Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KL1879]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 2 >> 

1KALAKIAN, maka kemoedian daripada tiga hari adalah soeatoe perdjamoewan kawin dinegari Kana, tanah Galilea, dan iboe Isa pon adalah disana;

2Dan Isa dengan moerid-moeridnja pon dipersilakan kapada perdjamoewan itoe.

3Maka sebab koerang ajar-anggoer, kata iboenja kapada Isa: Bahwa tiada ajar-anggoer pada mareka-itoe.

4Maka sahoet Isa kapadanja: Hai perempoewan, apakah perkarakoe dengan dikau? Bahwa belom sampai waktoekoe.

5Laloe kata iboenja kapada segala hamba itoe: Barang jang disoeroehnja kapadamoe, boewatlah olihmoe.

6Maka disana adalah tertaroh tempajan enam boewah, sebab adat orang Jehoedi memboewat dia tempat membasoeh; satoe-satoe tempajan itoe moewat doewa-tiga boejoeng.

7Maka kata Isa kapada orang itoe: Isilah segala tempajan ini dengan ajar. Maka di-isinja penoeh-penoeh sampai kamoeloetnja.

8Maka kata Isa kapada mareka-itoe: Sakarang tjidoeklah; bawalah kapada pemerentah perdjamoewan. Maka dibawanjalah.

9Satelah soedah diketjap olih pemerentah akan ajar, jang telah berobah mendjadi anggoer itoe (tetapi tidak diketahoeinja dari mana datangnja, melainkan orang jang mentjidoek djoega jang tahoe) dipanggil olih pemerentah itoe akan mampilai,

10Katanja kapadanja: Adatlah segala orang menghidangkan ajar anggoer jang baik dehoeloe, satelah soedah poewas orang minoem, beharoe dihidangkan jang koerang sedap, maka toewan menjimpan ajar-anggoer jang baik sampai sakarang.

11Maka permoelaan segala moedjizatnja ini diperboewat Isa dinegari Kana, tanah Galilea; dinjatakannja kamoeliaannja dan moerid-moeridnja pon pertjaja akandia.

12Kemoedian daripada itoe pergilah Isa dengan iboenja dan segala saoedaranja dan segala moeridnja kaKapernaoem, tetapi tidak beberapa hari lamanja tinggal mareka-itoe disana.

13BERMOELA maka hampirlah datang hari-raja Pasah orang Jehoedi, maka Isa pon naiklah kaJeroezalem.

14Maka didalam roemah Allah didapatinja akan orang berdjoewal lemboe-kambing dan boeroeng merpati dan akan orang menoekar oewang pon adalah doedoek disana.

15Hata satelah soedah diperboewat Isa soeatoe tjemeti daripada tali ketjil-ketjil, dihalaukannja segala orang itoe dari dalam roemah Allah, demikian pon segala kambing dan lemboe dan ditjoerahkannja doewit orang jang menoekar oewang dan dibalikkannja medjanja.

16Maka kata Isa kapada orang jang berdjoewal boeroeng merpati itoe: Barang-barang ini angkatlah dari sini; bahwa roemah Bapakoe djangan kamoe djadikan roemah perniagaan.

17Maka teringatlah moerid-moeridnja bahwa dalam alKitab tersoerat demikian boenjinja: "Bahwa radjin akan roemahmoe menghangoeskan hatikoe."

18Maka sahoet segala orang Jehoedi kapada Isa, katanja: Apa tanda kautoendjoek kapada kami, maka engkau memboewat segala perkara ini?

19Laloe sahoet Isa kapada mareka-itoe, katanja: Rombakkanlah roemah ini, maka dalam tiga hari djoega akoe membangoenkan dia poela.

20Maka kata orang Jehoedi: Bahwa dalam empat-poeloeh enam tahoen lamanja roemah ini dibangoenkan, dapatkah engkau membangoenkan dia poela dalam tiga hari djoega?

21Akan tetapi roemah, jang dikatakan Isa, ija-itoe toeboehnja.

22Sebab itoe kemoedian daripada bangkit Isa dari antara orang mati, beharoelah teringat moerid-moeridnja bahwa ini dikatakannja kapadanja, maka pertjajalah mareka-itoe akan alKitab dan akan perkataan jang dikatakan Isa ini.

23Maka tatkala Isa diJeroezalem pada hari-raja Pasah adalah banjak orang pertjaja akan namanja, sebab dilihat olih mareka-itoe segala moedjizat, jang di-adakan olihnja.

24Tetapi tidak djoega Isa sendiri mempertjajakan dirinja di-antara mareka-itoe, sebab telah dikenalnja mareka-itoe sakalian,

25Dan kapadanja djoega ta'oesah orang memberi kasaksian akan hal manoesia, karena diketahoeinja sendiri akan perkara jang didalam manoesia itoe.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel