Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Ayub 37 >> 

1Lantaran ojan derres campor angen sengko’ katako’en, tang ate dhek-gadheggan.

2Mara kabbi, edhingngagi sowarana Allah, galudhuk se kalowar dhari lathena.

3Dhap-keddhap eocol ka sabalattrana langnge’, kelap ekerem ka co’-konco’na bume.

4Saellana jareya sowarana agarudhu’, monyena kelap ban galudhuk; ban e antarana sowara se saleng pajendhar, kelap patang kareddhap.

5Kalaban dhabuna Allah pas badha mo’jijat, kaajiban se ta’ epahame pekkeranna manossa.

6Salju gaggar ka bume lantaran papakonna, ojan derres toron polana dhabuna.

7Lalakonna manossa epaambu sopaja manossa tao ja’ Salerana alalakon.

8Burun alas padha maso’ ka rongkangnga, ngetek e guwa ban e lobangnga.

9Dhari lao’ dhateng kaleng busbus, dhari dhaja dhateng hawa se ce’ cellebba.

10Nyabana Allah magali aeng salebarra, sampe’ aoba daddi es se gali talebat.

11Ondhem eesse’e aeng, dhap-keddhap matera’ langnge’.

12Ondhem ajalan noro’ dhabuna Allah, sampe’ san-kassannagi sabalattrana.

13Allah apareng ojan mabacca tana, otabana kaangguy ngokom manossa; olle daddi kaangguy noduwagi saapa bellas asena.

14Mara Ayyub, neng-enneng sakejja’ bai, edhingngagi; abassagi kaajiban se epadhateng Allah.

15Ba’ taowa ba’na, baramma Allah se apareng parenta, sampe’ dhap-keddhap agalirap dhari ondhem e attas rowa?

16Ba’ taowa ba’na baramma ondhem se ajalan, hasel kaahliyanna Pangeran se makasambu’ pekkeran?

17Enja’, ba’na pera’ tao aserro mon kapanasan polana bume ekenneng panassa angen lao’.

18Ba’ bisa’a ba’na akantha Allah ngampar langnge’, ban magali langnge’ jareya epakantha besse?

19Mara sengko’ sakanca padha balai apa se ekoca’agiya e ajunanna Allah; tang pekkeran kosong tadha’ essena ta’ bisa nerrangngagi pa-apa.

20Sengko’ ta’ nyo’ona edi tor-matora ka Allah, tako’ daddi lantaran sengko’ epacalaka’.

21Sateya langnge’ ce’ tera’na sampe’ solap; angen dhateng maberse cowaca.

22Sonar akantha emmas moncar dhari dhaja, kamolja’anna Allah makasambu’ ongguwan.

23Raja onggu kobasana Allahna sengko’ ban ba’na; ta’ sanggup sengko’ ban ba’na nyander ka seddi’anna. Salerana jujur ban adil salanjangnga, ta’ tao nendhes ban nyecce’ manossa.

24Lantaran jareya sapa’a bai kodu hormat ka Allah, ban oreng se ngako penter ta’ eparduli bi’ Salerana."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Ayub 37 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran