Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 3 >> 

1Sabermula maka masokhlah 'ija pula kadalam Kanifah, maka 'adalah disana sa`awrang manusija jang tjapikh kering tangannja.

2Maka 'awrang pawn 'adanglah padanja, kaluw 2 pada barang sabtu 'ija 'akan sombohkan dija 'itu sopaja detudohinja dija garang.

3Maka bersabdalah 'ija pada manusija jang tjapikh kering tangannja 'itu: bangonlah berdirij ditengah 2.

4Maka berkatalah 'ija pada marika 'itu: hhalalkah pada barang harij sabtu berbowat bajik, 'ataw berbowat djahat? memaliharakan, 'ataw membunoh dirij sa`awrang? maka berdijamlah marika 'itu.

5Dan satelah sudah 'ija meng`arling 'akan marika 'itu dengan morkanja, sambil duka tjita 'awleh karana dalap hatinja, maka bersabdalah 'ija pada manusija 'itu: 'ondjokhlah tanganmu. Maka de`ondjokhnja 'itu: maka tangannja 'itu pula debajikij djadi njaman seperti jang lajin.

6Dan satelah sudah kaluwar 'awrang Farisij, maka sabantar djuga dengan 'awrang Hejrawdejsij 'ija sudah bermusjawaret sama 2 lawan dija, butapa dehilangkannja dija garang.

7Sabermula maka berpindahlah Xisaj dengan murid 2 nja pergi kapada tasik: maka sawatu kabanjakan jang besar 'ikotlah dija deri pada DJalila, dan deri pada tanah Jehuda.

8Dan deri pada Jerusjalejm, dan deri pada tanah 'Edawm, dan deri pada benowa jang disabarang Jardejn: dan 'awrang jang dudokh dekat TSur dan TSidawn, sawatu kabanjakan besar, satelah sudah dedengarnja barapa besar perkara 2 telah debowatnja, maka datanglah marika 'itu kapadanja.

9Maka bersabdalah 'ija pada murid 2 nja, sopaja sabowah parahu kitjil santijasa tinggal sertanja 'awleh karana raxijet, 'agar djangan 'ija menjasakh dija ter`amat.

10Karana 'ija sudahlah sombohkan banjakh 'awrang, sahingga barapa 2 'awrang jang kena barang bela 'itu menjarikan dija, sopaja dedjabatnja dija.

11Dan segala hantu jang nedjis, 'apabila delihatnja dija, maka djatohlah 'ija tersongkor sudjud padanja, dan berterijakhlah, sombahnja: bahuwa 'angkaw 'ada 'anakh 'Allah.

12Maka detogorkannja marika 'itu sangat, 'agar djangan 'ija masjhurkan dija.

13Sudah 'itu maka najiklah 'ija ka`atas sabowah bukit, dan panggillah sasa`awrang jang dekahendakinja: maka datanglah marika 'itu kapadanja.

14maka de`angkatnja duwa belas 'awrang, sopaja marika 'itu tinggal sertanja, dan sopaja 'ija menjuroh marika 'itu pergi berchothbat.

15Dan pegang peng`awasa 'akan menjombohkan segala penjakit, dan 'akan membowangkan segala djin.

16Maka pada SJimawn detantukannja nama Petrus.

17Dan Jaxkhub 'anakh laki 2 Zebedaj, dan Jahhja sudara laki 2 Jaxkhub, maka detantukannja pada marika 'itu nama 2 Benij Redjesj, 'artinja, 'anakh 2 guroh.

18Lagi 'Andarija, dan Filipus, dan Bartolomaj, dan Mataj, dan Toma, dan Jakhub 'anakh laki 2 'Alfaj, dan Tadaj, dan SJimawn 'awrang KHananij.

19Dan Jehuda 'Iskarijawtij, 'ijalah jang sudah semukan dija.

20Maka berdatanglah marika 'itu masokh sawatu rumah, maka pula berhimponlah raxijet, hhataj maka sakali 2 tijada marika 'itu sampat makan rawtij.

21Dan serta perdamping 2 nja dengar 'itu, maka kaluwarlah marika 'itu hendakh memegang dija: karana katalah marika 'itu, sahadja 'ija gila.

22Maka Katib 2 jang sudahlah hilir deri pada Jerusjalejm 'itu berkatalah: sahadja 'ija terkena 'awleh Baxal Zebul, dan 'awleh parentah panghulu segala djin 'ija membowang djin 2.

23Dan satelah sudah depanggilnja marika 'itu datang, maka berkatalah 'ija padanja dengan bawa per`upama`an 2: bagimana SJejthan dapat membowang SJejthan?

24Dan djikalaw sawatu 'isij karadja`an berlawan 2 an dengan sendirinja, karadja`an 'itu djuga tijada dapat berdirij tatap.

25Dan djikalaw sawatu 'isij rumah berlawan 2 an dengan sendirinja, rumah 'itu djuga tijada dapat berdirij tatap.

26Dan djikalaw SJejthan berdirij menghadap muka pada sendirinja, dan berlawan 2 an, tijada 'ija dapat berdirij tatap, hanja 'ija berkaputusan.

27Barang sa`awrang tijada dapat masokh kadalam rumah sa`awrang gagah baranij, dan merampas segala serbanja, melajinkan 'ija dihulu meng`ikat 'awrang gagah baranij 'itu: dan habis 'itu 'ija merampasij rumahnja.

28'Amin djuga 'aku bersabda pada kamu, bahuwa segala djenis dawsa 'akan de`amponij pada 'anakh 2 manusija, dan segala djenis hodjat dengan jang mana 'ija sudah menghodjat garang:

29Tetapi djikalaw sa`awrang sudah menghodjat 'atas Rohhu-'lkhudus, tijada 'ija ber`awleh ka`amponan pada salama 2 nja, hanja dendanja 'itu hhukum jang kakal.

30Karana katalah marika 'itu, 'ija terkena 'awleh hantu jang nedjis.

31Maka datanglah sudara 2 nja laki 2 dan 'ibunja: dan sedang marika 'itu 'adalah berdirij diluwar, maka desurohnja 'awrang pergi kapadanja memanggil dija.

32Maka dudokhlah raxijet kuliling 2 dija; maka berkatalah marika 'itu padanja: lihatlah, 'ibumu dan sudara 2 mu laki 2 jang diluwar 'itu 'ada mentjaharij 'angkaw.

33Maka sahutlah 'ija pada marika 'itu, sabdanja: sijapa 'ada 'ibuku, 'ataw sudara 2 ku laki 2?

34Dan satelah sudah 'ija meng`arling kuliling 2 'akan segala 'awrang jang dudokh dekat dija, maka sabdalah 'ija: lihatlah 'ini 'ibuku dan sudara 2 ku laki 2.

35Karana barang sijapa jang berbowat kahendakh 'Allah, 'ija djuga sudaraku laki 2, dan sudaraku parampuwan, dan 'ibuku 'adanja.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran