Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 28 >> 

1Sabermula satelah terpelaslah marika 'itu, maka tatkala 'itu meng`atahuwilah 'ija bahuwa pulaw 'itu bernama Melitej.

2Maka 'awrang Barbar 'itu tondjokhlah pada kamij bukan barang 2 tanda berkaseh 2 an. Karana marika 'itu memasang sawatu tambonan kajuw 'apij, dan menjambot samowa kamij kadalam rumahnja, 'awleh karana hudjan jang datang, dan 'awleh karana masa jang dingin.

3Dan satelah sudah Pawlus kompolkan ranting 2 an, banjakh, dan membuboh 'itu ka`atas tambonan kajuw 'apij 'itu, maka sa`ejkor biludakh jang kaluwar deri karana hangatnja 'itu pagotlah tangannja.

4'Adapawn tatkala 'awrang Barbar melihat hhajwan 'itu lekat pada tangannja, maka katalah marika 'itu sa`awrang kapada sa`awrang: sahadja manusija 'ini 'ada sa`awrang pembunoh, jang sedang terlepas deri pada lawut tulah tijada memberij hidop.

5Tetapi dekibaskannja hhajwan 'itu kadalam 'apij, dan tijadalah derasa`inja barang bahaja:

6Maka nantilah marika 'itu 'akan 'ija djadi bangkakh, 'ataw pada sasaxat 'itu djuga djatoh mati kabumi. Tetapi satelah sudahlah marika 'itu menanti lama 2, dan melihat barang madlaret tijada berlaku 'atasnja, maka ber`ubahlah marika 'itu, dan katalah bahuwa sawatu Dejwata 'adanja.

7Maka dekat tampat 'itu djuga 'adalah sawatu duson pada 'awrang kaja dipulaw 'itu namanja Puplijus, jang sudah menjambot dan mendjamuw kamij dengan murahnja tiga harij lamanja.

8Sabermula djadi, bahuwa bapa Puplijus 'itu baring 2 terhentar kena damam dan tjerit darah: maka Pawlus pawn masokhlah kadalam rumahnja, dan habis 'ija bersombahjang, bubohlah tangannja ka`atasnja, dan sombohkanlah dija.

9Sebab 'itu sedang 'ini sudah djadi, maka berdatanglah 'awrang lajin 2 jang sakit pajah pada pulaw 'itu, lalu desombohkanlah.

10Jang lagi sudah menghhormatij kamij dengan babarapa hhormat, dan 'apabila kamij hendakh berlajer, maka de`upajakannja barang jang berguna pada kamij.

11Maka lepas tiga bulan menompanglah kamij dalam sawatu kapal deri pada 'Iskanderija, jang sudahlah tinggal pada pulaw 'itu sontokh musim bah, jang berxalamet kaduwa 'anakh kambar Bitara guroh.

12Dan satelah sudah kamij singgah ka-Surakusaj, maka tinggallah kamij disana tiga harij lamanja.

13Dan mana kamij sudah berlajer kuliling sawatu tandjong, dan sudah sampej ka-Rejdjijun: dan lepas sawatu harij, sedang bertijop 'angin salatan, maka pada harij jang kaduwa datanglah kamij singgah ka-Putijolij.

14Dimana kamij sudah mendapat babarapa sudara laki 2 jang mintalah kamij tinggal sertanja barang tudjoh harij lamanja: maka bagitu djuga pergilah kamij ka-Rawma.

15Maka deri sana kaluwarlah barang sudara laki 2 jang sudahlah dengar segala hhal 'ahhwal kamij, bertemuw dengan kamij sampej kapada pakan 'Apijus, dan kapada tampat namanja kadej tiga: maka Pawlus demi delihatnja marika 'itu sudah meng`utjap sjukur kapada 'Allah, lalu meng`ambil hati tatap.

16Dan satelah sudah kamij datang masokh Rawma, maka Pengratus sarahkanlah segala 'awrang jang terbulongguw 'itu kapada Panglima tantara: tetapi deberilah pada Pawlus kaluwasan 'akan dudokh sa`awrangnja satampat dengan sa`awrang lasjkar jang menongguwij dija.

17Sabermula djadi komedijen deri pada tiga harij, bahuwa Pawlus silakanlah segala 'awrang mulija 'antara 'awrang Jehudij 'itu datang kapadanja: dan satelah sudah marika 'itu berhimpon, maka berkatalah 'ija padanja; hej kamu laki 2 'awrang sudara 2, bejta 'ini jang sudah tijada berbowat barang sawatu 'ichtilaf dengan khawm, 'ataw dengan segala xadet nejnekh mawjang, sudah datang terbulongguw deri pada Jerusjalejm, dan sudah desarahkan kapada tangan 2 'awrang Rawmawij.

18Jang habis 'ija memariksa`ij hhalku sudah hendakh melepaskan bejta, 'awleh karana barang salah 'akan mati debunoh tijada kadapatan dalam bejta.

19Tetapi tatkala 'awrang Jehudij membantahij 'itu, maka wadjiblah 'atas bejta 'istighatz kapada KHajtsar: hanja bukan sa`awleh 2 'ada pada bejta barang perkata`an 'akan menudohij 'umetku.

20Maka 'awleh karana sebab 'itu bejta sudah silakan kamu datang kapadaku, hendakh melihat dan menjapa kamu: sebab deri karana 'asa 'awrang Jisra`ejl bejta sudah terbulongguw dengan rantej 'ini.

21Tetapi berkatalah marika 'itu kapadanja; kamij 'ini sudah tijada mendapat barang surat 'akan 'angkaw deri pada tanah Jehuda: dan barang sa`awrang deri pada segala sudara laki 2 jang telah datang kamarij 'itu sudah tijada memberita 'ataw meng`utjap barang djahat 'akan 'angkaw.

22Tetapi kamij tjita sangat dengar deri padamu 'apa 'ixtikhadmu: karana bahuwa 'akan bidxat 'ini 'ada maxlum pada kamij, bahuwa 'itu debantahij saganap sana sini.

23Dan satelah sudah marika 'itu tantukan padanja sawatu harij, maka datanglah terlalu banjakh 'awrang kapadanja kadalam pasanggarahannja: pada sijapa 'ija sudah meng`artikan hhal karadja`an 'Allah, sambil bersjaksi dan membudjokh marika 'itu berpindah kapada 'iman 'akan Xisaj, bajik deri pada Tawrat Musaj, bajik deri pada surat 2 segala Nabij, 'itupawn deri pada pagi datang kapada petang harij.

24Maka songgohpawn satengah 'awrang pertjajalah barang jang dekatakan, tetapi satengah 'awrang tijadalah pertjaja.

25Maka marika 'itu jang 'ada bertjidera sa`awrang dengan sa`awrang bertjerejlah: tatkala Pawlus sudahlah meng`atakan sawatu djuga peng`ata 'ini, bahuwa sabajik Rohhu-'lkhudus sudah baferman 'awleh chidmet Jesjaxja Nabij 'itu kapada nejnekh mawjang kamij,

26Sabdanja: pergilah kapada khawm 'ini, dan katalah; dengan penengar kamu 'akan menengar, tetapi sakali 2 tijada meng`arti: dan dengan panglihat kamu 'akan melihat, tetapi sakali 2 tijada meng`atahuwij.

27Karana bergumokhlah hati khawm 'ini, dan dengan telinga 2 nja sukarlah 'ija menengar, dan mata 2 nja 'ija sudah meng`atop, 'agar djangan penah 'ija melihat dengan mata 2 nja, dan menengar dengan telinga 2 nja, dan meng`arti dengan hatinja, lalu membawa tawbat, sahingga 'aku sombohkan dija 'itu.

28Sebab 'itu hendakhlah 'ada maxlum pada kamu, bahuwa chalats 'Allah sudah dekirimkan kapada CHalajikh, maka marika 'itu 'akan dengar 2.

29Dan satelah sudah dekatakannja segala perkara 'ini, maka datanglah 'awrang Jehudij 'itu, jang berbantah 2 an ramej 2 di`antara dirinja.

30Maka tinggallah Pawlus sontokh duwa tahon lamanja dalam tampatnja jang telah desejwanja: dan menjembotlah sakalijen 'awrang jang berdatang kapadanja:

31Sambil berchothbatkan karadja`an 'Allah, dan meng`adjar segala perkata`an jang kena maha Tuhan Xisaj 'Elmesehh dengan semporna kaluwasan, tijada tertagih 'adanja.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kisah Para Rasul 28 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran