Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 26 >> 

1Sabermula per`istiwalah, satelah sudah Xisaj putus samowa perkata`an 'ini, bahuwa bersabdalah 'ija pada murid 2 nja:

2Kamu tahu bahuwa lepas duwa harij Fasahh 'akan sampej, dan 'Anakh 'Insan 'akan desarahkan sopaja detsalibkan.

3Tatkala 'itu berhimponlah kapala 2 'Imam, dan Katib 2, dan SJujuch khawm kadalam balirong 'Imam besar jang bernama KHajafa.

4Dan bermusjawaretlah sama 2, sopaja detangkapnja Xisaj dengan tipuw, dan debunohnja dija.

5Tetapi berkatalah marika 'itu: djangan pada harij raja, 'agar djangan djadi ghawgha gompar di`antara khawm.

6'Adapawn tatkala Xisaj 'adalah di-Bejt Xanja didalam rumah SJimawn 'abrats:

7Maka berdatanglah kapadanja sa`awrang parampuwan membawa sabowah tjumbul ber`isij minjakh bawu 2 an jang besar harganja, dan tuwanglah 'itu ka`atas kapalanja, samantara 'ija 'adalah dudokh pada hidangan.

8Maka murid 2 nja serta delihatnja 'itu gusarlah, katanja: gunapa karugijan 'ini?

9Karana minjakh bawu 2 an 'ini sudahlah dapat dedjuwal dengan besar harganja, dan deberij pada 'awrang miskin.

10Tetapi satelah dekatahuwij Xisaj, maka bersabdalah 'ija pada marika 'itu: meng`apa kamu meng`adakan susah pada parampuwan 'ini? karana sawatu perbowatan jang bajik telah deperbowatnja padaku.

11Karana pada wakhtu kamu mendapat 'awrang miskin sertamu, tetapi 'aku 'ini tijada kamu mendapat pada sedekala wakhtu.

12Karana tatkala parampuwan 'itu sudah menuwang minjakh bawu 2 an 'ini ka`atas tubohku, maka telah debowatnja 'itu 'akan kalangkapan makhburetku.

13'Amin djuga 'aku bersabda pada kamu, dimana 2 djuga 'Indjil 'ini 'akan dechothbatkan dalam saganap dunja, maka barang jang telah debowat parampuwan 'ini, 'itulah desebutkan lagi 'akan peng`ingatannja,

14Tatkala 'itu pergilah sa`awrang deri pada kaduwa belas 'awrang 'itu jang bernama Jehuda 'Iskarijawtij, kapada kapala 2 'Imam.

15Dan katalah: 'apatah kamu hendakh memberij pada bejta, maka bejta 'akan sarahkan dija 'itu pada kamu? maka marika 'itu sudah tantukan padanja tiga puloh keping pejrakh.

16'Adapawn deri pada tatkala 'itu detjaharinja senang jang patut sopaja desarahkannja dija.

17Bermula pada harij jang pertama deri pada masa raja fathir, maka berdatanglah murid 2 kapada Xisaj, dan sombahlah padanja: dimanatah 'angkaw hendakh kamij sadijakan bagimu persantapan Fasahh?

18Maka bersabdalah 'ija, pergilah kamu masokh negerij kapada sa`awrang 'anuw, dan katakanlah padanja: guruw bersabda, 'adjalku sudah sampej, didalam rumahmu 'aku hendakh memegang Fasahh serta dengan murid 2 ku.

19Maka berbowatlah murid 2, seperti Xisaj sudahlah berpasan padanja, dan sadijakanlah Fasahh 'itu.

20Dan satelah sudah petang harij, maka dudokhlah 'ija pada hidangan dengan kaduwa belas 'awrang 'itu.

21Dan tatkala marika 'itu 'adalah santap, maka berkatalah 'ija: 'amin djuga 'aku bersabda pada kamu, bahuwa sa`awrang deri pada kamu 'akan temukan 'aku.

22Maka duka tjitalah marika 'itu sangat, dan mula`ilah sasa`awrang deri pada marika 'itu sombah padanja: 'adakah patek dija 'itu, hej Tuhan?

23Maka sahutlah 'ija, dan sabdalah: sijapa jang tjelopkan tangan sertaku kadalam pinggan, 'ija djuga 'akan semukan 'aku.

24Songgohpawn 'Anakh 'Insan 'itu pergi hilang 'adanja, seperti telah tersurat 'akan dija, tetapi wa`j bagi manusija 'itu djuga, jang 'awlehnja 'Anakh 'Insan 'itu desemukan. 'Adalah bajik padanja, djikalaw manusija 'itu djuga sudahlah tijada taper`anakh.

25Maka sahutlah Jehuda jang semukan dija, dan sambahlah: 'adakah patek dija 'itu, hej mawlana? bersabdalah 'ija padanja, sudah kawkatakan 'itu.

26Bermula samantara marika 'itu 'adalah santap, maka Xisaj sudah meng`ambil rawtij, dan satelah sudah de`utjapnja tsalat, maka 'ija pawn pitjahlah, dan berilah 'itu pada murid 2 nja, dan sabdalah; 'ambillah, santaplah, 'itu djuga 'ada tubohku.

27Lagipawn 'ija sudah meng`ambil tjawan minoman, dan satelah sudah de`utjapnja sjukur, maka 'ijapawn berilah dija pada marika 'itu, sabdanja: minomlah kamu samowa deri padanja 'itu.

28Karana 'itu djuga 'ada darahku, darah watsijet baharu 'itu, jang tertompah karana 'awrang banjakh 'akan ka`amponan dawsa 2.

29Maka 'aku bersabda pada kamu, bahuwa deri pada sakarang 'ini tijada lagi 'aku minom deri pada koha pohon 'angawr 'ini, datang kapada harij 'itu djuga, manakala 'aku serta kamu 'akan minom dija 'itu baharu didalam karadja`an bapaku.

30Dan satelah sudah marika 'itu menjanji tahlil; maka kaluwarlah 'ija kapada bukit Zejtun.

31Tatkala 'itu bersabdalah Xisaj pada marika 'itu, samowa kamu 'akan kena sjak padaku pada malam 'ini: karana sudah tersurat, 'aku 'akan tatakh gombala 'itu, maka domba 2 sakawan 'akan detjerej berejkan.

32Tetapi komedijen deri pada 'aku sudah bangkit pula, maka 'aku 'akan mendihuluwij kamu pergi ka-DJalila.

33Tetapi sahutlah Petrus, dan sombahlah padanja: djikalaw sakali pawn sakalijennja kena sjak padamu, sakali 2 tijada patek 'ini 'akan kena sjak.

34Berkatalah Xisaj padanja: 'amin djuga 'aku bersabda padamu, bahuwa pada malam 'ini djuga, sabulom 'ajam djantan berkukokh, 'angkaw tiga kali 'akan menjangkalij 'aku.

35Sombahlah Petrus padanja: djikalaw sakalipawn haros patek 'ini mati sertamu, sakali 2 tijada patek 'akan menjangkalij 'angkaw. Sabagejnja lagi sombahlah samowa murid.

36Tatkala 'itu pergilah Xisaj serta marika 'itu masokh sawatu dukoh jang bernama DJatsjemanij, dan bersabdalah pada murid 2: dudokhlah desini, sahingga 'aku 'akan habis pergi dan habis munadjat disana.

37Maka de`ambilnja sertanja Petrus, dan kaduwa 'anakh laki 2 Zebedaj, dan baharu mula`ilah 'ija duka tjita, dan balisah rasanja terlalu sangat.

38Tatkala 'itu bersabdalah 'ija pada marika 'itu, djiwaku 'ada duka tjita sakali 2 kamati 2 an: tinggallah desini, dan berdjagalah sertaku.

39Dan satelah sudah 'ija pergi sedikit kahadapan, maka djatohlah 'ija tersongkor ka`atas mukanja, sambil munadjat dan sombah: hej bapaku, djikalaw bawleh, berilah tjawan minoman 'ini luput deri padaku, tetapi bukan seperti 'aku 'ini kahendakij, hanja seperti 'angkaw kahendakij.

40Maka datanglah 'ija kapada murid 2, dan mendapatlah marika 'itu tidor, dan bersabdalah pada Petrus: bagimana tijadakah kamu sampat berdjaga sertaku sawatu djuga djam lamanja.

41Berdjagalah dan berdoxalah, 'agar djangan kamu kena pertjawba`an: songgohpawn njawa 'itu sadija, tetapi daging 'ada lemah.

42Pula pada kaduwa kali pergilah 'ija, dan munadjatlah, sombahnja: hej bapaku, djikalaw tijada bawleh tjawan minoman 'ini luput deri padaku, melajinkan 'aku minom dija 'itu, bajiklah kahendakhmu djadi.

43Dan satelah 'ija datang, maka dedapatnjalah marika 'itu tidor pula: karana mata 2 nja meng`antokhlah terlalu sangat.

44Maka 'ijapawn meninggalkanlah marika 'itu, dan pergilah pula, lalu munadjatlah pada katiga kali meng`atakan perkata`an 'itu djuga.

45Tatkala 'itu datanglah 'ija kapada murid 2 nja, dan bersabdalah padanja: tidorlah djuga, dan berhentilah: bahuwa sasonggohnja djam sudah menghampir, maka 'Anakh 'Insan desarahkan kapada tangan 2 'awrang berdawsa.

46Bangonlah, bejarlah kamij pergi: bahuwa sasonggohnja 'ija jang semukan 'aku sudah menghampir.

47Maka samantara 'ija 'adalah kata 2 lagi, bahuwa sasonggohnja Jehuda sa`awrang deri pada kaduwa belas 'awrang 'itu datanglah, dan sertanja 'itu raxijet banjakh, membawa pedang 2 dan batang 2 kajuw, tersuroh 'awleh kapala 2 'Imam dan SJujuch khawm.

48Maka jang semukan dija, 'ija sudahlah memberij pada marika 'itu sawatu tanda, katanja: sijapa jang 'aku 'akan meng`utjopij, 'ijalah dija 'itu, tangkaplah dija.

49Maka sabantar berdatanglah 'ija kapada Xisaj, dan sombahlah: 'elsalam xalejkom, hej mawlana: maka dekutjopinja dija.

50Tetapi bersabdalah Xisaj padanja: hej tsohhbat, 'apa mulanja 'angkaw 'ada hhadlir desini? tatkala 'itu berdatanglah marika 'itu, dan mendjamahlah tangan 2 kapada Xisaj, lalu tangkaplah dija.

51Maka bahuwa sasonggohnja sa`awrang deri pada marika 'itu jang menjerta`ij Xisaj, 'ondjokhlah tangannja menghunus pedangnja dan tatakhlah hamba 'Imam besar putus telinganja.

52Tatkala 'itu bersabdalah Xisaj padanja, kombalikanlah pedangmu kapada tampatnja: karana sasa`awrang jang mendjamah pedang, 'ija 'akan hilang 'awleh pedang.

53'Antah sangkakah 'angkaw, bahuwa tijada 'aku sampat pada sakarang 'ini memohonkan bapaku, maka 'ija 'akan memberij bantu padaku lebeh deri pada duwa belas katombukan 'awrang Mela`ikat?

54Begimana deganapij kalakh Surat 2 an 'itu, bunjinja: bahuwa saharosnja djadi demikijen?

55Pada djam 'itu djuga bersabdalah Xisaj pada segala raxijet 'itu, sa`awleh 2 lawan sa`awrang penjamon kamu sudah kaluwar membawa pedang 2 dan batang 2 kajuw, 'akan memegang 'aku: saharij 2 dudokhlah 'aku sama kamu, sambil meng`adjar didalam kaxbah, maka sudah tijada kamu menangkap 'aku.

56Tetapi samowa 'ini sudah djadi, sopaja ganaplah surat 2 an segala Nabij. Tatkala 'itu larilah sakalijen murid meninggalkan dija.

57'Adapawn segala 'awrang jang sudahlah menangkap Xisaj 'itu menghentarkan dija kapada KHajafa 'Imam besar 'itu, dimana Katib 2 dan SJujuch sudahlah berhimpon.

