Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Yeremia 23 >> 

1Waj bagi segala gombala jang menghilangkan, dan menghamburkan domba-domba ditampat gombala`anku, baferman Huwa.

2Tagal 'itu demikijen baferman Huwa 'Ilah 'awrang Jisra`ejl 'akan segala gombala, jang menggombalakan khawmku; kamu 'ini sudah menghamburkan domba-dombaku, dan kamu sudah memburuw dija kaluwar, dan kamu sudah tijada meng`ondjongij dija: bahuwa sasonggohnja 'aku 'akan berbalas 'atas kamu kadjahatan pakarti-pakartimu, baferman Huwa.

3Maka 'aku 'ini 'akan kompolkan peninggal domba-dombaku deri dalam sakalijen tanah, jang 'aku sudah memburuw dija kaluwar kasana: maka 'aku 'akan meng`ombalikan dija 'itu kapada kandang-kandangnja, maka 'ija 'akan ber`anakh-anakh, dan 'akan bertambah-tambah.

4'Arkijen maka 'aku 'akan membangonkan 'atas marika 'itu babarapa gombala, jang 'akan menggombalakan dija: dan tijada 'ija 'akan takot lagi, dan tijada terkadjut, dan barang sawatu tijada 'akan 'ada kurang, baferman Huwa.

5Bahuwa sasonggohnja harij-harij 'ada datang, baferman Huwa, maka 'aku 'akan membangonkan pada Da`ud sawatu PENONDJANG jang szadil: 'ija pawn 'akan memegang karadja`an salaku Radja, dan ber`ontong, lagi berbowat 'intsaf dan szadalet di`atas bumi.

6Pada harij-harijnja 'awrang Jehuda 'akan delepaskan, dan 'awrang Jisra`ejl 'akan berdijam dengan santawsa: maka 'inilah namanja, jang sertanja 'awrang 'akan menjebut dija HUWA JANG SZADALET KAMIJ.

7Sebab 'itu bahuwa sasonggohnja harij-harij 'ada datang, baferman Huwa, maka 'awrang tijada 'akan meng`atakan lagi; hidop Huwa, jang sudah memudikhkan benij Jisra`ejl deri dalam tanah Mitsir.

8Tetapi hidop Huwa, jang sudah memudikhkan, dan jang sudah mendatangkan beneh 'isij rumah Jisra`ejl deri dalam tanah 'awtara, dan deri dalam sakalijen tanah, barang kamana 'ija sudah membowang dija: karana 'ija 'akan dudokh di dalam tanahnja.

9'Akan Nabij-nabij; hatiku terpitjah didalam bathinku, samowa tulangku 'itu bergarakh-garakh: 'aku 'ada salaku 'awrang mabokh, dan salaku laki-laki jang susang deri pada 'ajer 'angawr, deri karana Huwa, dan deri karana segala ferman kasutji`annja.

10Karana saratlah tanah dengan 'awrang bermukah, karana muronglah tanah 'awleh karang lasznet, segala pangonan pada padang bel`antara sudah djadi kering, tagal larijannja 'ada djahat, dan perkaljanja tijada betul.

11Karana bajik Nabij bajik 'Imam 'ada 'awrang munafikh; songgohpawn dalam khobahku 'aku mendapat kadjahatannja, baferman Huwa.

12Sebab 'itu djalannja 'akan djadi padanja seperti tampat litjin-litjin dalam kagalapan; marika 'itu 'akan tertulakh, sahingga 'ija djatoh dalamnja: karana 'aku 'akan mendatangkan ka`atasnja sawatu kadjahatan pada tahon perbalasannja, baferman Huwa.

13Songgohpawn 'aku sudah melihat barang jang tijada sanunoh dalam Nabij-nabij SJawmerawn, marika 'itu bernubuwat dengan nama Baszal, dan persasatkan khawmku Jisra`ejl:

14Tetapi dalam Nabij-nabij Jerusjalejm 'aku melihat kakidji`an; marika 'itu bermukah, dan berdjalan dengan berdusta, dan meng`araskan tangan-tangan 'awrang jang berbowat djahat, sopaja djangan 'ija tawbat masing-masing sa`awrang deri pada kadjahatannja: sakalijennja sudah 'ada bagiku penaka Sedawm, dan segala 'awrang padudokhnja penaka Xamawra.

15Sebab 'itu demikijen baferman Huwa Tuhan serwa sakalijen szalam 'akan segala Nabij 'ini; bahuwa sasonggohnja 'aku 'akan memberij marika 'itu makan hija, dan 'aku 'akan memberij dija minom 'ajer hampeduw: karana deri pada fihakh Nabij-nabij Jerusjalejm nifakh sudah kaluwar kapada saluroh tanah.

16Demikijen baferman Huwa Tuhan serwa sakalijen szalam: djangan kamu dengar 'akan segala perkata`an Nabij-nabij, jang bernubuwat pada kamu; marika 'itu bersija-sijakan kamu: 'ija meng`atakan peng`laihatan hatinja; bukan deri pada bunji penjuroh Huwa.

17Marika 'itu berkata santijasa pada 'awrang jang menghodjat 'aku Huwa sudah baferman 'itu, damej 'akan 'ada pada kamu: dan pada sakalijen 'awrang, jang berdjalan turut semuw daja hatinja, 'ija berkata, barang djahat tijada 'akan datang ka`atas kamu.

18Karana sijapatah sudah berdirij didalam maljurat Huwa, dan sudah melihat 'ataw menengar fermannja? sijapatah sudah meng`ejling dan menengar fermannja?

19Bahuwa sasonggohnja sawatu ribut Huwa, sawatu kahangatan morka sudah kaluwar, behkan sawatu ribut jang 'amat pajah: 'itu pawn 'akan tinggal tatap di`atas kapala 'awrang fasikh-fasikh.

20Morka Huwa tijada 'akan berbalikh dirinja, sahingga 'ija 'akan habis melakukan, dan sahingga 'ija 'akan habis mendirikan segala kira-kiraan hatinja: pada komedijen harij-harijnja dengan szakhalmu kamu 'akan meng`arti 'itu.

21Tijada 'aku sudah meng`utus Nabij-nabij 'itu, tetapi marika 'itu sudah kuling-kuling: tijada 'aku sudah baferman kapadanja, tetapi marika 'itu sudah bernubuwat.

22Tetapi djikalaw marika 'itu sudahlah berdirij didalam maljuratku, sanistjaja 'ija 'akan habis perdengarkan segala fermanku pada khawmku, dan memalingkan dija deri pada djalannja jang djahat, dan deri pada kadjahatan pakarti-pakartinja.

23'Adakah 'aku 'ini sawatu 'Ilah deri hampir, baferman Huwa? dan bukankah sawatu 'Ilah deri djawoh?

24'Adakah sa`awrang dapat sembunjikan dirinja dalam barang tampat sembunji, sahingga 'aku 'ini tijada melihat dija, baferman Huwa? bukankah 'aku 'ini meliputij segala langit dan bumi, baferman Huwa?

25'Aku sudah dengar barang jang Nabij-nabij berkata, jang bernubuwat dusta dengan namaku, 'udjarnja: 'aku sudah bermimpij, 'aku sudah bermimpij.

26Barapa lama 'itu 'akan 'ada dalam harij Nabij-nabij, jang bernubuwat dusta? jang bernubuwat pembohongan hatinja?

27Jang sangka perlupakan khawmku 'akan namaku, 'awleh segala mimpijannja, jang marika 'itu membilang, masing-masing pada tamannja: seperti bapa-bapanja sudah lupakan namaku 'awleh karana Baszal.

28nabij 'itu, jang sertanja 'ada mimpijan, bajiklah 'ija membilang mimpijan; dan jang sertanja 'ada fermanku, bajiklah 'ija meng`utjap fermanku dengan sabenarnja: 'apa kardja marang dengan gendom, baferman Huwa?

29Bukankah fermanku 'ada bagitu salaku sawatu 'apij, baferman Huwa? dan salaku godam jang meromokhkan sawatu batu karang?

30Sebab 'itu bahuwa sasonggohnja 'akulah lawan Nabij-nabij, baferman Huwa; jang mentjurij ferman-fermanku, masing-masing deri pada tamannja.

31Bahuwa sasonggohnja 'akulah lawan Nabij-nabij, baferman Huwa; jang pakej lidahnja, dan berkata 'ija sudah baferman 'itu.

32Bahuwa sasonggohnja 'akulah lawan 'awrang, jang bernubuwat barang mimpijan dusta, baferman Huwa, dan membilang dija, lalu persasatkan khawmku dengan dusta-dustanja, dan dengan 'angkaranja: sedang 'aku 'ini sudah tijada menjuroh dija dan tijada memberij pasan padanja, dan marika 'itu sakali-kali pawn tijada memberij menfaszat pada khawm 'ini, baferman Huwa.

33'Apabila kalakh khawm 'ini, 'ataw barang Nabij, 'ataw barang 'Imam minta fatwaj deri padamu, katanja; 'apa tanggongan? bahuwa 'aku mawu meninggalkan kamu, baferman Huwa.

34'Adapawn 'akan Nabij, 'ataw 'Imam, 'ataw khawm, jang 'akan berkata; tanggongan Huwa: bahuwa 'aku mawu berbalas 'atas laki-laki 'itu djuga, dan 'atas 'isij rumahnja.

35Bagitu kamu 'akan berkata, sasa`awrang kapada tamannja, dan sasa`awrang kapada sudaranja laki-laki: 'apatah Huwa sudha mendjawab dan 'apatah Huwada sudah berferman?

36Tetapi tanggongan Huwa tijada kamu 'akan madzkurkan lagi: karana pada sasa`awrang perkata`annja 'akan 'ada tanggongan, tagal kamu putar balikh segala ferman 'Allah jang hidop, Huwa Tuhan serwa sakalijen szalam, 'Ilah kamij.

37Bagitu 'angkaw 'akan berkata kapada nabij 'itu: 'apatah Huwa sudah mendjawab padamu? dan 'apatah Huwa sudah baferman?

38Tetapi sedang kamu berkata; tanggongan Huwa: sebab 'itu demikijen baferman Huwa; tagal kamu 'ada meng`atakan perkata`an 'ini, tanggongan Huwa, sedang 'aku sudah suroh 'awrang pergi kapada kamu meng`atakan; djangan kamu berkata tanggongan Huwa:

39Tagal 'itu bahuwa sasonggohnja 'aku lagi sakali-kali 'akan lupakan kamu, dan tinggalkan kamu, dan negerij, jang 'aku sudah karunjakan pada kamu, dan pada bapa-bapa kamu lepas deri pada hadlretku.

40Maka 'aku 'akan meng`adakan pada kamu katjela`an kakal: dan kamaluwan kakal, jang tijada 'akan kalupa`an.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yeremia 23 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel