Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KL1879]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 6 >> 

1Ingatlah baik-baik djangan kamoe berboewat kabadjikanmoe dihadapan orang, soepaja ija-itoe dilihat orang, melainkan tidak kamoe mendapat pehala daripada Bapamoe jang disorga.

2Sebab itoe apabila kamoe memberi derma, djangan kamoe menjoeroeh menioep seroenai dihadapanmoe, saperti jang diboewat olih orang poera-poera dalam masdjid dan diloeroeng, soepaja dipoedji orang akandia. Bahwa sasoenggoehnja akoe berkata kapadamoe, telah soedah mareka-itoe mendapat pehalanja.

3Tetapi apabila kamoe memberi derma djangan diketahoei olih tangan-kirimoe akan barang jang diboewat olih tangan-kananmoe.

4Soepaja dermamoe itoe dengan semboeni, maka Bapamoe, jang ada melihat segala perkara jang semboeni itoe, Ija djoega akan membalasnja kapadamoe dengan njata-njata.

5Maka apabila kamoe sembahjang, djangan kamoe toeroet kalakoean orang poera-poera, karena mareka-itoe soeka sembahjang dengan berdiri dalam masdjid dan pada sikoe loeroeng, soepaja ija-itoe dilihat orang. Sasoenggoehnja akoe berkata kapadamoe bahwa telah soedah mareka-itoe mendapat pehalanja.

6Tetapi adapon akan kamoe, apabila kamoe hendak sembahjang, masoeklah kadalam bilikmoe bersakat, koentjikanlah pintoenja dan pintalah-doa kapada Bapamoe jang tidak kalihatan, maka Bapamoe jang ada melihat segala perkara jang semboeni itoe, Ija djoega akan membalasnja kapadamoe dengan njata-njata.

7Maka apabila kamoe meminta-doa, djangan oelang-oelangi perkataan jang sia-sia, saperti adat orang kapir, karena pada sangka mareka-itoe soepaja diterima Allah sebab banjak perkataan.

8Maka sebab itoe djangan kamoe toeroet kalakoean mareka-itoe, karena Bapamoe mengetahoei barang jang bergoena kapadamoe, ija-itoe terdehoeloe daripada kamoe minta kapadanja.

9Sebab itoe hendaklah kamoe meminta-doa demikian boenjinja: Bapa kami jang ada disorga, dipermoeliakan kiranja Namamoe;

10Datanglah kiranja karadjaanmoe; kahendakmoe berlakoelah di-atas boemi ini saperti dalam sorga.

11Berilah akan kami pada hari ini rezeki jang tjoekoep;

12Dan ampoenilah segala salah kami, saperti kami pon mengampoeni orang jang bersalah kapada kami.

13Dan djangan bawa akan kami kadalam penggoda, melainkan lepaskanlah kami daripada jang djahat, karena engkaulah jang mempoenjai karadjaan dan koewasa dan kamoeliaan pada salama-lamanja. Amin.

14Karena djikalau kamoe mengampoeni salah orang lain, Bapamoe jang disorga pon akan mengampoeni salahmoe.

15Tetapi djikalau tidak kamoe mengampoeni salah orang lain, maka Bapamoe pon tidak akan mengampoeni salahmoe.

16Danlagi poela apabila kamoe berpoewasa, djangan kamoe toeroet kalakoean orang poera-poera, ija-itoe dengan masam moeka, karena mareka-itoe mengobahkan moekanja, soepaja ija-itoe dilihat orang apabila mareka-itoe berpoewasa. Bahwa sasoenggoehnja akoe berkata kapadamoe, telah soedah mareka-itoe mendapat pehalanja.

17Adapon apabila kamoe berpoewasa hendaklah kamoe memperminjakkan kapalamoe dan membasoeh moekamoe,

18Soepaja djangan dilihat orang akan kamoe berpoewasa, melainkan ija-itoe dilihat olih Bapamoe jang tidak kalihatan, maka Bapamoe jang melihat segala perkara jang semboeni itoe, Ija djoega akan membalasnja kapadamoe dengan njata-njata.

19Maka djangan kamoe koempoelkan harta-benda akan dirimoe di-atas boemi, ija-itoe ditempat gegat dan karat membinasakan dia dan pentjoeri pon menetas laloe mentjoeri.

20Melainkan himponkanlah harta-benda akan dirimoe dalam sorga, ija-itoe ditempat jang tidak gegat dan karat membinasakan dia dan tidak djoega pentjoeri menetas ataw mentjoeri,

21Karena barang dimana hartamoe, disana djoega akan ada hatimoe.

22Adapon mata ija-itoe pelita toeboeh; sebab itoe djikalau matamoe baik, nistjaja sagenap toeboehmoe pon teranglah adanja.

23Tetapi djikalau matamoe sakit, nistjaja sagenap toeboehmoe pon akan gelap. Maka djikalau kiranja terang jang didalam dirimoe itoe mendjadi gelap, entah bagaimana besarnja gelap itoe?

24Tabolih sa'orang hamba bertoewankan doewa orang, karena tadapat tidak ija kelak bentji akan salah sa'orang dan kasih akan sa'orangnja, ataw ija berdamping dengan salah sa'orang dan mengedji akan sa'orangnja. Tabolih kamoe mendjadi hamba Allah dan hamba Mamon pon.

25Sebab itoe akoe berkata kapadamoe: Djangan kamoe bertjinta akan hal kahidoepanmoe akan barang jang hendak kamoe makan, ataw jang hendak kamoe minoem, ataw akan hal toeboehmoe barang jang hendak kamoe pakai. Boekankah njawa itoe perkara jang lebih besar daripada makanan dan toeboeh itoepon perkara jang lebih besar daripada pakaijan?

26Tjamkanlah segala boeroeng jang dioedara, bahwa tidak ija menaboer dan tidak poela ija menjabit, danlagi tidak ija menghimponkan bekal dalam peloeboer, tetapi Bapamoe jang disorga djoega memeliharakan dia. Boekankah kamoe amat melipoeti segala boeroeng itoe?

27Siapa garangan daripada kamoe jang ada menaroh pertjintaan itoe bolih menambahi landjoet oemoernja dengan sedikit djoea?

28Danlagi mengapa kamoe bertjinta akan perkara pakaijanmoe? Timbangkanlah hal boenga-bakoeng dipadang, bagaimana bertoemboeh ija dengan tidak beroesaha dan tidak poela ija memintal benang;

29Bahwa akoe berkata kapadamoe: Djikalau radja Solaiman dengan segala kamoeliaannja sakalipon tatahoe ija beperhiasan saperti boenga sakoentoem itoe.

30Maka djikalau demikian peri dihiasi Allah akan roempoet dipadang, jang ada pada hari ini dan esoek ditjampak kadalam dapoer, boekankah terlebih poela Toehan memberi pakaijan kapadamoe, hai orang jang koerang pertjaja?

31Sebab itoe djangan kamoe bepertjintaan serta katamoe: Apakah jang hendak kami makan? ataw: Apakah jang hendak kami minoem? ataw: Apakah jang hendak kami pakai?

32Karena segala perkara ini ditoentoet olih orang kapir, maka diketahoei olih Bapamoe jang disorga akan hal kamoe berhadjat akan segala perkara ini.

33Tetapi tjeharilah dehoeloe karadjaan Allah serta dengan kabenarannja, maka segala perkara inipon akan ditambahkan kapadamoe.

34Sebab itoe djangan kamoe bertjinta akan hal hari esoek, karena esoek hari itoe ada kasoesahannja sendiri dan pada tiap-tiap hari tjoekoeplah kasoesahannja sendiri.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel