Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 27 >> 

1Sabermula satelah sudahlah terpajuw, bahuwa kamij 'akan berlajer ka-`Ithalija, maka desarahkannja Pawlus, dan barang 'awrang lajin 3 jang terbulongguw 'itu pada sa`awrang Pengratus Julijus namanja, deri pada pasukan duli hhadleret jang maha mulija.

2Dan satelah sudah kamij najik sabowah kapal deri 'Adramutej, sedang kamij nanti berlajer menjusur segala rantuw 'Asija, maka kamij sudah meng`arong, dan serta kamij 'adalah 'Aristarchus 'awrang Makhedawnij jang deri TSesalawnikej.

3Maka pada harij jang datang singgahlah kamij ka-TSidawn. Maka Julijus jang berdjinakh 2 an dengan Pawlus, 'itu berilah dija pergi mendapatkan tsohhbat 2, 'akan deperbijajakan 'awlehnja.

4Dan satelah sudah kamij meng`arong deri sana, maka berlajerlah kamij menjusur KHibris, 'awleh karana 'angin 'adalah dihaluwan.

5Dan satelah sudah kamij berlajer sadjurus lawutan jang menjusur Kilikija dan Pamfulija, maka singgahlah kamij ka-Mura di-Lukhija.

6Dan satelah sudah Pengratus mendapat disana sawatu kapal deri 'Iskanderija, jang hendakh berlajer ka-`Ithalija, maka 'ija surohlah kamij najik kadalamnja.

7'Adapawn 'apabila babarapa harij lamanja kamij berlajer terlalu lambat, dan sukar djuga kamij sampej berbetulan dengan 'Iknidus, sedang 'angin tijada meluluskan kamij, maka berlajerlah kamij menjusur 'Ikhrithis berbetulan dengan Salmawnej.

8Dan sedang kamij berlajer sukar melaluwij dija 'itu, maka datanglah kamij masokh sawatu rantuw jang bernama Bandil bisej, jang padanja negerij Laseja 'adalah dekat.

9'Adapawn satelah babarapa wakhtu sudah lalu, dan sakarang palajaran 'ada punoh bahaja, 'istemejwa 'awleh karana sakarang harij raja powasa sudah lampoh, maka Pawlus pawn meng`ingatkanlah.

10Dan katakanlah pada marika 'itu: hej kamu laki 2, bejta melihat bahuwa palajaran nanti djadi dengan kasusahan dan karugijan banjakh, bukan sadja pada mowatan dan pada kapal, hanja lagi pada dirij kamij.

11Tetapi Pengratus 'itu pertjajalah lebeh 'akan djuro mudij dan 'akan nachawda deri pada 'akan barang jang dekatakan 'awleh Pawlus.

12'Adapawn sedang bandil 'itu bukan 'ada bajik tampatnja 'akan tinggal disitu sontoh musim bah, maka terbanjakh marika 'itu kira 2 lah bajik 'akan meng`arong lagi deri sana, kaluw 2 mudah 2 an dapat 'ija singgah ka-Funikis 'akan tinggal desitu sontokh musim bah: karana bahuwa 'adalah 'itu sawatu bandil 'Ikhrithis, jang menghadap barang daja dan barat lawut.

13Dan sedang 'angin salatan bertijop sepij 2, maka sangkalah 'ija bahuwa telah deper`awlehnja makhtsudnja, dan habis 'ija membongkarlah sawoh berlajerlah 'ija dekat bersisij 'Ikhrithis.

14Tetapi tijada barapa lama 'antaranja maka timpalah pada pulaw 'itu sawatu 'angin puting balijong, jang namanja 'awtara timor.

15Dan tatkala kapal 'itu pipir tersambar 'awlehnja, dan tijada sampat menjusul 'angin, maka kamij pawn bejarkanlah bagitu djuga, dan berhanjut 2 anlah.

16Dan tatkala kamij pergi berlajer desisij sawatu pulaw kitjil jang bernama 'Iklawda, sukar 2 djuga kamij sudah sampat berdapat sampan.

17Dan satelah habis 'awrang menajikkan dija 'itu, maka de`upajakannjalah sasawatu jang berguna 'akan membarot kapal 'itu: dan sedang marika 'itu takot bijas terdampar pada gosong Surtis, maka 'ija pawn turonkanlah lajer, dan berhanjut 2 anlah bagitu djuga.

18Dan sedang kamij delinggakan sangat 2 'awleh 'angin ribut, maka pada harij jang datang 'awrang sudah berlakukan tjampak 2 an:

19Dan pada harij jang katiga kamij dengan tangan 2 kamij sendirij sudah tjampakhkan babarapa serba kapal.

20Dan sedang tijada kalihatan mataharij, dan tijada bintang 2 sampej babarapa harij lamanja, dan sawatu 'angin ribut jang tijada kitjil menimpa kamij, maka pada wakhtu 'itu putuslah saganap 'asa kamij 'akan delepaskan.

21Dan manakala lama 2 'awrang sudahlah tinggal dengan kurang makan, tatkala 'itu berdirilah Pawlus ditengah 2 marika 'itu, dan katalah: hej 'awrang laki 2, songgohpawn sudahlah jogija kamu dengar 2 an 'akan bejta, sopaja djangan meng`arong deri pada 'Ikhrithis, dan memaliharakan dirij kamij deri pada kasusahan dan karugijan 'ini:

22Tetapi pada sakarang 'ini bejta memberij bitjara pada kamu 'akan pertatap hatimu: karana tijada 'akan djadi barang kahilangan dirij sa`awrang deri pada kamu, hanja kapal djuga.

23Karana pada malam 'ini djuga sudah hhadlir padaku sa`awrang Mela`ikat 'Allah, jang palurohnja bejta 'ada, pada sijapa pawn bejta berbowat xibadet,

24Sabdanja: djanganlah takot, ja Pawlus, saharosnja 'angkaw dehadapkan kapada KHajtsar: maka bahuwa sasonggohnja 'Allah sudah karunnjakan padamu samowa 'awrang jang berlajer sertamu.

25Sebab 'itu pertataplah hatimu, hej 'awrang laki 2: karana bejta pertjaja 'akan 'Allah, bahuwa 'akan djadi demikijen 'ini, sabagimana sudah deturonkan ferman kapadaku.

26Tetapi tadapat tijada kamij bijas terdampar kapada sawatu pulaw.

27'Adapawn satelah sudah datang malam jang ka`ampat belas, sedang kamij berhanjut 2 an kasana kamarij dalam lawut 'Adrija, maka sakira 2 pada tengah malam sangkalah 'awrang kapal bahuwa barang darat 'ada dekat padanja.

28Dan habis 'ija membowang batu loga, maka dedapatnja duwa puloh depa dalamnja: dan habis 'ija pergi sedikit kahadapan, dan pula membowang batu loga, maka dedapatnja lima belas depa dalamnja.

29Maka marika 'itu, jang takot 'ija 'akan bijas terdampar pada barang tampat berkarang, labohkanlah 'ampat sawoh deri pada buritan, dengan tjita 2 'akan harij kasijangan.

30Tetapi tatkala 'awrang kapal sukalah larij deri dalam kapal, sambil menuronkan sampan kadalam lawut, pura 2 sarasa marika 'itu mawu meng`aluwarkan sawoh 2 deri pada haluwan.

31Maka berkatalah Pawlus pada Pangratus dan pada segala lasjkar; djikalaw marika 'ini tijada tinggal didalam kapal, kamu 'ini tijada dapat delepaskan.

32Tatkala 'itu barang lasjkar sudah potong tali 2 sampan, lalu memberij dija 'itu gugor kabawah.

33Dan pada 'antara mawu sijang harij, maka Pawlus pawn meng`adjakhlah sakalijen 'awrang 'itu 'akan santap rezikhij, 'udjarnja: sudah sakarang harij 'ini harij jang ka`ampat belas, bahuwa kamu sudah bertsabar dan bertahan dengan kurang makan, dan dengan kurang santap rezikhij:

34Sebab 'itu bejta meng`adjakh kamu 'akan santap rezikhij: karana 'itu 'ada berguna 'akan salamat kamu: karana 'akan barang sa`awrang deri pada kamu sahelej rambot tijada 'akan luroh deri pada kapalanja.

35Dan satelah sudah 'ija meng`atakan segala perkara 'ini, dan meng`ambil rawtij, maka 'ija meng`utjaplah sjukur kapada 'Allah dihadapan sakalijen 'awrang 'itu: maka habis depitjahkannja 'itu baharuw 'ija makan.

36Dan satelah sudah samowa marika 'itu sedap hatinja, maka lagi 'ija sendirij sudah santap rezikhij.

37'Adapawn didalam kapal 'itu 'adalah kamij samowa 'awrang barang duwa ratus tudjoh puloh 'anam.

38Dan habis marika 'itu djadi kinnjang dengan rezikhij, maka detimbulkannja kapal 'itu mentjampakhkan gendom kadalam lawut.

39Maka tatkala sudah sijang harij tijada dekenalnja tanah 'itu: tetapi detintangnja sawatu telokh jang berpantej rata, jang kapadanja marika 'itu sudah fikir bajik, djikalaw bawleh djuga, mendamparkan kapal 'itu.

40Dan satelah sudah marika 'itu potong tali 2 sawoh 'itu putus, maka deberikannja 'itu kalawutan, sambil meng`awrejkan peng`ikat 2 kamudij: dan satelah sudah detariknja lajer 'agong menambang 'itu turut 'angin, maka detudjunja kapantej 'itu.

41Tetapi sedang marika 'itu djatohlah terdampar kapada sawatu beting, diaman 'ombakh lawut meng`alun pada kaduwa fihakhnja, maka dedampakhkannja kapal 'itu: sahingga haluwan pawn dudokhlah tatap, dan tinggallah tijada tergarakh, tetapi buritan 'itu terpitjahlah 'awleh gagah 'ombakh.

42'Adapawn segala lasjkar 'itu bitjaranja 'adalah 'akan membunoh segala 'awrang jang terbulongguw 'itu, sopaja djangan barang sa`awrang habis 'ija luput dengan bernang 'itu larij berlepas dirinja.

43Tetapi Pengratus jang kahendakij memaliharakan Pawlus 'itu tagahkanlah marika 'itu deri pada nijatnja, dan surohlah segala 'awrang jang tahu bernang 'itu menerdjunkan dirinja pertama 2 'akan sampej kadarat.

44Dan segala lajin 2 berlepaskan dirinja, satengah 'awrang pawn di`atas papan 2, dan satengahnja di`atas barang panggal deri pada kapal 'itu. Maka djadi demikijenlah sakalijen marika 'itu terlepas sampej kadarat.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kisah Para Rasul 27 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran