Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 12 >> 

1'Arkijen maka datanglah Xisaj 'anam harij dihulu deri pada Fasahh masokh Bejt Xanja, dimana 'adalah Laxazar, jang sadija sudahlah mati, jang telah debangkitkannja deri 'antara 'awrang mati 2.

2'Arkijen maka 'awrang berbowatlah disana sawatu perdjamuwan xasja padanja 'itu, dan Marta 'adalah berchidmet: maka Laxazar 'adalah sa`awrang deri pada segala 'awrang jang dudokh makan sahidangan sertanja 'itu.

3'Arkijen maka Marjam satelah sudah de`ambilnja sakatij minjakh bawu 2 an deri pada narwastu jang tijada bertjampor, jang besar harganja, maka 'ija sudah gosokh kaduwa kaki Xisaj, dan menjapuw kaki 2 nja dengan rambotnja: maka rumah 'itu bersamarbakhlah deri pada harum minjakh bawu 2 an 'itu.

4'Arkijen maka berkatalah sa`awrang deri pada murid 2 nja, 'ija 'itu Jehuda 'Iskarijawtij, 'anakh laki 2 SJimawn, jang nanti semukan dija;

5Karana 'apa minjakh bawu 2 an 'ini sudah tijada dedjuwal dengan tiga ratus dinar, dan deberij pada 'awrang miskin?

6'Adapawn dekatakannja 'ini, bukan sebab 'ija bertjintalah 'akan 'awrang miskin, tetapi sebab 'ija 'adalah sa`awrang pentjurij, dan peganglah pondij 2, dan 'usonglah barang jang dedermakan.

7'Arkijen maka bersabdalah Xisaj: luluskanlah parampuwan 'itu: 'ija sudah simpan 'itu sampej kapada harij makhburetku.

8Karana pada sedekala wakhtu kamu mendapat 'awrang miskin sertamu, tetapi 'aku 'ini tijada kamu mendapat pada sedekala wakhtu.

9'Arkijen maka tahulah raxijet banjakh deri pada 'awrang Jehudij, bahuwa 'ija 'ada disana: maka datanglah marika 'itu, bukan 'awleh karana Xisaj sadja, tetapi lagi sopaja delihatnja Laxazar, jang telah debangkitkannja deri 'antara 'awrang mati 2.

10Maka musjawaretlah kapala 2 'Imam, sopaja debunohnja Laxazar lagi:

11Karana banjakh 'awrang deri pada 'awrang Jehudij pergilah 'awleh karana dija, dan pertjajalah 'akan Xisaj.

12Pada ka`ejsokan harinja raxijet banjakh jang sudah datang 'akan memulijakan masa raja 'itu, serta dedengarnja, bahuwa datanglah Xisaj kapada Jerusjalejm,

13'Itu 'ambillah tjabang 2 pohon 2 chorma, dan kaluwarlah bertemuw dengan dija, dan bersarulah: Hawsjaxna, mubaraklah 'ija jang datang dengan nama maha besar Tuhan, Radja 'awrang Jisra`ejl.

14Maka Xisaj pawn mendapatlah sa`ejkor kalidej muda, dan dudokhlah di`atasnja 'itu, seperti sudah tersurat:

15DJangan takot, hej 'anakh parampuwan TSijawn: bahuwa sasonggohnja Radjamu datang berkandara`an 'atas sa`ejkor 'anakh kalidej betina.

16Tetapi pada mulanja murid 2 nja tijadalah meng`arti 'itu: hanja satelah sudah Xisaj demulijakan, tatkala 'itu terkenanglah marika 'itu, bahuwa segala 'ini sudah 'ada tersurat 'akan dija, dan bahuwa marika 'itu telah sudah berbowat hhal 'ini padanja.

17'Arkijen maka bersjaksilah raxijet jang 'adalah sertanja 'itu, bahuwa telah sudah 'ija menjaruw Laxazar kaluwar deri dalam karamet, dan membangkitkan dija deri 'antara 'awrang mati 2.

18Sebab 'itu lagi pergilah raxijet bertemuw dengan dija 'itu, sedang telah dedengarnja, bahuwa 'ija sudahlah berbowat tanda 'ini.

19'Arkijen maka berkatalah 'awrang Farisij sa`awrang kapada sa`awrang: 'adakah kamu melihat, bahuwa tijada berlaku barang 'usahamu? lihatlah, 'isij saganap dunja 'itu pergi meng`ikot dija.

20Bermula maka 'adalah barang 'awrang Junanij deri pada segala 'awrang jang sudahlah mudikh, sopaja 'ija sombah sudjud tatkala masa raja:

21'Arkijen maka marika 'ini berdatanglah kapada Filipus, jang negerinja Bejt TSajda ditanah DJalila, dan bertanjakanlah dija, 'udjarnja: ja Tuwan, kamij suka melihat Xisaj.

22Datanglah Filipus dan katakanlah 'itu pada 'Andarija: maka 'Andarija dan Filipus pula katakanlah 'itu pada Xisaj.

23Tetapi sahutlah Xisaj pada marika 'itu, sabdanja: djam telah sampej, sopaja 'Anakh 'Insan 'akan demulijakan.

24'Amin, 'amin djuga 'aku bersabda pada kamu, djikalaw tijada bidji gendom djatoh kadalam tanah lalu mati, maka 'itu tinggal dengan sabidjinja sadja: tetapi djikalaw 'itu mati, maka 'itu berbowahkan bowah banjakh.

25Sijapa jang meng`aseh djiwanja, 'ija 'akan menghilang dija 'itu: dan sijapa jang membintjij djiwanja didalam dunja 'ini, 'ija 'akan memaliharakan dija 'itu datang kapada kahidopan kakal.

26DJikalaw barang sijapa berchidmet padaku, bajiklah 'ija meng`ikot 'aku: maka dimana 'aku 'ini 'ada, disana lagi 'akan 'ada chadimku: dan djikalaw barang sijapa berchidmet padaku, Bapa 'akan menghhormatij dija.

27Sakarang kaharuwanlah djiwaku: 'antah 'apatah 'aku 'akan berkata? ja Bapa, lepaskanlah 'aku deri pada saxat 'ini: tetapi 'awleh karana hhal 'itu 'aku sudah datang sampej kapada saxat 'ini.

28Ja Bapa, hendakhlah kiranja memulijakan namamu. 'Arkijen maka datanglah sawatu sawara deri dalam langit meng`atakan; bahuwa 'aku sudah memulijakan, dan pula 'aku 'akan memulijakan dija.

29'Arkijen maka berkatalah raxijet jang berdirij disana dan menengar 'itu, bahuwa sudah datang sawatu halilintar. 'Awrang lajin pawn berkatalah: sa`awrang Mela`ikat sudah baferman kapadanja.

30Sahutlah Xisaj dan sabdalah bukan 'awleh karana sebab 'aku sawara 'ini sudah datang, hanja 'awleh karana sebab kamu.

31Sakarang 'ada hhukum dunja 'ini: sakarang panghulu dunja 'ini 'akan debowang kaluwar.

32Maka 'aku 'ini, manakala 'aku 'akan habis detinggikan deri 'atas bumi, 'akan menghejla sakalijen 'awrang datang kapadaku.

33('Adapawn dekatakannja 'ini, sambil menanda`ij dengan mawt mana 'ija nanti mati.)

34Sahutlah raxijet padanja 'itu: kamij 'ini sudah dengar deri pada bunji Tawrat, bahuwa 'Elmesehh tinggal sampej salama 2 nja: 'antah bagimana 'angkaw 'ini berkata, bahuwa sajogijanja 'Anakh 'Insan 'itu detinggikan? sijapa 'ada dija 'ini, 'Anakh 'Insan 'itu?

35'Arkijen maka bersabdalah Xisaj pada marika 'itu: lagi sakotika djuga lamanja tarang 'ada serta dengan kamu; berdjalanlah kamu, sedang kamu ber`awleh tarang, sopaja djangan kalam meliputij kamu. Maka sijapa jang berdjalan dalam kalam, tijada 'ija tahu kamana perginja.

36Samantara kamu ber`awleh tarang, pertjajalah 'akan tarang 'itu, sopaja kamu djadi 'anakh 2 tarang. Segala perkara 'ini dekatakanlah Xisaj: maka serta perginja desamarkannja dirinja lalu deri pada marika 'itu.

37Dan djikalaw sakalipawn 'ija sudahlah berbowat sabanjakh tanda dihadapan marika 'itu, hanja sasonggohnja tijadalah 'ija pertjaja 'akan dija 'itu.

38Sopaja ganaplah perkata`an Nabij Jesjaxja, jang telah dekatakannja: ja maha besar Tuhan, sijapatah sudah pertjaja pada penengaran kamij? dan pada sijapa langan maha besar Tuhan sudah denjatakan?

39Sebab 'itu tijadalah marika 'itu sampat pertjaja, sedang pula Jesjaxja sudah berkata:

40'Ija sudah membutakan mata 2 nja, dan menagarkan hatinja: sopaja djangan 'ija melihat dengan mata 2 nja, dan meng`arti dengan hatinja, dan detawbatkan, dan 'aku sombohkan marika 'itu.

41Segala 'ini dekatakanlah Jesjaxja tatkala delihatnja kamulija`annja, dan dekatakannja 'akan dija 'itu.

42Dan hanja sosonggohnja lagi banjakh 'awrang deri pada segala panghulu pertjajalah 'akan dija: tetapi 'awleh karana 'awrang Farisij tijadalah 'ija meng`akaw, sopaja djangan 'ija debowang deri dalam Kanisah.

43Karana hhormat manusija 2 dekasehinja lebeh deri pada hhormat 'Allah.

44Maka bersarulah Xisaj, dan bersabdalah: sijapa jang pertjaja 'akan daku, tijada 'ija pertjaja 'akan daku, hanja 'akan dija jang sudah menjuroh 'aku.

45Dan sijapa jang melihat 'aku, 'ija melihat dija jang sudah menjuroh 'aku.

46'Aku 'ini tarang, jang sudah masokh kadalam dunja, sopaja sasa`awrang jang pertjaja 'akan daku, 'itu djangan tinggal didalam kalam.

47Dan djikalaw barang sijapa sudah dengar segala perkata`anku, dan tijada pertjaja, 'aku 'ini bukan menghhukumkan dija: karana sudah tijada kudatang sopaja 'aku menghhukumkan 'isij dunja, tetapi sopaja 'aku menchalatskan 'isij dunja.

48Sijapa jang membowang 'aku dan tijada menjambot segala perkata`anku, 'ada padanja sasawatu jang menghhukumkan dija: perkata`an jang sudah kukatakan, 'itu djuga 'akan menghhukumkan dija pada harij jang 'achir.

49Karana 'aku 'ini sudah tijada berkata deri pada kahendakh diriku: tetapi Bapa jang sudah menjuroh 'aku, 'ija djuga sudah memberij padaku sawatu penjurohan 'akan barang jang 'aku 'akan meng`utjap, dan 'akan barang jang 'aku 'akan berkata.

50Maka 'aku tahu, bahuwa penjurohannja 'ada kahidopan kakal. Sebab 'itu barang jang 'aku 'ini katakan, seperti Bapa sudah baferman padaku, bagitu 'aku katakan 'itu.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 12 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran