Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 8 >> 

1Pada harij 2 'itu djuga, tatkala terlalu banjakh raxijet 'adalah disana, dan tijadalah menaroh 'apa 2 jang demakannja, panggillah Xisaj murid 2 nja datang hampir, dan sabdalah padanja.

2'Aku berpiluw 'akan raxijet, sebab sakarang tiga harij lamanja marika 'itu sudah tinggal sertaku, dan tijada menaroh 'apa 2 jang demakannja.

3Dan djikalaw 'aku lepaskan marika 'itu pergi bulom ber`isij kapada rumahnja, maka 'ija 'akan berpangsan pada djalan: karana satengah 'awrang deri pada marika 'itu datang deri djawoh.

4Maka sahutlah murid 2 nja padanja: deri mana kiranja sa`awrang 'akan sampat meng`innjangkan segala 'awrang 'itu dengan rawtij desini didalam padang bel`antara.

5Maka bertanjalah 'ija pada marika 'itu: barapa bowah rawtij kamu menaroh? maka sombahlah 'ija, tudjoh bowah.

6Maka desurohnja raxijet 'itu dudokh dibumi, dan de`ambilnja tudjoh bowah rawtij 'itu, dan satelah sudah de`utjapnja sjukur, maka 'ija pawn pitjahlah, dan berilah 'itu pada murid 2 nja, sopaja 'ija sadjikan 'itu, maka desadjikannja 'itu pada raxijet.

7Dan 'adalah marika 'itu menaroh 'ikan kitjil jang sedikit bilangnja, dan satelah sudah de`utjapnja tsalat, maka desuroh 'ija sadjikan dija 'itu lagi.

8maka makanlah marika 'itu, dan djadilah kinnjang: maka 'awrang pawn 'angkatlah sisa segala patah 2 an 'itu tudjoh bakol.

9'Adapawn segala 'awrang jang sudah makan 'itu 'adalah sakira 2 'ampat ribu 'awrang: maka 'ija sudah lepaskan marika 'itu pulang.

10Maka sabantar djuga najiklah 'ija masokh parahu serta dengan murid 2 nja, lalu datanglah kapada tapas 2 Dalmanutha.

11Sabermula maka kaluwarlah 'awrang Farisij, dan mula`ilah berbantah dengan dija, sambil menontut deri padanja sawatu tanda deri dalam langit, mawu mentjawba`ij dija.

12Maka meng`alohlah 'ija sangat didalam hatinja, dan sabdalah: meng`apa bangsa 'ini menontut sawatu tanda? 'amin djuga 'aku bersabda pada kamu, tijada barang satanda 'akan deberij pada bangsa 'ini.

13Maka 'ija pawn meninggalkanlah marika 'itu, dan satelah sudah 'ija najik pula masokh parahu, maka 'ija sudah pergi berlajer kasabarang.

14Maka murid 2 nja sudahlah lupa meng`ambil bawa rawtij, dan barang rawtij, melajinkan sabowah djuga, tijada detarohnja sertanja didalam parahu.

15Maka bertitahlah 'ija pada marika 'itu, sabdanja: 'ingatlah 'awlehmu, paliharakanlah dirimu deri pada chamir 'awrang Farisij, dan chamir Hejrawdejs.

16Maka berbitjaralah marika 'itu sama sendirinja, 'udjarnja: 'itu djuga sebab kamij sudah tijada menaroh barang rawtij.

17Maka Xisaj pawn meng`atahuwilah 'itu, dan sabdanja pada marika 'itu: meng`apa kamu berbitjara, bahuwa tijada kamu menaroh barang rawtij? bulomkah kamu meng`ejling, dan tijadakah kamu meng`arti? lagikah 'ada pada kamu hatimu jang dalap?

18Sedang kamu bermata 2, tijadakah kamu melihat? dan sedang kamu bertelinga 2, tijadakah kamu menengar?

19Dan tijadakah kamu meng`enang, tatkala 'aku sudah pitjahkan lima bowah rawtij 'itu 'akan lima ribu 'awrang, barapa karandjang punoh dengan patah 2 an kamu sudah meng`angkat? sombahlah marika 'itu padanja, duwa belas.

20Dan tatkala 'aku sudah pitjahkan tudjoh bowah rawtij 'itu 'akan 'ampat ribu 'awrang, barapa bakol punoh dengan patah 2 an kamu sudah meng`angkat? maka sombahlah marika 'itu, tudjoh.

21Maka bersabdalah 'ija pada marika 'itu: butapa tijada kamu meng`arti?

22Sabermula maka datanglah 'ija ka-Bejt TSajda, maka 'awrang pawn bawalah kapadanja sa`awrang buta, dan memohonkanlah dija, sopaja dedjabatnja dija.

23Dan satelah sudah 'ija memegang tangan 'awrang buta 'itu, maka depimpinnja dija kaluwar deri dalam djadjahan, dan satelah sudah 'ija meludahij mata 2 nja, dan membuboh tangannja di`atasnja 'itu, djikalaw 'ija melihat 'apa?

24Maka tengokhlah 'ija, dan sombahlah: patek melihat manusija 2 berdjalan seperti pohon 2 kajuw besarnja.

25Komedijen pula bubohlah 'ija tangannja di`atas mata 2 nja, dan surohlah dija menejngokh. Maka 'ija deperbajikij pula, dan menintang samowanja turus tarang.

26Maka desurohnja dija 'itu pergi kapada rumahnja, sabdanja: djanganlah 'angkaw masokh kadalam djadjahan, dan djanganlah berij tahu 'itu pada barang sa`awrang didalam djadjahan itu.

27Sabermula maka kaluwarlah Xisaj dan murid 2 nja menudju djadjahan 2 KHajtsarija, jang taper`usah 'awleh Filipus. Maka 'antara djalan 'ija pawn bertanjakan murid 2 nja, sabdanja padanja: sijapakah 'awrang katakan 'aku 'ini 'ada?

28Maka sahutlah marika 'itu; Jahhja Permandij: dan satengah 'awrang, 'Ejlija: dan satengah 'awrang, sa`awrang deri pada segala Nabij.

29Maka bersabdalah 'ija 'ini pada marika 'itu: tetapi kamu 'ini sijapakah kamu katakan 'aku 'ada? maka sahutlah Petrus, dan sombahlah padanja: 'angkaw 'ini 'ada 'Elmesehh.

30Maka detogorkannja marika 'itu sangat, 'agar djangan dekatakannja 'itu pada barang sa`awrang 'akan 'adanja.

31Maka baharu mula`ilah 'ija meng`adjar marika 'itu, bahuwa saharosnja 'Anakh 'Insan merasa banjakh sangsara, dan debowangkan 'awleh SJujuch, dan kapala 2 'Imam, dan Katib 2, lagi debunoh, dan bangkit pula komedijen deri pada tiga harij.

32Maka dekatakannja perkata`an 'ini dengan kaluwasan: maka Petrus pawn meng`ambil dija 'itu sertanja, dan mula`ij menogor dija.

33Tetapi 'ija pawn memaling dirinja, dan menintang murid 2 nja, dan menghardikh Petrus, sabdanja; njahlah kabalakangku, hej SJejthan: karana tijada 'angkaw bitjarakan barang 2 jang punja 'Allah, hanja barang 2 jang punja 'Allah, hanja barang 2 jang punja manusija djuga.

34Dan satelah sudah 'ija memanggil raxijet serta dengan murid 2 nja datang hampir, bersabdalah 'ija padanja: barang sijapa hendakh datang menurut 'aku, bajiklah 'ija menjangkal sendirinja, dan mendjondjong tsalibnja, lalu meng`iringkan 'aku.

35Karana djikalaw barang sijapa mawu memalihara djiwanja, 'ija 'akan menghilang dija 'itu: tetapi djikalaw barang sijapa 'akan menghilang djiwanja 'awleh karana sebab 'aku, dan 'awleh karana sebab 'aku, dan 'awleh karana sebab 'Indjil, 'ija djuga 'akan memalihara dija 'itu.

36'Antah 'apatah berguna 'akan manusija, djikalaw 'ija berlaba saganap dunja, dan merugij 'akan djiwanja?

37'Ataw 'apatah manusija nanti memberij 'akan katimpohan djiwanja?

38Karana djikalaw barang sijapa bermaluw 'akan daku, dan 'akan segala perkata`anku di`antara bangsa 'ini jang bermukah, dan jang berdawsa, maka lagi 'Anakh 'Insan hendakh bermaluw 'akan dija 'itu, manakala 'ija 'akan datang masokh kamulija`an bapanja sama 2 dengan Mela`ikatnja jang khudus.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 8 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran