Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KL1879]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 9 >> 

1SJAHADAN, maka malaikat jang kalima itoepon menioeplah napirinja, laloe koelihat goegoer saboewah bintang dari langit kapada boemi, maka dikaroeniakan kapadanja anak-koentji keloeboeran toebir itoe.

2Maka diboekakannja keloeboeran toebir itoe, laloe naiklah asap dari dalamnja saperti asap dapoer besar, sahingga kagelapanlah matahari dan oedara pon dari sebab asap keloeboeran itoe.

3Maka daripada asap itoe kaloewarlah bilalang ka-atas boemi, maka diberi koewasa kapadanja bagaikan koewasa kaladjengking di-atas boemi.

4Dan dipesan kapadanja djangan dibinasakannja roempoet jang di-atas boemi, ataw barang toemboeh-toemboehan jang hidjau, ataw barang pohon kajoe, melainkan hanja segala orang sadja, jang tiadalah meterai Allah pada dahinja.

5Maka diberi koewasa kapadanja, boekan akan memboenoeh orang, melainkan akan menjiksakan dia lima boelan lamanja. Adapon siksanja itoe adalah saperti siksa kaladjengking apabila disengatnja orang.

6Maka pada masa itoelah segala manoesia akan mentjehari mati, tetapi tidak didapatinja akandia, dan dikahendakinja akan mati, tetapi maut akan lari daripadanja.

7Maka adalah roepa bilalang itoe saperti koeda jang langkap akan berperang, dan di-atas kapalanja adalah saperti makota saroepa emas dan moekanja bagaikan moeka manoesia,

8Dan ija beramboet saperti ramboet perempoewan dan giginja pon saperti gigi singa.

9Dan ija berbaroet-dada saperti berbaroet-dada daripada besi dan boenji sajapnja bagaikan boenji rata jang dihela olih beberapa-berapa koeda dalam peperangan.

10Dan ada poela padanja ekoer saperti ekoer kaladjengking lagi bersengat, maka dalam ekoernja adalah koewasanja akan menjakiti manoesia lima boelan lamanja;

11Dan ada poela radjanja, ija-itoe malak toebir, maka namanja dengan behasa iberani itoe Abadon dan dengan behasa Gerika namanja Apolion.

12Adapon bela jang satoe itoe telah laloe; bahwa sasoenggoehnja akan datang poela doewa bela lagi kemoedian.

13HATA, maka malaikat jang kaenam itoepon menioeplah napirinja, laloe koedengar soeatoe soewara terbit daripada kaempat tandoek medzbah emas, jang dihadapan hadlerat Allah,

14Katanja kapada malaikat jang kaenam, jang memegang napiri itoe: Lepaskanlah kaempat orang malaikat, jang terbeloenggoe hampir dengan soengai Poerat jang besar.

15Maka kaempat orang malaikat itoepon dilepaskanlah, jang telah disadiakan bagai koetika dan hari dan boelan dan tahoen itoelah, soepaja diboenoehnja akan sapertiga segala manoesia.

16Maka bilangan tantara jang berkandaraan itoe doewa kali berlaksa-laksa; maka koedengar bilangannja.

17Maka segala koeda dan segala orang jang mengandarainja, jang koelihat dalam penglihatan ini, demikianlah roepanja: mareka-itoe berbaroet-dada merah api dan biroe laoet dan warna balerang. Adapon kapala segala koeda itoe bagaikan kapala singa dan dari moeloetnja kaloewarlah api dan asap dan balerang.

18Maka dengan katiga bela ini terboenoeh sapertiga segala manoesia, ija-itoe dengan api dan asap dan balerang, jang kaloewar daripada moeloetnja.

19Karena koewasanja adalah dalam moeloetnja dan pada ekoernja, tegal ekoernja saroepa dengan oelar, ija-itoe berkapala dan dengan dia djoega ija memberi mara.

20Maka segala orang jang lagi tinggal dan jang tidak terboenoeh dengan bela ini, tidak djoega mareka-itoe bertobat daripada perboewatan tangannja, ija-itoe daripada menjembah sjaitan dan berhala jang dari emas dan perak dan tembaga dan batoe dan kajoe, jang tadapat melihat ataw menengar ataw berdjalan.

21Maka tidak djoega mareka-itoe bertobat daripada memboenoeh orang ataw daripada hobatannja ataw daripada zipa'nja ataw daripada tjoerinja.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Wahyu 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran