Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Tesalonika 2 >> 

1Tan-taretan! Sampeyan dibi’ oneng ja’ kaula sadaja se entar ka sampeyan paneka ta’ parcoma.

2Sampeyan oneng ja’ sabellunna entar ka sampeyan e Tesalonika paneka, kaula sadaja ampon ekaneyaja sareng eya-seya e Filipi. Nangeng sanare bannya’ oreng se alaban, kaula sadaja sareng Allah eparenge bangal aberta’agi ka sampeyan Kabar Bagus se asalla dhari Salerana.

3Kaula sadaja se ngajak sampeyan banne kakalerowan; jugan banne kalaban maksod se ta’ morne otabana co-ngocowa.

4Bunten, kaula sadaja acaca ta’ terro masennengnga oreng; kaula sadaja terro masennengnga panggaliyanna Allah, se nyoba’ atena kaula sadaja. Sabab kaula sadaja eanggep pantes sareng Allah aberta’agiya Kabar Bagus ganeka. Kaula sadaja acaca polana terro masennengnga panggaliyanna Allah, banne terro masennengnga manossa.

5Sampeyan ampon oneng ja’ kaula sadaja ta’ oneng nes-mamanes bibir otabana co-ngoco sampeyan sopaja kengenga notobi maksod tama’. Allah sakseepon!

6Jugan kaula sadaja ta’ terro ealemma oreng — sareng sampeyan otabana oreng laen. Salerressa, menangka rasulla Almasih kaula sadaja kengeng saos maksa nyo’on ponapa’a bai ka sampeyan.

7Nangeng e bakto apolong sareng sampeyan, kaula sadaja alos e dhalem ngadhebbi sampeyan, akadi oreng babine’ se arabat na’-ana’na.

8Polana taresna ka sampeyan, kaula sadaja ehlas marengngagi ka sampeyan banne namong Kabar Bagus dhari Allah ka’issa’, nangeng jugan odhi’ kaula sadaja. Sabab kaula sadaja ce’ neserra ka sampeyan!

9Tanto sampeyan gi’ emot saponapa kaula sadaja aehteyar amba’ pate ban aperrang. Seyang malem alako sopaja ta’ sampe’a masossa sampeyan e bakto kaula sadaja mabalattra Kabar Bagus dhari Allah paneka ka sampeyan.

10E dhalem ngadhebbi sampeyan se ampon parcaja ka Almasih, kaula sadaja odhi’ socce, lerres sareng tadha’ calena. Sampeyan dibi’ se daddi saksena, sapaneka jugan Allah.

11Sampeyan padha oneng ja’ kaula sadaja ngadhebbi sampeyan akadi oreng towa ka pottrana.

12Kaula sadaja marenge babala’an ka sampeyan, alepor atena sampeyan, sareng terros ngajak sopaja sampeyan odhi’ menorot cara se masenneng ka Allah. Sabab Allah nembali sampeyan epadaddiya essena Dunnya Anyarra Allah sareng noro’ ngarassa’agi kobassana kaagunganna Allah.

13Badha pole settong parkara se daddi lantaranna kaula sadaja asokkor ka Allah, enggi paneka e bakto kaula sadaja manapa’ Kabar Bagus dhari Allah ka’issa’ ka sampeyan, sampeyan meyarsa ban narema kabar ganeka banne menangka kabar dhari manossa, nangeng menangka kabar dhari Allah ongguwan. Salerana se maguli sampeyan se parcaja ka Almasih.

14Tan-taretan sadaja, se ealame sampeyan ganeka ealame jugan sareng jema’at-jema’adda Allah e Yudea se daddi kaagunganna Isa Almasih. Sampeyan nanggung kasangsara’an se dhatengnga dhari bangsana sampeyan dibi’, akadi kasangsara’an se etanggung jema’at-jema’at e Yudea se asalla dhari reng-oreng Yahudi.

15Reng-oreng ganeka se mate’e Guste Isa sareng bi-nabbi, sareng se nganeyaja kaula sadaja. Reng-oreng ganeka ngamoso sadajana oreng, ban Allah ta’ kasokan sakale ka reng-oreng ganeka.

16La’-mala’ reng-oreng ganeka lang-ngalange kaula sadaja aberta’agiya ka reng-oreng se banne Yahudi berta se madhatengnga kasalameddan ka sa-bangsa ganeka. Kalaban sapaneka reng-oreng Yahudi ganeka nambai sa-dusana kantos genna’ bannya’na. Ban samangken dhi-budhina reng-oreng ganeka ekenneng babendunna Allah!

17Nangeng tan-taretan, sajjegga kaula sadaja tapesa sabatara bakto sareng sampeyan — sanare namong tapesa e mata, banne e ate, kaula sadaja ce’ kerrongnga ka sampeyan ban aehteyar epagu-onggu terro tatemmowa pole sareng sampeyan!

18Kaula sadaja aneyat entara ka sampeyan; ban ampon ngoddi sakaleyan dhu kale, nangeng elang-alange Iblis.

19Ongguwan, sampeyan se daddi pangarebban sareng kasennengnganna ate kaula sadaja. Sabab mon dhaggi’ Guste Isa rabu, ban sampeyan sareng kaula ngadhep ka Salerana, sampeyan se daddiya kagumbira’anna kaula sadaja!

20Pajat sampeyan kagumbira’an ban kasennengnganna ate kaula sadaja!


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (1 Tesalonika 2):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  1 Tesalonika 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel