Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KL1879]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 10 >> 

1Maka Isapon berangkatlah darisana, dilaloeinja tanah jang disaberang Jarden, laloe sampailah ija kadjadjahan negari Joedea. Maka orang banjak pon berhimpoenlah kapadanja poela, laloe di-adjarnja mareka-itoe poela saperti adatnja.

2Maka datanglah segala orang Parisi kapadanja, hendak mentjobai dia; laloe mareka-itoe bertanja demikian: Adakah bolih orang memboewangkan bininja?

3Maka sahoetnja kapada mareka-itoe: Bagaimana dipesan olih Moesa kapadamoe?

4Maka kata mareka-itoe: Bahwa olih Moesa diloeloeskan memboewat soerat talak dan memboewangkan bini.

5Maka sahoet Isa kapada mareka-itoe: Bahwa olih sebab kakerasan hatimoe disoeratkannja hoekoem ini.

6Akan tetapi daripada permoelaan segala kadjadian didjadikan Allah akandia laki-bini.

7"Sebab itoe hendaklah orang meninggalkan iboe-bapanja dan berdamping dengan bininja."

8"Maka kadoewanja itoe akan mendjadi sadaging djoea;" maka dalam hal jang demikian boekannja lagi mareka-itoe doewa, melainkan sadaging djoea adanja.

9Sebab itoe mana jang telah didjodokan Allah, djangan manoesia mentjeraikan dia.

10Laloe moerid-moeridnja bertanjakan dia poela dalam roemah akan perkara itoe.

11Maka katanja kapada mareka-itoe: Barang-siapa jang memboewangkan bininja laloe kawin dengan jang lain, ija-itoe berboewat zina' akandia.

12Maka djikalau sa'orang perempoewan meninggalkan lakinja laloe kawin dengan jang lain, ija-itoepon berboewat zina' djoega.

13Hata maka ada kanak-kanak dibawa oranglah kapada Isa, soepaja didjamahnja akandia, maka olih moerid-moeridnja digoesar akan orang jang membawa dia.

14Tetapi demi dilihat Isa akan hal itoe, marahlah sangat ija, laloe katanja kapada mareka-itoe: Biarkanlah kanak-kanak itoe datang kapadakoe; djanganlah ditegahkan, karena orang jang demikian mempoenjai karadjaan Allah.

15Sasoenggoehnja akoe berkata kapadamoe: Barang-siapa jang tidak menerima karadjaan Allah itoe salakoe sa'orang kanak-kanak, maka tidak ija akan masoek kadalamnja.

16Maka didekaplah olih Isa akan kanak-kanak itoe, sambil ditoempangkannja tangannja padanja diberkatinja.

17SJAHADAN satelah ija kaloewar kapada loeroeng berlari-larilah sa'orang datang mendapatkan dia, laloe berteloet dihadapannja seraja bertanja kapadanja: Ja goeroe jang baik, apakah jang patoet sehaja perboewat soepaja sehaja mewaritsi hidoep jang kekal?

18Maka kata Isa kapadanja: Mengapa akoe ini kaukatakan baik? Bahwa tiada jang baik melainkan satoe, ija-itoe Allah.

19Maka engkau mengetahoei sabda Allah: "Djangan berboewat zina'; djangan memboenoeh; djangan mentjoeri; djangan memberi kasaksian doesta; djangan meroegikan sa'orang djoea pon dan berilah hormat akan bapamoe dan akan iboemoe."

20Tetapi sahoet orang itoe, katanja kapadanja: Ja goeroe, segala perkara ini sehaja toeroet dari ketjil sehaja.

21Maka dipandang Isa kapadanja dengan kasih akandia seraja katanja: Bahwa saperkara djoea koerang padamoe: Pergilah; djoewal segala sasoeatoe jang padamoe; berikanlah kapada orang-orang miskin; maka engkau akan berolih soeatoe mata-benda dalam sorga, dan marilah engkau, angkatlah palang itoe, ikoetlah akoe.

22Tetapi berdoeka-tjitalah hati orang itoe olih sebab perkataan ini, laloe pergilah ija dengan kadoekaannja, karena adalah ija menaroh banjak harta.

23Maka dipandang Isa berkoeliling seraja katanja kapada moerid-moeridnja: Bagaimana soekar orang jang menaroh harta itoe masoek kadalam karadjaan Allah.

24Maka tertjengang-tjenganglah moerid-moeridnja olih perkataannja ini, tetapi sahoet Isa lagi, katanja kapada mareka-itoe: Hai anak-anakkoe, bagaimana soesah bagai mareka-itoe, jang menaroh harapnja pada hartanja, akan masoek kadalam karadjaan Allah!

25Moedah djoega sa'ekoer onta masoek teroes daripada lobang djaroem daripada sa'orang jang kaja masoek kadalam karadjaan Allah.

26Maka makinlah sangat tertjengang-tjengang mareka-itoe seraja katanja sama sendirinja: Djikalau demikian, siapa garangan bolih salamat?

27Maka dipandang olih Isa kapada mareka-itoe seraja katanja: Bahwa kapada manoesia ija-itoe moestahil adanja, tetapi boekan kapada Allah, karena adapon akan Allah segala sasoeatoe adalah dalam koewasanja.

28Kemoedian dimoelai olih Peteroes berkata kapada Isa demikian: Bahwa telah kami tinggalkan samoewanja laloe mengikoet toewan.

29Maka oedjar Isa: Sasoenggoehnja akoe berkata kapadamoe, sa'orang pon tiada, jang telah meninggalkan roemah, ataw saoedara laki-laki, ataw saoedara perempoewan, ataw bapa, ataw iboe, ataw bini, ataw anak-anak, ataw bendang karena sebab akoe dan sebab indjil,

30Melainkan ijapon akan berolih saratoes ganda pada zaman ini roemah dan saoedara laki-laki dan saoedara perempoewan dan iboe dan anak-anak dan bendang serta dengan aniaja, dan dalam acherat hidoep jang kekal.

31Tetapi banjak jang pertama itoe akan djadi jang terkemoedian dan jang terkemoedian itoe akan djadi jang pertama.

32Hata, maka adalah mareka-itoe didjalan hendak naik ka Jeroezalem dan Isa pon berdjalan pada hoeloe mareka-itoe, maka tertjengang-tjenganglah mareka-itoe dan mengiringkan dia dengan takoet. Maka olih Isa dipanggil poela akan kadoewa-belas moeridnja, dimoelainja mengatakan kapada mareka-itoe segala perkara jang kelak akan berlakoe atas dirinja,

33Katanja: Bahwa-sanja kita naik ka Jeroezalem, maka Anak-manoesia akan diserahkan kapada segala kapala imam dan katib-katib, maka mareka-itoe akan menghoekoemkan dia akan mati diboenoeh dan menjerahkan dia kapada orang kapir.

34Dan mareka-itoe akan mengolok-olokkan dia dan menjesah dan meloedahi dan memboenoeh dia kelak, maka kemoedian daripada tiga hari ijapon akan bangkit poela.

35Maka Jakoeb dan Jahja, anak-anak Zabdi pon datanglah kapada Isa, katanja: Ja goeroe, kami minta toewan boewat pada kami barang jang kami kahendaki.

36Maka oedjarnja kapada mareka-itoe: Apakah kamoe kahendaki, jang bolih koeperboewat padamoe?

37Maka kata mareka-itoe kapadanja: Berilah kiranja kami bolih doedoek, sa'orang pada sabelah kanan, sa'orang pada sabelah kiri toewan dalam kamoeliaan toewan.

38Tetapi kata Isa kapada mareka-itoe: Bahwa kamoe ta tahoe akan barang jang kamoe pinta; bolihkah kamoe minoem piala, jang koeminoem itoe dan dibaptiskan dengan baptisan, jang saperti akoe dibaptiskan?

39Maka kata mareka-itoe kapadanja: Bolih kami! Maka kata Isa kapada mareka-itoe: Sasoenggoehnja kamoe akan minoem djoega piala jang koeminoem itoe dan kamoe akan dibaptiskan dengan baptisan, jang saperti akoe dibaptiskan,

40Tetapi akan perkara doedoek pada sabelah kiri-kanankoe itoe boekan dalam koewasakoe memberikan dia, melainkan ija-itoe akan diberi kapada orang, jang ija-itoe disadiakan bagainja.

41Maka apabila perkara ini kadengaran kapada kasapoeloeh orang itoe, moelai ketjil-hatilah mareka-itoe akan Jakoeb dan Jahja.

42Tetapi dipanggil Isa akan mareka-itoe sakalian, laloe katanja: Kamoe tahoe, adapon mareka-itoe, jang disangka penghoeloe segala bangsa, ija-itoe memerentahkan dia dan segala orang besar-besarnja pon melakoekan koewasanja atasnja.

43Tetapi di-antara kamoe djanganlah demikian, melainkan barang-siapa jang hendak mendjadi besar di-antara kamoe, ija-itoe akan mendjadi hambamoe;

44Dan barang-siapa jang hendak mendjadi penghoeloe di-antara kamoe, ija-itoe akan mendjadi hamba kapada kamoe sakalian.

45Karena Anak-manoesia pon datang boekan hendak dilajani, melainkan hendak melajani dan memberikan djiwanja akan teboesan banjak orang.

46Hata mareka-itoepon sampailah kanegari Jericho, maka tatkala Isa kaloewar dari Jericho dengan moerid-moeridnja serta dengan amat banjak orang adalah Bartimeoes jang boeta, bin Timeoes itoe, doedoek ditepi djalan minta-minta sedekah.

47Demi didengarnja bahwa jang berdjalan laloe ija-itoe Isa orang Nazaret, moelailah ija berseroe-seroe, katanja: Ja Isa, ja poetera Da'oed, kasihankan apalah sehaja!

48Maka olih beberapa-berapa orang digoesar akandia soepaja diam, tetapi makin lebih ija berseroe-seroe: Kasihankan apalah sehaja, ja poetera Da'oed!

49Maka Isapon berhentilah, laloe disoeroehnja panggil; maka dipanggil mareka-itoe orang boeta itoe, katanja: Pertetapkanlah hatimoe, bangkitlah; dipanggilnja engkau.

50Maka ditanggalkan orang boeta itoe selimoetnja, laloe bangkit berdiri datang mendapatkan Isa.

51Maka sahoet Isa kapadanja, katanja: Apakah kaukahendaki koeperboewat padamoe? Maka sahoet orang boeta itoe: Ja toewan, biarlah mata sehaja tjelek.

52Maka kata Isa kapadanja: Pergilah engkau, bahwa pertjajamoe telah menjalamatkan dikau. Maka dengan sakoetika itoe djoega tjeleklah matanja, laloe di-ikoetnja Isa berdjalan.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran