Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 6 >> 

1Sabermula maka kaluwarlah 'ija deri sana, dan datanglah masokh negerij 'atsalnja, dan murid 2 nja meng`ikotlah dija.

2Dan satelah sudah sampej sabtu, maka mula`ilah 'ija meng`adjar didalam Kanisah: dan banjakh 'awrang jang menengar 'itu hhejranlah tertjangang, 'udjarnja: deri mana garang 'ada padanja segala perkara 'ini? dan 'apatah hhikmet 'ini jang telah deberikan padanja, sahingga lagi khowat 2 jang sabagini de`adakan 'awleh tangannja?

3Bukankah 'ija 'ini 'ada tukang kajuw 'itu, 'anakh Marjam, dan sudara Jaxkhub, dan Jusa, dan Jehuda, dan SJimawn? dan bukankah sudara 2 nja parampuwan 'ada desini di`antara kamij? maka marika 'itu kenalah sjak padanja.

4Maka bersabdalah Xisaj pada marika 'itu: samadjalah bukan 'ada sa`awrang Nabij tijada berhhormat melajinkan dalam negerij 'atsalnja, dan 'antara 'awrang kulawarganja, dan dalam rumahnja.

5Maka sudah tijada 'ija sampat berbowat disana barang khowat, melajinkan 'atas sedikit 'awrang sakit 'ija sudah membuboh tangannja, lalu sombohkan dija.

6Maka hhejranlah 'ija deri karana kurang 'imannja: dan meng`idarlah segala djadjahan jang kuliling 2, sambil meng`adjar.

7Sabermula maka panggillah 'ija kaduwa belas 'awrang 'itu, dan mula`ilah menjuroh marika 'itu pergi duwa 2 'awrang: lalu karunjakanlah padanja peng`awasa 'atas segala hantu jang nedjis.

8Maka bertitahlah 'ija pada marika 'itu, sopaja djangan de`ambilnja barang 'apa sertanja 'antara djalan, melajinkan sawatu tongkat djuga, djangan barang banijan, djangan barang rawtij, djangan timbaga didalam datu:

9Hanja sopaja dekenakannja tjirpuw 2 pada kaki 2 nja: dan djangan depakejnja duwa badju.

10Maka bersabdalah 'ija pada marika 'itu: dimana garang kamu 'akan masokh kadalam sawatu rumah, disana djuga hendakhlah kamu tinggal, sahingga kamu kaluwar deri sana garang.

11Maka djikalaw barang sijapa tijada menjambot kamu, dan tijada menengar 'akan kamu, manakala kamu kaluwar deri sana, hendakhlah kamu kibaskan duli jang dibawah kaki 2 mu 'akan kasjaksi`an 'atas marika 'itu: 'amin djuga 'aku bersabda pada kamu, bahuwa 'akan 'ada lebeh terdirita 'akan Sedawm 'atas 'akan Xamawra pada harij hhukum, deri pada 'akan negerij 'itu djuga.

12Maka kaluwarlah marika 'itu berchothbat, sopaja 'awrang membawa tawbat.

13Dan membowanglah 'ija banjakh djin: dan menggosokhlah banjakh 'awrang sakit dengan minjakh, lalu sombohkanlah dija.

14Sabermula maka Radja Hejrawdejs dengarlah 'itu, (karana namanja sudahlah djadi masjhur) dan sabdalah: samadjalah Jahhja jang 'adalah permandikan 'itu sudah debangkitkan deri 'antara 'awrang mati 2, maka sebab 'itu segala khowat 'itu berxamal dalamnja.

15Satengah 'awrang berkatalah, bahuwa 'ija 'ada 'Ejlija: tetapi satengah 'awrang berkatalah, bahuwa 'ija 'ada Nabij, 'ataw seperti sa`awrang deri pada segala Nabij.

16Tetapi satelah 'itu dedengar Hejrawdejs, maka bersabdalah 'ija: bahuwa 'ija 'ini 'ada Jahhja, jang 'aku 'ini sudah memantjong kapalanja: 'ija djuga sudah debangkitkan deri 'antara 'awrang mati 2.

17Karana Hejrawdejs 'itu djuga sudahlah menjuroh 'awrang pergi menangkap Jahhja, dan meng`ikat dija taroh dalam pandjara, 'awleh karana sebab Hejrawdija, 'isterij Filipus sudaranja laki 2 'itu, 'awleh karana 'ija sudahlah berbinikan dija.

18Karana katalah Jahhja pada Hejrawdejs: bahuwa tijada hhalal padamu kahawin 'isterij sudaramu laki 2.

19Maka Hejrawdija pawn 'adanglah padanja, dan sukalah membunoh dija, hanja tijadalah 'ija sampat.

20Karana Hejrawdejs takotlah deri pada Jahhja, sedang dekatahuwinja, bahuwa 'adalah 'ija sa`awrang laki 2 xadil dan tsalehh, dan 'indahkanlah dija: dan 'apabila dedengarnja dija, maka deturutnja banjakh perkara, sedang 'ada 'ija menengar dija dengan suka 2.

21Dan satelah sudah datang harij jang bajik, tatkala Hejrawdejs pada harij mawlidnja membowat perdjamuwan pada segala 'awrangnja besar 2, dan pada segala pengribu dan pada segala 'awrang kaja ditanah DJalila:

22Dan satelah sudah masokh 'anakh parampuwan Hejrawdija 'itu djuga, dan bertarij, dan berkenan pada Hejrawdejs, dan pada segala 'awrang jang dudokh santap sahidangan, maka bersabdalah Radja pada 'anakh parampuwan 'itu: mintalah deri padaku barang jang kawkahendakij garang, maka 'aku 'akan memberij 'itu padamu.

23Maka sompahlah 'ija berdjandji padanja: sanistjaja barang jang 'angkaw 'akan minta garang deri padaku, 'aku 'akan memberij 'itu padamu, songgohpawn sampej satengah karadja`anku.

24Dan satelah sudah parampuwan 'itu kaluwar, maka berkatalah 'ija pada 'ibunja: 'apa garangan 'aku 'akan minta? maka katalah 'ija 'ini, kapala Jahhja Permandij 'itu.

25Maka sabantar djuga dengan bangatnja masokhlah parampuwan 'itu menghadap Radja, dan mintalah sombahnja: patek suka, sopaja 'angkaw berij padaku kapala Jahhja Permandij 'itu sasaxat 'ini djuga didalam sabowah dulang.

26Maka duka tjitalah Radja 'itu terlalu sangat, tetapi 'awleh karana segala persompahan, dan segala 'awrang jang dudokh santap sahidangan, tijadalah 'ija mawu 'anggan 'itu deri padanja.

27Maka sabantar djuga surohlah Radja sa`awrang 'abantara pergi, dan bertitahlah membawa kapalanja. 'Adapawn pergilah 'awrang 'itu memantjong kapalanja didalam pandjara.

28Dan bawalah kapalanja didalam sabowah dulang, dan berilah dija 'itu pada 'anakh parampuwan 'itu, maka 'anakh parampuwan 'itu pawn berilah dija 'itu pada 'ibunja.

29Dan serta murid 2 nja dengar 'itu, maka datanglah 'ija, dan 'ambillah bangkejnja, lalu tarohlah dija 'itu didalam sawatu karamat.

30Sabermula maka berhimponlah segala Rasul datang kapada Xisaj, dan beritalah padanja segala sasawatu, bajik barang jang telah debowatkannja, bajik barang jang telah de`adjarkannja.

31Maka bersabdalah 'ija pada marika 'itu: marilah kamu 'ini sakuw 2 kapada sawatu tampat jang sunji, dan berhentilah sakotika: karana 'adalah banjakh 'awrang jang datang dan jang pergi, dan tijadalah padanja barang wakhtu jang patut 'akan makan.

32'Arkijen maka pergilah marika 'itu berparahu kapada sawatu tampat sunji sakuw 2.

33Maka raxijet 'itu melihat marika 'itu pergi, dan banjakh 'awrang 'ada meng`enal dija 'itu: dan larij sama 2 berkaki kaluwar deri dalam sakalijen negerij kasana, dan mendihuluwij marika 'itu, dan berhimpon datang kapadanja 'itu.

34Maka sedang Xisaj terbit 'ijapawn melihat banjakh raxijet, lalu berpilu 'akan marika 'itu; 'awleh karana 'adalah 'ija seperti domba 2 jang tijada bergombala: maka mula`ilah 'ija meng`adjar marika 'itu banjakh perkara.

35Dan satelah sakarang sudah lalu babarapa djam, maka berdatanglah murid 2 nja kapadanja, dan sombahlah: bahuwa tampat 'ini 'ada sunji, dan sakarang sudah lalu banjakh djam.

36Lepaskanlah marika 'itu, sopaja 'ija pergi berdjalan kapada duson 2 jang kuliling 2, dan kapada djadjahan 2 membilij bagi dirinja rawtij: karana tijada 'ija menaroh 'apa 2 jang demakannja.

37Tetapi sahutlah 'ija, dan sabdalah pada marika 'itu: hendakhlah kamu 'ini berij 'awrang 'itu makan. Maka sombahlah marika 'itu padanja: kamikah 'akan pergi membilij rawtij karana duwa ratus dinar, dan berij marika 'itu makan?

38Maka bersabdalah 'ija pada marika 'itu: barapa bowah rawtij kamu menaroh? pergilah melihat 'itu: dan satelah dekatahuwijnja 'itu, maka sombahlah 'ija: lima bowah dan duwa 'ejkor 'ikan.

39Maka desurohnja marika 'itu mendudokhkan sakalijen 'awrang 'itu sakampong sakampong di`atas rompot jang hidjuw.

40Maka dudokhlah marika 'itu sakawan sakawan, 'ada jang saratus, 'ada jang lima puloh 'awrang.

41Dan satelah sudah de`ambilnja lima bowah rawtij, dan duwa 'ejkor 'ikan 'itu, maka detengadohnja kalangit meng`utjap tsalat, dan depitjahkannja segala bowah rawtij 'itu, lalu deberinja 'itu pada murid 2 nja, sopaja desadjikannja 'itu pada marika 'itu: maka kaduwa 'ejkor 'ikan 'itu telah debahagikannja pada sakalijennja.

42Maka makanlah sakalijennja 'itu, dan djadilah kinnjang.

43Maka 'awrang pawn 'angkatlah duwa belas karandjang punoh dengan patah 2 an, dan saparaw deri pada 'ikan 'itu.

44Maka 'adalah segala 'awrang jang sudah makan rawtij 'itu, sakira 2 lima ribu laki 2.

45Maka segarah djuga dekarahkannja murid 2 nja najik masokh parahu, dan mendihuluwij berlajer kasabelah lajin bersabarangan dengan Bejt TSajda, samantara 'ija 'akan lepaskan raxijet 'itu pulang.

46Dan satelah sudah 'ija bertitah marika 'itu pergi, maka kaluwarlah 'ija najik bukit hendakh munadjat.

47Dan satelah sudah petang harij, maka 'adalah parahu 'itu pada sama tengah tasik, dan 'adalah 'ija sa`awrangnja djuga di`atas darat.

48Maka delihatnja marika 'itu menjusahkan dirinja dengan berdajong: (karana 'adalah 'angin 'itu dihaluwannja) dan sakira 2 pada taboh jang ka`ampat deri pada malam datanglah Xisaj kapada marika 'itu, sambil berdjalan di`atas tasik 'itu, dan mawulah 'ija melampoh marika 'itu.

49Dan serta marika 'itu melihat dija 'itu berdjalan di`atas tasik, maka sangkalah 'ija bahuwa sawatu chajal 'adanja, dan berterijakhlah galakh 2.

50Karana sakalijennja 'itu melihatlah dija, dan terharulah: maka sabantar djuga berkata 2 lah 'ija dengan marika 'itu, dan sabdalah padanja: pertataplah hati kamu, 'aku 'ada, djanganlah kamu takot.

51Maka najiklah 'ija kapada marika 'itu masokh parahu, maka tedohlah 'angin, maka dahsjatlah marika 'itu terlalu sakali 'amat dalam sendirinja, dan hhejranlah:

52Karana sudah tijada marika 'itu meng`ejling 'akan hhal segala rawtij: karana 'adalah hatinja dalap.

53Dan satelah sudah 'ija menjabarang, maka datanglah 'ija kapada tanah DJenejsar: dan berlabohlah ditelokhnja.

54Dan satelah sudah marika 'itu turon deri dalam parahu, maka sabantar djuga 'awrang kenallah dija.

55Lalu larilah melintas saluroh benowa jang kuliling 2 'itu, maka 'awrang pawn mula`ilah membawa 'awrang jang kena sakit terhentar di`atas tilam 2, 'adalah 'ija disana.

56Dan barang dimana djuga 'ija masokh kadalam djadjahan 2, 'ataw negerij 2, 'ataw duson 2, disana 'awrang tarohlah segala 'awrang dlaxif pada pakan 2, dan memohonkanlah dija, sopaja dedjabatnja kelim badjunja djuga, maka barapa 2 'awrang jang mendjabatlah dija, 'itu sombohlah.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran