Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Raja-raja 13 >> 

1Maka bahuwa sasonggohnja datanglah sa`awrang szaziz 'Allah dengan titah Huwa deri dalam Jehuda kapada Bejtl 'Ejl: sedang Jerobszam 'ada berdirij bersisij medzbeh 'itu, 'akan pasang 'ukop-ukopan.

2Maka bersarulah 'ija meng`amang medzbeh 'itu dengan titah Huwa, dan katalah; hej medzbeh, hej medzbeh, demikijen baferman Huwa: bahuwa sasonggohnja sawatu 'anakh laki-laki 'akan deper`anakhkan bagi 'isij rumah Da`ud, Jawsjija namanja, jang 'akan menjombileh di`atasmu segala kahin-kahin pendjawat panggong-panggong 'itu, jang pasang 'ukop-ukopan di`atasmu, dan 'awrang djuga 'akan menunukan tulang-tulang manusija di`atasmu.

3Maka pada harij 'itu djuga deberikannja sawatu muszdjizat, 'udjarnja; 'inilah muszdjizat 'itu, 'akan jang mana Huwa sudah baferman: bahuwa sasonggohnja medzbeh 'itu 'akan dibelahkan, dan habuw jang di`atasnja 'itu 'akan diruwakan.

4'Adapawn djadi, demi Sulthan dengar titah szaziz 'Allah 'itu, jang telah desarunja dengan meng`amang medzbeh di-Bejt 'Ejl 'itu, bahuwa depandjangkan Jerobszam tangannja deri 'atas medzbeh 'itu, sabdanja; tangkaplah dija: hanja tangannja jang telah depandjangkannja lawan dija 'itu djadilah kering, sahingga tijada 'ija sampat kombalikan dija kapada dirinja.

5Maka medzbeh 'itu dibelahkanlah, dan 'abuw deruwakan deri 'atas medzbeh 'itu, menurut muszdjizat 'itu, jang telah deberikan szaziz 'Allah 'itu dengan titah Huwa.

6Tatkala 'itu sahutlah Sulthan, dan katalah kapada szaziz 'Allah 'itu; minta kiranja ljafakhat pada hadlret Huwa 'Ilahmu, dan memohonkan 'akan daku, sopaja tanganku kombali kapadaku: maka mintalah szaziz 'Allah 'itu ljafakhat pada hadlret Huwa, dan tangan Sulthan 'itu kombalilah kapadanja, dan djadilah seperti dihulu.

7Maka meng`utjaplah Sulthan kapada szaziz 'Allah 'itu: marilah sertaku masokh 'istanaku, dan pertogohlah dirimu; komedijen 'aku 'akan memberij sawatu pemberij padamu.

8Tetapi berkatalah szaziz 'Allah 'itu kapada Sulthan; djikalaw sakalipawn 'angkaw memberij padaku saparaw 'istanamu, tijada 'aku 'akan pergi sertamu: dan tijada 'aku 'akan makan rawtij, dan tijada 'aku 'akan minom 'ajer pada tampat 'ini.

9Karana demikijen 'ini sudah terpasan padaku dengan titah Huwa, sabdanja: djangan 'angkaw makan rawtij, dan djangan 'angkaw minom 'ajer: dan djangan 'angkaw pulang pada djalan 'itu, jang 'angkaw sudah mendjalanij.

10'Arkijen maka pergilah 'ija pada djalan lajin: dan tijada pulanglah 'ija pada djalan 'itu, sapandjang jang mana 'ija sudah datang kapada Bejt 'Ejl.

11Bermula sa`awrang Nabij tuwah dudokhlah di-Bejt 'Ejl: maka datanglah 'anakh-anakhnja laki-laki membilang padanja segala pakardja`an 'itu, jang telah dekardjakan szaziz 'Allah 'itu pada harij 'itu di-Bejt 'Ejl, serta dengan segala perkata`an 'itu, jang telah dekatakannja kapada Sulthan maka sakalijen 'itu debilangnja pada bapanja 'itu.

12Maka katalah bapanja kapada marika 'itu; manatah djalan jang 'ija sudah masokh berdjalan? maka 'anakh-anakhnja tondjokhlah padanja djalan, jang szaziz 'Allah sudah mendjalanij 'itu, jang telah sudah datang deri pada Jehuda.

13Tatkala 'itu katalah 'ija kapada 'anakh-anakhnja; 'ikatlah bagiku hamparan pada kalidej: maka marika 'itu 'ikatlah baginja hamparan pada kalidej, sahingga berkandara`anlah 'ija di`atasnja.

14Maka pergilah 'ija meng`ikot szaziz 'Allah 'itu, dan mendapatlah dija dudokh dibawah pohon djatij: lalu katalah 'ija padanja; 'angkaw 'inikah szaziz 'Allah 'itu, jang sudah datang deri pada Jehuda? maka katalah 'ija; 'akulah dija djuga.

15Tatkala 'itu katalah 'ija kapadanja; marilah berdjalan sertamu masokh rumah, dan makan rawtij.

16Tetapi katalah 'ija; tijada 'aku sampat pulang sertamu, dan masokh sertamu: lagi tijada 'aku 'akan makan rawtij, dan tijada 'aku 'akan minom 'ajer sertamu dalam tampat 'ini.

17Karana sudah tersabda padaku dengan titah Huwa: djangan 'angkaw makan rawtij, dan djangan 'angkaw minom 'ajer disana: djangan 'angkaw pulang 'akan berdjalan pada djalan 'itu, jang 'angkaw sudah mendjalanij 'itu.

18Maka katalah 'ija padanja: lagi 'aku 'inilah sa`awrang Nabij, seperti 'angkaw, maka Ma`lak sudah meng`utjap kapadaku dengan titah Huwa, sabdanja; kombalikanlah dija sertamu masokh rumahmu, sopaja 'ija makan rawtij, dan minom 'ajer hanja 'ija berbohong padanja.

19Maka 'ija pawn pulang sertanja, dan makan rawtij dalam rumahnja, dan minom 'ajer.

20Maka djadi, sedang marika 'itu dudokh lagi pada majidah, bahuwa datanglah ferman Huwa kapada Nabij 'itu, jang sudah kombalikan dija.

21Maka bersarulah 'ija kapada szaziz 'Allah 'itu, jang sudahlah datang deri pada Jehuda, sabdanja; demikijen baferman Huwa: deri pada karana sebab 'angkaw sudah durhaka pada bunji penjuroh Huwa, dan tijada memaliharakan pasan 'itu, jang Huwa 'Ilahmu sudah berpasan padamu:

22Hanja 'angkaw sudah pulang, dan makan rawtij, dan minom 'ajer pada tampat 'itu, 'akan jang mana 'ija sudah bertitah padamu; djangan 'angkaw makan rawtij, dan djangan 'angkaw minom 'ajer: maka bangkejmu tijada 'akan masokh kadalam khubur bapa-bapamu.

23Maka djadi komedijen deri pada 'ija sudah makan rawtij, dan komedijen deri pada 'ija sudah minom 'ajer; bahuwa de`ikat 'awranglah baginja hamparan pada kalidej, 'artinja bagi Nabij, jang 'ija sudahlah kombalikan 'itu.

24Maka 'ija pawn berdjalan, dan sa`ejkor singa mendapat dija pada djalan, lalu mematikan dija: maka 'adalah bangkejnja terhambalang pada djalan, sedang kalidej 'itu 'ada berdirij desisinja, dan singa 'itu 'ada berdirij desisij bangkej 'itu.

25Maka bahuwa sasonggohnja babarapa 'awrang 'ada lalu lalang, dan lihat bangkej 'itu terhambalang pada djalan, dan singa 'itu berdirij desisij bangkej 'itu: maka datanglah marika 'itu, dan bertjeriteralah didalam negerij, jang dalamnja Nabij tuwah 'itu 'adalah dudokh.

26Tatkala demikijen 'itu kadengaran kapada Nabij 'itu, jang sudah kombalikan dija deri pada djalan, maka katalah 'ija: bahuwa 'ija 'inilah szaziz 'Allah 'itu, jang sudah durhaka pada bunji penjuroh Huwa; sebab 'itu Huwa sudah sarahkan dija kapada singa 'itu, jang sudah menarkam dija, dan mematikan dija, menurut titah Huwa, jang 'ija sudah baferman padanja.

27SJahdan meng`utjaplah 'ija kapada 'anakh-anakhnja, 'udjarnja; 'ikatlah bagiku hamparan pada kalidej: maka de`ikatnja hamparan.

28Sudah 'itu maka berdjalanlah 'ija, dan mendapatlah bangkejnja terhambalang pada djalan, lagi kalidej dan singa 'itu berdirij desisij bangkej 'itu: tijada singa 'itu sudah makan bangkej 'itu, dan tijada 'ija sudah menarkam kalidej 'itu.

29Tatkala 'itu de`angkat 'awleh Nabij 'itu bangkej szaziz 'Allah 'itu, lalu demowatnja dija 'itu di`atas kalidej, dan dekombalikannja dija 'itu: kalakijen maka datanglah Nabij tuwah 'itu masokh negerij, 'akan meratap dan mengkhuburkan dija.

30Sahingga 'ija meng`andongkan bangkejnja didalam khuburnja, dan 'awrang pawn meng`adakan 'atasnja bidjij ratap; 'ajaw sudaraku!

31'Adapawn djadi, komedijen deri pada 'ija sudah mengkhuburkan dija, bahuwa 'ija bersabdalah kapada 'anakh-anakhnja, 'udjarnja: manakala sudah kumati, maka hendakhlah kamu mengkhuburkan 'aku didalam khubur 'itu, jang dalamnja szaziz 'Allah 'itu sudah terkhuburkan; desisij tulang-tulangnja hendakhlah kamu kandongkan tulang-tulangku.

32Karana songgoh-songgoh 'akan djadi perkara 'itu, jang 'ija sudah bersaruw dengan titah Huwa meng`amang medzbeh 'itu, jang 'ada di-Bejt 'Ejl; dan meng`amang segala langar panggong-panggongan 'itu, jang 'ada didalam segala negerij SJawmerawn.

33Habis pakardja`an 'ini maka tijada tawbat Jerobszam deri pada djalannja jang djahat; hanja kombali 'ija djadikan babarapa kahin-kahin pendjawat panggong-panggong deri pada 'awrang hina dahina khawm 'itu; barang sijapa suka, maka 'ija memunohij tangannja, sahingga 'ija djadi sa`awrang deri pada segala kahin panggong-panggong 'itu.

34Maka dalam pakardja`an 'ini 'adalah 'ija 'akan dawsa bagi 'isij rumah Jerobszam, pada menghapuskan dan membinasakan dija 'itu deri 'atas muka bumi.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Raja-raja 13 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel