Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Tesalonika 1 >> 

1Tan-taretan jema’at e Tesalonika, se daddi ommadda Allah Rama sareng Guste Isa Almasih! Kaula, sadaja, enggi paneka Paulus, Silas sareng Timotiyus

2ngarep moga-moga Allah Rama sareng Guste Isa Almasih aparenga berkat sareng kataremtemman ka sampeyan.

3Tan-taretan, kaula sadaja wajib asokkor ka Allah polana sampeyan. Ganeka pajat ampon sapantessa sabab sampeyan sajan parcaja ka Almasih, ban sampeyan sadaja padha sajan saleng taresna.

4Ganeka sababba kaula sadaja mon kalerressan entar manggi’i jema’at-jema’adda Allah laenna masthe acaca parkara sampeyan. Kaula sadaja ngedirragi kadi ponapa sampeyan se teptep koko parcaja ka Almasih sanare nanggung panganeyaja’an sareng kasangsara’an.

5Paneka sadaja abukteyagi saponapa adilla Allah e dhalem ahakime: Sampeyan nanggung kasangsara’an polana Dunnyana Allah se Anyar, daddi sampeyan bakal eanggebba pantes maso’ ka dhalemmanna.

6Allah bakal alampa’agi sabarang se adil, ban bakal malessa madhatengnga kasangsara’an ka pasera’a saos se masangsara sampeyan.

7Dineng ka sampeyan se samangken nanggung sangsara — jugan ka kaula sadaja — Allah bakal marengana kalegga’an e are Guste Isa toron dhari sowarga ban ngaton asareng kat-malaekadda se parjuga

8sarta sareng apoy se rabbang. Salerana toron ngokoma oreng se ta’ marduli ka Allah sareng ta’ poron odhi’ menorot Kabar Bagus parkara Guste Isa.

9Reng-oreng ganeka bakal narema’a okoman tompes salanjangnga, ebuwang kalowar dhari ajunanna Pangeran sareng dhari kobasana se agung;

10ganeka sadaja bakal kadaddiyana pagi’, e are Salerana rabu kaangguy eagungngagi sareng ommadda, ban kaangguy ehormadi sareng sadajana oreng se parcaja. Sampeyan jugan bakal badha’a e antarana ommadda Allah ganeka, sabab sampeyan parcaja ka berta se etotorragi kaula sadaja ka sampeyan.

11Ganeka sababba kaula sadaja ros-terrosan adu’a nyo’onnagi sampeyan. E dhalem du’a kaula sadaja nyo’onnagi sopaja sareng Allah sampeyan epadaddi pantes odhi’ menorot se ekasokane Salerana; ganeka kaparlowanna Allah se nembali sampeyan sadaja. Moga-moga Allah kalaban kobasana ngabbuli pangaterrona sampeyan kaangguy ngalakone barang se sae, sareng masamporna sadajana lalakon se eastane sampeyan polana parcaja ka Almasih.

12Kalaban sapaneka asmana Guste Isa eagungngagi sareng sampeyan, ban sampeyan jugan eagungngagi sareng Isa polana kasaeyannepon Allah se esemba sampeyan sareng kaula sadaja sarta Guste Isa Almasih.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, silahkan lihat: Alkitab SABDA.
Dengar dan baca Alkitab Karaoke, silahkan kunjungi: Alkitab Karaoke.
Rencana Multimedia Baca Alkitab: BaDeNo.
Studi Alkitab dengan AI: Alkitab GPT.
Download Audio MP3 (2 Tesalonika 1):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  2 Tesalonika 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Alkitab GPT
Bantuan
Dual Panel Dual Panel