58Maka Petrus pawn meng`ikotlah dija deri djawoh, sampej kapada balirong 'Imam besar, dan satelah sudah 'ija masokh kadalam, dudokhlah 'ija dengan chadim 2, hendakh melihat xakhibet.

59Maka kapala 2 'Imam, dan SJujuch, dan saganap madjlis SJerif 'itu tjaharilah kasjaksi`an dusta lawan Xisaj, 'agar sopaja dematikannja dija garang, hanja tijadalah dedapatnja.

60Dan welakin banjakh sjaksi dusta sudahlah berdatang, maka tijadalah dedapatnja.

61Tetapi pada 'achirnja berdatanglah duwa 'awrang sjaksi dusta, dan katalah: 'ija 'ini sudah berkata, 'aku sampat merombakh kaxbah 'Allah, dan per`ulah dija 'itu dalam tiga harij.

62Maka bangonlah 'Imam besar, dan sabdalah padanja: tijadakah 'angkaw menjahut barang saperkara? 'apatah 'itu jang marika 'ini bersjaksi 'atasmu?

63Tetapi Xisaj berdijamlah dirinja: maka sahutlah 'Imam besar, dan sabdalah padanja: 'aku menjompahij dikaw demi 'Allah jang hidop, sopaja 'angkaw katakan pada kamij, kaluw 2 'angkaw 'ada 'Elmesehh, 'anakh 'Allah 'itu?

64Berkatalah Xisaj padanja, 'angkaw sudah katakan 'itu. Tetapi 'aku bersabda pada kamu, deri pada sakarang 'ini kamu 'akan melihat 'Anakh 'Insan dudokh pada sabelah kanan peng`awasa`an 'Allah, dan datang di`atas 'awan 2 dilangit.

65Tatkala 'itu 'Imam besar sudah sujakh pakejan 2 nja, 'udjarnja: sahadja bahuwa 'ija sudah menghodjat, 'apatah lagi 'usah 'akan sjaksi 2? bahuwa sasonggohnja sakarang kamu sudah dengar hodjatnja.

66'Apatah sangka kamu? maka sahutlah marika 'itu, dan katalah: dendanja mati dibunoh.

67Tatkala 'itu 'awrang sudah meludahij mukanja, dan menampejling dija.

68Tetapi 'awrang lajin sudah menampar dija, katanja: bernubuwetlah bagi kamij, hej 'Elmesehh, sijapatah dija 'itu, jang sudah memukol dikaw?

69'Adapawn Petrus 'adalah dudokh diluwar pada balirong, maka berdatanglah kapadanja sa`awrang budakh parampuwan, 'udjarnja: lagi 'angkaw 'ini 'adalah serta dengan Xisaj 'awrang DJalilij 'itu.

70Tetapi 'ija djuga sudah bersangkal dihadapan sakalijen 'awrang 'itu, katanja: tijada 'aku tahu 'apa 'angkaw kata 2.

71Dan tatkala 'ija pergi kaluwar kapada pintu pagar, maka sa`awrang parampuwan lajin lihatlah dija, dan katalah pada segala 'awrang jang 'adalah disana: lagi 'ija 'ini 'adalah serta dengan Xisaj 'awrang Natsirij 'itu.

72Maka pula 'ija djuga bersangkal dengan sompah, sahadja tijada 'aku meng`enal manusija 'itu.

73Maka lalu sakotika berdatanglah 'awrang jang sudahlah berdirij disana, dan berkatalah pada Petrus, sabenarnjalah lagi 'angkaw 'ini 'ada deri pada marika 'itu, karana lagi bahasamu 'adakan 'angkaw kakenalan.

74Tatkala 'itu mula`ilah 'ija meng`utokij dirinja, dan bersompah: sahadja tijada 'aku meng`enal manusija 'itu.

75Maka sabantar djuga berkukokhlah hajam djantan, maka terkenanglah Petrus 'akan perkata`an Xisaj, jang sudahlah bersabda padanja, bahuwa sabulom 'ajam djantan berkukokh, 'angkaw tiga kali 'akan menjangkalij 'aku: maka pergilah 'ija kaluwar, dan tangislah pahit 2.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 26 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran