Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 1 >> 

1Pada mulanja 'adalah Kalimat dan Kalimat 'adalah sama 'Allah, dan 'Allah 'adalah Kalimat.

2'Ija 'ini 'adalah pada mulanja sama 'Allah.

3Samowa sudah dedjadikan 'awlehnja: maka barang sawatu pawn jang djadi sudah tijada dedjadikan, melajinkan 'awlehnja.

4Dalamnja 'itu 'adalah kahidopan 'itu 'adalah tarang segala manusija:

5Maka tarang 'itu bertjahaja didalam kalam, maka kalam 'itu sudah tijada tarima dija 'itu.

6'Adalah sa`awrang manusija jang tersuroh 'awleh 'Allah, namanja Jahhja.

7'Ija 'ini datanglah membawa kasjaksi`an, hendakh bersjaksi 'akan tarang 'itu, sopaja sakalijen 'awrang pertjaja 'awlehnja.

8'Ija 'ini bukan 'adalah tarang 'itu, melajinkan sopaja 'ija bersjaksi 'akan tarang 'itu.

9'Adalah 'ija tarang jang benar 'itu, jang menarangkan sasa`awrang manusija, sedang datangnja kadalam dunja.

10'Adalah 'ija didalam dunja, dan dunja dedjadikan 'awlehnja: maka dunja sudah tijada meng`enal dija.

11'Ija sudah datang kapada tampatnja jang chats, maka 'awrangnja jang chats sudah tijada menjambot dija.

12Tetapi barapa 2 'awrang sudah menjambot dija, maka pada marika 'itu 'ija sudah memberij kawasa mendjadi 'anakh 2 'Allah, 'ija 'itu pada segala 'awrang, jang pertjaja 'akan namanja.

13Jang sudah taper`anakh bukan deri pada barang darah, dan bukan deri pada kahendakh daging, dan bukan deri kahendakh laki 2, hanja deri pada 'Allah djuga.

14Maka Kalimat 'itu sudah djadi daging, dan sudah meng`adijamij di`antara kamij, (maka kamij sudah memandang kamulija`annja, sawatu kamulija`annja, sawatu kamulija`an, seperti jang punja 'Anakh jang tonggal deri pada Bapa) punoh dengan nixmet dan hhakhikhet.

15Jahhja bersjaksi 'akan dija, dan sudah berterijakh, 'udjarnja: 'ija 'ini 'adalah dija 'itu, jang sudah kukatakan; sijapa jang datang komedijen deri padaku, 'ija sudah djadi dihulu deri padaku: karana 'adalah 'ija terdihulu deri padaku.

16Maka deri pada kapunohannja samowa kamij sudah mendapat lagi nixmet demi nixmet.

17Karana Tawrat sudah deberij 'awleh Musaj: nixmet dan hhakhikhet sudah djadi 'awleh Xisaj 'Elmesehh.

18Barang sa`awrang tijada penah melihat 'Allah: 'Anakh laki 2 jang tonggal 'itu, jang 'ada dipangkuwan Bapa, 'ija djuga sudah meng`artikan 'itu.

19Bermula 'ini djuga 'ada kasjaksi`an Jahhja, tatkala 'awrang Jehudij sudah menjuroh barang 'Imam 2 dan 'awrang Lejwij pergi deri dalam Jerusjalejm, sopaja marika 'itu bertanjakan dija: sijapa 'angkaw 'ini 'ada?

20Maka meng`akawlah 'ija, dan tijada bersangkallah 'ija: maka meng`akawlah 'ija, bahuwa bukan 'aku 'ini 'ada 'Elmesehh

21Maka marika 'itu bertanjakanlah dija: 'apa kalakh? 'adakah 'angkaw 'ini 'Ejlija? maka berkatalah 'ija; 'aku bukan 'ada dija. 'Adakah 'angkaw 'ini 'Elnabij? maka sahutlah 'ija: bukan.

22'Arkijen maka berkatalah marika 'itu padanja: sijapa 'angkaw katakan 'akan sendirimu?

23Berkatalah 'ija: 'akulah sawara 'awrang penjaruw didalam padang bel`antara: betulkanlah djalan maha besar Tuhan, seperti Nabij Jesjaxja, sudah katakan.

24Maka 'awrang jang tersuroh 'itu 'adalah deri pada 'awrang Farisij.

25Maka marika 'itu bertanjakanlah dija, dan berkatalah padanja: meng`apa kalakh 'angkaw permandikan, djikalaw 'angkaw 'ini bukan 'ada 'Elmesehh, dan bukan 'Ejlija, dan bukan 'Elnabij?

26Sahutlah Jahhja pada marika 'itu, 'udjarnja: 'aku 'ini permandikan dengan 'ajer, tetapi ditengah 2 kamu berdirij sa`awrang, jang kamu 'ini tijada meng`enal.

27'Ija 'ini 'ada dija 'itu jang datang komedijen deri padaku, jang sudah djadi dihulu deri padaku, jang 'aku 'ini bukan 'ada mustahhakh, sopaja 'aku meng`awrej peng`ikat tarompa 2 nja.

28Segala perkara 'ini sudah djadi di-Bejt Xabara disabarang Jardejn, dimana Jahhja 'adalah permandikan.

29Pada ka`ejsokan harinja Jahhja sudah melihat Xisaj datang kapadanja, maka berkatalah 'ija: lihatlah 'anakh domba 'Allah, jang menghapuskan dawsa 'isij dunja.

30'Ija 'ini 'ada dija 'itu 'akan sijapa 'aku 'ini sudah katakan: komedijen deri padaku datang sa`awrang laki 2, jang sudah djadi dihulu deri padaku: karana 'adalah 'ija terdihulu deri padaku.

31Maka 'aku 'ini tijadalah meng`enal dija: tetapi sopaja 'ija denjatakan pada 'awrang Jisra`ejl, sebab 'itu 'aku 'ini sudah datang permandikan dengan 'ajer.

32Maka bersjaksilah Jahhja, 'udjarnja: bahuwa 'aku sudah melihat Rohh 'itu turon sarupa merpatij deri dalam langit, dan tinggal dijam 'atasnja.

33Maka 'aku 'ini tijadalah meng`enal dija; tetapi sijapa jang sudah menjuroh 'aku permandikan dengan 'ajer, 'ija djuga sudahlah bersabda padaku: ka`atas sijapa garang 'angkaw 'akan melihat Rohh, 'itu turon dan tinggal dijam 'atasnja, 'ija 'ini 'ada dija 'itu, jang permandikan dengan Rohhu-'lkhudus.

34Maka 'aku 'ini sudah melihat, dan sudah bersjaksi, bahuwa 'ija 'ini 'ada 'Anakh 'Allah.

35Pada ka`ejsokan harinja pula berdirilah Jahhja, dan duwa 'awrang deri pada murid 2 nja.

36Maka 'ija pawn tengokhlah 'akan Xisaj berdjalan 2, dan katalah: lihatlah 'anakh domba 'Allah.

37Maka kaduwa murid 'itu dengarlah dija kata 2, lalu meng`ikotlah Xisaj.

38Bermula tatkala Xisaj berpaling dirinja, dan melihat marika 'itu meng`ikot, maka bersabdalah 'ija padanja: (1-39) 'Apatah kamu mentjaharij? maka sombahlah marika 'itu padanja: hej mawlana, (jang tatkala tersalin, 'artinja 'ada, hej guruw,) dimana 'angkaw dijam?

39(1-40) Bersabdalah 'ija pada marika 'itu: datanglah lalu lihatlah. Maka datanglah marika 'itu lalu lihatlah dimana 'ija 'ada dijam, dan tinggallah sertanja pada saharij 'itu. Maka 'adalah sakira 2 djam jang kasapuloh.

40(1-41) Bermula 'adalah 'Andarija sudara laki 2 SJimawn Petrus 'itu sa`awrang deri pada kaduwanja 'itu, jang sudahlah dengar 'itu deri pada Jahhja, dan sudahlah meng`ikot dija.

41(1-42) 'Ija 'ini dihulu mendapatlah sudaranja SJimawn, dan katalah padanja: kamij sudah mendapat 'Elmesehh, jang tatkala tersalin, 'artinja 'ada, 'Urapan.

42(1-43) Maka dehentarkannja dija 'itu kapada Xisaj: maka Xisaj pawn menejngokhlah dija, dan bersabdalah, 'angkaw 'ini 'ada SJimawn 'anakh Junus: 'angkaw 'ini 'akan disebut TSefa, jang 'artinja 'ada Petrus.

43(1-44) Pada ka`ejsokan harinja sukalah Xisaj kaluwar pergi kapada DJalila: maka 'ija mendapatlah Filipus, dan bersabdalah padanja meng`ikotlah 'aku.

44(1-45) 'Adapawn Filipus 'adalah deri pada Bejt TSajda, jang negerij 'Andarija dan Petrus.

45(1-46) Filipus pawn mendapatlah Netan`ejl, dan katalah padanja: kamij sudah mendapat dija 'itu, 'akan sijapa Musaj sudah menjurat didalam Tawrat, dan segala Nabij, katahuwij Xisaj 'anakh laki 2 Jusof, deri pada negerij Natsirat.

46(1-47) maka berkatalah Netan`ejl padanja: dapatkah barang jang bajik timbul deri pada Natsirat? berkatalah Filipus padanja: datanglah lalu lihatlah.

47(1-48) Xisaj pawn lihatlah Netan`ejl datang kapadanja, dan sabdalah 'akan dija 'itu: lihatlah desini songgoh 2 sa`awrang Jisra`ejlij, jang dalamnja bukan 'ada barang bohong.

48(1-49) Sombahlah Netan`ejl padanja: deri mana 'angkaw kenal 'aku? sahutlah Xisaj dan sabdalah padanja dihulu deri pada Filipus sudah memanggil dikaw, tatkala 'angkaw 'adalah dibawah pohon 'ara 'itu, 'aku sudah melihat dikaw.

49(1-50) Sahutlah Netan`ejl, dan sombahlah padanja: ja mawlana, 'angkaw 'ini 'ada 'Anakh 'Allah, 'angkaw 'ini 'ada Radja 'awrang Jisra`ejl.

50(1-51) Sahutlah Xisaj dan sabdalah padanja: 'awleh karana sebab 'aku sudah berkata padamu: 'aku sudah melihat dikaw dibawah pohon 'ara 'itu, maka 'angkaw sudah pertjaja: 'angkaw 'akan melihat babarapa perkara jang lebeh besar deri pada segala 'ini.

51(1-52) Maka berkatalah 'ija padanja, 'amin, 'amin djuga 'aku bersabda pada kamu: deri pada sakarang 'ini kamu 'akan melihat langit terbuka, dan segala Mela`ikat 'Allah najik dan turon ka`atas 'Anakh 'Insan.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel