Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 24 >> 

1Sabermula maka pada harij 'ahhad deri pada 'usbux, pagi 2 pada dinharij, datanglah marika 'itu kapada karamet, membawa rampah 2 jang telah delangkapnja, dan barang parampuwan serta marika 'itu.

2Maka dedapatnja batu 'itu terguling deri pada karamet.

3Dan satelah sudah marika 'itu masokh, maka tijada dedapatnja badan Tuhan Xisaj.

4Bermula djadi tatkala bimbang hatinja 'awleh karana hhal 'ini, maka bahuwa sasonggohnja dekat dija berdirilah duwa 'awrang laki 2, jang pakej pakajin jang gilang gomilang.

5'Adapawn demi segala parampuwan 'itu djadi gantar, dan tondokh mukanja kabumi, bersabdalah marika 'itu kapadanja: meng`apa kamu mentjaharij 'awrang jang hidop 'itu di`antara 'awrang mati 2?

6Bukan 'ada 'ija desini, hanja sudah 'ija bangkit. Terkenanglah 'awleh kamu, bagimana 'ija sudah berkata pada kamu, sedang 'ija 'ada lagi di-DJalila,

7Sabdanja: bahuwa tadapat tijada 'Anakh 'Insan desarahkan kapada tangan 2 'awrang berdawsa, dan detsalibkan, dan bangkit pula pada harij jang katiga.

8Maka terkenanglah segala parampuwan 'itu 'akan perkata`an 2 nja.

9Dan satelah sudah 'ija pulang deri pada karamet 'itu, maka dechabarkannja samowa perkara 'ini pada kasabelas 'awrang 'itu, dan pada sakalijen 'awrang lajin 2.

10'Adapawn segala parampuwan 'ini 'adalah Marjam Madjdalijat, dan Jawhhana, dan Marjam jang 'ibuw Jaxkhub, dan parampuwan lajin 2 serta marika 'itu, jang sudah katakan segala perkara 'ini kapada Rasul 2.

11Maka segala perkata`annja njatalah pada marika 'itu seperti palitar jang sija 2, dan tijadalah marika 'itu pertjaja padanja.

12Tetapi bangonlah Petrus, dan berlarilah kapada karamet, dan serta delajahkannja dirinja melihatlah 'ija segala kajin kafannja terhentar satampat: maka pergilah 'ija berdjalan, sambil hhejran sama sendirinja 'akan barang jang telah djadi.

13Maka bahuwa sasonggohnja duwa 'awrang deri pada marika 'itu 'adalah berdjalan pada harij 'itu djuga kapada sawatu djadjahan, jang 'anam puloh pemanah djawohnja deri pada Jerusjalejm, jang namanja 'itu Xema`us.

14Maka bertutorlah marika 'itu sa`awrang kapada sa`awrang 'akan samowa perkara 'ini jang telah djadi.

15Maka djadi samantara marika 'itu bertutor 2 an, dan bertanja 2 an, bahuwa Xisaj sendirij menghampirlah, dan berdjalanlah sama 2 dengan marika 'itu.

16Maka mata 2 nja pawn detahanij, sopaja djangan dekenalnja dija.

17Maka bersabdalah 'ija kapada marika 'itu: 'apatah segala perkata`an 'ini jang kamu timbang menimbang sa`awrang dengan sa`awrang sedang berdjalan? dan meng`apa kamu 'ada bermasaman mukamu?

18Maka sahutlah sa`awrang namanja 'Iklijopas, dan katalah kapadanja: 'angkawkah sa`awrangnja berdjamu di-Jerusjalejm, maka tijadakah kawtahu segala perkara 'itu, jang telah djadi dalamnja pada harij 2 'ini?

19Maka bersabdalah 'ija pada marika 'itu: 'apa perkara? maka berkatalah marika 'itu padanja: segala perkara 'akan Xisaj Natsirij, jang sudah 'ada sa`awrang Nabij, jang ghalib dengan perbowatan dan perkata`an dihadapan 'Allah dan saganap khawm.

20Dan bagimana kapala 2 'Imam dan panghulu 2 kamij sudah sarahkan dija 'akan dehhukumkan debunoh, dan sudah mentsalibkan dija.

21Maka kamij 'adalah ber`asa, bahuwa 'ija 'ini 'ada dija 'itu jang nanti lepaskan 'awrang Jisra`ejl: tetapi lagi dengan sakalijen 'ini harini 'ada harij jang katiga, sedang segala perkara 'ini sudah djadi.

22Tetapi lagi barang parampuwan deri pada kamij, jang pagi 2 pada dinharij sudah meng`ondjongij karamet, 'itu sudah dahsjatkan kamij:

23Dan sedang tijada dedapatnja badannja, datanglah marika 'itu, dan katalah: bahuwa telah delihatnja lagi sawatu peng`alihatan Mela`ikat 2, jang meng`atakan; bahuwa 'ija hidop.

24Maka pergilah barang deri pada segala 'awrang jang menjerta`ij kamij kapada karamet, dan mendapatlah bagitu seperti lagi parampuwan 2 'itu sudahlah berkata; tetapi tijada delihatnja dija.

25Maka bersabdalah 'ija djuga kapada marika 'itu: hej 'awrang jang kurang budij, dan sagan hati 'akan pertjaja barang sakalijen, jang segala Nabij sudah meng`atakan.

26Bukankah saharosnja 'Elmesehh merasa`ij segala sangsara 'ini, lalu masokh kadalam kamulija`annja?

27Maka mula`ilah 'ija deri pada Musaj, dan deri pada sakalijen Nabij 2 meng`artikan pada marika 'itu, barang jang tersurat 'akan dija didalam sakalijen Surat 2 an.

28Maka menghampirlah marika 'itu kapada djadjahan 'itu, kamana 'ija pergi berdjalan: maka 'ija djuga melakukanlah dirinja sa`awleh 2 'ija mawu pergi berdjalan lebeh djawoh.

29Maka marika 'itu meng`adjakhlah dija, 'udjarnja tinggallah serta kamij, karana hampirlah pedang dan harij sudah singkir. Maka masokhlah 'ija hendakh tinggal serta marika 'itu.

30Bermula djadi samantara 'ija dudokh makan sahidangan dengan marika 'itu, bahuwa de`ambilnja rawtij, dan de`utjapnja tsalat, dan satelah sudah depitjahkannja 'itu, maka deberinja 'itu pada marika 'itu.

31Maka terbukalah mata 2 nja, sahingga dekenalnja dija: maka linnjaplah 'ija 'ini deri pada panglihatnja.

32Maka berkatalah marika 'itu sa`awrang kapada sa`awrang: bukankah hati kamij 'adalah hangus didalam kamij, tatkala 'ija katalah pada kamij 'antara djalan, dan tatkala 'ija bukalah segala Surat 2 an pada kamij?

33Maka bangonlah marika 'itu pada djam 'itu djuga, lalu pulanglah kapada Jerusjalejm, dan mendapatlah sabelas 'awrang 'itu terhimpon sama 2, dan segala 'awrang jang sertanja 'itu,

34Jang meng`atakan: bahuwa songgoh 2 Tuhan sudah bangkit, dan sudah kalihatan pada SJimawn.

35Maka kaduwa 'awrang 'itu bilanglah barang jang sudah djadi 'antara djalan, dan bagimana 'ija sudah kakenalan padanja, samantara 'ija pitjahkan rawtij.

36Dan sedang marika 'itu berkata 2 lah 'akan perij hhal segala perkara 'ini, maka Xisaj sendirij berdirilah ditengah 2 marika 'itu, dan bersabdalah padanja: 'Elsalam xalejkom.

37Maka berkadjutanlah dan bergantaranlah marika 'itu, sedang 'ija sangka melihat sawatu chajal.

38Maka bersabdalah 'ija pada marika 'itu: meng`apa kamu sudah terharuw? dan tagal 'apa babarapa perbitjara`an najik kadalam hatimu?

39Lihatlah kaduwa tanganku dan kakiku: karana 'aku 'ini 'ada dija 'itu djuga: raba 2 lah 'aku, lalu lihatlah; karana chajal bukan 'ada padanja daging dan tulang 2 seperti kamu melihat 'itu 'ada padaku.

40Dan samantara 'ija katakan 'itu, maka detondjokhkannja padanja kaduwa tangannja dan kakinja.

41Dan tatkala marika 'itu bulom pertjaja deri karana kasuka`an, dan hhejranlah tertjangan, maka bersabdalah 'ija pada marika 'itu: 'adakah kamu menaroh desini 'apa 2 jang kamakanan?

42'Arkijen maka deberikannja padanja sapanggal 'ikan jang terpanggang, dan sakarat deri pada sarang maduw.

43Maka 'ija pawn 'ambillah, dan makanlah dihadapan marika 'itu.

44Maka bersabdalah 'ija pada marika 'itu: 'inilah segala perkata`an 'itu, jang 'aku sudah katakan kapada kamu, tatkala 'aku 'adalah lagi serta kamu, katahuwij, bahuwa tadapat tijada deganapij segala sasawatu jang tersurat 'akan daku didalam Tawrat Musaj, dan segala Nabij, dan segala Mazmur.

45Tatkala 'itu 'ija sudah membuka xakhalnja 'akan meng`arti segala Surat 2 an:

46Maka bersabdalah 'ija pada marika 'itu: bahuwa demikijen sudah tersurat, dan demikijen saharosnja 'Elmesehh merasa`ij sangsara, dan bangkit deri 'antara 'awrang mati 2 pada harij jang katiga.

47Lagi tawbat dan ka`amponan dawsa 2 dechothbatkan dengan namanja kapada sakalijen chalajikh, sambil memula`ij deri pada Jerusjalejm.

48Maka kamu 'ini 'ada sjaksi segala perkara 'ini.

49Maka bahuwa sasonggohnja 'aku 'ini menjuroh djadji`an bapaku turon ka`atas kamu: tetapi hendakhlah kamu 'ini tinggal didalam negerij Jerusjalejm, sampej wakhtu mana kamu dekenakan dengan khowat deri pada tampat jang maha tinggij.

50Maka dehentarkannja marika 'itu kaluwar sampej kapada Bejt Xanja, dan de`angkatnja kaduwa tangannja sambil memberkatij marika 'itu.

51Bermula djadi, sedang 'ija 'ini memberkatij marika 'itu, bahuwa 'ija bertjerejlah deri pada marika 'itu, dan ter`angkatlah kadalam sawrga.

52Maka sombahlah marika 'itu sudjud padanja, lalu pulanglah kapada Jerusjalejm dengan kasuka`an besar.

53Maka pada sedekala wakhtu 'adalah marika 'itu didalam Kaxbah, sambil meng`utjap pudji dan sjukur kapada 'Allah. 'Amin.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 24 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran