Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 22 >> 

1Paraya’an Roti Se Ta’ Eragi’i se enyamae Paska la para’.

2Mam-imam kapala ban ru-guru agama nyare jalan se mateyana Isa ta’ kalaban asa’-kasa’, sabab padha tako’ ka oreng se bannya’.

3Saellana jareya Iblis laju maso’ ka dhalem Yudas se enyamae keya Iskariyot, iya areya sala settong dhari moredda Isa se dhubellas oreng.

4Daddi Yudas pas entar aparembagan bi’ mam-imam kapala sarta para pangawalla Padalemman Socce parkara baramma carana sopaja aba’na bisa’a massra’agi Isa ka reng-oreng jareya.

5Mam-imam kapala ban para pangawalla Padalemman Socce jareya perak sarta ajanji aberri’a pesse ka Yudas.

6Yudas mopakat keya, daddi laju molae nyare kasempadan massra’agiya Isa ka reng-oreng jareya, ta’ kalaban etemmo oreng.

7La napa’ arena e dhalem Paraya’an Roti Se Ta’ Eragi’i kaangguy nyambelli dumba se ekagabaya dhadha’aran Paska.

8Daddi Isa makon Petrus ban Yahya, ca’na dhabuna, "Kassa’ paranta dhadha’aran Paska se ekakana Sengko’ ban ba’na."

9"Eparanta’agiya e ka’imma?" ca’na se kadhuwa jareya.

10Dhabuna Isa, "Mon ba’na maso’ ka kottha, ba’na bakal tatemmowa bi’ oreng lalake’ se ngeba gendhi aesse aeng. Toro’ oreng jareya ka bengko se emaso’e,

11pas ngoca’ ka se andhi’ bengko jareya: Guru adhabu sapaneka, ‘E dhimma kennengnganna Sengko’ ban Tang red-mored se ngakana dhadha’aran Paska?’

12Se andhi’ bengko jareya bakal noduwagiya ka ba’na settong kamar se raja e loteng, genna’ ban pakakassa. Paranta kabbi e jadhiya."

13Daddi Petrus ban Yahya laju mangkat, sarta nemmo sakabbiyanna se edhabuwagi Isa. Se kadhuwa jareya maranta dhadha’aran Paska jareya.

14Saellana napa’ baktona se adha’ara dhadha’aran Paska jareya, Isa alenggi apolong ban red-moredda ngadha’i meja se aesse dhadha’aranna.

15Isa laju adhabu ka red-moredda jareya, "Sengko’ ce’ terrona ngakana kakanan Paska reya bi’ ba’na sabellunna Sengko’ nanggung kasangsara’an!

16Sabab, paparcaja, ya: Sengko’ ta’ ngakana reya pole sampe’ artena dhadha’aran reya enyata’agi e Dunnyana Allah Se Anyar."

17Saellana jareya Isa laju ngangka’ piala se aesse anggur, laju asokkor ka Allah, sarta pas adhabu, "Mara kala’ reya, du’um kambuli.

18Sabab ba’na ebala’ana, ya, molae sateya reya Sengko’ ta’ ngenoma anggur reya pole sampe’ Allah kobasa kalaban samporna."

19Saellana jareya Isa mondhut roti. Saellana asokkor ka Allah roti jareya ethok-ketthok bi’ astana, pas eparengngagi ka red-moredda sambi adhabu, "Areya’ Tang badan [se epassra'agi kaangguy ba'na. Lakone reya kaangguy ngenga'e Sengko'."

20Bariya keya saellana adha'ar Isa marengngagi piala se aesse anggur gella' ka red-moredda sarta adhabu, "Piala reya parjanjiyanna Allah se anyar, se eessa'agi bi' tang dhara -- dhara se epangalocor kaangguy ba'na kabbi]."

21"Tape abas! Oreng se akiyanadi Sengko’ badha e dhinna’, apolong ban Sengko’!

22Pottrana Manossa pajat bakal mateya akantha se la etantowagi Allah; tape calaka’ oreng se akiyanadi Salerana!"

23Red-moredda Isa jareya laju padha saleng atanya sapa e antarana se bakal akiyanadi guruna jareya.

24Red-moredda Isa jareya apadu parkara sapa e antarana se kodu eanggep paleng raja.

25Isa adhabu ka red-moredda jareya, "To-ratona bangsa se ta’ kennal ka Allah nendhes ra’yadda, ban ja-pangrajana enyamae ‘Pangaobanna Ra’yat’.

26Tape ba’na ta’ olle kantha jareya. Sabaligga, se paleng raja e antarana ba’na kodu daddi akantha se paleng kene’, ban se daddi pamimpin kodu daddi akantha abdi.

27Sapa se araja’an: oreng se toju’ ngakan e meja otaba se aladine oreng se ngakan jareya? Tanto bai se toju’ jareya. Tape Sengko’ badha e nga’-tengnga’anna ba’na menangka abdi.

28E dhalem sakabbiyanna Tang kasossa’an ba’na kabbi ros-terrosan apolong ban Sengko’.

29Rama apareng ka Sengko’ ha’ kaangguy marenta, bariya keya Sengko’ aberri’a ka ba’na ha’ jareya.

30Kalaban cara se kantha jareya ba’na olle noro’ neng-sennengngan bi’ Sengko’ e bakto Sengko’ daddi Rato. Ban ba’na bakal toju’a e tahta se dhubellas meggi’ kaangguy marenta suku bangsa Isra’il se dhubellas."

31"Simon, Simon, edhingngagi, ya! Iblis la eedine ngoji ba’na kabbi, akantha gandum epesa dhari kole’na sopaja se bagus epalaen dhari se juba’.

32Tape Sengko’ la nyo’onnagi ba’na, Simon, sopaja imanna ba’na ja’ sampe’ lontor. Ban mon ba’na la abali ka Sengko’, ba’na kodu makowat tan-taretanna."

33Petrus nyambit, "Guste, abdidalem poron maso’ penjara sareng mate asareng Junandalem!"

34"Ba’na ebala’ana bi’ Sengko’, Petrus," dhabuna Isa, "sabellunna ajam akongko’ e are teya, ba’na mongkere Sengko’ sampe’ tello kale."

35Saellana jareya Isa adhabu ka red-moredda jareya, "Sabbanna, e bakto Sengko’ ngotos ba’na tape ta’ ngedine ba’na ngeba dhompet, kanthong ban sapatu, apa ba’na kakorangan?" "Bunten!" saodda red-moredda jareya.

36"Tape sateya," dhabuna Isa, "sapa se andhi’ dhompet ban kanthong, kodu giba; ban sapa se ta’ andhi’ peddhang, jubana kodu juwal kabelli peddhang.

37Sabab paparcaja, ya, ayadda Alketab se amonye kantha reya, ‘Salerana eanggep akantha oreng jahat,’ kodu kalakon ka Sengko’. Sabab apa se esebbuttagi e dhalem Alketab parkara Sengko’, sateya reya teppa’na kalakon."

38Red-moredda Isa mator, "Guste, oladi ka’dhinto’ badha peddhang dhadhuwa’." "La cokop!" dhabuna Isa.

39Isa meyos dhari kottha, ban akantha biyasana terros ka Gumo’ Jaitun, red-moredda padha ngereng.

40Sanapa’na ka jadhiya, laju adhabu ka red-moredda jareya, "Nyo’on ka Allah, sopaja ba’na ta’ sampe’ dusa mon ba’na ecoba."

41Saellana jareya Isa maso’ ka jang dhalemman jauna sampe’ ra-kera sapangotebban dhari red-moredda,

42laju asojud tor adu’a, "Rama," dhabuna, "manabi kengeng, jauwagi dhari abdidalem kasangsara’an se kodu etanggung abdidalem ka’dhinto’. Banne menorot pangaterro abdidalem, namong kasokannepon Junandalem."

43[Laju badha malaekat dhari sowarga nyander makowat Salerana.

44Panggaliyanna Isa ce' rentegga sampe' sajan ngoso' se adu'a; pellona akantha dhara nyapcap ka tana.]

45Samarena adu’a, Isa abali ka kennengnganna red-moredda. Red-moredda jareya etemmo tedhung polana ce’ sossana.

46Dhabuna Isa ka reng-oreng jareya, "Ba’na me’ tedhung? Mara jaga ban nyo’on ka Allah me’ olle ba’na ta’ sampe’ dusa mon ecoba."

47Teppa’na Isa gi’ abu-dhabu, laju dhateng pan-barampan oreng se epimpin bi’ Yudas, sala settong dhari moredda Isa. Yudas nyander ka Isa, Isa laju eseyom.

48Tape Isa adhabu, "Yudas, apa ba’na akiyanadi Pottrana Manossa kalaban nyeyom kantha reya?"

49E bakto nangale’e apa se bakal kadaddiyana jareya, red-moredda se badha e jadhiya atanya, "Guste, eserranga sareng peddhang saos, enggi?"

50Sala settong dhari moredda jareya laju meddhang dunorra imam agung bi’ peddhangnga sampe’ kopeng kanganna kotthong.

51Tape Isa adhabu, "Ella, ra!" Kopengnga oreng jareya laju egagap ban epabaras.

52Saellana jareya Isa adhabu ka mam-imam kapala ban ra-parwirana pangawalla Padalemman Socce, sarta pin-pamimpin Yahudi se entar ka jadhiya nangkebba Salerana, "Apa Sengko’ reya oreng jahat, me’ ba’na sampe’ ngeba peddhang ban thong-penthong se mega’a Sengko’?

53Sabban are Sengko’ akompol ban ba’na e Padalemman Socce, tape bi’ ba’na Sengko’ ta’ epega’. Tape sateya reya sa’adda ba’na nangkep Sengko’, sa’adda kakowadanna papetteng neggu’ kakobasa’an."

54Isa etangkep pas egiba ka bengkona imam agung. Petrus noro’ bunte’ dhari jauna.

55E nga’-tengnga’anna taneyan jareya badha kampowan se la epaodhi’, ban Petrus entar ka jadhiya toju’ akompol ban reng-oreng se toju’ e sakalenglengnga kampowan jareya.

56Sala settong dhari bareng bine’na imam agung jareya nangale’e Petrus toju’ e seddi’na kampowan jareya; bareng babine’ jareya ngabassagi Petrus, laju ngoca’, "Oreng paneka gella’ abareng bi’ Isa jugan!"

57Tape Petrus mongker, oca’na, "Kaula ta’ kennal sakale ka oreng ganeka!"

58Ta’ saapa abidda dhari jareya badha oreng laen nangale’e Petrus. Oreng jareya ngoca’, "Sampeyan sala settong dhari reng-oreng ka’issa’ keya." Tape Petrus nyaot, "Bunten, banne kaula!"

59Ra-kera saejjam saellana jareya, badha oreng laen se ngoca’ epakaja, "Oreng reya pajat moredda Isa, sabab oreng reya oreng Galilea!"

60Tape Petrus nyaot, "Kaula ta’ ngarte ponapa maksodda sampeyan!" E bakto jareya keya, teppa’na Petrus gi’ acaca, ajam akongko’.

61Isa atole sarta ngoladi ka Petrus. Petrus laju enga’ ka dhabuna Guste Isa ka aba’na, "Sabellunna ajam akongko’ ba’na tello kale mongkere Sengko’."

62Daddi Petrus kalowar dhari jadhiya, laju nanges gut-sergudan.

63Isa ekagabay en-maenan sarta epokole bi’ reng-oreng se ajaga.

64Socana etotobi, ban reng-oreng jareya laju atanya, "Kodda’ tebbak, sapa se mokol Ba’na?"

65Gi’ bannya’ pole ca’-oca’ laenna se eangguy ya-nyeya Isa jareya.

66Kalagguwanna, pin-pamimpin Yahudi, mam-imam kapala, ban ru-guru agama padha akompol, dineng Isa laju egiba ka adha’na Mahkamah Agama.

67"Mara ngoca’," ca’na reng-oreng jareya ka Isa, "ba’na reya Rato Panyalamet, ya?" Dhabuna Isa, "Mon Sengko’ abala ka ba’na, ba’na ta’ kera parcaja.

68Ban mon Sengko’ atanya ka ba’na, ba’na ta’ kera nyaot.

69Tape molae sateya, Pottrana Manossa bakal alenggiya e kanganna Allah Se Mahakobasa."

70Reng-oreng e Mahkamah jareya padha ngoca’, "Mon bariya, ba’na reya Pottrana Allah?" Dhabuna Isa, "Ba’na dibi’ se ngoca’."

71Ngedhing jareya, reng-oreng buru padha ngoca’, "Pon ta’ parlo nyare sakse pole! Kaula ban sampeyan ampon mereng dibi’ ponapa se ekoca’agi oreng paneka!"


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Lukas 22):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Lukas 22 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel