Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 10 >> 

1Sabermula satelah sudah 'ija bangkit kaluwar deri sana, maka pergilah 'ija kapada paminggir 2 tanah Jehuda sahilir benowa jang disabarang Jardejn: maka segala raxijet 'itu pula berdjalanlah sama 2 datang kapadanja: maka seperti bejasanja, de`adjarkannja pula marika 'itu.

2Maka berdatanglah 'awrang Farisij, dan bertanjakanlah dija, djikalaw 'ada hhalal pada sa`awrang laki 2 membowangkan bininja, sambil mentjawba`ij dija.

3Tetapi sahutlah 'ija, dan sabdalah pada marika 'itu: 'apa Musaj sudah berpasan pada kamu?

4Maka katalah marika 'itu: Musaj sudah memberij 'idjazet menjurat sawatu surat thalakh, dan membowangkan dija.

5Maka sahutlah Xisaj, dan sabdalah pada marika 'itu: 'awleh karana katagaran hati kamu 'ija sudah menjurat penjurohan 'ini pada kamu.

6Tetapi deri pada permula`an kadjadi`an 'Allah sudah mendjadikan kaduwanja 'itu laki 2 dan parampuwan.

7Deri karana 'itu sa`awrang manusija hendakh meninggalkan bapanja dan 'ibunja, dan malekat pada bininja.

8Maka kaduwanja 'itu hendakh mendjadi 'akan sawatu djuga daging: sahingga marika 'itu bukan 'ada lagi duwa, hanja sawatu djuga daging.

9Sebab 'itu barang jang 'Allah sudah berdjudukan, djangan manusija mentjerejkan 'itu.

10Maka didalam rumah murid 2 nja pula sudah bertanjakan dija 'akan hhal 'itu djuga.

11Maka bersabdalah 'ija pada marika 'itu: djikalaw barang sijapa membowangkan bininja, dan berbinikan parampuwan lajin, 'ija bermukah dengan meng`anjaja dija.

12Dan djikalaw barang sa`awrang parampuwan membowangkan suwaminja, dan berlakukan jang lajin, 'ija bermukah.

13Sabermula maka debawa 'awranglah kapadanja 'itu barang ka`anakh 2, sopaja dedjabatnja marika 'itu: maka murid 2 sudah menghardikh 'awrang jang bawa 'itu.

14Tetapi gusarlah Xisaj serta delihatnja 'itu, dan sabdalah pada marika 'itu: berilah ka`anakh 2 datang kapadaku, dan djanganlah tagahkan marika 'itu: karana 'awrang sabagejnja berpunja karadja`an 'Allah.

15'Amin djuga 'aku bersabda pada kamu, djikalaw barang sijapa tijada menjambot karadja`an 'Allah seperti sawatu ka`anakh, sakali 2 tijada 'ija 'akan masokh kadalamnja.

16Maka 'ija pawn mendakap marika 'itu, dan buboh tangannja di`atasnja 'itu, dan memberkatij dija.

17Sabermula maka, tatkala 'ija kaluwar 'antara djalan, datanglah sa`awrang berlarij, dan berteludlah menjombah dija, dan bertanjalah padanja: hej guruw jang bajik, 'apatah patek 'akan berbowat, sopaja: patek berpusaka`ij kahidopan kakal?

18Maka bersabdalah Xisaj padanja: meng`apa 'angkaw sebut 'aku bajik? barang sa`awrang pawn tijada bajik, melajinkan sa`awrang djuga, jaxnij, 'Allah.

19'Angkaw meng`atahuwij segala penjurohan: djangan 'angkaw bermukah: djangan 'angkaw membunoh: djangan 'angkaw mentjurij: djangan 'angkaw najik sjaksi dusta: djangan 'angkaw merugikan: berilah 'angkaw hhormat 'akan bapamu, dan 'akan 'ibumu.

20Tetapi sahutlah 'ija, dan sombahlah padanja: hej guruw, sakalijen perkara 'ini patek sudah hhafitlkan deri pada kamuda`anku.

21Maka Xisaj pawn, serta tintangnja dija, pudjilah dija, dan sabdalah padanja: sawatu perkara 'ada kurang padamu: pergilah, djuwallah segala sasawatu jang 'angkaw mempunja`ij, dan berilah 'itu pada 'awrang miskin: maka 'angkaw 'akan ber`awleh sawatu mata benda didalam sawrga. Maka marilah meng`iring 'aku, sambil mendjondjong tsalib.

22Tetapi termangulah 'ija deri karana perkata`an 'itu, dan pergilah berdjalan dengan duka tjitanja: karana 'adalah 'ija menaroh harta banjakh.

23Dan serta Xisaj menulih kuliling 2, bersabdalah 'ija pada murid 2 nja: bagimana dengan sukarnja 'awrang jang menaroh harta 2 'akan masokh kadalam karadja`an 'Allah?

24Maka dahsjatlah murid 2 nja dengar segala perkata`annja 'ini. Maka pula sahutlah Xisaj, dan sabdalah pada marika 'itu: hej 'anakh 2, bagimana sukar 'ada segala 'awrang jang harap pada harta 2 'itu masokh kadalam karadja`an 'Allah?

25'Adalah tergampang sa`ejkor 'onta masokh turus mata sawatu djarom, deri pada 'awrang jang kaja 'itu masokh kadalam karadja`an 'Allah.

26Maka hhejranlah marika 'itu makin lebeh tertjangan, sambil berkata sa`awrang pada sa`awrang: sijapa kalakh dapat dechalatskan?

27Maka Xisaj pawn menintang marika 'itu, dan bersabda: 'awleh manusija 2 tijada 'itu terkardjakan, tetapi bagi 'Allah bukan sabagitu: karana segala sasawatu dapat dikardjakan 'awleh 'Allah.

28Sabermula maka baharu Petrus sombahlah padanja: bahuwa sasonggohnja kamij sudah meninggalkan segala sasawatu, dan sudah meng`iring 'angkaw.

29Maka sahutlah Xisaj, dan katalah: 'amin djuga 'aku bersabda pada kamu, bukan 'ada barang sa`awrang jang sudah meninggalkan rumahnja, 'ataw sudara 2 nja laki 2, 'ataw sudara 2 nja parampuwan, 'ataw bapanja, 'ataw 'ibunja, 'ataw bininja, 'ataw 'anakh 2 nja, 'ataw bendang 2 nja, 'awleh karana sebab 'aku, dan sebab 'Indjil,

30Melajinkan 'ija tarima saratus lapis sakarang dalam dunja 'ini, rumah 2, dan sudara 2 laki 2, dan sudara 2 parampuwan, dan 'ibuw 2, dan 'anakh 2, dan bendang 2, sedang 'ada perhambatan, dan kahidopan kakal dalam 'achirat.

31Tetapi banjakh 'awrang jang pertama 'akan 'ada jang terkomedijen, dan jang terkomedijen pawn jang pertama.

32Bermula 'adalah marika 'itu 'antara djalan, sambil mudikh kapada Jerusjalejm: dan 'adalah xisaj mendihuluwij marika 'itu, maka dahsjatlah marika 'itu,dan takotlah sedang 'ija meng`ikot dija. Dan satelah sudah pula 'ija menjambot kaduwa belas 'awrang 'itu serta dirinja, maka mula`ilah 'ija meng`atakan pada marika 'itu segala perkara jang nanti berlaku 'atasnja:

33Sabdanja, bahuwa sasonggohnja kamij mudikh kapada Jerusjalejm, maka 'Anakh 'Insan 'akan desarahkan pada kapala 2 'Imam dan Katib 2, maka marika 'itu 'akan menghhukumkan dija 'akan mati debunoh, dan sarahkan dija pada CHalajikh.

34Maka marika 'itu 'akan permajinkan dija, dan mentjomokhkan dija, dan meludahij dija, dan membunoh dija: maka pada harij jang katiga 'ija 'akan bangkit pula.

35Sabermula maka berdatanglah kapadanja Jaxkhub dan Jahhja, kaduwanja 'anakh 2 laki 2 Zebedaj, sombahnja: hej guruw, kamij suka, sopaja 'angkaw berbowat pada kamij barang jang kamij 'akan minta.

36Maka bersabdalah 'ija pada marika 'itu: 'apa kamu suka 'aku berbowat pada kamu?

37Maka sombahlah marika 'itu kapadanja: berilah kiranja pada kamij, sopaja kamij dudokh, sa`awrang pada kananmu, dan sa`awrang pada kirimu didalam kamulija`anmu?

38Tetapi bersabdalah Xisaj pada marika 'itu: tijada kamu tahu 'apa kamu minta. Dapatkah kamu minom tjawan minoman 'itu, jang 'aku 'ini minom? dan depermandikan dengan permandijan 'itu dengan jang mana 'aku 'ini depermandikan?

39Maka sombahlah marika 'itu kapadanja: kamij dapat. Maka bersabdalah Xisaj pada marika 'itu: songgohpawn kamu 'akan minom tjawan minoman 'itu, jang 'aku 'ini minom, dan depermandikan dengan permandijan 'itu, dengan jang mana 'aku 'ini depermandikan:

40Tetapi dudokh pada kananku dan pada kiriku, bukan 'ada 'atasku memberij 'itu; melajinkan pada 'awrang jang kapadanja 'itu tertantu.

41Dan demi kasapuloh 'awrang dengar 'itu, maka baharu gusarlah 'ija 'akan Jaxkhub dan Jahhja.

42Dan satelah sudah Xisaj memanggil marika 'itu datang hampir, maka bersabdalah 'ija padanja: kamu tahu bahuwa segala 'awrang jang membilang dirinja 'ada panghulu 2 chalajikh 'itu memegang patuwanan di`atasnja: dan 'awrangnja besar 2 memegang peng`awasa`an di`atasnja.

43tetapi bagitu djangan djadi di`antara kamu: hanja dikalaw barang sijapa mawu djadi besar di`antara kamu, hendakhlah 'ija djadi chadimmu.

44Dan djikalaw barang sijapa di`antara kamu mawu djadi hulu, hendakhlah 'ija djadi hamba sakalijennja.

45Karana lagi 'Anakh 'Insan sudah tijada datang 'akan deperbowat chidmet padanja, hanja 'akan berbowat chidmet sendirij, dan memberij djiwanja 'akan harga tubusan ganti 'awrang banjakh.

46Sabermula maka datanglah marika 'itu ka-Jerihhaw: dan tatkala 'ija kaluwar deri dalam Jerihhaw, serta dengan murid 2 nja, dan raxijet banjakh, maka dudokhlah 'anakh laki 2 THimaj, jang persebutannja Barthimaj jang buta 'itu, desisij djalan minta 2.

47Dan serta dedengarnja bahuwa 'adalah 'ija 'itu Xisaj Natsirij, maka mula`ilah 'ija berterijakh dan sombah: hej Xisaj 'anakh Da`ud, kasijankanlah patek!

48Maka banjakh 'awrang menghardikhlah dija, sopaja 'ija berdijam dirinja; tetapi berterijakhlah 'ija makin lebeh: hej 'anakh Da`ud, kasijankanlah patek!

49Dan serta berdirij Xisaj, maka desurohnja memanggil dija: maka 'awrang pawn panggillah 'awrang buta 'itu meng`atakan padanja: pertatapkanlah hatimu, bangonlah, 'ija memanggil dikaw.

50'Arkijen, satelah sudah 'ija membowang selimotnja, maka bangonlah 'ija dan datanglah kapada Xisaj.

51Maka sahutlah Xisaj, dan sabdalah padanja: 'apatah kawkahendakij 'aku berbowat padamu? maka sombahlah 'awrang buta 'itu padanja: hej mawlana, sopaja patek dapat melihat.

52Maka bersabdalah Xisaj padanja 'itu: pergilah berdjalan, 'imanmu sudah memaliharakan dikaw. Maka sabantar djuga 'adalah 'ija melihat, dan meng`iring Xisaj sapandjang djalan.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran