Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LAMPUNG]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 26 >> 

1Waktu Isa radu ngajarko sunyinni hal seno, Ia cawa jama jelma-jelma sai nutuk Ia,

2"Keti pandai rua rani lagi Rani Buka Paskah, rik Anak Manusia haga diserahko untuk disalibko!"

3Pada waktu seno imam-imam kepala rik jelma-jelma sai mimpin Yahudi bekumpul di istana Imam Agung Kayafas.

4Tian berunding untuk nangkok Isa hema-hema rik ngebunuh Ia.

5"Kidang," ani tian, "dangdo hal seno dilakuko pada waktu perayaan, mani kanah timbul kerusuhan di hantara rakyat."

6Waktu Isa wat di Betania, di lamban Simon sai tumbai menderita penyakik kusta,

7sai bebai ratong jama Isa. Ia ngusung sai gudu pualam, ngisi minyak rum sai mahal. Pada waktu Isa sedang mejong mengan, bebai udi nuangko minyak rum udi di atas ulu Isa.

8Jelma-jelma sai nutuk Isa ngeliak peristiwa udi rik jadi butong. "Api gunani sunyinni inji diborosko?" ani tian.

9"Minyak rum inji dapok dijual jama rega sai langgar, rik duitni dikeniko jama ulun mejerih!"

10Isa pandai pikeran tian, raduni Ia cawa, "Mengapi keti nyusahko bebai inji? Ia ngelakuko sai hal sai betik rik tepuji untuk Nyak.

11Ulun mejerih selalu wat di hantara keti, kidang Nyak mak selamani jejama keti.

12Jama nuangko minyak rum udi di atas badan-Ku, ia mempersiapko Nyak untuk penguboran-Ku.

13Percayado! Di seluruh dunia, di dipa gaoh Kabar Betik jak Allah disiarko, perbuatan bebai inji haga diceritako juga sebagai kenangan jama ia."

14Raduni sai jak kerua belas jelma sai nutuk Isa, sai gelarni Yudas Iskariot, mik jama imam-imam kepala.

15Ia cawa jama tian, "Api sai haga keti keniko jama nyak kik nyak nyerahko Isa jama niku?" Maka tian ngehitung telu puluh duit perak, raduni ngeniko duit udi jama ia.

16Mulai jak waktu seno Yudas nyepok kesempatan sai betik untuk ngekhianati Isa.

17Waktu rani mula-mula delom Perayaan Ruti Mak Beragi, jelma-jelma sai nutuk Isa ratong jama Ia. Tian betanya, "Di dipa Bapak mirak sekam nyediako kanikan Paskah untuk Bapak?"

18Isa ngejawab, "Mikdo jama sai jelma di kota rik ucakko jama ia, 'Ani Bapak Guru, radu sampai waktuni untuk-Ku; Nyak haga ngerayako Paskah di lambanmu jejama jelma-jelma sai nutuk Nyak.'"

19Jelma-jelma sai nutuk Isa ngelakuko api sai dikayun Isa jama tian. Tian mik nyiapko kanikan Paskah ano.

20Radu jak di bingi, Isa rik kerua belas jelma-jelma sai nutuk Ia mejong mengan.

21Sementara tian mengan, Isa cawa, "Dengiko: sai jak hantara keti haga ngekhianati Nyak."

22Ngedengi seno, jelma sai nutuk Isa jadi sedih nihan. Raduni tian, sai demi sai mulai betanya jama Isa, "Tantu lain nyak sai Bapak maksudko?"

23Isa ngejawab, "Jelma sai nyelupko ruti mik delom cumbung jama-jama Nyak, iado sai haga ngekhianati Nyak.

24Sangun Anak Manusia haga mati sebagai sai tetulis di delom Alkitab. Kidang celakado jelma sai ngekhianati Anak Manusia! Lebih helau untuk jelma udi kik ia mak pernah laher sama sekali!"

25Raduni Yudas si pengkhianat udi cawa, "Tantu lain nyak sai Bapak Guru maksudko?" Isa ngejawab, "Injuk renodo cawamu!"

26Waktu tian mengan, Isa ngakuk ruti, raduni ngucapko dua syukor. Kak raduni Ia ngebelah-belah ruti ano jama culuk-Ni raduni ngenikoni jama jelma-jelma sai nutuk Ia sambil cawa, "Akuk, rik kanikdo; injido badan-Ku."

27Radu jak seno Ia ngakuk sai piala anggor, raduni ngucap syukor jama Allah. Raduni Ia ngeniko piala udi jama jelma-jelma sai nutuk Ia, sambil cawa, "Inumdo, niku sunyinni.

28Mani injido rah-Ku sai ngesahko perjanjian Allah -- rah sai dicurahko bagi lamon jelma untuk pengampunan dusa tian.

29Percayado: Nyak mak haga nginum anggor inji lagi sampai pada waktu Nyak nginum anggor sai ampai jama-jama keti di Dunia Ampai Bapa-Ku."

30Raduni tian nyanyi sai nyanyian pujian. Rik radu jak seno tian mik di Bukit Zaitun.

31Raduni Isa cawa jama jelma-jelma sai nutuk Ia, "Pada bingi inji juga niku sunyinni haga lijung ninggalko Nyak; mani delom Alkitab tetulis: Allah cawa, 'Nyak haga ngebunuh gembala udi, rik kumpulan biri-birini haga cerai-berai.'

32Kidang seraduni Nyak dibangkitko luot, Nyak haga mik mena jak keti mik Galilea."

33Petrus cawa jama Isa, "Tagan sunyinni sai bareh ninggalko Bapak, nyak sama sekali mawat!"

34"Ingok," ani Isa jama ia, "Bingi inji juga, semakkung manuk ngakut, niku telu kali ngingkari Nyak."

35Petrus ngejawab, "Sekalipun nyak haga mati jejama Bapak, nyak mak haga cawa bahwa nyak mak ngenal Bapak." Rik sunyinni jelma sai nutuk sai bareh cawa injuk reno juga.

36Radu jak seno Isa mik jama jelma-jelma sai nutuk Ia mik suatu rang sai gelarni Getsemani. Di dudi Ia cawa jama tian, "Mejongdo di dija sementara Nyak mik bedua."

37Raduni Ia ngurau Petrus rik kerua anak Zebedeus mik jejama Ia. Ia mulai ngerasa sedih rik gelisah.

38Ia cawa jama jelma-jelma sai nutuk Ia, "Hati-Ku sedih nihan, rasani injuk haga mati gaoh. Tinggaldo keti di dija, rik nutukdo bejaga-jaga jama Nyak."

39Raduni Isa mik lebih jaoh cutik, raduni Ia sujud mik tanoh rik bedua. "Bapa," cawa-Ni, "kik dapok, jaohko jak Nyak penderitaan sai Nyak haga alami inji. Kidang dang menurut kehaga-Ku, melainko menurut kehaga Bapa gaoh."

40Radu jak seno Isa muloh jama ketelu jelma sai nutuk Ia rik ngehalu tian sedang pedom. Ia cawa jama Petrus, "Angkah sejam gaoh keti telu mak dapok jaga jama Nyak?

41Bejaga-jagado, rik beduado in keti dang ngalami cubaan. Sangun ruhmu haga ngelakuko sai benor kidang keti mak sanggup, mani tabiat manusia udi lemoh."

42Sekali lagi Isa mik bedua, cawa-Ni, "Bapa, kik penderitaan inji haga Kualami, rik mak dapok dijaohko, tagando kemauan Bapa sai jadi."

43Radu jak seno Isa muloh luot, rik ngehalu jelma-jelma sai nutuk Ia masih juga pedom, mani tian tegedugok nihan.

44Sekali lagi Isa ninggalko tian rik untuk ketelu kalini bedua ngucakko cawa-cawa sai gegoh.

45Radu jak seno Ia muloh luot jama jelma-jelma sai nutuk Ia rik cawa, "Masih kedo keti pedom rik istirahat? Liak, radu sampai waktuni Anak Manusia diserahko jama kuasa jelma-jelma bedusa.

46Minjakdo, ija ram mik. Liak! Jelma sai ngekhianati-Ku radu ratong!"

47Sementara Isa masih cawa, Yudas, sai jak kerua belas jelma sai nutuk Ia ano ratong. Jejama jama ia, ratong juga lamon jelma sai ngusung pedang rik pentungan. Tian dikayun ulih imam-imam kepala rik jelma-jelma sai mimpin Yahudi.

48Si pengkhianat radu ngeni pandai jama tian tanda inji, "Jelma sai kusium, anodo jelmani. Tangkokdo Ia!"

49Reno sampai di rang udi, Yudas langsung mik jama Isa rik cawa, "Salam, Pak Guru!" Raduni ia nyium Isa.

50Isa ngejawab, "Puari, untuk api Puari ratong mik dija?" Kak raduni ulun lamon udi maju, rik nangkok Isa.

51Salah sai jelma sai nutuk Ia sai wat di disan jama Isa, nyabut pedangni rik melok jelma sai ngebantu imam agung sampai putus cupingni.

52Isa cawa jama jelma sai nutuk Ia ano, "Kurukko luot pedangmu mik delom sarungni, mani sunyinni jelma sai ngegunako pedangni haga mati ulih pedang.

53Sangkomu Nyak mak dapok ngilu tulung jama Bapa-Ku, rik Ia haga geluk ngirim lebih jak rua belas pasukan tentera malaikat?

54Kidang kik injuk reno, dipa mungkin tejadi injuk sai radu dinubuatko delom Alkitab bahwa sangun haga tejadi injuk sai tano inji?"

55Raduni Isa cawa jama ulun lamon udi, "Api Nyak inji penjahat, sampai keti ratong ngusung pedang rik pentungan untuk nangkok Nyak? Unggal rani Nyak ngajar di Lamban Ibadah, rik keti mak nangkok Nyak!

56Kidang sangun radu seharusni injuk reno in tejadido api sai ditulis ulih nabi-nabi di delom Alkitab." Seraduni ano, sunyinni jelma-jelma sai nutuk Ia tegar ninggalko Isa.

57Jelma-jelma sai nangkok Isa ngusung Ia mik lamban Imam Agung Kayafas. Di dudi guru-guru agama rik jelma-jelma sai mimpin Yahudi radu bekumpul.

58Petrus nutuk Isa jak jaoh sampai mik tengebah lamban imam agung. Raduni Petrus kuruk mik delom tengebah udi, rik mejong jejama pengawal-pengawal. Ia mirak pandai injuk repa sunyinni ano haga berakher kanah.

59Imam-imam kepala rik seluruh Mahkamah Agama berusaha mansa kesaksian palsu untuk dapok ngejatuhko hukuman mati atas Isa.

60Kidang tian mak mansa sai buktipun, meskipun lamon sai maju sebagai saksi buhung. Akherni wat rua jelma sai tampil mik hadap.

61Tian cawa, "Jelma inji cawa, 'Nyak dapok ngerubuhko Lamban Ibadah, rik delom telu rani dapok ngebangunni luot.'"

62Raduni imam agung cecok, rik cawa jama Isa, "Api Niku mak ngejawab tuduhan sai ditujuko jama Niku ano?"

63Kidang Isa hema gaoh. Sekali lagi imam agung cawa jama Ia, "Demi Allah sai hurik, ucakkodo jama sekam api Niku Raja Penyelamat, Anak Allah?"

64Isa ngejawab, "Injuk reno cawamu. Kidang percayado: mulai saat inji, keti haga ngeliak Anak Manusia mejong di kebelah kanan Allah Sai Mahakuasa, rik ratong di atas awan di langit!"

65Maka imam agung udi nyabik-nyabik kawaini, rik cawa, "Ia ngehujat Allah! Mak perlu lagi saksi. Niku sunyinni radu ngedengi tenggalan cawa-cawa sai ngehujat Allah.

66Tano injuk repa pendapat keti?" Tian ngejawab, "Ia besalah, rik harus mati."

67Raduni tian ngelui pudak Isa, rik mukul Ia. Wat juga sai nampar Ia

68rik cawa, "Cuba tekok rik keni pandai jama sekam, hai Raja Penyelamat! Sapa sai nampar Niku?"

69Petrus sedang mejong di luah, di tengebah. Salah sai bebai sai ngelayani ratong, rik cawa jama Petrus, "Kan niku juga jejama jama Isa jelma Galilea udi?"

70Kidang Petrus menyangkal di hadapan tian sunyinni. "Nyak mak pandai api maksudmu," jawab Petrus,

71raduni ia mik di rangok tengebah. Sai jelma sai ngelayani bebai sai bareh ngeliak Petrus, rik cawa jama ulun-ulun di dudi, "Jelma inji jeno juga jejama Isa jak Nazaret udi."

72Raduni Petrus nyangkal luot, rik besumpah, "Temon-temon nyak mak kenal jelma udi!" ani Petrus.

73Mak mesaka radu jak seno, jelma-jelma sai cecok di dudi ratong jama Petrus, rik cawa, "Pasti niku salah sai jak tian. Udi ketara nihan jak logatmu."

74Raduni Petrus mulai nyumpah-nyumpah rik cawa, "Nyak mak kenal ulun udi!" Saat seno juga manuk ngakut.

75Rik Petrus ingok bahwa Isa radu cawa jama ia, "Semakkung manuk ngakut, niku telu kali ngingkari Nyak." Raduni Petrus mik luah, rik miwang sedih.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 26 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran