kasoekaan besar serta berlari-lari hendak memberi tahoe hal itoe kapada moerid-moerid Isa.

9Adapon semantara mareka-itoe berdjalan hendak memberi tahoe kapada moerid-moeridnja, hairan, maka bertemoelah Isa dengan dia seraja katanja: Assalam alaikoem! Maka datanglah mareka-itoe memeloek kakinja serta soedjoed menjembah dia.

10Laloe sabda Isa kapadanja: Djangan kamoe takoet; pergilah memberi tahoe ini kapada segala saoedarakoe, soepaja mareka-itoe pergi ka Galilea, maka disana kelak mareka-itoe akan berdjoempa dengan akoe.

11KALAKIAN maka semantara mareka-itoe berdjalan bahwa-sanja adalah beberapa orang daripada pengawal itoepon masoek kadalam negari memberi tahoe kapada kapala-kapala imam segala perkara jang telah djadi itoe.

12Laloe berhimpoenlah mareka-itoe dengan segala toewa-toewa; satelah soedah berbitjara, diberinja amat banjak oewang kapada orang lasjkar itoe,

13Katanja: Hendaklah kamoe katakan: Bahwa pada waktoe malam datanglah moerid-moeridnja mentjoeri dia semantara kami tidoer.

14Maka djikalau kiranja ija-itoe kadengaran kapada wali kelak, kami djoega akan menjenangkan dia, sahingga ta'oesah kamoe chawatir.

15Maka olih orang lasjkar di-ambil akan oewang itoe, diboewatnja saperti pengadjaran mareka-itoe. Maka berpetjah-petjahlah perkataan itoe di-antara segala orang Jehoedi sampai kapada hari ini.

16Maka kasabelas orang moerid-moeridnja pon pergilah ka Galilea, kaboekit jang telah ditentoekan Isa kapadanja.

17Demi dilihatnja Isa menjembah soedjoedlah mareka-itoe kapadanja, tetapi ada djoega beberapa orang jang lagi sjak hatinja.

18Maka datanglah Isa hampir kapadanja laloe katanja: Bahwa segala koewasa telah dikaroeniakan kapadakoe, baik dilangit, baik di-atas boemi

19Sebab itoe pergilah kamoe mengadjar segala bangsa; baptiskanlah mareka-itoe demi nama Bapa dan Anak dan Rohoe'lkoedoes dan adjarkanlah mareka-itoe menoeroet segala sasoeatoe jang telah koepesan kapadamoe.

20Bahwa sasoenggoehnja adalah akoe serta dengan kamoe pada sadiakala, hingga kapada kasoedahan alam ini. Amin!


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 28 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel