Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KL1879]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 16 >> 

1BAHWA segala perkara ini koekatakan kapadamoe, soepaja djangan masoek sjak kadalam hatimoe.

2Karena kamoe akan ditoelaknja kaloewar dari dalam masdjid; behkan, waktoenja akan datang kelak, apabila pada sangka tiap-tiap orang jang memboenoeh kamoe, diperboewatnja soeatoe kabaktian kapada Allah.

3Maka segala perkara ini akan diboewatnja kapadamoe, sebab mareka-itoe takenal akan Bapa ataw akan dakoe.

4Tetapi segala perkara ini koekatakan kapadamoe, soepaja apabila sampai waktoenja kelak bolih kamoe ingat, bahwa segala perkara ini soedah koekatakan kapadamoe. Maka tidak koekatakan segala perkara ini kapadamoe dari moelanja, karena adalah akoe lagi dengan kamoe;

5Tetapi sakarang pergilah akoe mendapatkan Dia, jang menjoeroehkan dakoe; maka daripada kamoe sa'orang pon tiada jang bertanja akan dakoe: Toewan pergi kamana?

6Tetapi sebab koekatakan segala perkara ini kapadamoe, penoehlah hatimoe dengan doeka-tjita.

7Tetapi dengan sabenarnja akoe berkata kapadamoe, bahwa bergoenalah kapadamoe kalau akoe pergi, karena kalau kiranja tidak akoe pergi, penghiboer itoepon akan tadatang kapadamoe; tetapi kalau akoe pergi akoe akan menjoeroehkan dia kapadamoe.

8Maka apabila ija datang kelak ijapon akan menempelak doenia dari perkara dosa dan kabenaran dan pehoekoeman.

9Dari perkara dosa, sebab tidak mareka-itoe pertjaja akan dakoe.

10Dari perkara kabenaran, sebab akoe pergi kapada Bapa dan tidak kamoe melihat akoe lagi.

11Dan dari perkara pehoekoeman, sebab penghoeloe doenia ini soedah dihoekoemkan.

12Adalah lagi beberapa-berapa perkara, jang hendak koekatakan kapadamoe, akan tetapi tadapat kamoe menanggoeng dia sakarang ini.

13Tetapi apabila datanglah Ija, ija-itoe Roh kabenaran, ijapon akan membawa kamoe kapada segala jang benar, karena ijapon akan bersabda boekan dari kahendak dirinja sendiri, melainkan barang jang didengarnja itoe djoega akan dikatakannja dan ijapon akan memberi-tahoe kapadamoe perkara-perkara jang lagi akan datang.

14Maka ijapon akan mempermoeliakan dakoe, karena ija akan mengambilnja daripada barang jang akoe poenja, diberinja-tahoe kapada kamoe kelak.

15Adapon segala perkara jang Bapa poenja ija-itoe djoega akoe poenja, sebab itoelah katakoe, bahwa akan di-ambilnja daripada barang jang akoe poenja dan akan diberinja tahoe kapadamoe.

16Bahwa sadjoeroes pandak maka tidak kamoe akan melihat akoe, dan lagi sadjoeroes pandak maka kamoe akan melihat akoe, karena akoe pergi kapada Bapa.

17Maka daripada moerid-moeridnja ada jang berkata sa'orang kapada sa'orang: Apakah ini jang dikatakannja kapada kita: Sadjoeroes pandak maka tidak kamoe akan melihat akoe dan lagi sadjoeroes pandak, maka kamoe akan melihat akoe, karena akoe pergi kapada Bapa?

18Sebab itoe kata mareka-itoe: Apakah ertinja perkataan ini sadjoeroes pandak? Bahwa tidak kita mengerti perkataannja.

19Maka diketahoei Isa mareka-itoe hendak bertanjakan dia, laloe katanja: Bertanjakah kamoe sa'orang akan sa'orang sebab katakoe sadjoeroes pandak maka tidak kamoe akan melihat akoe dan lagi sadjoeroes pandak maka kamoe akan melihat akoe?

20Sasoenggoeh-soenggoehnja akoe berkata kapadamoe, bahwa kamoe akan menangis dan meratap, tetapi doenia akan bersoeka-tjita dan kamoe akan berdoeka-tjita, tetapi doeka-tjitamoe akan berobah mendjadi soeka-tjita.

21Adapon sa'orang perempoewan apabila menjakiti beranak dirasainja kadoekaan, sebab waktoenja soedah sampai, tetapi satelah soedah lepas anaknja, tidak ingat ija akan kapitjikan itoe lagi olih kasoekaannja sebab sa'orang manoesia soedah djadi dalam doenia.

22Pada sakarang ini kamoe pon ada menaroh kadoekaan, akan tetapi akoe akan berdjoempa dengan kamoe poela dan hatimoe pon akan bersoeka-tjita, maka sa'orang djoea pon tiada, jang dapat mengambil kasoekaanmoe itoe daripadamoe.

23Pada masa itoe tidak kamoe akan bertanja barang sasoeatoe akan dakoe. Bahwa-sasoenggoehnja akoe berkata kapadamoe, barang apa jang akan kamoe pinta kapada Bapa dengan namakoe, ija-itoe akan dikaroeniakannja.

24Bahwa sampai sakarang belom pernah kamoe meminta barang sasoeatoe dengan namakoe. Pintalah, maka kamoe akan berolih, soepaja sampoernalah kasoekaanmoe.

25Adapon segala perkara ini koekatakan kapadamoe pakai ibarat, tetapi masanja akan datang kelak, apabila tidak lagi akoe berkata kapadamoe dengan perkataan ibarat, melainkan dengan njata djoega akoe memberi-tahoe kapada kamoe perkara Bapa.

26Maka pada masa itoe kamoe akan meminta-doa dengan namakoe; boekannja katakoe kapadamoe, bahwa akoe akan memoehoenkan kamoe kapada Bapa;

27Karena Bapa sendiri pon kasih akan kamoe, sebab kamoe kasih akan dakoe dan kamoe pertjaja, bahwa telah akoe kaloewar daripada Allah.

28Bahwa telah akoe kaloewar daripada Bapa, laloe datang kadalam doenia; kembali poela akoe meninggalkan doenia laloe poelang kapada Bapa.

29Maka kata moerid-moeridnja kapadanja: Bahwa sakarang toewan berkata-kata dengan njata dan tidak toewan mengatakan ibarat.

30Sakarang tahoelah kami bahwa toewan mengetahoei segala perkara dan ta'oesah orang bertanjakan toewan, maka sebab itoelah kami pertjaja, bahwa toewan telah kaloewar dari Allah.

31Maka sahoet Isa kapada mareka-itoe: Pertjajakah kamoe sakarang?

32Bahwa sasoenggoehnja datanglah waktoe, behkan, sakarang ija-itoe telah sampai, apabila kamoe ditjerai-beraikan, masing-masing katempatnja dan kamoe meninggalkan dakoe sa'orang-orang, tetapi boekan akoe sa'orang-orang, karena Bapa pon adalah dengan akoe.

33Bahwa segala perkara ini koekatakan kapadamoe, soepaja kamoe berolih salam dengan akoe. Maka dalam doenia kamoe akan mendapat aniaja, tetapi pertetapkanlah hatimoe, karena telah koealahkan doenia ini.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 16 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran