Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Kolose 2 >> 

1Kaula aparenga oneng ka sampeyan saponapa berra’na kaula alako kaangguy kaparlowanna sampeyan sareng reng-oreng se badha e Laodikiya, jugan kaangguy sadajana oreng se gi’ ta’ kennal sacara pribadhi sareng kaula.

2Kaula se alako sapaneka kalaban maksod sopaja reng-oreng ganeka raja ate, sareng saleng taresna; daddi rokon sadaja. Kalaban sapaneka reng-oreng ganeka padha ngarte onggu sareng yakin sarta oneng ka roseyana Allah, enggi paneka Almasih dibi’.

3Almasih ganeka se nyengkap sadajana kabicaksana’an sareng pangataowanna Allah se gi’ dhimen gi’ ta’ ekaonenge oreng.

4Kaula malae sampeyan parkara paneka sopaja sampeyan ja’ kantos eco-koco pasera’a saos se manes bibirra ngajarragi barang se la-sala.

5Sabab sanare kaula jau dhari sampeyan, anggep saos kaula badha e nga’-tengnga’anna sampeyan. Ban kaula perak nengale sampeyan settong ate ban koko parcaja ka Almasih.

6Sarrena sampeyan ampon narema Isa Almasih menangka Pangeran, sampeyan kodu odhi’ daddi settong sareng Salerana,

7sareng amo’-ramo’ e dhalem Salerana; sampeyan kodu maddek odhi’na kalaban Almasih menangka dhasarra. Sampeyan kodu sajan parcaja ka Almasih, akadi se ampon eajarragi ka sampeyan. Jugan sampeyan kodu pabannya’ sakalangkongnga.

8Te-ngate, ja’ kantos sampeyan kapencot ka falsafah-falsafahepon manossa se tadha’ gunana, se namong ngeba oreng ka jalan se sala. Falsafah-falsafah ganeka banne dhari Almasih, namong dhari manossa biyasa sareng dhari roh-erroh se ngobasane dunnya.

9Sabab sadajana kapribadhiyanna Allah badha e dhalem Almasih, enggi paneka e dhalem kamanossa’anna.

10Ban sarrena sampeyan odhi’ daddi settong sareng Almasih, sampeyan jugan eparenge odhi’ saeppolla. Sabab Almasih paneka kapalana sadajana erroh se kobasa sareng se marenta.

11Lantaran sampeyan daddi settong sareng Almasih, sampeyan ampon esonnat, banne sonnat se ejalannagi manossa, nangeng sonnat se ebadhi Almasih, se mabebas sampeyan dhari kobasana tabi’at se dusa.

12Sabab e bakto sampeyan ebaptis, sampeyan ampon ekoburragi asareng Almasih; kalaban baptisan ganeka jugan sampeyan noro’ epaodhi’ pole asareng Almasih sabab sampeyan parcaja ka kobasana Allah, se maodhi’ Almasih dhari sedana.

13Gi’ dhimen sampeyan sacara rohani ampon seda, sabab sampeyan dusa, sareng lantaran sampeyan ta’ esonnat sacara lahir. Nangeng samangken Allah maodhi’ sampeyan epasareng Almasih. Allah ampon nyapora sadajana dusana sampeyan sareng kaula sadaja,

14ban maburung sorat otangnga sampeyan sareng kaula sadaja, se nyekkel sampeyan sareng kaula sareng rat-sarat se berra’. Kalaban nyalibbagi sorat ganeka ka kaju salib, Allah matadha’ sadajana da’wa’an ka sampeyan sareng kaula sadaja.

15E salib ganeka roh-erroh se marenta sareng se kobasa epata’bisa apa-ponapa pole sareng Almasih, ebadhi gun-tenggun e adha’na oreng bannya’ e bakto sareng Almasih egiring menangka tawanan e dhalem baris kamennanganna.

16Daddi ja’ kantos badha oreng nyala’agi sampeyan parkara teddha’an otaba nom-enoman, otabana parkara re-are kaagama’an, otabana paraya’anna lan-bulan anyar, otabana parkara are Sabat.

17Sadajana ganeka namong gambaranna sadajana se bakal dhateng, nangeng kanyata’anna sadajana parkara ganeka enggi paneka Almasih.

18Sampeyan ja’ poron eparogi oreng se tha-kantha marendha asor sareng nyemba kat-malaekat. Reng-oreng ganeka angga’ polana pekkeranna se dhari dunnya, sarta dir-ngedirragi ton-pangatonanna se kusus,

19kantos ta’ neggu’i pole ka Almasih se daddi kapala. E dhalem pimpinanna Almasih sadajana bagiyanna badan se settong epeyara, sarta epadaddi settong sareng so-resowannepon, sarengngan tombu menorot se ekasokane Allah.

20Sampeyan ampon seda asareng Almasih, ban ampon epabebas dhari roh-erroh se ngobasane alam paneka. Daddi, aponapa sampeyan me’ gi’ odhi’ akadi oreng se gi’ ekobasae dunnya paneka? Aponapa sampeyan me’ atoro’ ka sadajana atoran akadi paneka,

21"Ja’ neggu’ reya," "Ja’ nyepcep reya," "Ja’ nyedding reya"?

22Sadajana atoran ganeka, kaetong sabarang se saamponna eangguy laju tadha’ gunana pole. Ganeka namong atoran sareng pangajaran gabayanna manossa.

23Pajat lerres parkara ganeka katonna bicaksana, sabab ngajak oreng nyemba malaekat, andhap asor sareng nyeksa aba’; nangeng sadajana ganeka tadha’ gunana e dhalem ngator napsona manossa.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Kolose 2):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Kolose 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran