Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 10 >> 

1Sabermula maka panggillah 'ija kaduwa belas murid 2 nja, lalu karunjakanlah padanja peng`awasa 'atas segala hantu jang nedjis, sopaja debowangkannja dija, dan desombohkannja segala djenis penjakit, dan segala djenis dlaxafet.

2'Adapawn segala nama 2 kaduwa belas Rasul 'adalah 'ini: pertama SJimawn jang disebut Petrus, dan 'Andarija sudaranja laki 2: Jaxkhub 'anakh laki 2 Zebedaj, dan Jahhja sudaranja laki 2.

3Filipus dan Bartolomaj: Toma dan Mataj 'awrang pentjokej 'itu: Jaxkhub 'anakh laki 2 'Alfaj, dan Lebaj jang terpanggil Tadaj.

4SJimawn 'awrang KHananij, dan Jehuda 'Iskarijawtij, 'ijalah jang sudah semukan dija.

5Kaduwa belas 'awrang 'ini desuroh Xisaj menitahkan padanja, sabdanja: pada djalan CHalajikh djangan kamu pergi berdjalan, dan kadalam barang negerij 'awrang SJawmerawnij djangan kamu datang masokh.

6Hanja pergilah 'angor kapada domba 2 rumah Jisra`ejl jang kahilangan 'itu.

7Maka tatkala kamu pergi, berchothbatlah, meng`atakan: bahuwa karadja`an sawrga sudah damping.

8Sombohkanlah 'awrang jang dlarxif, thahirkanlah 'awrang jang kusta, bangkitkanlah 'awrang jang mati, bowangkanlah djin 2. Sakaseh 2 kamu sudah tarima 'itu, maka berilah sakaseh 2.

9DJangan kamu menaroh 'amas, dan djangan pejrakh, dan djangan timbaga didalam datu 2 mu.

10Dan djangan banijan 'antara djalan, dan djangan duwa badju, dan djangan tarompa 2, dan djangan tongkat. Karana 'awrang bakardja 'itu 'ada mustahhakh 'akan rezikhinja.

11Maka kapada jang mana negerij 'ataw djadjahan kamu masokh garang, pariksalah kamu sijapa didalamnja 'itu 'ada mustahhakh: maka disana djuga hendakhlah kamu tinggal, sahingga kamu kaluwar garang.

12Dan manakala kamu masokh kadalam sabowah rumah, berilah salam kapada 'awrang 'isinja.

13Dan djikalaw 'awrang 'isij rumah 'itu 'ada mustahhakh, maka berlaku 'apalah salammu di`atasnja 'itu: tetapi djikalaw tijada 'itu 'ada mustahhakh, maka berbalikh 'apalah salammu kapada kamu.

14Maka djikalaw tijada sa`awrang menjambot kamu, dan tijada menengar 'akan kata 2 mu, manakala kamu kaluwar deri dalam rumah 'ataw deri dalam negerij 'itu djuga, hendakhlah kamu kibaskan duli kaki 2 mu.

15'Amin djuga 'aku bersabda pada kamu, bahuwa 'akan 'ada lebeh terdirita 'akan tanah Sedawm dan Xamawra pada harij hhukum deri pada 'akan negerij 'itu djuga.

16Bahuwa sasonggohnja 'aku 'ini menjuroh kamu saperij domba 2 pada sama tengah gurk 2: sebab 'itu hendakhlah kamu djadi bidjakhsana salaku 'ular 2, dan tulus salaku merpatij 2.

17Tetapi paliharakanlah dirij kamu deri pada manusija 2: karana marika 'itu 'akan sarahkan kamu kadalam madjlis 2, dan didalam Kanifah 2 nja marika 'itu 'akan mentjomokhkan kamu.

18Maka lagi kamu 'akan terhentar kahadapan 'Adapati 2 dan Radja 2, 'awleh karanaku, 'akan kasjaksi`an pada marika 'itu, dan pada CHalajikh.

19Tetapi 'apabila 'awrang sarahkan kamu, djanganlah kamu bertjinta, bagimana 'ataw 'apa kamu 'akan kata 2: karana pada djam 'itu djuga 'akan dekarunjakan pada kamu barang jang haros kamu kata 2.

20Karana bukan kamu 'ini 'ada 'awrang jang kata 2, hanja Rohh bapa kamu jang kata 2 didalam kamu.

21Maka sa`awrang sudara 'akan sarahkan sudaranja kapada mawt, dan bapa pawn 'anakhnja, dan 'anakh 2 'akan bangon lawan 'ibuw bapanja, dan mematikan dija 'itu.

22Dan kamu 'akan 'ada terbintjij 'awleh sakalijen 'awrang deri karana namaku, tetapi barang sijapa tinggal tzabit sampej kapada tamat, 'ija 'akan dechalatskan.

23Maka djikalaw 'awrang perhambat kamu didalam negerij 'ini, hendakhlah berlarij kapada negerij lajin: karana 'amin djuga 'aku bersabda pada kamu, tijada kamu 'akan menjudahkan kardjamu dalam segala negerij Jisra`ejl sabulom datang 'Anakh 'Insan.

24Murid bukan 'ada lebeh deri pada guruw, dan hamba pawn bukan lebeh deri pada tuwannja.

25Padalah bagi murid, sopaja djadinja satara dengan gurunja, dan hamba pawn satara dengan tuwannja: djikalaw 'awrang sudah menjebut 'akan jang 'ampunja rumah 'itu Baxal Zebul, barapa lagi 'akan segala 'awrang jang sarumahnja.

26Sebab 'itu djanganlah takot 'akan marika 'itu karana barang sawatu pawn bukan 'ada tertutop, jang tijada 'akan terbuka, dan tersembunji, jang tijada 'akan dekatahuwij.

27Barang jang 'aku bersabda pada kamu dalam kalam, hendakhlah kamu katakan 'itu dalam tarang: dan barang jang kamu dengar terbisikh katelinga 2, hendakhlah kamu chothbatkan 'itu di`atas 'atap 2 rumah.

28Dan djanganlah kamu takot deri pada 'awrang jang membunoh tuboh, dan tijada sampat membunoh djiwa: tetapi hendakhlah sampat membunoh djiwa: tetapi hendakhlah kamu takot terlebeh 'akan dija, jang kawasa menghilangkan mawu djiwa mawu tuboh didalam djahanam.

29Bukankah burong pipit duwa 'ejkor dedjuwal dengan sawatu pitis? maka barang sa`ejkor deri padanja 'itu tijada gugor kabumi melajinkan dengan kahendakh bapa kamu.

30Maka lagi rambot kapala kamu samowanja 'itu sudah terbilang.

31Sebab 'itu djanganlah kamu takot, kamu 'ini berlebehan 'atas banjakh burong pipit.

32Sebab 'itu sasa`awrang jang meng`akaw 'akan daku dihadapan manusija 2 'akan daku dihadapan manusija 2, 'aku 'ini lagi mawu meng`akaw 'akan dija dihadapan bapaku jang 'ada disawrga.

33Tetapi djikalaw barang sijapa menjangkal 'akan daku dihadapan manusija 2, 'aku 'ini lagi mawu menjangkal 'akan dija dihadapan bapaku jang 'ada disawrga.

34DJanganlah kamu sangka, bahuwa sudah kudatang membawa damej ka`atas bumi: sudah tijada kudatang membawa damej, hanja pedang.

35Karana sudah kudatang bapertjiderakan manusija dengan bapanja, dan 'anakh parampuwan dengan 'ibunja, dan menantuw parampuwan dengan mintuwakhnja parampuwan.

36Dan sataruw 2 manusija 'itu 'awrang jang sarumahnja.

37Sijapa jang meng`aseh bapanja, 'ataw 'ibunja lebeh deri padaku, 'ija bukan 'ada mustahhakh 'akan daku: dan sijapa jang meng`aseh 'anakhnja laki 2 'ataw 'anakhnja parampuwan lebeh deri padaku, 'ija bukan 'ada mustahhakh 'akan daku.

38Dan barang sijapa jang tijada mendjondjong tsalibnja, lalu meng`ikot turut 'aku, 'ija bukan 'ada mustahhakh 'akan daku.

39Sijapa jang mendapat djiwanja, 'ija 'akan menghilang dija 'itu: dan sijapa jang menghilang djiwanja 'awleh karana sebab 'aku, 'ija 'akan mendapat dija 'itu.

40Sijapa jang menjambot kamu, 'ija menjambot 'aku, dan sijapa jang menjambot 'aku, 'ija menjambot dija, jang sudah menjuroh 'aku.

41Sijapa jang menjambot Nabij dengan nama Nabij, 'ija 'akan ber`awleh pahala Nabij: dan sijapa jang menjambot 'awrang xadil dengan nama 'awrang xadil, 'ija 'akan ber`awleh pahala 'awrang xadil.

42Dan barang sijapa djikalaw 'ija memberij minom sa`awrang deri pada segala 'awrang kitjil 'ini satjawan 'ajer sudjokh sadja, dengan nama murid, 'amin djuga 'aku bersabda pada kamu, sakali 2 tijada 'akan menghilang pahalanja.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran