Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Kejadian 41 >> 

1Sabermula djadilah pada 'udjong duwa tahon ganap harij-harijnja, bahuwa Firszawn 'adalah bermimpij, maka bahuwa sasonggohnja 'adalah 'ija berdirij bersisij muwara.

2Dan bahuwa sasonggohnja deri dalam muwara 'itu 'adalah najik tudjoh 'ejkor sapij-sapij, 'ejlokh pamandangannja, dan gumokh dagingnja: maka 'ija tjarilah makanannja dalam rompot.

3Dan bahuwa sasonggohnja tudjoh 'ejkor sapij-sapij lajin 'adalah najik komedijen deri padanja deri dalam muwara 'itu, kidjij pamandangannja, dan kurus dagingnja: maka 'ija berdirilah dekat sapij-sapij tersebut ditepij muwara 'itu.

4Maka sapij-sapij jang kidjij pamandangannja, dan kurus dagingnja makanlah habis katudjoh sapij-sapij 'itu, jang 'ejlokh pamandangannja, dan gumokh 'adanja: tatkala 'itu maka berdjagalah Firszawn.

5Komedijen 'ija ber`adulah, dan bermimpilah pada kaduwa kali: maka bahuwa sasonggohnja tudjoh tangkej pulor 'adalah terbit pada saleh sawatu batang, tabal dan bajik.

6Dan bahuwa sasonggohnja tudjoh tangkej pulor, senij dan terlajor 'awleh 'angin timor, 'adalah tomboh komedijen deri padanja.

7Maka segala pulor senij talanlah katudjoh pulor jang tabal dan ber`isij 'itu: tatkala 'itu maka berdjagalah Firszawn; dan bahuwa sasonggohnja 'adalah 'itu mimpi`an.

8Bermula djadilah pada pagi harij, tatkala berdabarlah hatinja, bahuwa desurohnjalah panggil segala 'awrang sastarawan di-Mitsir, dan segala 'awrang bidjakh-bidjakh jang 'adalah dalamnja: maka bilanglah Firszawn pada marika 'itu mimpi`annja, tetapi tijadalah sa`awrang jang meng`artikan 'itu pada Firszawn.

9Tatkala 'itu katalah Panghulu segala pendjawat minoman pada Firszawn, sombahnja; harini patek terkenang 'akan dawsa-dawsaku.

10Firszawn sangat morkalah 'atas kaduwa hambanja, dan sarahkanlah patek pada kurongan gadong Panghulu segala 'Abantara, patek 'ini, dan Panghulu segala pendjawat tanakan.

11Maka pada sawatu djuga malam kamij bermimpilah mimpi`an, patek 'ini, dan 'ija 'itu: masing-masing sa`awrang, seperti peng`arti`an mimpi`annja, kamij sudah bermimpij.

12Maka 'adalah disana serta dengan kamij sa`awrang muda Xibranij, hamba pada Panghulu segala 'Abantara; dan kamij pawn sudah bilang padanja, dan 'ija sudah meng`artikan pada kamij mimpi`an-mimpi`an kamij: pada masing-masing sa`awrang 'ija meng`artikanlah seperti mimpi`an dirinja.

13Maka djadilah, seperti 'ija sudah meng`artikan pada kamij, betul demikijenlah: patek 'ini telah dekombalikannja pada djawatanku, dan dija 'itu telah degantongkannja.

14Tatkala 'itu maka surohlah Firszawn memanggil Jusof, maka 'awrang pawn melarikanlah dija deri dalam lubang 'itu: dan tjukorlah dija, dan salinkanlah pakajinnja; maka datanglah 'ija menghadap Firszawn.

15Maka sabdalah Firszawn kapada Jusof; sawatu mimpi`an sudah kubermimpij, dan sa`awrang jang tahu meng`artikan 'itu bukan 'ada: tetapi 'akan 'angkaw 'aku 'ini sudah dengar 'awrang kata-kata, serta kawdengar djuga barang mimpi`an, kawbawleh meng`artikan 'itu.

16Maka sahutlah Jusof pada Firszawn, sombahnja: bukan patek; 'Allah djuga 'akan bertandakan sadjahatara Firszawn 'itu.

17Tatkala 'itu sabdalah Firszawn kapada Jusof; dalam mimpi`anku bahuwa sasonggohnja 'aku 'adalah berdirij pada tepij muwara.

18Dan bahuwa sasonggohnja deri dalam muwara 'itu 'adalah najik tudjoh 'ejkor sapij-sapij, gumokh dagingnja, dan 'ejlokh rupanja; maka 'ija tjarilah makanannja dalam rompot.

19Dan bahuwa sasonggohnja tudjoh 'ejkor sapij-sapij lajin 'adalah najik komedijen deri padanja, 'ini kurus dan kidjij rupanja 'amat, dan nipis dagingnja: sudah tijada kulihat sabagejnja dalam saluroh tanah Mitsir pada kakidji`annja.

20Maka sapij-sapij jang nipis dan kidjij 'itu makanlah habis katudjoh sapij-sapij gumokh jang pertama 'itu;

21jang sudah masokh kadalam purutnja, tetapi tijadalah katahuwan, bahuwa 'ija sudahlah masokh kadalam purutnja, karana pemandangannja 'adalah kidjij seperti dihulu: tatkala 'itu berdjagalah 'aku.

22Komedijen 'aku lihatlah dalam mimpi`anku; dan bahuwa sasonggohnja tudjoh tangkej pulor terbitlah dalam saleh sawatu batang, ber`isij dan bajik.

23Dan bahuwa sasonggohnja tudjoh tangkej pulor jang kering, senij dan terlajor 'awleh 'angin timor, tombohlah komedijen deri padanja 'ini:

24Dan katudjoh tangkej pulor jang senij 'itu talanlah katudjoh tangkej pulor jang bajik 'itu: maka 'aku sudah meng`atakan 'itu pada segala 'awrang sastarawan, hanja tijada 'adalah sa`awrang jang memberita 'itu padaku.

25Tatkala 'itu sombahlah Jusof kapada Firszawn; mimpi`an Firszawn 'itu 'asa 'adanja: bahuwa barang jang 'Allah 'ada membowat, 'itu telah deberitakannja pada Firszawn.

26Katudjoh 'ejkor sapij-sapij jang bajik 'itu tudjoh tahon 'adanja; dan katudjoh tangkej pulor jang bajik 'itu pawn tudjoh tahon 'adanja: mimpi`an djuga 'asa 'adanja.

27Dan katudjoh 'ejkor sapij-sapij nipis dan kidjij, jang 'adalah najik komedijen deri padanja 'ini, tudjoh tahon 'adanja; dan katudjoh tangkej pulor nipis, terlajor 'awleh 'angin timor, 'itu 'akan 'ada tudjoh tahon kalaparan.

28'Inilah djuga perkata`an 'itu, jang patek sudah berkata kapada Firszawn: barang jang 'Allah 'ada membowat, 'itu telah deperlihatkannja pada Firszawn.

29'Ingatlah, tudjoh tahon jang datang lamanja 'itu 'akan 'ada kakinnjangan besar dalam saganap tanah Mitsir.

30Tetapi komedijen deri padanja 'itu 'akan berdirij tudjoh tahon kalaparan, kalakh 'akan 'ada terlupa segala kakinnjangan dalam tanah Mitsir, dan kalaparan 'akan meng`antjorkan 'awrang 'isij tanah 'itu.

31Lagipawn tijada 'akan katahuwan kakinnjangan 'itu didalam tanah 'itu, deri karana sebab kalaparan 'itu djuga, komedijen deri pada demikijenlah: karana terlalu barat 'akan 'adanja.

32Bermula 'akan bahuwa sudah ter`ulang mimpi`an 'itu bagi Firszawn pada kaduwa kali: 'inilah sebabnja, bahuwa perkata`an 'itu sudah terpajuw 'awleh 'Allah, dan bahuwa 'Allah djuga 'ada bersegarahkan, hendakh berlakukan dija 'itu.

33Sakarang pawn bajiklah Firszawn melihatij sa`awrang laki-laki budiman dan bidjakh: dan bejarlah 'ija meng`angkat dija 'akan mangkuw bumi di`atas tanah Mitsir.

34Firszawn bowatlah kiranja 'itu, dan djadikanlah babarapa wakil di`atas tanah 'ini: dan meng`ambillah saperlima deri pada tanah Mitsir dalam katudjoh tahon kakinnjangan 'itu.

35Dan marika 'itu berkompollah kiranja segala makanan tahon-tahon jang bajik jang datang 'ini, dan bertambonkanlah gendom dibawah tangan Firszawn, mendjadi makanan pada tijap-tijap negerij, dan meng`urongilah 'itu.

36Sopaja 'ada makanan 'akan perbakalan bagi tanah 'ini, pada katudjoh tahon kalaparan, jang 'akan 'ada ditanah Mitsir: sopaja djangan 'awrang 'isij tanah 'ini tertompas 'adanja 'awleh kalaparan.

37Maka perkata`an 'ini 'adalah bajik pada mata-mata Firszawn, dan pada mata-mata sakalijen pagawejnja.

38Sahingga maka sabdalah Firszawn kapada pagawej-pagawejnja: masakan kamij dapat sa`awrang laki-laki sabagini, jang Roh 'Allah dalamnja 'itu?

39Komedijen sabdalah Firszawn kapada Jusof; sedang sudah deberij 'Allah 'angkaw 'ini tahu samowa 'ini, bahuwa tijadalah sa`awrang budiman dan bidjakh, seperti 'angkawlah.

40'Angkaw 'ini 'akan 'ada kapala di`atas 'istanaku, dan pada bunji mulutmu segala khawmku 'akan meng`utjopij; sadja gita karadja`an 'ini 'aku 'akan 'ada lebeh besar deri padamu.

41Lagipawn sabdalah Firszawn kapada Jusof; lihat 'awlehmu, 'aku djadikan 'angkaw mangkuw bumi di`atas saluroh tanah Mitsir.

42Maka Firszawn pawn menanggalkanlah tjintjinnja deri 'atas tangannja, dan meng`enakanlah dija 'itu ka`atas tangan Jusof, dan surohlah dija berpakej pakajin deri pada kajin halus, dan bubohlah sawatu talij 'amas pada lejhernja.

43Lalu 'ija berkandarakanlah dija di`atas pedatij jang kaduwa, jang 'adalah pada dirinja; dan 'awrang pawn bersarulah dihadapannja, berlututlah: demikijen dedjadikannjalah dija mangkuw bumi 'atas saluroh tanah Mitsir.

44Maka sabdalah Firszawn kapada Jusof; 'akulah Firszawn: hanja lajin deri pada kahendakhmu sa`awrang pawn tijada 'akan ber`awleh 'angkat tangannja dan kakinja pada saluroh tanah Mitsir.

45Dan sebutlah Firszawn nama Jusof 'itu TSafnat Paszanejah, dan berilah padanja 'Asnat, 'anakh parampuwan Pawthiferasz, 'Imam di-`Awn, 'akan 'isterinja: maka Jusof pergilah kaluwar melihatij tanah Mitsir.

46'Adapawn Jusoflah sa`awrang tiga puloh tahon szumornja, tatkala 'ija berdirilah kahadapan Firszawn, Sulthan Mitsir 'itu: maka Jusof pawn pergilah kaluwar deri hadapan Firszawn, dan melintaslah pada saganap tanah Mitsir.

47Maka berbowahkanlah tanah 'itu dalam katudjoh tahon kakinnjangan, berganggam-ganggam djuga.

48Dan berkompollah 'ija sakalijen makanan katudjoh tahon 'itu, jang sudah 'ada dalam tanah Mitsir; dan bubohlah makanan 'itu kadalam negerij-negerij: makanan bendang negerij, jang berkuliling dija 'itu, debubohnja ditengah-tengah dija.

49Bagitu bertambonkanlah Jusof gendom, seperti pasir dilawut, banjakh 'amat: sahingga maka 'ija berhentilah deri pada bilang; karana tijadalah kabilangan banjakhnja.

50Bermula bagi Jusof telah taper`anakhlah duwa 'anakh laki-laki, dihulu deri pada datang barang tahon kalaparan, jang ber`anakhlah baginja 'Asnat, 'anakh parampuwan Pawthiferasz, 'Imam di-`Awn 'itu.

51Maka Jusof pawn sebutlah nama 'anakh laki-laki jang sulong 'itu Menasjej: 'awleh karana 'Allah sudah perlupakan 'aku segala kasukaranku, dan saganap rumah bapaku.

52Dan nama 'anakh laki-laki jang kaduwa 'itu desebutnjalah 'Efrajim: 'awleh karana 'Allah sudah baper`anakhkan 'aku didalam tanah 'anjajaku.

53Tatkala 'itu maka sudah terhabiskan katudjoh tahon kakinnjangan 'itu, jang sudah 'adalah didalam tanah Mitsir.

54Dan katudjoh tahon kalaparan baharuw datanglah; seperti Jusof sudahlah kata-kata: maka 'adalah kalaparan didalam segala tanah sakalijen; tetapi didalam saganap tanah Mitsir 'adalah rawtij.

55'Adapawn tatkala 'isij saganap tanah Mitsir 'itu berlaparlah, maka berterijakhlah khawm 'itu dihadap Firszawn menghendakij rawtij: maka sabdalah Firszawn kapada segala 'awrang Mitsrij; pergilah kamu kapada Jusof, bowatlah barang sasawatu jang Jusof 'akan katakan pada kamu.

56'Adapawn satelah kalaparan sudah berlaku ka`atas saganap muka tanah 'itu, maka debukalah Jusof segala tampat, jang dalamnja barang 'apa 'adanja, dan dedjuwalnjalah 'itu kapada segala 'awrang Mitsrij: karana djadilah karas kalaparan 'itu dalam tanah Mitsir.

57Maka 'awrang segala tanah samowanja datanglah ka-Mitsir kapada Jusof, hendakh berbilijan: karana 'adalah karas kalaparan 'itu dalam segala tanah sakalijen.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kejadian 41 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran