Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KL1879]     [PL]  [PB] 
 <<  Titus 2 >> 

1Tetapi hendaklah engkau mengatakan barang jang satoedjoe dengan pengadjaran jang sah itoe.

2Ija-itoe patoetlah segala orang toewa-toewa itoe sioeman dan begawan dan bidjaksana dan betoel dalam pertjaja dan dalam kasih dan dalam sabar.

3Demikian pon segala perempoewan toewa-toewa itoe hendaklah mareka-itoe begawan dengan roepanja saperti patoet pada orang soetji; djangan mareka-itoe toekang pitnah ataw soeka minoem banjak ajar-anggoer, melainkan hendaklah mareka-itoe mendjadi goeroe dalam perboewatan jang baik.

4Soepaja di-adjarnja perempoewan moeda-moeda mendjadi bidjaksana dan kasih akan soeaminja dan akan anak-anaknja,

5Dengan bertarak dan soetji dan tjeremat dan baik hati dan menoeroet perentah lakinja sendiri, soepaja sabda Allah djangan dihoedjat.

6Demikian pon berilah nasihat kapada orang laki-laki jang moeda-moeda, soepaja mareka-itoe bertarak.

7Maka dalam segala perkara hendaklah engkau menjatakan dirimoe soeatoe toeladan kabadjikan dan lagi dalam pengadjaranmoe pon njatakanlah kasoetjian dan moetabir dan toeloes,

8Dan perkataan sah, jang tadapat ditjela, soepaja orang jang melawan itoe mendjadi maloe sebab soeatoe kadjahatan pon tiada, jang dapat dikatakannja akan halmoe.

9Berilah nasihat kapada segala hamba, soepaja mareka-itoe menoeroet perentah toewannja dan menjoekakan toewannja dalam segala perkara dan djangan mareka-itoe bantahan.

10Dan djangan di-ambilnja barang sasoeatoe tjoeri-tjoeri, melainkan hendaklah mareka-itoe menjatakan dirinja satiawan, soepaja dalam segala perkara mareka-itoe mendjadi soeatoe perhiasan bagai pengadjaran Allah, Djoeroe-salamat kita.

11Karena karoenia Allah, jang mendatangkan salamat kapada segala manoesia, itoe telah kalihatan,

12Dan di-adjarnja kita menoelak segala djahat dan napsoe doenia ini dan hendaklah kalakoean kita dengan pertarakan dan kabenaran dan kabaktian dalam doenia ini,

13Sambil menantikan pengharapan jang berbehagia dan kanjataan kamoeliaan Allah, jang maha besar, dan Isa Almasih, Djoeroe-salamat kita,

14Jang telah menjerahkan dirinja karena kita soepaja diteboesnja kita daripada segala djahat dan disoetjikannja bagai dirinja soeatoe kaum, jang radjin dalam perboewatan jang baik.

15Adjarkanlah segala perkara ini dan berilah nasihat dan tempelakkanlah dengan segala jakin. Maka djangan barang sa'orang mentjelakan dikau.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Titus 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel