Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 2 >> 

1Sabermula djadi pada harij 2 'itu djuga, bahuwa kaluwarlah sawatu titah deri pada fihakh KHajtsar 'Awghustus: sopaja 'isij saganap tanah maxmur desuratkan.

2Penjuratan 'ini sudah djadi dihulu deri pada KHurinus sudah najikh 'Adapati 'atas Surija.

3Maka pergilah sakalijen 'awrang 'akan desuratkan, masing 2 sa`awrang kapada negerij dirinja.

4Maka mudikhlah lagi Jusof deri pada tanah DJalila, deri dalam negerij Natsirat, kapada tanah Jehuda, kadalam negerij Da`ud, jang disebut Bejt Lehhem, 'awleh karana sebab 'adalah 'ija deri pada 'isij rumah dan bangsa Da`ud,

5'Akan desuratkan serta dengan Marjam parampuwan jang bertunangan dengan dija, sedang 'ada 'ija bonting.

6Maka djadi tatkala marika 'itu 'adalah disana, bahuwa ganaplah harij 2 nja 'akan ber`anakh.

7'Arkijen maka 'ija ber`anakhlah 'anakhnja laki 2 jang sulong, dan membabatlah dija dengan lampin 2, dan berbaringkanlah dija didalam maxlaf, 'awleh karana pada marika 'itu bukan 'adalah tampat didalam manzil.

8Bermula 'adalah barang gombala pada benowa 'itu djuga bermalam pada padang, dan bertongguw tongguwan malam pada kawannja.

9Maka bahuwa sasonggohnja sa`awrang Mela`ikat maha besar Tuhan hhadlirlah padanja, dan kamulija`an maha besar Tuhan pawn bertjahajalah kuliling marika 'itu, dan takotlah 'ija besar takotnja.

10Maka bersabdalah Mela`ikat pada marika 'itu: djanganlah kamu takot; karana bahuwa sasonggohnja 'aku memberita pada kamu sawatu kasuka`an besar, jang 'akan 'ada bagi saganap khawm.

11Katahuwij, bahuwa harini bagi kamu sudah taper`anakh Muchalits, jang 'ada 'Elmesehh maha Tuhan, didalam negerij Da`ud.

12Maka 'inilah tanda padamu: kamu 'akan mendapat ka`anakh 'itu terbabat dengan lampin 2, dan baring 2 didalam maxlaf 'itu.

13Maka sakunjong 2 hhadlirlah serta dengan Mela`ikat 'itu sawatu kabanjakan tantara samawij, jang 'adalah memudji 'Allah, dan sombahlah:

14HHormat bagi 'Allah tampat 2 jang maha tinggij, dan salamet di`atas bumi, karidla`an didalam manusija 2.

15Sabermula djadi, satelah sudah segala Mela`ikat 'itu deri pada marika 'itu pulang kasawrga, bahuwa segala 'awrang gombala berkatalah sa`awrang gombala berkatalah sa`awrang kapada sa`awrang: bejarlah kamij pergi kalakh sampej ka-Bejt Lehhem, dan melihat hhal 'ini, jang sudah djadi, jang maha besar Tuhan sudah memaxlumkan pada kamij.

16'Arkijen maka datanglah marika 'itu dengan bangat, dan mendapatlah Marjam, dan Jusof, dan ka`anakh 'itu jang baring 2 didalam maxlaf 'itu.

17Dan satelah sudah delihatnja 'itu, maka demaxlumkannja ferman 'itu, jang telah dekatakan padanja 'akan ka`anakh 'itu.

18Maka samowa 'awrang jang dengar 'itu hhejranlah deri karana segala sasawatu, jang dekatakan kapadanja 'awleh gombala 2 'itu.

19Tetapi Marjam djuga hhafitlkanlah samowa perkata`an 'itu, sambil berbanding 2 an didalam hatinja

20'Arkijen maka pulanglah segala gombala, sambil memulijakan, dan memudjikan 'Allah deri karana segala sasawatu jang telah dedengarnja dan delihatnja, seperti sudahlah dekatakan padanja.

21Bermula tatkala ganaplah dawlapan harij 'akan chatankan ka`anakh 'itu, maka tersebutlah namanja Xisaj, jang sudahlah disebut 'awleh Mela`ikat, dihulu deri pada 'ija terkandong didalam purut.

22Bermula tatkala ganaplah segala harij thaharetnja, menurut Tawrat Musaj, maka debawanja dija 'itu ka-Jerusjalejm, sopaja dehadapkannja dija kapada maha besar Tuhan.

23(Seperti sudah tersurat didalam Tawrat maha besar Tuhan: bahuwa samowa laki 2, jang membuka papudju, 'itu 'akan disebut khudus bagi maha besar Tuhan.)

24Dan sopaja debawanja persombahan, seperti barang jang telah dekatakan didalam Tawrat maha besar Tuhan, saguw burong takukor, 'ataw 'anakh merpati duwa 'ejkor.

25Maka bahuwa sasonggohnja 'adalah sa`awrang manusija di-Jerusjalejm, jang namanja SJimxawn: maka manusija 'ini 'adalah xadil, dan takhij, sambil menantikan panghiboran 'awrang Jisra`ejl: maka Rohhu-'lkhudus berlakulah di`atasnja 'itu.

26Maka kapadanja 'itu sudahlah turon wahhju 'awleh Rohhu-'lkhudus, 'akan djangan merasa mawt, sabulom 'ija melihat 'Elmesehh 'urapan maha besar Tuhan 'itu.

27Maka datanglah 'ija 'awleh 'ilham Rohh masokh Kaxbah: dan tatkala 'ibuw bapa memasokhkanlah ka`anakh Xisaj 'itu, sopaja delakukannja padanja menurut 'istixadet Tawrat.

28Maka 'ija 'ini memangkulah dija 'itu dengan kaduwa langan 2 nja, lalu pudjilah 'Allah, dan sombahlah.

29Sakarang djuga 'angkaw berij hambamu pergi dengan salamat, ja maha besar Tuhan, turut fermanmu:

30Karana mata 2 ku sudah melihat chalatsmu,

31Jang 'angkaw sudah singgarahkan dihadapan muka sakalijen khawm:

32Sawatu tarang 'akan penarangan segala CHalajikh, dan 'akan kamulija`an khawmmu 'awrang Jisra`ejl.

33Maka Jusof dan 'ibunja 'adalah hhejran deri karana segala sasawatu, jang dekatakan 'akan dija 'itu.

34Maka SJimxawn pawn memberkatilah marika 'itu, dan katalah kapada Marjam 'ibunja 'itu: bahuwa sasonggohnja 'ija 'ini dedirikan 'akan sawatu kadjatohan dan kabangonan 'awrang banjakh di`antara 'awrang Jisra`ejl, dan 'akan sawatu tanda jang nanti debantahij:

35(Maka lagi sawatu pedang 'akan menatas turus djiwa sendirimu) sopaja segala bitjara denjatakan deri dalam hati 'awrang banjakh.

36Bermula 'adalah HHana sa`awrang Nabijah, 'anakh parampuwan Penu`ejl; deri pada hulubangsa 'Asjejr: 'ija 'ini sudahlah datang djawoh 2 kapada banjakh harij xumornja, satelah sudah 'ija hidop dengan suwaminja tudjoh tahon lamanja deri pada hhad perdara`annja.

37Maka parampuwan 'ini 'adalah baluw, sakira 2 dawlapan puloh 'ampat tahon tuwahnja, jang tijada bertjerej deri pada Kaxbah, 'akan berbowat xibadet dengan powasa dan sombahjang, pada malam dan sijang.

38Maka pada djam 'itu djuga datanglah parampuwan 'ini kasana, dan sabagejnja lagi 'ija sudah membawa 'ikhrar 'akan maha Tuhan dan meng`atakan 'akan dija 'itu pada sakalijen 'awrang jang menantikan kalepasan di-Jerusjalejm.

39Dan satelah habis marika 'itu mengganapij sasawatu, jang patut dengan Tawrat maha besar Tuhan, maka pulanglah 'ija kapada tanah DJalila, kadalam negerinja Natsirat.

40Maka ka`anakh 'itu bertambahlah besarnja, dan berkhowatlah njawanja, saraja dipunohij dengan hhikmet: dan nixmet 'Allah berlakulah di`atasnja 'itu.

41Sabermula maka bejasalah 'ibuw bapanja pada sasatahon ber`angkat kapada Jerusjalejm, pada masa raja Fasahh.

42'Adapawn tatkala 'ija sudahlah djadi duwa belas tahon tuwahnja, dan marika 'itu sudahlah mudikh kapada Jerusjalejm, menurut xadet harij raja:

43Dan sudahlah mengganapij disana segala harij, tatkala marika 'itu pulang, maka tinggallah budakh Xisaj di-Jerusjalejm: maka Jusof dan 'ibunja tijadalah meng`atahuwij 'itu.

44Tetapi sangkalah marika 'itu, bahuwa 'adalah 'ija 'antara peng`iringan, lalu pergilah sawatu harij perdjalanan djawohnja, dan tjaharilah dija di`antara segala 'awrang kulawarga, dan di`antara segala 'awrang kenal 2 an.

45Dan satelah tijada dedapatnja dija, maka pulanglah marika 'itu ka-Jerusjalejm mentjaharij dija.

46Maka djadi, komedijen deri pada tiga harij, bahuwa dedapatnjalah dija 'itu didalam Kaxbah, dudokh ditengah 2 segala guruw, menengar marika 'itu, dan bertanjakan marika 'itu.

47Maka hhejranlah tertjangan samowa 'awrang jang menengar dija, deri karana xakhalnja dan segala djawabnja.

48Maka dahsjatlah marika 'itu serta delihatnja dija, dan katalah 'ibunja kapadanja 'itu: ja 'anakh, meng`apa 'angkaw sudah berbowat demikijen 'ini pada kamij? bahuwa sasonggohnja bapamu dan bejta 'ini sudah mentjaharij 'angkaw dengan susah.

49Maka berkatalah 'ija kapada marika 'itu: 'apatah 'artinja, bahuwa kamu sudah mentjaharij 'aku? tijadakah kamu tahu, bahuwa haros 'aku 'ini 'ada masjghul dengan pakardja`an Bapaku?

50Maka tijadalah marika 'itu meng`arti perkata`an 'itu, jang dekatakannja padanja.

51Sudah 'itu maka hilirlah 'ija serta dengan marika 'itu, lalu datanglah masokh Natsirat, dan 'adalah berbakhtij padanja. Maka 'ibunja pawn hhafitlkanlah samowa perkata`an 'ini didalam hatinja.

52Maka Xisaj pawn bertambahlah hhikmetnja, dan khametnja, dan nixmetnja sama 'Allah dan manusija 2.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel