Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 14 >> 

1Sabermula maka lalu duwa harij 'ada Fasahh, dan masa raja fathir: maka kapala 2 'Imam dan Katib 2 tjaharilah daja 'upaja, butapa detangkapnja dija dengan tipuw, dan debunohnja dija.

2Tetapi berkatalah marika 'itu: djangan pada harij raja, 'agar mudah 2 an djangan djadi ghawgha gompar di`antara khawm.

3'Adapawn tatkala 'ija 'adalah di-Bejt Xanja didalam rumah SJimawn 'abrats, samantara 'ija 'adalah dudokh pada hidangan, maka datanglah sa`awrang parampuwan membawa sabowah tjumbul ber`isij minjakh bawu 2 an deri pada narwastu jang tijada bertjampor, jang besar harganja: dan satelah sudah depitjahkannja tjumbul 'itu, maka detuwangnja 'itu ka`atas kapalanja.

4Maka 'adalah barang 'awrang jang gusarlah sama sendirinja, dan katalah: gunapa karugijan minjakh bawu 2 an 'ini sudah djadi?

5Karana 'itu djuga sudahlah dapat dedjuwal dengan lebeh deri pada tiga ratus dinar, dan deberij pada 'awrang miskin: maka 'amarahlah marika 'itu sangat 'akan dija.

6Tetapi bersabdalah Xisaj: luluskanlah parampuwan 'itu, meng`apa kamu meng`adakan susah padanja? sawatu perbowatan jang bajik telah deperbowatnja padaku.

7Karana pada sedekala wakhtu kamu mendapat 'awrang miskin sertamu, dan manakala kamu suka, kamu dapat berbowat bajik padanja: tetapi 'aku 'ini tijada kamu mendapat pada sedekala wakhtu.

8Parampuwan 'itu sudah berbowat barang jang 'ija sudah bawleh: 'ija sudah mendihuluwij menggosokh tubohku dengan minjakh bawu 2 an 'akan kalangkapan makhburetku.

9'Amin djuga 'aku bersabda pada kamu: dimana 2 djuga 'Indjil 'ini 'akan dechothbatkan dalam saganap duja, maka barang jang telah debowat parampuwan 'ini, 'itulah desebutkan lagi 'akan peng`ingatannja.

10Sabermula maka pergilah Jehuda 'Iskarijawtij, sa`awrang deri pada kaduwa belas 'awrang 'itu kapada kapala 2 'Imam, sopaja deserahkannja dija pada marika 'itu.

11Maka suka tjitalah marika 'itu serta dedengarnja 'itu, dan djandjilah memberij pejrakh padanja: 'arkijen maka detjaharinja daja 'upaja, butapa desarahkannja dija pada senang jang patut.

12Bermula pada harij jang pertama deri pada masa raja fathir, manakala 'awrang bejasa menjombileh Fasahh, maka sombahlah murid 2 nja padanja: kamanatah 'angkaw hendakh kamij pergi sadijakan, sopaja santap Fasahh?

13Maka surohlah 'ija duwa 'awrang deri pada murid 2 nja, dan sabdalah padanja: pergilah kamu masokh negerij; maka dengan kamu 'akan bertemuw sa`awrang manusija, jang memikol sawatu bujong ber`isij 'ajer: 'ikotlah

14Dan barang kamana 'ija masokh, katakanlah pada Tuwan jang 'ampunja rumah; bahuwa guruw bersabda: dimana 'ada manzil, jang dalamnja 'aku 'akan santap Fasahh serta dengan murid 2 ku?

15Maka 'ija 'ini 'akan menondjokh pada kamu sawatu 'andjong besar, jang berhamparan dan terlangkap: disana sadijakanlah 'itu pada kamij.

16'Arkijen maka pergilah murid 2 nja, dan datanglah masokh negerij, dan mendapatlah 'itu seperti telah sudah 'ija bersabda padanja: dan sadijakanlah Fasahh.

17Dan satelah sudah petang harij, maka datanglah 'ija dengan kaduwa belas 'awrang 'itu.

18Dan tatkala marika 'itu 'adalah dudokh dan santap, maka berkatalah Xisaj: 'amin djuga 'aku bersabda pada kamu, bahuwa sa`awrang deri pada kamu, jang santap sertaku, 'itu 'akan semukan 'aku.

19Maka baharu duka tjitalah marika 'itu, dan sombahlah padanja sa`awrang sama sa`awrang berturut 2: patekkah dija 'itu? dan sa`awrang lajin: patekkah dija 'itu?

20Tetapi sahutlah 'ija, dan sabdalah pada marika 'itu: 'ijalah sa`awrang deri pada kaduwa belas 'awrang 'itu, jang tjelopkan tangan sertaku kadalam pinggan.

21Songgohpawn 'Anakh 'Insan 'itu pergi hilang 'adanja, seperti telah tersurat 'akan dija: tetapi wa`j bagi manusija 'itu djuga, jang 'awlehnja 'Anakh 'Insan 'itu disemukan: 'adalah bajik padanja, djikalaw manusija 'itu djuga sudahlah tijada taper`anakh.

22Bermula samantara marika 'itu 'adalah santap, maka Xisaj sudah meng`ambil rawtij, dan satelah sudah de`utjapnja tsalat, maka 'ija pawn pitjahlah, dan berilah 'itu pada marika 'itu dan sabdalah: 'ambillah, santaplah, 'itu djuga 'ada tubohku.

23Lagipawn 'ija sudah meng`ambil tjawan minoman, dan satelah sudah de`utjapnja sjukur, maka 'ija pawn berilah dija pada marika 'itu: maka samowanja sudah minom deri padanja 'itu.

24Maka bersabdalah 'ija padanja: 'itu djuga 'ada darahku, darah watsijet baharu 'itu, jang tertompah karana 'awrang banjakh.

25'Amin djuga 'aku bersabda pada kamu, bahuwa tijada lagi 'aku minom deri pada koha pohon 'angawr, datang kapada harij 'itu djuga, manakala 'aku 'akan minom dija 'itu baharu didalam karadja`an 'Allah.

26Dan satelah sudah marika 'itu menjanji tahlil, maka kaluwarlah 'ija kapada bukit Zejtun.

27Maka bersabdalah Xisaj pada marika 'itu: bahuwa samowa kamu 'akan kena sjak padaku pada malam 'ini; karana sudah tersurat: 'aku 'akan tatakh gombala 'itu, maka domba 2 'akan detjerej berejkan.

28Tetapi komedijen deri pada 'aku sudah bangkit pula, maka 'aku 'akan mendihuluwij kamu pergi ka-DJalila.

29Maka sombahlah Petrus padanja: djikalaw sakalipawn sakalijennja kena sjak, samadja bukan patek 'ini.

30Maka berkatalah Xisaj padanja: 'amin djuga 'aku bersabda padamu, bahuwa harini, pada malam 'ini djuga, sabulom 'ajam djantan berkukokh duwa kali, 'angkaw tiga kali 'akan menjangkalij 'aku.

31Tetapi sombahlah 'ija makin lebeh: djikalaw sakalipawn haros patek 'ini mati sertamu, sakali 2 tijada patek 'akan menjangkalij 'angkaw. Maka sabagejnja lagi sombahlah samowanja.

32Sabermula maka datanglah marika 'itu masokh sawatu dukoh, jang namanja 'itu DJatsjemanij; maka bersabdalah 'ija pada murid 2 nja: dudokhlah desini, sahingga 'aku 'akan habis munadjat.

33Maka de`ambilnja sertanja Petrus, dan Jaxkhub, dan Jahhja: dan baharu mula`ilah 'ija dahsjat, dan balisah rasanja terlalu sangat.

34Maka bersabdalah 'ija pada marika 'itu: djiwaku 'ada duka tjita sakali 2 kamati 2 an: tinggallah desini, dan berdjagalah.

35Dan satelah sudah 'ija pergi sedikit kahadapan, maka djatohlah 'ija tersongkor kabumi, dan munadjatlah, sopaja, djikalaw bawleh, saxat 'itu luput deri padanja.

36Maka sombahlah 'ija: 'Aba, hej bapa! segala sasawatu dapat terkardjakan 'awlehmu; 'ambillah tjawan minoman 'ini lalu deri padaku: tetapi bukan seperti 'aku 'ini kahendakij, hanja seperti 'angkaw kahendakij.

37Maka datanglah 'ija, dan mendapatlah marika 'itu tidor, dan bersabdalah pada Petrus: hej SJimawn, 'angkawkah tidor? tijadakah 'angkaw sampat berdjaga sawatu djuga djam lamanja?

38Berdjagalah dan berdoxalah, 'agar djangan kamu kena pertjawba`an: songgohpawn njawa 'itu sadija, tetapi daging 'ada lemah.

39Maka pula pergilah 'ija, dan munadjatlah meng`atakan perkata`an 'itu djuga.

40Dan satelah 'ija pulang, maka dedapatnjalah marika 'itu tidor pula: karana mata 2 nja meng`antokhlah terlalu sangat, dan tijadalah 'ija tahu, 'apa 'akan desahutnja padanja.

41Maka datanglah 'ija pada katiga kali, dan sabdalah pada marika 'itu: tidorlah djuga, dan berhentilah. Sudah djuga: djam telah datang. Bahuwa sasonggohnja 'Anakh 'Insan desarahkan kapada tangan 2 'awrang berdawsa.

42Bangonlah, bejarlah kamij pergi: bahuwa sasonggohnja 'ija jang semukan 'aku sudah menghampir.

43Maka sabantar djuga, samantara 'ija 'adalah kata 2 lagi, berdatanglah Jehuda, jang 'ada sa`awrang deri pada kaduwa belas 'awrang 'itu, dan sertanja 'itu raxijet banjakh membawa pedang 2 dan batang 2 kajuw, tersuroh 'awleh kapala 2 'Imam, dan Katib 2, dan SJujuch.

44Maka jang semukan dija, 'ija sudahlah memberij pada marika 'itu sawatu xalamet, katanja: sijapa jang 'aku 'akan meng`utjopij, 'ijalah dija 'itu: tangkaplah dija, dan menghentarlah dija dengan togohnja.

45Maka serta datangnja sabantar djuga berdatanglah 'ija kapadanja, dan sombahlah: hej mawlana, mawlana: maka dekutjopinja dija.

46Maka marika 'itu mendjamahkanlah tangan 2 nja kapadanja, lalu tangkaplah dija.

47Maka sa`awrang 'anuw deri pada segala 'awrang jang berdirij disana 'itu hunuslah pedang, dan tatakhlah hamba 'Imam besar putus telinganja.

48Maka sahutlah Xisaj, dan sabdalah pada marika 'itu: sa`awleh 2 lawan sa`awrang penjamon kamu sudah kaluwar membawa pedang 2, dan batang 2 kajuw 'akan memegang 'aku.

49Saharij 2 'adalah 'aku sama kamu, sambil meng`adjar didalam Kaxbah, maka sudah tijada kamu menangkap 'aku: tetapi 'itu djadi, sopaja ganaplah Surat 2 an.

50Maka larilah samowanja 'itu meninggalkan dija.

51Maka sa`awrang muda 'anuw meng`ikotlah dija, jang terkena dengan sawatu kajin menutop tubohnja jang talandjang: maka barang 'awrang muda peganglah dija.

52Maka 'ijapawn meninggalkanlah kajin 'itu, dan larilah talandjang lalu deri pada marika 'itu.

53Maka 'awrang 'itu menghentarkanlah Xisaj kapada 'Imam besar: maka berhimponlah datang kapadanja samowa kapala 'Imam, dan SJujuch, dan Katib 2.

54Maka Petrus pawn meng`ikotlah dija deri djawoh, sampej kadalam balirong 'Imam besar: dan 'adalah 'ija dudokh dengan chadim 2, dan berdijang dirinja pada 'apij.

55Maka kapala 2 'Imam, dan saganap madjlis SJerif 'itu tjaharilah kasjaksijan 'itu bukan 'adalah bersama 2 an.

56Karana banjakhlah 'awrang najiklah sjaksi dusta 'atasnja: tetapi segala kasjaksijan 'itu bukan 'adalah bersama 2 an.

57Maka bangonlah barang 'awrang, dan najiklah sjaksi dusta 'atasnja, 'udjarnja:

58Sahadja kamij sudah menengar dija 'ini berkata: bahuwa 'aku 'akan merombakh Kaxbah 'ini, jang taperbowat dengan tangan 2, dan dalam tiga harij 'aku 'akan per`usah sawatu Kaxbah jang lajin, jang tijada taperbowat dengan tangan 2.

59Maka bagitu lagi kasjaksi`annja bukan 'adalah bersama 2 an.

60Maka bangonlah 'Imam besar berdirij ditengah 2, dan bertanjakanlah Xisaj, sabdanja: tijadakah 'angkaw menjahut barang saperkara? 'apatah 'itu jang marika 'itu bersjaksi 'atasmu?

61Tetapi 'ija berdijamlah dirinja, dan tijadalah menjahut 'apa 2. Pula 'Imam besar bertanjakanlah dija, dan sabdalah padanja: 'adakah 'angkaw 'Elmesehh 'ibnu-'lmutabarak?

62Maka berkatalah Xisaj: 'aku 'ini 'ada dija 'itu; maka kamu 'akan melihat 'Anakh 'Insan dudokh pada sabelah kanan peng`awasa`an 'Allah, dan datang dengan 'awan 2 dilangit.

63Maka 'Imam besar sujaklah pakajinnja, dan katalah: 'apatah lagi 'usah 'akan sjaksi 2?

64Kamu sudah dengar hodjat: 'apatah sangka kamu? maka sakalijen marika 'itu sudah menghhukumkan dija 'akan kena denda mati debunoh.

65Maka baharu satengah 'awrang sudah meludahij dija, dan menudong mukanja, dan menampejling dija, dan berkata padanja: bernubuwetlah 'awlehmu: maka chadim 2 sudah tombokh dija dengan tampar 2.

66Bermula satelah 'adalah Petrus dibawah pada balirong, maka datanglah sa`awrang parampuwan deri pada segala budakh 'Imam besar.

67Dan serta delihatnja Petrus berdijang dirinja, maka 'ija menintanglah dija, dan katalah: lagi 'angkaw 'ini 'adalah serta dengan Xisaj Natsirij 'itu.

68Tetapi 'ija djuga sudah bersangkal, katanja: tijada 'aku meng`enal dija, dan tijada 'aku tahu 'apa 'angkaw 'ini kata 2. Maka pergilah 'ija kaluwar kadalam palantaran balirong: maka 'ajam djantan pawn berkukokhlah.

69Dan serta budakh parampuwan melihat dija 'itu pula, maka baharu berkatalah 'ija pada segala 'awrang jang berdirij disana: bahuwa 'ija 'ini 'ada sa`awrang deri pada marika 'itu.

70Tetapi pula 'ija djuga bersangkal. Maka lalu sakotika pula berkatalah 'awrang jang berdirij disana pada Petrus: sabenarnjalah 'angkaw 'ada sa`awrang deri pada marika 'itu: karana lagi 'angkaw 'ada 'awrang DJalilij, dan bahasamu sabagejnja.

71Maka mula`ilah 'ija meng`utokij dirinja dan bersompah: sahadja tijada 'aku meng`enal manusija 'itu jang kamu sebutkan.

72Maka berkukokhlah hajam djantan pada kaduwa kali, maka terkenanglah Petrus 'akan perkata`an 'itu, jang Xisaj sudahlah bersabda padanja: bahuwa sabulom 'ajam djantan berkukokh duwa kali, 'angkaw 'akan menjangkalij 'aku tiga kali. Maka 'ija bernjah dirinja deri sana, lalu menangis.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 14 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran