Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 27 >> 

1'Adapawn satelah sudah pagi harij, maka bermusjawaretlah sama 2 samowa kapala 'Imam dan SJujuch khawm lawan Xisaj, sopaja dematikannja dija garang.

2Dan satelah sudah de`ikatnja dija, maka dehentarkannjalah dan desarahkannjalah dija kapada Pontijus Pilatus jang 'Adapati 'itu.

3Tatkala 'itu Jehuda, jang sudahlah semukan dija, serta delihatnja bahuwa 'ija sudahlah dehhukumkan 'akan debunoh, sudah bersasal dan sudah meng`ombalikan katiga puloh keping pejrakh 'itu kapada kapala 2 'Imam dan kapada SJujuch,

4'Akan katanja: bejta sudah berdawsa dengan semukan darah jang sutji deri pada salah. Tetapi berkatalah marika 'itu, 'apa 'itu kena kamij? 'atasmu djuga 'ingat 2.

5Dan satelah sudah delimparnja segala keping pejrakh 'itu didalam kaxbah, maka berpindahlah 'ija, dan pergilah meng`udjutij dirinja.

6Maka kapala 2 'Imam 'ambillah segala keping pejrakh, dan katalah: tijada hhalal buboh dija 'itu kadalam pitij khorban, sedang 'itu sawatu harga darah 'adanja.

7Dan satelah sudah marika 'itu bermusjawaret sama 2, maka 'ija sudah bilij dengan dija 'itu bendang pendjunan 'itu, mendjadi makhburat 'akan 'awrang 'asing.

8Sebab 'itu bendang 'itu djuga sudah terpanggil bendang darah, datang kapada harij 'ini.

9Tatkala 'itu sudah ganap barang jang telah dekatakan 'awleh Nabij Jirmeja, 'udjarnja: maka marika 'itu sudah meng`ambil katiga puloh keping pejrakh 'itu, jaxnij, harga 'awrang jang telah denilejkan 'awleh benij Jisra`ejl, jang telah denilejkannja.

10Dan sudah memberij dija 'itu 'akan bajar bendang 'awrang pendjunan 'itu, turut barang jang maha besar Tuhan sudah berpasan padaku.

11Bermula berdirilah Xisaj dihadapan 'Adapati, maka 'Adapati bertanjakanlah dija, sabdanja: 'adakah 'angkaw 'ini Radja 'awrang Jehudij? maka katalah Xisaj padanja, 'angkaw katakan 'itu.

12Dan tatkala 'ija detudohlah 'awleh kapala 2 'Imam dan SJujuch, maka barang sawatu pawn tijada desahutnja.

13Tatkala 'itu sabdalah Pilatus kapadanja: bukankah kawdengar barapa perkara marika 'itu bersjaksi 'atasmu?

14Tetapi tijada desahutnja padanja 'akan barang sapatah kata pawn tijada, sahingga 'Adapati hhejranlah sangat.

15Maka pada masa raja 'itu berjasalah 'Adapati memberij lepas bagi raxijet sa`awrang terbulongguw, jang dekahendakinja garang.

16Maka tatkala 'itu 'ija sudahlah meng`urong sa`awrang terbulongguw, jang 'amat maxlum, jang bernama Bar`aba.

17Maka satelah sudah marika 'itu berhimpon sama 2, bersabdalah Pilatus padanja: sijapa kamu kahendakij 'aku berij lepas bagi kamu, Bar`abakah, 'ataw Xisajkah, jang tersebut 'Elmesehh?

18Karana tahulah 'ija, bahuwa marika 'itu sudahlah sarahkan dija dengan kadangkejan.

19Bermula tatkala 'ija dudokhlah di`atas mahhkamet, maka 'isterinja sudah menjuroh 'awrang pergi kapadanja, meng`atakan: djanganlah bertjampor dirimu pada hhal 'awrang xadil 'ini: karana pada harij 'ini 'aku sudah merasa`ij banjakh 2 didalam mimpiku 'awleh karana dija.

20Tetapi kapala 2 'imam, dan SJujuch sudah meng`adjakh segala raxijet, sopaja detontutinja Bar`aba dan dehilangkannja Xisaj.

21Maka sahutlah 'Adapati, dan sabdalah pada marika 'itu: sijapa deri pada kaduwa 'awrang 'ini kamu hendakh 'aku berij lepas bagi kamu? maka sombahlah marika 'itu, Bar`aba.

22Bersabdalah Pilatus pada marika 'itu, 'apatah kalakh 'aku 'akan berbowat pada Xisaj, jang tersebut 'Elmesehh? sombahlah sakalijennja 'itu padanja, bajiklah 'ija detsalibkan.

23Tetapi bersabdalah 'Adapati, 'apatah djahat kalakh telah debowatnja? maka makin berterijakhlah marika 'itu, 'udjarnja: bajiklah 'ija detsalibkan.

24'Adapawn tatkala delihat Pilatus, bahuwa tijada berlaku barang 'usahanja, hanja makin lebeh datanglah ghawgha gompar, maka de`ambilnja 'ajer membasoh kaduwa tangannja dehadapan raxijet, sabdanja, 'aku 'ada sutji deri pada darah 'awrang xadil 'ini: 'atas kamu djuga 'ingat 2.

25Maka sahutlah samowa khawm 'itu, dan sombahlah: bajik djuga darahnja datang ka`atas kamij, dan ka`atas 'anakh 2 kamij.

26Tatkala 'itu delepaskannja Bar`aba bagi marika 'itu, tetapi satelah sudah dedara`akannja Xisaj, maka desarahkannja dija sopaja 'ija detsalibkan.

27Tatkala 'itu maka lasjkar 'Adapati 'itu sudah meng`ambil Xisaj membawa dija sertanja kadalam 'iwan, dan sudah menghimponkan saganap pasukan 'itu melanggar dija.

28Bermula satelah sudah detanggalkannja pakajinnja, maka dekenakannja padanja sawatu hhilet jang 'urguw warnanja.

29Dan satelah sudah de`annjamnja sawatu makota deri pada durij 2, maka debubohnja 'itu di`atas kapalanja, dan sawatu batang buloh didalam tangannja kanan: maka berteludlah marika 'itu dihadapan dija, dan permajinkanlah dija, sombahnja: 'elsalam xalejkom, hej Radja 'awrang Jehudij.

30Dan satelah sudah deludahinja dija, maka marika 'itu 'ambillah batang buloh 'itu, dan pukollah kapalanja.

31Dan tatkala sudah habis marika 'itu permajinkan dija, maka detanggalkannja hhilet 'itu deri pada tubohnja, dan dekenakannja padanja pakejan 2 nja, lalu dehentarkannja dija kaluwar 'akan mentsalibkan dija.

32Dan tatkala marika 'itu kaluwar, maka dedapatnja sa`awrang KHejrewanij, namanja SJimawn: 'awrang 'ini pawn depakhsanja, sopaja de`angkatnja pikol tsalibnja.

33Dan satelah sudah marika 'itu datang sampej kapada tampat jang bernama DJoldjuta, jang 'artinja 'ada, tampat tingkorakh,

34Maka deberinja padanja minom tjuka tertjampor dengan hampeduw: dan satelah sudah derasanja dija, maka tijadalah 'ija mawu minom.

35'Adapawn satelah sudah detsalibkannja dija, maka debahagikannja pakajin 2 nja dengan melutar 'ondej: sopaja ganaplah barang jang telah dekatakan 'awleh Nabij: marika 'itu sudah membahagij pakajin 3 ku di`antaranja, dan 'atas pakejanku 'ija sudah melutar 'ondej.

36Maka dudokhlah marika 'itu menongguwij dija disana.

37Maka debubohnja deri 'atas kapalanja hhal penudohannja tersurat: 'IJA 'INI 'ADA XISAJ RADJA 'AWRANG JEHUDIJ.

38Tatkala 'itu tertsalibkanlah sertanja duwa 'awrang penjamon, sa`awrang pada kanannja, dan sa`awrang pada kirinja.

39Maka 'awrang jang lalu lampoh menghodjatlah dija, sambil menggarakhkan kapala 2 nja.

40Dan berkata: hej 'angkaw jang merombakh kaxbah, dan per`usah dija 'itu dalam tiga harij, lepaskanlah sendirimu. DJikalaw 'angkaw 'ada 'anakh 'Allah, turonlah deri pada tsalib.

41Maka sabagej lagi kapala 2 'Imam, serta dengan Katib 2, dan SJujuch, dan 'awrang Farisij permajinkanlah dija, dan katalah:

42'Awrang lajin 2 'ija sudah lepaskan, sendirinja pawn tijada 'ija sampat lepaskan. DJikalaw 'ija 'ada Radja 'awrang Jisra`ejl, bajiklah 'ija sakarang turon deri pada tsalib, maka kamij hendakh pertjaja 'akan dija.

43'Ija sudah harap kapada 'Allah: bajiklah 'ija sakarang meluputkan dija, djikalaw 'ija berkenan padanja. Karana 'ija sudah katakan, bahuwa 'aku 'ada 'anakh 'Allah.

44Maka hhal 'itu djuga lagi penjamon, jang telah detsalibkan sertanja 'itu, sudah bangkilkan 'atasnja.

45Bermula deri pada djam jang ka`anam datanglah kalam ka`atas saluroh tanah, sampej kapada djam jang kasambilan.

46Maka sakira 2 djam jang kasembilan bersarulah Xisaj dengan sawara njaring, sombahnja: 'EJLIJ, 'EJLIJ, LAMA SJABAKHTANIJ, 'ija 'itu, ja 'Ilahku, ja 'Ilahku, karana 'apa 'angkaw sudah meninggalkan 'aku?

47Maka satengah deri pada segala 'awrang jang 'adalah berdirij disana, serta dedengarnja 'itu, katalah: bahuwa 'ija 'ini memanggil 'Ejlija.

48Maka sabantar larilah sa`awrang deri pada marika 'itu, dan 'ambillah sawatu bunga karang, meng`isij 'itu dengan tjuka, dan bubohlah 'itu di`atas sawatu batang buloh, lalu berilah minom padanja.

49Tetapi berkatalah 'awrang lajin, berhentilah, bejarlah kamij melihat kaluw 2 'Ejlija 'akan datang lepaskan dija.

50Maka pula berterijakhlah Xisaj dengan sawara njaring, lalu putuslah njawa.

51Maka bahuwa sasonggohnja tirej dindingan kaxbah 'itu tertjarikhlah mendjadi duwa deri 'atas sampej kabawah: dan bumi pawn gompahlah, dan batu 2 karang pawn terbelahlah.

52Dan zejrat 2 'itu terbukalah, dan banjakh badan 'awrang marhhum, jang sudahlah mangkat ber`aduw, 'itu debangkitkanlah.

53Dan kaluwarlah marika 'itu deri dalam zejrat 2 komedijen deri pada kabangkitannja, dan masokhlah kadalam bejtu-'lmukhadas, dan kalihatanlah pada 'awrang banjakh.

54Bermula Pengratus dan segala 'awrang jang sertanja, jang menongguwij Xisaj, tatkala delihatnja gompah bumi, dan segala sasawatu jang telah djadi, 'itu takotlah sangat, 'udjarnja: sabenarnjalah 'ija 'ini 'adalah 'anakh 'Allah.

55'Adapawn 'adalah disana parampuwan banjakh jang menintang deri djawoh, jang sudahlah meng`ikot Xisaj deri pada DJalila 'akan berchidmet padanja.

56'Antara sijapa 'adalah Marjam Madjdalijat, dan Marjam jang 'ibuw Jaxkhub dan Jusa, dan 'ibuw 'anakh laki 2 Zebedaj.

57Bermula satelah sudah petang harij, datang sa`awrang jang kaja deri pada Ramata, namanja Jusof, jang sendirij lagi 'adalah murid Xisaj.

58'Ija 'ini berdatanglah kapada Pilatus, minta 'ambil badan Xisaj. Tatkala 'itu Pilatus sudah suroh badan 'itu deberij padanja.

59Dan satelah sudah de`ambil Jusof badan 'itu, maka dekafaninja dija 'itu didalam sondus jang peresih.

60Lalu detarohnja dija 'itu didalam karametnja jang baharu, jang telah depahatkannja didalam sawatu batu karang: dan satelah sudah degulingnja sabowah batu besar kahadapan pintu karamet 'itu, maka pergilah 'ija berdjalan.

61Maka 'adalah disana Marjam Madjdalijat, dan Marjam jang lajin 'itu dudokh dihadapan zejrat.

62'Adapawn pada ka`ejsokan harinja, jang 'ada ber`ikot pada harij xatad, maka berhimponlah kapala 2 'Imam, dan 'awrang Farisij datang kapada Pilatus,

63Sombahnja: ja Tuwan, kamij meng`enang, bahuwa penjasat 'ini, sedang 'adalah 'ija lagi hidop, sudah berkata, komedijen deri pada tiga harij 'aku 'akan bangkit pula.

64Sebab 'itu hendakhlah 'angkaw suroh 'awrang menghawanij zejrat 'itu sampej kapada harij jang katiga, 'agar djangan datang murid 2 nja pada malam dan mentjurij dija, dan berkata pada khawm, 'ija sudah bangkit deri 'antara 'awrang mati 2: maka djadi sasat jang terkomedijen lebeh djahat deri pada jang pertama 'itu.

65Maka bersabdalah Pilatus pada marika 'itu, dibawah kamu 'ada lasjkar berkawal, pergilah kamu menghawanij 'itu, seperti kahendakh hatimu.

66Maka pergilah marika 'itu menghawanij zejrat 'itu dengan lasjkar berkawal, habis detjapinja batu 'itu.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 27 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran