Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 9 >> 

1Maka berkatalah 'ija pada marika 'itu: 'amin djuga 'aku bersabda pada kamu, bahuwa 'ada barang 'awrang deri pada segala 'awrang jang berdirij desini, jang tijada 'akan merasa mawt, sabulom 'ija melihat karadja`an 'Allah datang dengan peng`awasa.

2Sabermula maka komedijen deri pada 'anakh harij Xisaj meng`ambil sertanja Petrus, dan Jaxkhub, dan Jahhja, dan menghentar marika 'itu ka`atas sabowah bukit tinggij pada satampat sakuw 2, maka ter`ubahlah rupanja dihadapan marika 'itu.

3SJahdan pakajinnja djadilah gilang gomilang, putih 'amat seperti tzaldju, jang sabagejnja barang binara di`atas bumi tijada dapat memutihkan.

4Maka pada marika 'itu kalihatanlah 'Ejlija serta dengan Musaj dan 'adalah 'ija berkata 2 dengan Xisaj.

5maka sahutlah Petrus, dan sombahlah pada Xisaj: hej mawlana, sabajik kamij 'ini 'ada disini, maka bejarlah kamij kardjakan tiga bowah taratakh, bagimu sabowah dan bagi Musaj sabowah, dan bagi 'Ejlija sabowah.

6Karana tijadalah 'ija tahu 'apa dekatanja: karana marika 'itu 'adalah terlalu 'amat takotnja.

7Maka timbullah sawatu 'awan, jang menawongij marika 'itu, dan datanglah sawatu sawara deri dalam 'awan 'itu meng`atakan: 'ija 'ini 'ada 'Anakhku laki 2 jang kekaseh, dengarlah kamu 'akan dija.

8Maka segarah detulihnja kuliling 2, dan sa`awrang pawn tijada delihatnja, melajinkan Xisaj sa`awrangnja djuga sertanja.

9Dan sedang marika 'itu turon deri 'atas bukit 'itu, maka bertitahlah 'ija padanja, sopaja djangan 'ija menutur pada sa`awrang pawn barang jang telah delihatnja, melajinkan pada tatkala 'Anakh 'Insan 'itu sudah habis bangkit deri 'antara 'awrang mati 2.

10Maka marika 'itu tarohlah perkata`an 'ini dalam hatinja, sambil bertanja 2 an, 'apa 'artinja 'itu bangkit deri 'antara 'awrang mati 2.

11Maka marika 'itu bertanjakanlah dija, sombahnja: meng`apa Katib 2 'ada berkata, bahuwa haros 'Ejlija datang dihulu?

12Maka sahutlah 'ija, dan sabdalah padanja: songgohpawn 'Ejlija 'akan datang dihulu, dan mendirikan segala sasawatu pula: maka djadi seperti sudah tersurat 'akan 'Anakh 'Insan, bahuwa 'ija 'akan merasa banjakh sangsara, dan 'akan depertijadakan.

13Tetapi 'aku bersabda pada kamu: bahuwa lagi 'Ejlija sudah datang, maka marika 'itu sudah berbowat padanja barang sakalijen jang telah dekahendakinja, seperti sudah tersurat 'akan dija.

14Bermula serta 'ija datang kapada murid 2, maka delihatnja banjakh raxijet meng`uliling dija, dan Katib 2 'itu berbantah dengan marika 'itu.

15Maka sabantar djuga serta saganap raxijet melihat dija 'itu dahsjatlah, dan berdatanglah larij, dan berilah salam padanja.

16Maka bertanjalah 'ija pada Katib 2 'itu: meng`apa kamu berbantah sawatu dengan jang lajin?

17Maka sahutlah sa`awrang deri dalam raxijet, dan sombahlah: hej guruw, patek sudah membawa kapadamu 'anakhku laki 2, jang terkena 'awleh hantu jang keluw.

18Dan 'apabila 'ija kenakan dija, maka 'ija menombokh dija, sahingga 'ija membuhej mulutnja, dan meng`arat gigij 2 nja, dan djadi kurus 'amat: maka patek sudah berkata pada murid 2 mu, sopaja debowangkannja dija, hanja sudah tijada 'ija sampat.

19Maka sahutlah 'ija padanja 'itu, dan sabdalah: hej bangsa jang kurang 'iman, barapa lama lagi 'aku 'akan tinggal serta kamu? barapa lama lagi 'aku 'akan mendirita kamu? bawalah dija 'itu kapadaku.

20Maka 'awrang pawn bawalah dija 'itu kapadanja: dan serta delihatnja dija, maka sabantar djuga hantu sudah menggontjang dija: dan djatohlah 'ija kabumi terguling, sambil membuhej mulutnja.

21Maka bertanjalah 'ija pada bapanja: barapa wakhtu lamanja 'ada, bahuwa 'itu sudah berlaku 'atasnja? maka sombahlah 'ija: deri pada mudanja.

22Dan banjakh kali 'ija sudah melimpar dija, mawu kadalam 'apij, mawu kadalam 'ajer, sopaja dehilangkannja dija garang: tetapi djikalaw 'ada barang saperkara kawasamu, tulonglah kiranja kamij, sambil berpiluw 'akan kamij.

23Maka bersabdalah Xisaj padanja 'itu, djikalaw 'angkaw sampat ber`iman, segala sasawatu 'itu kasampatan pada 'awrang jang mu`min.

24Maka sabantar djuga berterijakhlah bapa 'anakh 'itu, sambil mentjutjor 'ajer matanja, dan sombahlah: patek ber`iman, hej Tuhan, tulonglah kiranja 'akan kurang 'imanku.

25Dan serta delihat Xisaj bahuwa raxijet 'itu meng`aruman, maka dehardikhnja hantu jang nedjis 'itu, sabdanja padanja: hej hantu jang keluw dan tulij, 'aku 'ini bertitah padamu: kaluwarlah deri dalamnja, dan djanganlah lagi masokh kena dija.

26'Arkijen maka kaluwarlah 'ija, sambil berterijakh dan menggontjang dija sangat: maka djadilah 'anakh 'itu salaku 'awrang mati, sahingga katalah 'awrang banjakh, bahuwa 'ija sudah mati.

27Maka Xisaj pawn peganglah tangannja, dan perdirikanlah dija: maka bangonlah 'ija.

28Dan satelah sudah 'ija masokh kadalam rumah, maka murid 2 nja bertanjakanlah dija sakuw 2: karana 'apa kamij 'ini sudah tijada sampat membowang dija 'itu?

29Maka bersabdalah 'ija pada marika 'itu: djenis 'ini tijada sampat kaluwar 'awleh barang saperkara, melajinkan 'awleh sombahjang dan powasa.

30Maka kaluwarlah marika 'itu deri sana, dan berdjalanlah melintas tanah DJalila: maka tijada 'ija mawu sopaja sa`awrang meng`atahuwij 'itu.

31Karana 'ija meng`adjarlah murid 2 nja, dan sabdalah pada marika 'itu: bahuwa 'Anakh 'Insan 'akan desarahkan kapada tangan 2 manusija, maka marika 'itu 'akan membunoh dija: dan satelah sudah 'ija debunoh, maka pada harij jang katiga 'ija 'akan bangkit pula.

32Tetapi tijadalah marika 'itu meng`arti perkata`an 'itu, dan takotlah bertanjakan dija.

33Maka datanglah 'ija ka-Kafernahhum: dan satelah sudah 'ija masokh rumah, maka 'ija bertanjakan marika 'itu: 'apatah 'itu jang kamu sudah berbitjara sama sendirimu di`antara djalan?

34Tetapi marika 'itu berdijam dirinja: karana 'ija sudahlah berbitjara sa`awrang sama sa`awrang di`antara djalan, sijapa 'ada terbesar.

35Dan serta 'ija dudokh, maka panggillah 'ija kaduwa belas 'awrang 'itu, dan sabdalah padanja: djikalaw barang sijapa mawu djadi jang pertama, 'ija 'akan djadi jang terkomedijen deri pada sakalijen, dan chadim sakalijen 'itu.

36Dan satelah 'ija meng`ambil sawatu ka`anakh, maka 'ija perdirikan dija 'itu pada sama tengah marika 'itu: dan satelah sudah 'ija mendakap dija 'itu, maka bersabdalah 'ija pada marika 'itu.

37DJikalaw barang sijapa menjambot sawatu djuga deri pada segala ka`anakh jang sabagini dengan namaku, 'ija menjambot 'aku, hanja dija jang sudah menjuroh 'aku.

38Bermula sahutlah Jahhja padanja, sombahnja: hej guruw, kamij sudah melihat sa`awrang jang membowangkan djin 2 dengan namamu, jang tijada meng`iring kamij.

39Tetapi bersabdalah Xisaj: djanganlah kamu melarangkan dija: karana bukan 'ada sa`awrang jang 'akan meng`adakan barang khowat dengan namaku, dan bawleh lakas berdjahatkan 'aku.

40Karana barang sijapa jang bukan 'ada melawan kamij, 'ija 'ada baserta kamij.

41Karana djikalaw barang sijapa memberij kamu minom satjawan 'ajer dengan namaku, sebab kamu 'ada deri pada 'umet 'Elmesehh, 'amin djuga 'aku bersabda pada kamu, sakali 2 tijada 'akan menghilangkan pahalanja.

42Dan djikalaw barang sijapa memberij sjak pada sa`awrang deri pada segala 'awrang kitjil 'ini jang pertjaja 'akan daku, lebehlah berguna padanja, djikalaw sawatu batu kisaran dekenakan pada lejhernja, dan 'ija debowangkan kadalam lawut.

43Dan djikalaw tanganmu memberij sjak padamu, kudonglah dija: 'ada lebeh bajik padamu masokh kadalam kahidopan sedang mamar 'adamu, deri pada dengan bertangan duwa pergi masokh djahanam, kadalam 'apij jang tijada terpadam.

44Dimana tjatjingnja tijada mati, dan 'apij tijada depadamkan.

45Dan djikalaw kakimu memberij sjak padamu, kudonglah dija: 'ada lebeh bajik padamu masokh kadalam kahidopan sedang timpang 'adamu, deri pada dengan berkaki duwa debowangkan kadalam djahanam, kadalam 'apij jang tijada terpadam:

46Dimana tjatjingnja tijada mati, dan 'apij tijada depadamkan.

47Dan djikalaw matamu memberij sjak padamu, bowanglah dija: 'ada lebeh bajik padamu dengan bermata sabelah masokh kadalam karadja`an 'Allah, deri pada dengan bermata duwa belah debowangkan kadalam 'apij djahanam:

48Dimana tjatjingnja tijada mati, dan 'apij tijada depadamkan.

49Karana sasa`awrang 'akan degaramij dengan 'apij, dan sasawatu persombahan 'akan degaramij dengan garam.

50Bajiklah garam: tetapi djikalaw garam 'itu djadi tawar rasanja, dengan 'apa garang kamu 'akan berbajikij rasanja 'itu? bejarlah 'ada garam didalam sendirimu, dan bejarlah kamu berdamej sa`awrang dengan sa`awrang.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran