Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 10 >> 

1Sabermula maka di-KHajtsarija 'adalah sawatu laki 2 Kornejlijus namanja, sa`awrang pengratus deri pada pasukan jang bernama 'Ithalij:

2Jang Xabid dan mutakhij 'akan 'Allah, serta dengan samowa 'isij rumahnja, dan jang dermakan banjakh tsedekah pada khawm, dan jang santijasa minta doxa kapada 'Allah.

3'Ija 'ini melihatlah njata 2 didalam sawatu pang`alihatan, sakira 2 pada djam jang kasembilan deri pada sijang, sa`awrang Mela`ikat 'Allah masokh datang kapadanja dan bersabda padanja: ja Kornejlijus.

4Maka 'ija pawn memata 2 ilah 'akan dija, dan djadilah bergantar, dan sombahlah: 'apakah sukamu, ja Tuhanku? maka bersabdalah 'ija padanja: segala tsalatmu dan segala tsedekhahmu sudah najik mendjadi peng`ingatan dihadapan 'Allah.

5Sakarang pawn surohlah barang laki 2 pergi ka-Jafaw, dan silakanlah SJimawn, jang bergalar Petrus.

6'Ija 'ini berdjamuw kapada sawrang penjamakh SJimawn namanja, jang berumah desisij lawut: 'ija 'ini 'akan berij tahu padamu 'apa haros 'angkaw berbowat.

7'Adapawn satelah sudah lalu Mela`ikat 'itu, jang sudah kata 2 dengan Kornejlijus, maka panggillah 'ija duwa 'awrang deri pada segala hamba rumahnja, dan sa`awrang jang kakalij dengan dija.

8Dan satelah sudah 'ija menutor segala sasawatu pada marika 'itu, maka desurohnja dija pergi ka-Jafaw.

9Bermula pada ka`ejsokan harinja, sedang marika 'ini 'adalah berdjalan dan menghampir kapada negerij, maka najiklah Petrus ka`atas 'atap rumah, hendakh sombahjang sakira 2 pada djam jang ka`anam.

10Maka baharu berlaparlah 'ija, dan sukalah santap. Dan samantara 'awrang sadijakan 'itu, maka berlakulah djadzbah ka`atasnja.

11Maka delihatnja langit terbuka, dan turon kapadanja barang serta, seperti sawatu kajin besar, jang ter`ikat pada ka`ampat djurejnja, dan jang ter`ulor sampej kabumi.

12Dalam jang mana 'adalah sakalijen djenis binatang dibumi jang berkaki 'ampat, dan binatang jang djalang dan jang melata, lagi burong 2 dilangit.

13Maka datanglah sawatu sawara kapadanja: bangonlah, ja Petrus, bantejlah, lalu makanlah.

14Tetapi sombahlah Petrus: djangan 'itu, ja maha Tuhan; karana bulom penah kumakan barang jang hharam 'ataw nedjis.

15Maka pula datanglah sawara 'itu kapadanja pada kaduwa kali: barang jang 'Allah sudah menthahirkan, 'angkaw 'ini djangan katakan 'itu hharam.

16Maka djadilah 'itu sampej tiga kali: maka serba 'itu ter`angkatlah pula kalangit.

17'Adapawn sedang Petrus bimbang hatinja didalam sendirinja, 'apa garangan 'artinja pang`alihatan 'ini jang telah delihatnja, maka bahuwa sasonggohnja segala 'awrang laki 2 jang tersuroh 'awleh Kornejlijus, jang sudahlah bertanja dimana 'ada rumah SJimawn, 'itu berdirilah dimuka pada pintu.

18Dan satelah sudah depanggilnja sa`awrang, maka bertanjalah marika 'itu padanja, kaluw 2 SJimawn jang bergalar Petrus 'itu berdjamuw disana.

19'Adapawn sedang Petrus berkira 2 lah 'akan pang`alihatan 'itu, maka bersabdalah Rohh kapadanja: bahuwa sasonggohnja tiga 'awrang laki 2 mentjaharij 'angkaw:

20Sebab 'itu bangonlah, turonlah, dan ber`angkatlah serta marika 'itu, dan djangan lah huwas: karana 'aku 'ini sudah menjuroh marika 'itu.

21Maka turonlah Petrus kapada segala laki 2 'itu, jang tersuroh 'awleh Kornejlijus pergi kapadanja, dan katalah: bahuwa sasonggohnja 'aku 'ini 'ada dija 'itu, jang kamu mentjaharij: 'apa sebabnja maka kamu datang kamarij?

22Maka berkatalah marika 'itu: Kornejlijus, sa`awrang Pengratus, sawatu laki 2 jang xadil dan mutakhij 'akan 'Allah, dan jang sudah mendapat sjaksi tsalahhnja 'awleh saganap 'umat 'awrang Jehudij, 'ija sudah katogoran dengan wahhju 'awleh sa`awrang Mela`ikat jang khudus, 'akan silakan 'angkaw datang kapada rumahnja, dan dengar deri padamu barang perkata`an chalats.

23'Arkijen maka satelah sudah depanggilnja marika 'itu masokh, maka deperdjamunja dija. Tetapi pada ka`ejsokan harinja pergilah Petrus serta marika 'itu, dan barang 'awrang deri pada segala sudara jang Jafaw negerinja, 'itu meng`iringlah dija.

24Maka pada ka`ejsokan harinja datanglah marika 'itu masokh KHajtsarija. Maka Kornejlijus 'adalah menantikan marika 'itu, habis depanggilnja 'awrang sakulawarganja dan tsohhbatnja jang kharib 2 'itu berhimpon.

25'Adapawn tatkala djadi Petrus masokh, maka pergilah Kornejlijus bertemuw dengan dija, dan djatohlah tersongkor pada kaki 2 nja, sambil sombah sudjud.

26Tetapi Petrus berdirikanlah dija, 'udjarnja: bangonlah; karana 'aku sendirij lagi 'ada sa`awrang manusija.

27Dan samantara 'ija berkata 2 sertanja, masokhlah 'ija, dan mendapatlah banjakh 'awrang sudah berhimpon.

28Maka berkatalah 'ija kapada marika 'itu: kamu 'ini tahu bagimana bukan 'ada hhal pada laki 2 Jehudij berteman 'ataw berdatang kapada sa`awrang, jang kaluwaran bangsanja: tetapi 'Allah sudah tondjokh padaku djangan katakan barang sa`awrang manusija hharam 'ataw nedjis.

29Sebab 'itu maka sudah kudatang dengan tijada berlawan, sedang 'aku sudah tersilakan. 'Arkijen maka 'aku bertanja, 'apa sebabnja kamu sudah silakan 'aku?

30Maka berkatalah Kornejlijus: sudah sakarang 'ampat harij 'adalah 'aku berpowasa sampej kapada djam 'ini, dan pada djam jang kasembilan 'adalah 'aku sombahjang didalam rumahku.

31Maka bahuwa sasonggohnja sa`awrang laki 2 jang pakej pakejan jang gilang gomilang berdirilah dihadapanku, dan bersabdalah: ja Kornejlijus, tsalatmu sudah terdengar, dan segala tsedekhahmu sudah terkenang dihadapan 'Allah.

32Surohlah kalakh 'awrang pergi ka-Jafaw, dan silakanlah SJimawn jang bergalar Petrus: 'ija 'ini berdjamuw dirumah SJImawn penjamakh 'itu desisij lawut, jang serta datangnja 'akan berij tahu 'itu padamu.

33Sebab 'itu pada sasaxat 'itu djuga 'aku sudah suroh 'awrang pergi kapadamu, maka sabajik 2 'angkaw sudah bowat: bahuwa sudah kawdatang kamarij: sakarang pawn samowa kamij 'ada hhadlir desini dihadapan 'Allah, hendakh menengar segala sasawatu jang terpasan padamu 'awleh 'Allah.

34Maka Petrus pawn bukalah mulutnja dan katalah: dengan sasonggohnja 'aku mendapat, bahuwa 'Allah bukan 'ada peng`angkat muka 'awrang;

35Tetapi di`antara samowa chalajikh barang sijapa jang takot 'akan dija, dan meng`ardjakan xadalet, 'itu 'ada khabul padanja.

36'Inilah ferman, jang telah dekirimkan kapada benij Jisra`ejl, sambil memberita damej 'awleh Xisaj 'Elmesehh: 'ija 'ini 'ada Tuhan samista sakalijen.

37Kamu 'ini meng`atahuwij hhal 'itu, jang sudah djadi salalu saganap tanah Jehuda, mulanja deri pada DJalila komedijen deri pada permandijan, jang Jahhja sudah berchothbat:

38'Akan Xisaj Natsirij, bagimana 'Allah sudah meng`urapij dija dengan Rohhu-'lkhudus, dan khowat: jang sudah melintas tanah, sambil berbowat kabidjikan, dan sombohkan sakalijen 'awrang jang tergagahij 'awleh 'Iblis: karana 'adalah 'Allah menjerta`ij dija.

39Maka kamij 'ini 'ada sjaksi 'akan segala sasawatu jang telah debowatnja, mawu dalam benowa 'awrang Jehudij, mawu dalam Jerusjalejm: jang 'awrang sudah membunoh, sambil menggantong dija pada kajuw.

40Dija 'ini 'Allah sudah membangkitkan pada harij jang katiga, dan sudah memberij dija 'itu djadi njata:

41Bukan pada saganap khawm, tetapi pada segala sjaksi, jang dihulu telah terpileh 'awleh 'Allah, jaxnij pada kamij 'ini, jang sudah makan dan minom sertanja, komedijen deri pada 'ija sudah bangkit deri 'antara 'awrang mati 2.

42Maka 'ija pawn sudah suroh kamij berchothbat pada khaw, dan bersjaksi, bahuwa 'ija 'ini 'ada dija 'itu jang telah detantukan 'awleh 'Allah mendjadi hhakim segala 'awrang jang hidop dan jang mati.

43Pada dija 'ini samowa Nabij memberij sjaksi, bahuwa sasa`awrang jang pertjaja 'akan dija 'itu 'akan tarima ka`amponan dawsa 2 'awleh namanja.

44Sedang Petrus 'adalah lagi meng`utjap segala perkata`an 'ini, maka turonlah Rohhu-'lkhudus ka`atas sakalijen 'awrang jang menengar perkata`an 'itu.

45Maka hhejranlah tertjangan segala 'awrang mu`min jang punja chitanet, barapa 2 sudahlah meng`iring Petrus, sebab 'anugarah Rohhu-'lkhudus detuwang lagi ka`atas segala CHalajikh.

46Karana 'awrang dengarlah marika 'itu kata 2 dengan bahasa lajin 2 dan membesarkan 'Allah. Tatkala 'itu sahutlah Petrus:

47Dapatkah barang sa`awrang menahanij 'ajer djangan marika 'ini depermandikan, jang sudah ber`awleh Rohhu-'lkhudus seperti lagi kamij 'ini?

48Maka desurohnja marika 'itu depermandikan dengan nama maha Tuhan. Tatkala 'itu padanja 'akan tinggal sertanja babarapa harij lamanja.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kisah Para Rasul 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran