Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Korintus 3 >> 

1Tan-taretan sadaja! Salerressa kaula ta’ bisa acaca ka sampeyan akadi se acaca ka oreng se gadhuwan Errohna Allah. Kaula namong bisa acaca ka sampeyan akadi se acaca sareng oreng se gi’ odhi’ noro’ pangaterrona dunnya; akadi se acaca sareng oreng se gi’ babaji’ e dhalem kaparcaja’anna ka Almasih.

2E bakto sampeyan gi’ babaji’ sareng kaula namong eteddhai teddhana babaji’, banne teddha’anna oreng dibasa; sabab sampeyan gi’ ta’ cokop kowat. La’-mala’ kantos samangken sampeyan gi’ ta’ kowat,

3sabab sampeyan gi’ odhi’ noro’ tabi’adda sampeyan sacara manossa. Sabab mon sampeyan gi’ gadhuwan ate ere ban atokaran, ganeka noduwagi ja’ sampeyan gi’ odhi’ menorot tabi’adda manossa, akadi reng-oreng se ta’ kennal ka Allah.

4Mon badha e antarana sampeyan se adhabu, "Sengko’ noro’ Paulus," ban se laen adhabu, "Sengko’ noro’ Apolos," ganeka gu ta’ noduwagi ja’ sampeyan e dhalem odhi’na tengka gulina gi’ padha sareng reng-oreng dunnya?

5Salerressa, pasera Apolos ganeka? Ban pasera Paulus? Kaula sareng Apolos namong abdina Allah, se nonton sampeyan sopaja parcaja ka Almasih, namong ajalannagi lalakon se epassra’agi sareng Pangeran.

6Kaula se namen ban Apolos se nyeram, nangeng Allah dibi’ se matombu tamennan ganeka.

7Daddi se penting Allah, sabab Allah se matombu; se namen sareng se nyeram ta’ penting.

8Se namen sareng se nyeram tadha’ bidana darajadda; se kadhuwa padha narema’a opana bang-sebang menorot lakona sareng ehteyarra.

9Kaula sareng Apolos padha alako kaagem Allah, dineng sampeyan paneka saompamana teggalla Allah. Sampeyan sadaja padha jugan sareng geddhongnga Allah.

10Kalaban kapenterran paparengnga Allah, kaula menangka tokang bato ampon masang dhasarra geddhong ganeka, ban oreng laen se maddek geddhong e attassa dhasar ganeka. Saneyap oreng kodu ngastete onggu kadi ponapa se abadhi geddhong e attassa dhasar ganeka.

11Sabab Allah dibi’ ampon nyaba’ Isa Almasih menangka dhasarra geddhong ganeka, dhasar se coma settong ban tadha’ laenna pole.

12Badha se abadhi geddhong e attassa dhasar ganeka ngangguy emmas, badha se ngangguy salaka, badha se ngangguy mamatan, badha pole se ngangguy kaju, rebba kerreng otabana darameyan.

13Juba’ bagussa lalakonna oreng tong-settongnga bakal katengalana e bakto Almasih rabu pole. Sabab e are ganeka sareng apoy sadajana lalakonna oreng bakal epakatengalana; apoy bakal ngojiya sareng nantowagiya bagus juba’na lalakon ganeka.

14Mon geddhong se epaddek e attassa dhasar ganeka kowat eobbar bi’ apoy ganeka, orengnga bakal narema’a opana.

15Nangeng mon lalakonna katonon, oreng ganeka bakal rogiya; oreng ganeka dibi’ bakal salamedda, nangeng akadi oreng se lopot dhari apoy.

16Sampeyan ba’ onenga ja’ sampeyan paneka Padalemmanna Allah? Ban ja’ Errohna Allah alenggi e dhalem sampeyan sadaja?

17Mon badha oreng se marosak Padalemmanna Allah, oreng ganeka tanto eparosak sareng Allah. Sabab Padalemmanna Allah namong kaangguy Allah malolo, ban Padalemmanna ganeka enggi paneka sampeyan sadaja.

18Ja’ kantos badha se nepo salerana dibi’. Manabi e antarana sampeyan badha se apangrasa bicaksana menorot okoranna dunnya paneka, oreng gapaneka kodu daddi budhu, sopaja daddi oreng se bicaksana onggu.

19Sabab se eanggep bicaksana sareng dunnya paneka budhu e dhalem pangoladanna Allah. E dhalem Alketab esebbuttagi, "Allah ajebbak reng-oreng se bicaksana e dhalem kapenterranna reng-oreng jareya dibi’."

20Jugan esebbuttagi sapaneka, "Pangeran ngagali ja’ pekkeranna reng-oreng bicaksana reya pekkeran se tadha’ gunana."

21Daddi ja’ sampe’ badha oreng se lem-ngalem manossa; sabab ponapa’a saos ampon eparengngagi epadaddi andhi’na sampeyan:

22Paulus, Apolos, Petrus, dunnya paneka, odhi’ sareng pate, jaman samangken sareng jaman se bakal dhateng, sadajana ampon andhi’na sampeyan.

23Ban sampeyan kaagunganna Almasih, ban Almasih kaagunganna Allah.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (1 Korintus 3):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  1 Korintus 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran