Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Yesaya 37 >> 

1Maka djadi, tatkala Sulthan Hizkhija dengar 'itu, bahuwa 'ija mentjarikh pakajin-pakajinnja, dan menudong dirinja dengan kambelij, lalu masokh khobah Huwa.

2Telah 'itu maka desurohnja 'akan 'Eljakhim pemarentah 'istana, dan SJebna djuro tulis, dan penatuwah-penatuwah 'Imam-imam tertudong dengan kambelij-kambelij pergi kapada Jesjaszja, 'anakh laki-laki 'Amawts, Nabij 'itu.

3Maka berkatalah marika 'itu kapadanja; demikijenlah bertitah Hizkhija: bahuwa sawatu harij kasukaran, dan penista`an, dan hodjat harij 'inilah: karana sudah datang ka`anakh-anakh sampej sardju; maka barang khowat pawn tijadalah 'akan ber`anakh.

4Mudah-mudahan Huwa 'Ilahmu 'akan dengar segala kata Rabsjakhej, jang Sulthan 'Asjur Tuwannja sudah menjuroh dija, 'akan mentjelakan 'Allah jang hidop 'itu, dan 'akan menista dengan kata-kata, jang telah dedengar Huwa 'Ilahmu: maka hendakhlah 'angkaw menjaringkan sawatu pemohonan karana 'awrang peninggal 'itu jang lagi kadapatan.

5Dengan demikijen maka datanglah hamba-hamba Sulthan Hizkhija 'itu kapada Jesjaszja.

6Maka berkatalah Jesjaszja kapada marika 'itu: bagitu kamu 'akan meng`ata kapada Tuwan kamu: djangan 'angkaw takot deri pada segala perkata`an, jang sudah kawdengar, 'awleh jang mana budakh-budakh Sulthan 'Asjur sudah mentjelakan 'aku.

7Bahuwa sasonggohnja 'aku 'akan memberij dalamnja sawatu rasa hati, sahingga 'ija 'akan dengar barang penengaran, lalu 'ija 'akan pulang kapada tanahnja: maka 'aku kalakh merontohkan dija dengan pedang didalam tanahnja.

8'Arkijen maka pulanglah Rabsjakhej, dan mendapatlah 'ija Sulthan 'Asjur 'itu berparang menjarang Libna: karana telah sudah dedengarnja, bahuwa habis 'ija ber`angkat deri pada Lakisj.

9'Adapawn tatkala dedengarnja 'akan Tirhakha Radja Kusj 'awrang kata-kata, 'ija sudah kaluwar hendakh berparang dengan 'angkaw, maka pula desurohnja barang 'utusan-utusan kapada Hizkhija, sabdanja:

10Bagitu kamu hendakh meng`utjap kapada Hizkhija Sulthan 'awrang Jehuda, meng`atakan; djanganlah 'Ilahmu berdajakan 'angkaw 'akan sijapa 'angkaw 'ada harap, 'awleh fermannja: tijada Jerusjalejm 'akan desarahkan kapada tangan Sulthan 'Asjur.

11Bahuwa sasonggohnja 'angkaw djuga sudah dengar, barang jang Sulthan-sulthan 'Asjur sudah berbowat pada sakalijen tanah-tanahan, dengan meng`aramij 'isinja; 'antah 'angkaw 'inikah kalakh deluputkan?

12Sudahkah Dejwata-dejwata chalajikh, jang telah derusakhkan 'awleh bapa nenejku, 'itu? jasznij DJawzan, dan Haran, dan Retsef, dan benij Xejden, jang 'ada di-Telasar.

13Dimanatah garang Radja Hamat, dan Radja 'Arpad, dan Radja negerij Sefarwajim, Hejnasz, dan Xiwa?

14'Adapawn satelah sudah Hizkhija menjambot surat-surat 'itu deri pada tangan 'utusan-utusan 'itu, dan membatja dija 'itu, maka mudikhlah 'ija kapada khobah Huwa, sahingga Hizkhija menghamparkan 'itu dihadapan hadlret Huwa.

15Maka memohonkanlah Hizkhija kapada Huwa, saraja sombahnja;

16Ja Huwa Tuhan serwa sakalijen szalam, 'Ilah 'awrang Jisra`ejl, jang dudokh di`antara Kerub-kerub, 'angkaw 'ini, sendirimu djuga 'ada 'Ilah segala karadja`an bumi, 'angkaw djuga sudah mendjadikan langit dan bumi.

17Ja Huwa, miringkanlah kiranja telingamu, dan dengarlah, bukakanlah kiranja mata-matamu, ja Huwa, dan pandanglah lalu dengarkanlah sakalijen kata-kata Sanhejrib, jang sudah menjuroh, 'akan mentjelakan 'Allah jang hidop.

18Sabenarnjalah, hej Huwa, Sulthan-sulthan 'Asjur sudah merusakhkan samowa 'awrang 'isij tanah, dan tanahnja:

19Lagi marika 'itu sudah membowang Dejwata-dejwatanja kadalam 'apij: karana bukan 'Allah 'adanja, hanja perbowatan tangan-tangan manusija, kajuw dan batu djuga, sebab 'itu 'ija sudah menghilangkan dija 'itu.

20Sakarang pawn, ja Huwa 'Ilah kamij, hendakhlah kiranja melepaskan kamij deri pada tangannja: sopaja dekatahuwij samowa 'isij karadja`an bumi, bahuwa 'angkaw 'ini sendirimu djuga 'ada Huwa.

21Tatkala 'itu desurohlah Jesjaszja 'anakh laki-laki 'Amawts 'itu kapada Hizkhija, meng`atakan; demikijenlah baferman Huwa 'Ilah 'awrang Jisra`ejl 'itu: barang jang 'angkaw sudah memohonkan kapadaku 'atas Sanhejrib Sulthan 'Asjur bahuwa sudah kudengar 'itu.

22'Inilah ferman 'itu, jang Huwa sudah baferman 'atas dija: parawan, 'anakh parampuwan TSijawn 'itu, mentjutjakan 'angkaw, 'ija bermajinkan 'angkaw; 'anakh parampuwan Jerusjalejm 'itu bergarakhkan kapada dibalakang 'angkaw.

23'Akan sijapa 'angkaw sudah mentjelakan, dan mengszajbkan? dan 'atas sijapa 'angkaw sudah menjaringkan sawara, dan meng`angkat tinggij-tinggij mata-matamu? 'atas KHudus Jisra`ejl djuga.

24'Awleh djawatan hamba-hambamu 'angkaw sudah mentjelakan maha besar Tuhan, dan meng`atakan: dengan kabanjakan pedati-pedatiku 'aku 'ini sudah ber`angkat najik katinggijan gunong-gunong, segala fihakh Libanawn: maka 'aku 'akan menabang segala pohon 'araznja jang tinggij, dan segala pohon tsanawbarnja jang ter`utama, lagi 'aku 'akan masokh katinggijan dihudjongnja, jasznij rimba padangnja jang 'ejlokh.

25'Aku sudah menggalij, dan minom 'ajer: dan 'aku sudah meng`eringkan dengan tapakh kaki-kakiku samowa muwara tampat jang terkapong.

26Bukankah sudah kawdengar, dari salamanja 'aku sudah berbowat 'itu? pada harij-harij sadija 'aku pawn sudah marejkah 'itu? sakarang 'aku sudah mendatangkan 'itu; sahingga djadi lakumu 'akan merusakhkan negerij-negerij jang togoh pagarnja 'itu mendjadi batu berkapong-kapong,

27Sebab 'itu maka 'awrang padudokhnja 'itu takhtsirlah tangannja marika 'itu termangulah dan bermalulah: marika 'itu 'adalah salakuw rompot dipadang dan dawon tomboh-tombohan 'itu djadi sarsah 'atap-atap, dan gendom terlajor dihulu deri pada batangnja berdirij.

28Tetapi dudokhmu, dan kaluwarmu, dan masokhmu 'itu 'aku tahu: lagi gomparmu kapadaku.

29'Awleh karana sebab gomparmu kapadaku, dan sedang lagi gomurohmu sudah najik katelinga-telingaku; maka 'aku 'akan buboh kawsaku pada hidongmu dan kakangku pada bibir-bibir mulutmu, dan 'aku 'akan meng`ombalikan 'angkaw pada djalan 'itu, sapandjang jang mana 'angkaw sudah datang.

30Maka 'inilah 'akan tanda padamu, hendakhlah 'angkaw makan pada tahon 'ini barang jang sudah tomboh deri pada sendirinja: dan pada tahon jang kaduwa barang jang sudah tomboh pula deri padanja 'itu: tetapi pada tahon jang katiga hendakhlah kamu menabor bidji-bidjian, dan meng`atam, dan hendakhlah kamu menanam tatanaman pohon 'angawr, dan maka deri pada bowah-bowahnja.

31Karana kaluputan 'isij rumah Jehuda, jang sudah tinggal, 'itu 'akan ber`akar pula kabawah, dan memberij bowah-bowah ka`atas.

32Karana deri dalam Jerusjalejm 'akan kaluwar jang katinggalan, dan kaluputan deri pada bukit TSijawn: ghajrat Huwa Tuhan serwa sakalijen szalam 'akan berbowat 'itu.

33Sebab 'itu maka demikijenlah baferman Huwa 'akan Sulthan 'Asjur: tijada 'ija 'akan masokh ka dalam negeri 'ini, dan tijada 'ija 'akan memanah sawatu 'anakh panah kadalamnja: lagipawn tijada 'ija 'akan menghadapkan sawatu parisej padanja, dan tijada 'ija 'akan menambonij tanah mendjadi salejka 'akan melanggar dija.

34Pada djalan 'itu, sapandjang jang mana 'ija sudah datang, 'ija 'akan pulang: tetapi kadalam negeri 'ini tijada 'ija 'akan masokh, baferman Huwa.

35Karana 'aku hendakh melindongkan negerij 'ini, 'akan melepaskan dija, 'awleh karana 'aku, dan 'awleh karana Da`ud hambaku.

36Tatkala 'itu kaluwarlah Mela`ikat Huwa memaluw bunohkan didalam patantara`an 'Asjur 'itu saratus dawlapan puloh lima ribu 'awrang: dan tatkala 'awrang pagi-pagi bangonlah pada dinharij, maka bahuwa sasonggohnja samowanja 'itu bangkej-bangkej 'awrang mati-mati djuga:

37'Arkijen maka Sanhejrib Sulthan 'Asjur 'itu ber`angkatlah dan pergilah pulang, lalu tinggallah di-Ninewej.

38'Adapawn djadi, tatkala 'ija tondokhlah dirinja sudjud dalam rumah Nisrawk Dejawatnja, bahuwa 'Adramelek dan SJar`etser, 'anakh-anakhnja laki-laki 'itu, memaranglah bunohkan dija dengan pedang; tetapi marika 'itu luputlah katanah 'Ararath maka 'Ejsar Hadawn 'anakhnja laki-laki 'itu najiklah Radja menggantij dija.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yesaya 37 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran