Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KL1879]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 1 >> 

1BAHWA pada moela pertama adalah Kalam, maka Kalam itoe dengan Allah dan Kalam itoelah Allah.

2Maka ija-itoe pada moela pertama dengan Allah.

3Bahwa segala sasoeatoe didjadikan olihnja, maka dengan tiada ija soeatoepon tidak djadi daripada segala jang telah djadi itoe.

4Maka dalamnja adalah hidoep dan hidoep itoelah terang bagai manoesia.

5Maka terang itoe bertjehaja-tjehaja dalam gelap, tetapi gelap itoe tidak menerima dia.

6SABERMOELA maka adalah sa'orang, bernama Jahja, disoeroehkan olih Allah.

7Maka datanglah orang itoe akan mendjadi saksi, hendak memberi kasaksian akan terang itoe, soepaja bolih mareka-itoe sakalian pertjaja olih sebabnja.

8Boekan ija sendiri terang itoe, melainkan ija disoeroehkan, soepaja ija memberi kasaksian akan terang itoe.

9Adapon terang benar, jang menerangi segala orang, ija-itoe ada datang kadalam doenia.

10Maka adalah ija dalam doenia dan telah didjadikannja doenia, tetapi doenia tidak kenal akandia.

11Maka telah ija datang kapada miliknja, tetapi orang miliknja tidak menerima dia.

12Tetapi saberapa banjak orang jang telah menerima dia, kapada mareka-itoe diberinja koewasa akan mendjadi anak-anak Allah, ija-itoe orang jang pertjaja akan namanja.

13Jang boekan daripada darah, ataw daripada kahendak daging, ataw daripada kahendak orang laki-laki, melainkan daripada Allah djadinja.

14Maka Kalam itoe telah mendjadi daging dan doedoek di-antara kami (maka telah kami melihat kamoeliaannja, soeatoe kamoeliaan saperti Anak toenggal Bapa, penoehlah ija dengan karoenia dan kabenaran.

15Maka Jahja pon bersaksikanlah akan halnja sambil berseroe-seroe, katanja: Bahwa inilah dia, jang koekatakan akan halnja: Adapon jang datang kemoedian daripadakoe kelak, ija-itoe telah djadi dehoeloe daripadakoe, karena telah ada ija dehoeloe daripadakoe.

16Maka daripada kalempahannja kita sakalian telah berolih karoenia akan ganti karoenia.

17Karena torat itoe diberikan olih Moesa, tetapi karoenia dan kabenaran telah djadi olih Isa Almasih.

18Sa'orang djoeapon tiada, jang pernah melihat Allah; bahwa Anak toenggal, jang dalam ribaan Bapa, ija-itoe telah menjatakan Dia.

19Maka inilah kasaksian Jahja tatkala disoeroehkan orang Jehoedi akan segala imam dan orang Lewi dari Jeroezalem pergi bertanjakan dia demikian: Siapa engkau?

20Maka mengakoelah ija, tidak ija bersangkal, melainkan di-akoenja: Bahwa akoe ini boekan Almasih.

21Maka mareka-itoepon bertanja akandia: Siapa garangan engkau? Eliakah? Maka, sahoetnja: Boekan. Engkaukah nabi itoe? Maka sahoetnja: Boekan.

22Laloe kata mareka-itoe kapadanja: Siapa engkau? soepaja bolih kami memberi djawab kapada orang, jang menjoeroehkan kami ini. Apatah katamoe akan hal dirimoe?

23Maka katanja: Bahwa akoe inilah "soewara orang jang berseroe-seroe dipadang belantara: Ratakanlah djalan Toehan," saperti jang dikatakan olih nabi Jesaja.

24Hata adapon orang jang disoeroehkan, ija-itoe daripada orang Parisi.

25Maka bertanjalah mareka-itoe akandia: Djikalau engkau boekan Almasih dan boekan Elia dan boekan nabi itoe, mengapa engkau membaptiskan orang?

26Maka sahoet Jahja kapada mareka-itoe, katanja: Bahwa akoe membaptiskan dengan ajar, tetapi di-antara kamoe ada berdiri sa'orang, jang tidak kamoe kenal;

27Bahwa ija-itoelah dia, jang datang kemoedian daripadakoe kelak dan jang telah djadi dehoeloe daripadakoe; maka akoe tapatoet akan mengoeraikan tali kasoetnja

28Maka segala perkara ini telah djadi di Bait-abara, jang disaberang Jarden, ditempat Jahja membaptiskan orang.

29ARAKIAN, pada kaesoekan harinja dilihat olih Jahja akan Isa datang kapadanja, maka kata Jahja: Lihatlah anak-domba Allah, jang menghapoeskan dosa doenia itoe

30Maka inilah dia, jang koekatakan akan halnja: Bahwa kemoedian daripadakoe kelak datang sa'orang, jang djadi dehoeloe daripadakoe, karena telah ada ija dehoeloe daripada akoe.

31Maka akoe takenal akandia, tetapi soepaja njatalah ija kapada orang Isjrail datanglah akoe membaptiskan orang dengan ajar.

32Maka bersaksikanlah Jahja, katanja: Bahwa telah koelihat Roh toeroen dari langit saperti boeroeng merpati, laloe tinggal padanja.

33Maka akoe takenal akandia, tetapi jang menjoeroehkan dakoe membaptiskan orang dengan ajar, Ija telah bersabda kapadakoe: Adapon orang, jang kaulihat Roh toeroen kapadanja dan tinggal padanja, ija-itoelah dia, jang membaptiskan orang dengan Rohoe'lkoedoes.

34Maka ija-itoe telah koelihat dan akoepon memberi kasaksian, bahwa ija-inilah Anak Allah.

35KALAKIAN, maka pada kaesoekan harinja adalah Jahja dengan doewa orang moeridnja pon berdiri poela disana.

36Demi dilihatnja Isa berdjalan-djalan itoe, katanja: Lihatlah Anak-domba Allah.

37Demi didengar olih kadoewa orang moerid itoe akan katanja ini, di-ikoetnja akan Isa.

38Maka Isapon berpalinglah, dilihatnja kadoewanja mengikoet, laloe katanja kapadanja: (39) Apakah jang kamoe tjehari? Maka sahoet kadoewanja: ja Rabi (ija-itoe kalau tersalin ertinja goeroe), dimanakah tempat toewan diam?

39(40) Maka sahoetnja: Marilah, lihat. Laloe pergilah kadoewanja melihat tempat Isa diam itoe, maka kadoewanja pon tinggallah dengan dia pada hari itoe. Adapon koetika itoe kira-kira poekoel empat petang.

40(41) Maka sa'orang daripada kadoewa orang ini, jang menengar perkataan Jahja itoe laloe mengikoet Isa, ija-itoe Andereas, saoedara Simon Peteroes.

41(42) Maka Andereas itoepon moela-moela bertemoe dengan Simon, saoedaranja, seraja katanja: Bahwa kami mendapat Almasih, ija-itoe kalau tersalin ertinja Keristoes.

42(43) Laloe dibawanja akandia kapada Isa. Maka dipandang Isa akandia, katanja: Bahwa engkau ini Simon bin Jonas, maka engkau akan dinamai Kepas, jang tersalin ertinja Peteroes.

43(44) Pada kaesoekan harinja Isa pon hendak pergi kanegari Galilea, maka didapatinja akan Pilipoes, laloe katanja kapadanja: Ikoetlah akoe.

44(45) Adapon Pilipoes itoe orang Baitsaida, ija-itoe sanegari dengan Andereas dan Peteroes.

45(46) Maka Pilipoes itoepon bertemoelah dengan Natanael, laloe katanja: Bahwa kami mendapat dia, akan halnja disoeratkan olih Moesa dalam torat dan olih segala nabi pon, ija-itoe Isa bin Joesoep dari Nazaret,

46(47) Maka kata Natanael: Bolihkah dari Nazaret datang barang sasoeatoe jang baik? Maka kata Pilipoes kapadanja: Marilah, lihat.

47(48) Demi dilihat Isa akan Natanael datang kapadanja, dikatakannja akandia: Lihatlah; bahwa-sanja inilah sa'orang orang Isjrail, jang tiada tipoe-daja padanja.

48(49) Maka kata Natanael kapadanja: Bagaimana toewan kenal akan hamba? Maka sahoet Isa: Sabelom dipanggil Pilipoes akan dikau, tatkala engkau lagi dibawah pokok ara itoe, koelihat engkau.

49(50) Maka sahoet Natanael, katanja: Ja rabi, toewanlah Anak Allah; toewanlah radja orang Isjrail.

50(51) Maka sahoet Isa kapadanja: Sebab katakoe kapadamoe: Koelihat engkau dibawah pokok ara itoe, maka engkau pertjaja, bahwa engkau akan melihat perkara-perkara jang besar daripada ini.

51(52) Danlagi kata Isa kapadanja: Bahwa-sanja akoe berkata kapadamoe: Moelai daripada sakarang ini engkau akan melihat langit terboeka dan malaikat Allah pon naik toeroen kapada Anak-manoesia.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel