Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 8 >> 

1Tetapi pergilah Xisaj kapada bukit Zejtun.

2Maka pada pagi 2 harij datanglah 'ija pula masokh Kaxbah, dan samowa khawm datanglah kapadanja: maka dudokhlah 'ija meng`adjar marika 'itu.

3Maka Katib 2 dan 'awrang Farisij bawalah kapadanja sa`awrang parampuwan jang kadapatan sedang 'ija bermukah:

4Dan satelah sudah dedirikannja dija ditengah 2, maka berkatalah marika 'itu padanja: ja guruw, parampuwan 'ini sudah kadapatan dengan kardjanja jang njata, sedang 'ija bermukah.

5'Adapawn Musaj sudah berpasan pada kamij didalam Tawrat, bahuwa segala parampuwan jang demikijen kardjanja 'itu 'akan delutar dengan batu 2: 'apatah kalakh 'angkaw 'ini berkata?

6Maka marika 'itu katakanlah 'itu sambil mentjawba`ij dija, sopaja dedapatnja 'apa 2 'akan menudohij dija. Tetapi Xisaj tondokhlah dirinja kabawah, dan tulislah dengan djarinja ditanah.

7'Adapawn tatkala marika 'itu berkandjang tanjakan dija, maka 'ija perdirikanlah sendirinja, dan katalah pada marika 'itu: barang sijapa deri pada kamu jang tijada berdawsa, bejarlah 'ija dihulu melutar batu kapadanja.

8Maka pula tondokhlah 'ija dirinja kabawah, dan tulislah ditanah.

9Tetapi serta marika 'itu dengar 'itu, dan sudah 'ada tertampelikh 'awleh satahu hatinja, maka kaluwarlah marika 'itu, sa`awrang demi sa`awrang, mula`ij deri pada 'awrang jang tuwah 2, datang kapada 'awrang jang terkomedijen: maka katinggalanlah Xisaj sa`awrangnja, dan parampuwan 'itu jang berdirij ditengah 2.

10'Adapawn satelah Xisaj perdirikan sendirinja, dan tijada melihat barang sa`awrang melajinkan parampuwan 'itu, maka bersabdalah 'ija padanja: hej parampuwan, dimana 'ada segala penudohmu 'ini? tijadakah barang sa`awrang bapersalahkan dikaw?

11Maka sombahlah parampuwan 'itu: sa`awrang pawn tijada, ja Tuhan. Maka bersabdalah Xisaj padanja 'itu: maka tijada 'aku 'ini lagi bapersalahkan dikaw: pergilah berdjalan, dan djanganlah berdawsa lagi.

12'Arkijen maka pula berkatalah Xisaj pada marika 'itu, sabdanja: 'aku 'ini 'ada tarang dunja: sijapa jang meng`ikot 'aku, tijada 'ija 'akan berdjalan pada kalam, hanja 'ija 'akan ber`awleh tarang kahidopan.

13'Arkijen maka berkatalah 'awrang Farisij padanja 'itu: 'angkaw 'ini bersjaksi 'akan sendirimu: kasjaksi`anmu bukan 'ada benar.

14Sahutlah Xisaj dan bersabdalah pada marika 'itu; walakin 'aku 'ini bersjaksi 'akan sendiriku, 'ada djuga kasjaksi`anku benar: karana 'aku meng`atahuwij deri mana sudah kudatang, dan kamana kupergi: tetapi kamu 'ini tijada meng`atahuwij deri mana kudatang, dan kamana kupergi.

15Kamu 'ini menghhukumkan tjara daging, 'aku 'ini tijada menghhukumkan barang sa`awrang pawn.

16Dan djikalaw lagi 'aku 'ini menghhukumkan, hhukumku 'itu 'ada benar: karana 'aku bukan 'ada sa`awrangku, hanja 'aku 'ini dan bapa jang sudah menjuroh 'aku.

17Maka sudah tersurat lagi didalam Tawrat kamu, bahuwa kasjaksi`an duwa 'awrang manusija 'ada benar.

18'Aku 'ini 'ada jang bersjaksi 'akan sendiriku, dan bapa, jang sudah menaroh, 'itu bersjaksi 'akan daku.

19'Arkijen maka pula bersabdalah Xisaj pada marika 'itu; 'aku 'ini pergi berdjalan, maka kamu 'akan mentjaharij 'aku, dan kamu 'akan mati dengan dawsamu: kamana 'aku 'ini pergi berdjalan, tijada kamu 'ini sampat datang.

20Segala perkata`an 'ini Xisaj sudah katakan dekat pitij chazinet, sambil meng`adjar didalam Kaxbah: maka sa`awrang pawn tijadalah menangkap dija, karana bulomlah sampej djamnja.

21'Arkijen maka pula bersabdalah Xisaj pada marika 'itu; 'aku 'ini pergi berdjalan, maka kamu 'akan mentjaharij 'aku, dan kamu 'akan mati dengan dawsamu: kamana 'aku 'ini pergi berdjalan, tijada kamu 'ini sampat datang.

22'Arkijen maka berkatalah 'awrang Jehudij: masakah 'ija 'akan membunoh sendirinja, 'awleh karana 'ija berkata: kamana 'aku 'ini pergi berdjalan, tijada kamu 'ini sampat datang?

23Maka bersabdalah 'ija pada marika 'itu: kamu 'ini 'ada deri bawah, 'aku 'ini 'ada deri 'atas kamu 'ini 'ada deri pada dunja 'ini, 'aku 'ini bukan 'ada deri pada dunja 'ini.

24Sebab 'itu 'aku sudah bersabda pada kamu, bahuwa kamu 'akan mati dengan dawsa 2 mu: karana djikalaw tijada kamu pertjaja, bahuwa 'aku 'ini 'ada dija 'itu, maka kamu 'akan mati dengan dawsa 2 maka kamu 'akan mati dengan dawsa 2 mu.

25'Arkijen maka berkatalah marika 'itu padanja: sijapa 'angkaw 'ini 'ada? maka bersabdalah Xisaj pada marika 'itu: 'itu djuga jang deri pada mulanja 'aku sudah katakan lagi pada kamu.

26'Ada banjakh perkara padaku jang bawleh meng`atakan dan menghhukumkan 'akan kamu: tetapi sijapa jang sudah menjuroh 'aku 'ija 'ada benar: maka segala perkara 'itu, jang sudah kudengar deri padanja, 'itu djuga 'aku meng`atakan kapada 'isij dunja.

27Tijadalah marika 'itu meng`arti, bahuwa 'ija berkatalah padanja 'akan Bapa.

28'Arkijen maka bersabdalah Xisaj pada marika 'itu: manakala kamu 'akan habis meninggikan 'Anakh 'Insan, tatkala 'itu kamu 'akan meng`arti, bahuwa 'aku 'ini 'ada dija 'itu, dan tijada berbowat 'apa 2 deri pada sendiriku, tetapi seperti Bapaku sudah meng`adjar 'aku, maka 'aku katakan segala perkara 'itu.

29Maka sijapa jang sudah menjuroh 'aku, 'ija 'ada serta dengan 'aku: sudah tijada Bapa meninggalkan 'aku sa`awrangku, karana santijasa 'aku 'ini berbowat barang jang kakananan padanja.

30Tatkala 'ija katakanlah segala perkara 'ini, maka pertjajalah banjakh 'awrang 'akan dija.

31'Arkijen maka bersabdalah Xisaj pada segala 'awrang Jehudij 'itu jang pertjaja 'akan dija: djikalaw kamu 'ini tinggal tatap dengan perkata`anku, maka songgoh 2 kamu 'ada murid 2 ku.

32Maka kamu 'akan meng`arti kabenaran, dan kabenaran 'itu 'akan memaredhejkakan kamu.

33Sahutlah marika 'itu padanja: kamij 'ada beneh 'Ibrahim, dan bulom penah deperhamba kabawah barang sa`awrang: bagimana kalakh 'angkaw berkata, bahuwa kamu 'akan djadi maredhejka?

34Sahutlah Xisaj pada marika 'itu: 'amin, 'amin djuga 'aku bersabda pada kamu: bahuwa sasa`awrang jang berbowat dawsa, 'itu 'ada hamba dawsa.

35'Adapawn hamba 'itu tijada tinggal didalam rumah sampej salama 2 nja: 'Anakh laki 2 tinggal sampej salama 2 nja.

36Sebab 'itu djikalaw 'Anakh laki 2 sudah memaredhejkakan kamu, maka songgoh 2 kamu 'akan 'ada maredhejka.

37'Aku tahu bahuwa kamu 'ada beneh 'Ibrahim: tetapi kamu suka membunoh 'aku, karana perkata`anku tijada meliputij kamu.

38'Aku 'ini meng`atakan barang jang sudah kulihat sama Bapaku: maka kamu 'ini lagi berbowat barang jang kamu sudah melihat sama bapamu.

39Sahutlah dan katalah marika 'itu padanja: 'Ibrahim 'ada bapa kamij. Bersabdalah Xisaj pada marika 'itu: djikalaw kamu 'ada 'anakh 2 'Ibrahim, nistjaja kamu 'akan berbowat segala kardja 'Ibrahim.

40Tetapi sakarang kamu suka membunoh 'aku, sa`awrang manusija jang sudah meng`atakan pada kamu kabenaran, jang sudah kudengar deri pada 'Allah: barang jang demikijen 'ini 'Ibrahim sudah tijada berbowat.

41Kamu berbowat segala kardja bapamu. 'Arkijen maka bersabdalah marika 'itu padanja: kamij 'ini sudah tijada deper`anakhkan deri pada zina: sawatu djuga bapa 'ada pada kamij, 'ija 'itu, 'Allah.

42'Arkijen maka bersabdalah Xisaj pada marika 'itu: djikalaw 'Allah 'ada bapa kamu, sudahlah kamu meng`awhij 'aku: karana 'aku 'ini sudah kaluwar, dan datang deri pada 'Allah: karana lagi sudah tijada kudatang deri pada sendiriku, tetapi 'ija djuga sudah menjuroh 'aku.

43Karana 'apa tijada kamu meng`enal perbahasa`anku? 'awleh karana sebab kamu tijada sampat menengar perkata`anku.

44Kamu 'ini 'ada deri pada bapa 'Iblis, dan mawu berbowat segala ka`inginan bapa kamu. 'Ija 'itu 'adalah pembunoh manusija deri pada mulanja, dan sudah tijada 'ija berdirij tatap didalam kabenaran: karana barang kabenaran bukan 'ada dalamnja. Manakala 'ija meng`atakan pendusta`an, maka 'ija berkata 2 deri pada barang jang punjanja: karana 'ija 'ada pendusta, dan bapa pendusta`an 'itu.

45Tetapi sebab 'aku 'ini meng`atakan kabenaran, tijada kamu pertjaja padaku.

46Sijapa deri pada kamu menampelikh 'aku 'atas berbowat dawsa? dan djikalaw 'aku meng`atakan kabenaran, meng`apa tijada kamu 'ini pertjaja padaku?

47Sijapa jang 'ada deri pada 'Allah, 'ija menengar segala perkata`an 'Allah: tagal 'itu tijada kamu 'ini dengar, sebab kamu bukan 'ada deri pada 'Allah.

48'Arkijen maka sahutlah 'awrang Jehudij, dan katalah padanja: bukankah kamij 'ini berkata betul 2, bahuwa 'angkaw 'ada sa`awrang SJawmerawnij dan kena djin?

49Sahutlah Xisaj: 'aku 'ini tijada kena djin, tetapi 'aku menghhormatij Bapaku, maka kamu 'ini mengxajbkan 'aku.

50Tetapi tijada 'aku mentjaharij hhormatku: 'ada sa`awrang jang mentjaharij, dan menghhukumkan.

51'Amin, 'amin djuga 'aku bersabda pada kamu, djikalaw barang sijapa hhafitlkan perkata`anku, tijada 'ija 'akan merasa mawt sampej salama 2 nja.

52'Arkijen maka berkatalah 'awrang Jehudij padanja 'itu: sakarang kamij meng`atahuwij, bahuwa 'angkaw kena djin. 'Ibrahim sudah mati, lagi segala Nabij 2: 'antah 'angkawkah 'ini berkata; djikalaw barang sijapa hhafitlkan perkata`anku, tijada 'ija 'akan merasa mawt sampej salama 2 nja?

53'Adakah 'angkaw 'ini lebeh besar deri pada bapa kamij 'Ibrahim, jang sudah mati? lagi segala Nabij 2 sudah mati: satara dengan sijapa 'angkaw djadikan sendirimu?

54Sahutlah Xisaj: djikalaw 'aku menghhormatij sendiriku, hhormatku tijada barang gunanja: Bapaku 'ada jang menghhormatij 'aku, jang kamu 'ini katakan, bahuwa 'ija 'ada 'Ilah kamu.

55Maka kamu tijada meng`enal dija; tetapi 'aku 'ini meng`enal dija: dan djikalaw 'aku berkata bahuwa tijada aku meng`enal dija, maka aku jadi saperij dengan kamu jaxnij, 'awrang pendusta: tetapi 'aku 'ini meng`enal dija, dan hhafitlkan perkata`annja.

56'Ibrahim bapa kamu sudah termasa dengan rinduw dendamnja, sopaja delihatnja hariku: maka 'ija sudah melihat, dan sudah bersuka 2 an.

57'Arkijen maka berkatalah 'awrang Jehudij kapadanja 'itu: bulom lima puloh tahon xumormu, 'antahkah sudah kawlihat 'Ibrahim?

58Berkatalah Xisaj pada marika 'itu: 'amin, 'amin djuga 'aku bersabda pada kamu, dihulu deri pada 'Ibrahim djadi, 'aku 'ini 'ada.

59'Arkijen maka marika 'itu 'angkatlah batu 2, sopaja delutarnja 'itu kapadanja. Tetapi Xisaj pawn samarkanlah dirinja dan kaluwarlah deri dalam Kaxbah, melintas pada penengahan marika 'itu: maka demikijenlah 'ija lalu lampoh.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 8 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran