Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 1 >> 

1Permula`an 'Indjil Xisaj 'Elmesehh 'Anakh 'Allah.

2Seperti sudah tersurat 'awleh Nabij 2, bahuwa sasonggohnja 'utusanku dihadapan hhadleretmu, jang 'akan singgarahkan djalanmu dihadapanmu.

3Sawara 'awrang penjaruw dalam padang bel`antara: singgarahkanlah djalan maha besar Tuhan, betulkanlah lurong 2 nja.

4'Adalah Jahhja permandikan 'awrang dalam padang bel`antara, dan menchothbatkan permandijan tawbat 'akan ka`amponan dawsa 2.

5Maka kaluwarlah datang kapadanja 'isij saganap benowa Jehuda, dan 'awrang 'isij Jerusjalejm: maka sakalijennja 'itu depermandikanlah 'awlehnja didalam surgej Jardejn, sambil membawa 'ikhrar 'akan dawsa 2 nja.

6Maka 'adalah Jahhja berpakej pakejan deri pada buluw 'onta, dan peng`ikat kulit pawn terkenalah pada pinggangnja, dan 'adalah 'ija makan bilalang 2 dan 'ajer maduw dihutan djuga.

7Maka berchothbatlah 'ija, 'udjarnja: komedijen deri pada bejta datang 'ija jang lebeh karas deri pada bejta, jang tijada 'ada bejta mustahhakh serta tondokh meng`awrej peng`ikat tarompa 2 nja.

8Songgohpawn bejta 'ini sudah permandikan kamu dengan 'ajer, tetapi 'ija djuga 'akan permandikan kamu dengan Rohhu-'lkhudus.

9Sabermula maka djadi pada harij 2 'itu djuga, bahuwa datanglah Xisaj deri pada Natsirat ditanah DJalila, dan depermandikanlah 'awleh Jahhja didalam Jardejn.

10Maka sabantar djuga najiklah 'ija deri dalam 'ajer melihat langit terbelah, dan Rohh turon sarupa merpatij dijam 'atasnja.

11Maka datanglah deri dalam langit sawara 'ini: 'angkaw 'ini 'ada 'Anakhku laki 2 jang kekaseh, 'akan sijapa 'aku radla.

12Maka sabantar djuga Rohh sudah membowang dija kapada sawatu guron.

13Maka 'adalah 'ija disana didalam guron 'itu 'ampat puloh harij lamanja tertjawba 'awleh SJejthan: dan 'adalah 'ija serta dengan binatang lijar 2, dan babarapa Mela`ikat pawn berchidmetlah padanja.

14Sabermula satelah sudah tersarah Jahhja, maka datanglah Xisaj masokh DJalila menchothbatkan 'Indjil karadja`an 'Allah,

15Jang meng`atakan: bahuwa wakhtu sudah ganap, dan karadja`an 'Allah sudah damping: tawbatlah kamu, dan pertjajalah 'akan 'Indjil.

16Sabermula maka berdjalanlah 'ija pada pantej tasik DJalila; maka delihatnja SJimawn, dan 'Andarija sudaranja laki 2, jang 'adalah bowang djala kadalam tasik, karana 'adalah marika 'itu nalajan:

17Maka sabdalah Xisaj pada marika 'itu: marilah meng`ikot 'aku, maka 'aku hendakh djadikan kamu nalajan 2 manusija 2.

18Maka sabantar djuga marika 'itu sudah meninggalkan djala 2 nja, lalu meng`ikot dija.

19Maka demi 'ija ber`angkat sedikit djawoh deri sana, delihatnja Jaxkhub 'anakh laki 2 Zebedaj, dan Jahhja sudaranja laki 2 'itu, sedang marika 'itu 'adalah didalam parahu membubol djala 2 nja.

20Maka sabantar djuga depanggilnja marika 'itu, maka marika 'itu sudah meninggalkan bapanja Zebedaj didalam parahu 'itu serta dengan 'awrang 'upahan, lalu pergi meng`ikot dija.

21Sabermula maka datanglah marika 'itu masokh Kafernahhum: maka sabantar djuga pada harij sabtu masokhlah 'ija kadalam Kanifahnja, dan meng`adjarlah.

22Maka marika 'itu hhejranlah tertjangan menengar peng`adjarannja: karana 'adalah 'ija meng`adjar marika 'itu sa`awleh 2 'awrang peng`awasa, dan bukan sa`awleh 2 Katib 2.

23Bermula didalam Kanifahnja 'adalah sa`awrang manusija terkena 'awleh hantu jang nedjis, maka berterijakhlah 'ija galakh 2.

24Katanja: berhentilah 'awlehmu, 'apa kardja kamij sertamu, hej Xisaj 'awrang Natsirij? sudahkah kawdatang menghilangkan kamij? bejta meng`enal 'angkaw sijapa 'adamu katahuwij, KHudus 'Allah.

25Maka Xisaj pawn menghardikh dija, sabdanja: berdijamlah dirimu, dan kaluwarlah deri dalamnja.

26Maka hantu jang nedjis 'itu gontjanglah dija, dan berterijakhlah dengan sawara njaring, lalu kaluwarlah deri dalamnja.

27Maka dahsjatlah samowa marika 'itu, sahingga bertanjalah sa`awrang kapada sa`awrang, katanja: 'apa 'ada hhal 'ini? 'apa pang`adjaran jang baharu 'ini, sahingga dengan peng`awasa 'ija bertitah lagi pada hantu 2 jang nedjis, dan marika 'itu dengar 2 an 'akan dija?

28Maka sabantar djuga masjhurlah wartanja kaluwar kapada saluroh benowa DJalila kuliling 2.

29Maka sabantar djuga kaluwarlah marika 'itu deri dalam Kanifah, dan datanglah marokh rumah SJimawn dan 'Andarija, serta dengan Jaxkhub dan Jahhja.

30Maka mintuwakh parampuwan SJimawn baringlah terhentar kena damam: maka sabantar djuga katalah marika 'itu 'adanja 'akan hhal parampuwan 'itu.

31Maka berdatanglah 'ija mendjabat tangannja, dan membangonkanlah dija: maka sabantar djuga damam sudah meninggalkan dija, lalu 'ija melajanij pada marika 'itu.

32Dan satelah sudah petang harij, tatkala masokhlah mataharij, maka 'awrang sudah membawa kapadanja sakalijen 'awrang jang kena sakit, dan 'awrang madjnun.

33Maka 'awrang 'isij saganap negerij 'itu 'adalah terhimpon dimuka pintu.

34Maka desombohkannjalah banjakh 'awrang jang kena sakit bagej 2 sakitnja: dan debowangkannjalah banjakh djin, dan tijada deberinjalah banjakh djin, dan tijada deberinjalah djin 2 'itu berkata 2, sebab marika 'itu meng`enallah dija.

35Maka pada dinharij, tatkala lagi djawoh malam, bangonlah 'ija dan kaluwarlah, dan pergilah kapada sawatu tampat jang sunji, dan munadjatlah disana.

36Maka SJimawn, dan segala 'awrang jang sertanja 'itu sudah meng`ikot dija.

37Dan satelah sudah dedapatnja dija, maka sombahlah marika 'itu padanja: bahuwa sakalijennja mentjaharij 'angkaw.

38Maka bersabdalah 'ija pada marika 'itu: bejarlah kamij pergi kapada djadjahan 2 jang hampir 'itu, sopaja disana lagi 'aku berchothbat, karana 'akan makhtsud 'ini 'aku sudah kaluwar.

39Maka 'adalah 'ija berchothbat didalam Kanifah 2 nja melintas saluroh tanah DJalila, dan membowang djin 2.

40Maka datanglah kapadanja sa`awrang berkusta memohonkan dija, dan bertelud menjombah dija, dan meng`utjap padanja: djikalaw 'angkaw kahendakij garang, 'angkaw sampat menthahirkan patek.

41Maka berpilulah Xisaj, dan 'ondjokhlah tangannja, lalu mendjabatlah dija, dan sabdalah padanja: kukahendakij, maka djadilah 'angkaw thahir.

42Dan satelah sudah 'ija bersabda 'itu, maka sabantar djuga linnjaplah kusta 'itu deri padanja, dan djadilah 'ija thahir.

43Dan satelah sudah 'ija melarangkan dija dengan meng`amang, maka sabantar djuga 'ija suroh dija pergi,

44Dan sabda padanja: 'ingatlah djangan 'angkaw berij tahu 'apa pada barang sa`awrang: hanja pergilah, tondjokhlah dirimu pada 'Imam, lalu persombahkanlah karana thaharetmu barang jang telah detitahkan Musaj, 'akan kasjaksi`an pada marika 'itu.

45Dan satelah sudah 'ija kaluwar, maka mula`ilah 'ija menchabarkan banjakh perkara, dan masjhurkan perkata`an 'ini: hhataj maka tijada 'ija sampat masokh njata kadalam negerij, tetapi 'adalah 'ija diluwar pada tampat 2 sunji, maka datanglah 'awrang kapadanja 'itu deri pada sakalijen fihakh.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran