Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Galatia 4 >> 

1Samangken kaula arassa parlo ngoca’a epaterranga: mon ahli waris gi’ e baba omor, kodu badha oreng se ajaga kana’ ganeka ban ngorossagi sadajana kaparlowanna, kantos napa’ ka omor se etantowagi oreng towana.

2(4:1)

3Sapaneka jugan kaula sareng sampeyan sadaja: Mon gi’ ta’ dibasa, gi’ ekadunor sareng roh-erroh se ngobasae dunnya paneka.

4Nangeng saamponna napa’ ka baktona, Allah ngotos Pottrana ka dunnya. Pottra ganeka elahirragi sareng settong oreng babine’, ban odhi’ e dhalem kakobasa’anna hokomma agama.

5Kalaban sapaneka Salerana mabebas reng-oreng se badha e dhalem kakobasa’anna hokomma agama; sopaja kaula sareng sampeyan padha’a bisa daddi tra-pottrana Allah.

6Sarrena sampeyan tra-pottrana Allah, Allah ngotos Errohna Pottrana maso’ ka dhalem atena sampeyan sareng ate kaula, enggi paneka Erroh se aera’, "Rama, Rama kaula."

7Daddi sampeyan banne dunor pole, sampeyan paneka pottra. Ban sarrena sampeyan paneka pottrana Allah, sareng Allah badhi eparengngana sadaja se esadhiya’agi ka tra-pottrana.

8Gi’ dhimen sampeyan gi’ ta’ oneng ka Allah, lantaran ganeka sampeyan daddi dunorra sadajana se eanggep illah nangeng se sanyatana banne Allah.

9Nangeng samangken sampeyan ampon oneng ka Allah, otabana langkong sae pole mon ekoca’agi Allah ampon ngagali ka sampeyan. Daddi aponapa sampeyan me’ abaliya pole ka roh-erroh se ngobasae dunnya paneka, se mesken sareng ta’ gadhuwan kakowadan? Aponapa sampeyan me’ poron ekadunor pole sareng roh-erroh ganeka?

10Badha re-are, lan-bulan, sem-mosem, on-taon, se bi’ sampeyan eraya’agi sarta eanggep alebbiyan dhari re-are, lan-bulan, sem-mosem, sareng on-taon laenna.

11Kaula kobater sadajana ehteyar sareng lalakon kaula se etojjuwagi ka sampeyan me’-ame’ tadha’ ollena ponapa.

12Tan-taretan sadajana, kaula nyo’ona, ngereng sampeyan papadha sareng kaula. Sabab kaula jugan ampon daddi kadi sampeyan. Sampeyan ta’ gadhuwan sala pa-ponapa ka kaula.

13Sampeyan tanto gi’ padha emot ponapa se daddi lantaranna kaula dha’-adha’na aberta’agi Kabar Bagus ka sampeyan. Sababba, enggi paneka polana kaula nganglo.

14E bakto ganeka sampeyan ta’ arassa jitjit ka kaula, sanare kabadha’anna badan kaula daddi gudha’an se raja ka sampeyan. La’-mala’ sampeyan narema kaula akadi oreng se narema malaekadda Allah, otabana akadi se narema Isa Almasih dibi’.

15Sampeyan ce’ sennengnga e bakto ganeka. Nangeng samangken, ka’imma kasennengngan ganeka? Kaula oneng ja’ e bakto ganeka ja’ sakenga kengeng, sampeyan ehlas nyongke’ socana kaangguy eparengngagi ka kaula.

16Ponapa bi’ sampeyan samangken paneka kaula eanggep moso lantaran notorragi barang se lerres ka sampeyan?

17Reng-oreng laen ka’issa’ ce’ tarongguna nyare sampeyan, nangeng padha gadhuwan sod-maksod se ta’ sae. Reng-oreng ganeka namong terro mapegga’a hubunganna sampeyan sareng kaula sadaja, sopaja sampeyan ngerenga reng-oreng ganeka kalaban samangat se raja.

18Ngalakone ra-parkara se bagus kalaban samangat paneka pajat sae, sokor ros-terrosan kantha ganeka, banne pera’ mon teppa’na badha kaula.

19Na’-ana’ se kakase! Samangken paneka kaula nanggung sossa pole lantaran sampeyan, tadha’ bidana sareng oreng babine’ se nyandhang sake’ e bakto babara. Kaula tanto gi’ sossa terros, mon odhi’na sampeyan gi’ ta’ aesse pat-sepadda Almasih!

20Kaula ce’ terrona se badha’a e nga’-tengnga’anna sampeyan samangken, sopaja kaula bisa acaca ngangguy sowara laen ka sampeyan polana kaula ta’ oneng pole epakadiya ponapa sampeyan paneka!

21Tan-taretan se terro odhi’a e dhalem kakobasa’anna kom-hokomma agama, ngereng peyarsa’agi! Bi’ kaula sampeyan ebala’ana ponapa sabendherra essena Ketab Hokomma Mosa.

22Essena nyebbuttagi ja’ Ibrahim kaagungan pottra kadhuwa; ebuna pottrana se settong dunor, ebuna pottrana settonganna babine’ mardika.

23Pottrana babine’ se daddi dunor ganeka lahir biyasa, menorot pangaterrona manossa. Dineng pottrana babine’ se mardika lahir lantaran janjina Allah.

24Paneka bisa ebadhi parompama’an. Babine’ se kadhuwa ganeka menangka parjanjiyan se dhadhuwa’: se settong asalla dhari Gunong Sinay — ganeka Hagar: tra-pottrana gi’ buru lahir ampon anyama dunor.

25Daddi, Hagar ganeka Gunong Sinay, e nagara Arab. Hagar ganeka menangka parompama’anna kottha Yerusalim sareng sadajana oreng se badha e kottha ganeka se sadajana samangken daddi dunor.

26Nangeng Yerusalim se e sowarga ganeka Yerusalim se mardika, ganeka ebuna kaula sareng sampeyan sadaja.

27Sabab e dhalem Alketab esebbuttagi, "Paperak ba’na, babine’an se jubeng, se ta’ tao andhi’ ana’! Paperak ban asorak ba’na se ta’ tao sake’ tabu’ rembi’a! Sabab babine’ se edina’agi lakena bakal lebbiya bannya’ ana’na etembang ban babine’ se odhi’ ban lakena."

28Tan-taretan! Sampeyan paneka tra-pottrana Allah se lahir lantaran janjina Allah: sampeyan padha sareng Ishak.

29E bakto ganeka ana’ se lahir dhari pangaterrona manossa, nganeyaja ana’ se lahir dhari kasokanna Errohna Allah. Sapaneka jugan samangken.

30Nangeng kadi ponapa se esebbuttagi e dhalem Alketab? Kadi paneka monyena, "Ojuk dunor babine’ jareya ban ana’na, sabab ana’na dunor babine’ jareya ta’ daddiya ahli waris abareng ban ana’na babine’ se mardika jarowa."

31Daddi, tan-taretan, sampeyan sareng kaula paneka ana’na babine’ se mardika, banne ana’na babine’ se daddi dunor.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Galatia 4):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Galatia 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran