Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Tawarikh 12 >> 

1'Adapawn 'inilah 'awrang 'itu jang sudah datang kapada Da`ud ka-TSikhladj, pada tatkala 'ija lagi kakuronganlah deri hadapan hadlret SJa`ul 'anakh laki-laki KHisj: marika 'itu lagi 'adalah di`antara segala 'awrang pahalawan pembantuw paparangan 'itu:

2Samowanja bersindjata busor, maka dengan tangan kanan dan kirij 'ija melutar dengan batu, dan memanah dengan busor: marika 'itu deri pada sudara-sudara SJa`ul, deri pada Benjamin.

3Kapala 'itulah 'Ahiszezer dan Jaw`alj, 'anakh-anakh laki-laki SJemasza 'awrang DJibszatij 'itu, komedijen Jezi`ejl dan Peleth, 'anakh-anakh laki-laki Xazmawet, dan Beraka, dan Jejhuw 'awrang Xantawtij 'itu.

4Dan Jisjmaszja 'awrang DJibszawnij 'itulah sa`awrang pahalawan di`antara tiga puloh 'awrang 'itu, dan kapala 'atas tiga puloh 'awrang dan Jirmeja, dan Jahazi`ejl, dan Jawhanan, dan Jawzabad 'awrang DJedejratij 'itu.

5'Elszuzaj, dan Jerimawt, dan Beszalja, dan SJemarja, dan SJefathja 'awrang Harufij 'itu.

6'Elkhana, dan Jisjija, dan Xazar`ejl, dan Jawszezer, dan Jaljobszam, 'awrang-awrang KHorhij 'itu.

7Dan Jawszejla, dan Zebadja, 'anakh-anakh laki-laki Jerawham deri pada DJedawr.

8Lagi deri pada 'awrang DJadij bertjerejlah 'awrang datang kapada Da`ud kapada kubuw 'itu didalam guron, 'ijalah pahalawan-pahalawan perkalja, 'awrang berparang jang tahu pada paparangan, mustaszid dengan salukong dan parisej, dan rupanja pawn seperti rupa singa: marika 'itulah salaku kidjang-kidjang di`atas gunong-gunongan pantasnja.

9Xejzer 'itu kapala, Xawbadja 'itu kaduwa, 'Eli`ab 'itu katiga,

10Misjmana 'itu ka`ampat, Jirmeja 'itu kalima,

11Xataj 'itu ka`anam, 'Eli`ejl 'itu katudjoh,

12Jawhanan 'itu kadawlapan, 'Elzabad 'itu kasambilan,

13Jirmeja 'itu kasapuloh, Makbanaj 'itu kasabelas.

14Marika 'itulah deri pada benij DJad, samowanja kapala tantara paparangan: jang terkitjil 'itulah kapala 'atas saratus 'awrang, dan jang terbesar 'itulah kapala 'atas saribu 'awrang.

15Marika 'itu dija djuga jang sudah menjabarang Jardejn, pada bulan jang pertama, tatkala 'ija sabakhlah di`atas segala tabingnja: maka delarikannjalah sakalijen 'isij lembah-lembah 'itu, jang ditimor dan dibarat.

16Lagipawn datanglah 'awrang deri pada benij Benjamin dan Jehuda sampej dikubuw kapada Da`ud.

17Maka kaluwarlah Da`ud berhadapan dija, lalu sahutlah, dan katalah kapadanja; djikalaw dengan damej kamu sudah datang kapadaku, hendakh menulong 'aku, nistjaja hatiku sabagejnja djuga 'akan menjerta`ij kamu: tetapi djikalaw 'itu 'ada 'akan sarahkan 'aku dengan tipu kapada musoh-musohku, dengan tijada`anjaja pada tangan-tanganku; hendakhlah kiranja 'Ilah bapa kamu melihat 'itu, dan menjiksakan 'itu.

18Maka Roh pawn meng`enakan Xamasaj Kapala segala Panghulu 'itu, (sahingga 'ija kata;) gunamu kamilah, ja Da`ud, dan sertamu kamilah, ja 'anakh laki-laki Jisjaj, salam, salam 'ada kiranja padamu, dan salam pada segala penulongmu, karana 'Ilahmu menulong 'angkaw: maka Da`ud pawn khabulkanlah 'awrang 'itu, dan djadikanlah dija kapala-kapala pasukan.

19SJahdan deri pada Menasjej 'ondorlah pergi 'awrang kapada Da`ud, pada tatkala 'ija datang serta dengan 'awrang Filistin, 'akan berparang lawan SJa`ul, djikalaw sakalipawn 'awrang 'itu tijada menulong marika 'itu: karana habis berbitjara segala Panglima 'awrang Filistin 'itu sudah lepaskan dija pergi, 'udjarnja; dengan balandjakan kapala-kapala kamij 'ija 'akan 'ondor pulang kapada Tuwannja SJa`ul.

20Pada tatkala 'ija pergi ka-TSikhladj, maka deri pada Menasjej 'ondorlah Xadnah, dan Jawzabad, dan Jedisz`ejl, dan Mika`ejl, dan Jawzabad, dan 'Elihuw, dan TSikhladj, datang kapadanja: samowanja kapala-kapala 'atas saribu 'awrang, jang 'adalah di`antara 'awrang Menasjej.

21Maka 'awrang 'ini tulonglah sama Da`ud melawan pasukan 'itu, karana sakalijennja 'itu pahalawan perkalja: maka 'adalah marika 'itu Panghulu-panghulu pada tantara paparangan.

22Karana pada masa 'itu saharij-harij datanglah 'awrang kapada Da`ud hendakh menulong dija, sahingga 'itu djadi tantara besar, seperti tantara 'Allah.

23Maka 'inilah bilangan kapala-kapala 'awrang 'itu, jang terlangkap kapada tantara paparangan, jang sudah datang kapada Da`ud di-Hebrawn, 'akan memalingkan karadja`an Sja`ul kapadanja menurut bunji penjuroh Huwa:

24Benij Jehuda, jang bersindjata salukong dan limbing, 'itulah 'anam ribu dan dawlapan ratus 'awrang, jang terlangkap kapada tantara paparangan.

25Deri pada benij SJimszawn, samowanja pahalawan perkalja pada tantara paparangan, 'itulah tudjoh ribu dan saratus 'awrang.

26Deri pada benij Lejwij 'itulah 'ampat ribu dan 'anam ratus 'awrang.

27Maka Jehawjadasz pawn 'adalah pang`andjar 'awrang Harunij: maka sertanja pawn 'adalah tiga ribu dan tudjoh ratus 'awrang.

28Maka TSadawkh pawn 'adalah taruna jang gagah baranij: dan deri pada 'isij rumah bapanja 'adalah duwa puloh duwa 'awrang Panghulu.

29Maka deri pada benij Benjamin sudara laki-laki SJa`ul 'itulah tiga ribu 'awrang: karana sampej sakarang 'ini banjakh deri pada marika 'itu 'ada memaliharakan kabakhti`an 'isij rumah SJa`ul.

30Maka deri pada benij 'Efrajim 'itulah duwa puloh ribu dan dawlapan ratus 'awrang: samowanja pahalawan perkalja, laki-laki kanama`an di`antara 'isij rumah bapa-bapanja.

31Maka deri pada satengah hulubangsa Menasjej 'itulah dawlapan belas ribu 'awrang: jang telah tersebut dengan nama-namanja, bahuwa datangnja 'akan meradjakan Da`ud.

32Maka deri pada benij Jisaskar, samowanja 'awrang jang tahu pada szilmu 'awkhat, 'akan meng`atahuwij, 'apa haros 'awrang Jisra`ejl berbowat: kapala-kapalanja 'itulah duwa ratus 'awrang, maka segala sudaranja laki-laki 'itu 'ingatlah pada bunji bibir mulutnja.

33Deri pada 'awrang Zebulun, samowanja 'awrang jang kaluwar masokh tantara paparangan, terlangkap 'akan berparang dengan sakalijen sindjata parang, 'itulah lima puloh ribu 'awrang: 'akan meng`ikat parang, bukan dengan berduwa hatinja.

34Maka deri pada 'awrang Naftalij 'itulah Panghulu-panghulu saribu 'awrang: dan serta marika 'itu, jang bersindjata salukong dan pendahan, 'adalah tiga puloh tudjoh ribu 'awrang.

35Maka deri pada 'awrang Danij, samowanja jang terlangkap kapada paparangan, 'itulah duwa puloh dawlapan ribu dan 'anam ratus 'awrang.

36Maka deri pada 'awrang 'Asjejr, samowanja 'awrang jang kaluwar masokh tantara paparangan, 'akan meng`ator parang, 'itulah 'ampat puloh ribu 'awrang.

37Maka deri pada sabarang sana Jardejn, deri pada 'awrang Re`ubejnij, dan deri pada 'awrang DJadij, dan deri pada satengah hulubangsa Menasjej, sakalijen jang bersindjata tantara paparangan, 'itulah saratus duwa puloh ribu 'awrang.

38Sakalijen 'awrang parang 'ini, jang meng`ator peng`atoran parang, datanglah dengan hati tulus ka-Hebrawn, 'akan meradjakan Da`ud di`atas saganap 'awrang Jisra`ejl: dan lagi saganap peninggal 'awrang Jisra`ejl 'itulah bersahati 'akan meradjakan Da`ud.

39Maka 'adalah marika 'itu disana sama-sama dengan Da`ud tiga harij lamanja makan dan minom: karana sudara-sudaranja sudahlah bersadji-sadji pada marika 'itu.

40Maka lagi 'awrang jang dudokh dekat pada marika 'itu, sampej lagi Jisaskar, dan Zebulun, dan Naftalij 'itu, bawalah rawtij termowat di`atas kalidej-kalidej, dan di`atas 'onta-onta, dan di`atas baghal-baghal, dan di`atas lembuw-lembuw, makan-makanan tepong, dan gompal-gompal 'andjir, dan tindan-tindan zabib, dan 'ajer 'angawr, dan minjakh, dan lembuw-lembuw, dan kambing domba-domba terlalu banjakh: karana 'adalah kasuka`an di`antara 'awrang Jisra`ejl.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Tawarikh 12 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran