Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 9 >> 

1Isa adikane moredda se dhubellas oreng, laju eparenge kobasa kaangguy ngojuk roh-erroh jahat ban mabaras panyaket.

2Saellana jareya red-moredda buru laju epakon ajalan kaangguy mabaras oreng sake’ sarta mabalattra kabar parkara baramma Allah marenta menangka Rato.

3"Ba’na ja’ ngeba pa-apa kaangguy parjalanan jareya," dhabuna Isa ka red-moredda jareya. "Ja’ ngeba tongket otabana kanthongnga sandhekka, ja’ ngeba kakanan otaba pesse, otaba kalambi dhadhuwa’.

4E dhimma’a bai mon ba’na etarema, ba’na terros neng e bengko jareya sampe’ napa’ baktona ba’na mangkat dhari kottha jareya.

5Ban e dhimma’a bai ba’na ta’ etarema oreng, onduri kottha jareya, kosekkagi abu dhari pa’-dapa’na sokona ba’na, menangka parengeddan ka reng-oreng jareya."

6Red-moredda Isa padha mangkat, entar ka sa-disa manapa’a Kabar Bagus sarta mabaras reng-oreng se sake’ neng e man-dhimman.

7E naleka Herodes se marenta e Galilea rowa meyarsa parkara sakabbiyanna kadaddiyan jareya, laju arassa bingong. Sabab badha se ngoca’ ja’ Yahya Pambaptis odhi’ pole.

8Badha pole se ngoca’ ja’ Eliya rabu pole. Se laen ngoca’ ja’ badha sala settongnga nabbi jaman lamba’na odhi’ pole.

9Dhabuna Herodes, "Yahya bi’ sengko’ la esoro ketthok le’erra. Tape oreng reya, sapa se sabendherra? Ce’ bannya’na kabar se ekaedhing sengko’ parkara Oreng jareya." Daddi Herodes pas aehteyar terro ngoladana Isa.

10Sul-rasulla Isa la abali, laju nyareta’agi ka Isa pa-apa se la elakone. Sul-rasulla jareya bi’ Isa ebakta ka kottha Betsaida, mesa dhari reng-oreng laenna.

11Tape e bakto reng-oreng tao ja’ Isa meyos ka jadhiya, laju padha noro’ ka jadhiya. Isa narema reng-oreng jareya, laju abu-dhabu parkara baramma Allah se marenta menangka Rato. Laen dhari jareya Isa mabaras reng-oreng sake’ se badha e antarana reng-oreng jareya.

12E bakto are la molae compet, moredda Isa se dhubellas oreng jareya nyander ka Isa laju mator, "Guru, kennengngan ka’dhinto’ jau bara’ jau temor. Langkong sae reng-oreng ka’dhissa’ pakon ondur saos, me’ olle nyare teddha’an sareng pangenebban e pong-kampong sareng e sa-disa se ma’-semma’."

13Tape Isa adhabu, "La pakane ba’na dibi’, ra." Red-moredda Isa mator, "Abdina sakanca namong gadhuwan roti lalema’ sareng juko’ dhadhuwa’. Ponapa abdina kodu entar ngobange teddha’an se eparengngagiya ka reng-oreng ka’dhinto’?"

14(E jadhiya badha ra-kera lema ebu oreng lalake’an.) Dhabuna Isa, "Soro toju’ reng-oreng jareya, papo’-galumpo’, sakalompo’na ra-kera saeket oreng."

15Dhabuna Isa jareya elakone bi’ red-moredda.

16Isa laju mondhut roti se lalema’ ban juko’ se dhadhuwa’ gella’, saellana jareya laju adhanga ka langnge’, asokkor ka Allah. Roti ban juko’ jareya ethok-ketthok, laju eparengngagi ka red-moredda, epakon gi-bagi ka reng-oreng se bannya’ jareya.

17Reng-oreng jareya kabbi padha ngakan sampe’ kennyang. Bi-lebbiyanna epakompol bi’ red-moredda, bannya’na badha dhubellas budhak.

18E settong are, e bakto Isa teppa’na adu’a kadibi’an, red-moredda nyander ka jadhiya. Isa mareksane ka red-moredda jareya, "Ca’na oreng, Sengko’ reya sapa?"

19Atorra red-moredda, "Badha se ngoca’ Panjennengngan ka’dhinto’ Yahya Pambaptis. Badha jugan se ngoca’ Eliya, se laen ngoca’ sala settongngepon nabbi jaman dhimen se odhi’ pole."

20"Tape, mon ca’na ba’na dibi’, Sengko’ reya sapa?" dhabuna Isa. Atorra Petrus, "Panjennengngan Rato Panyalamet se ejanjiyagi Allah."

21Isa laju adhabu ka red-moredda, "Senga’, ja’ sampe’ ba’na abala parkara jareya ka sapa’a bai."

22Isa adhabu pole, "Pottrana Manossa pajat kodu bannya’ nanggung kasangsara’an ban elaban bi’ pin-pamimpinna agama, mam-imam kapala sarta ru-guru agama. Saellana jareya laju bakal epateyana, tape e are se kapeng tello’ bakal epaodhi’a pole."

23Saellana jareya Isa adhabu ka sakabbiyanna oreng se badha e jadhiya, "Mon oreng noro’a Sengko’, kodu paloppa ka kaparlowanna dibi’, pekol salibba sabban are, pas terros noro’ Sengko’.

24Sabab oreng se arebbu’ odhi’na bakal kaelangana odhi’na. Tape oreng se ngorbannagi odhi’na polana Sengko’, bakal masalamedda odhi’na.

25Apa ontongnga mon oreng ngaandhi’ saantero dunnya, tape marosak otaba mamosna odhi’na?

26Mon oreng todhus ngakone Sengko’ ban Tang pangajaran, Pottrana Manossa bakal todhusa keya ngakone oreng jareya e bakto rabu kalaban kobasana, sarta kalaban kobasana Rama ban kobasana kat-malaekat se socce!

27Ba’na ebala’ana, ya: e antarana ba’na se badha e dhinna’ reya badha se gi’ ta’ kera mate sabellunna nangale’e Allah marenta menangka rato."

28Ra-kera samenggu saellana Isa morok parkara jareya kabbi, laju ngajak Petrus, Yahya ban Yakobus, ebakta ka attas gumo’ kaangguy adu’a.

29Teppa’na Isa adu’a e jadhiya, raena laju aoba ban rasoganna daddi pote rap-galiraban.

30O-tao laju badha oreng kadhuwa, iya areya Mosa ban Eliya, ngaton e dhalem sonar dhari sowarga. Se kadhuwa jareya abu-dhabu bi’ Isa parkara sedana se ta’ abit pole bakal elampa’ana Salerana e Yerusalim.

31(9:30)

32E bakto jareya Petrus sakanca padha tedhung, tape laju jaga daksakala, sarta nangale’e Isa e dhalem kamolja’anna ban oreng kadhuwa ngadek apolong ban Isa.

33E bakto se kadhuwa jareya adinggallagiya Isa, Petrus mator ka Isa, "Ce’ saena e ka’dhinto’, Guru. Ngereng abdina sakanca abadhiyagiya kemah tatello’: settong kaagem Panjennengngan, settong kaagem Mosa, settonganna kaagem Eliya." (Petrus ngoca’ kantha jareya ta’ apangrasa apa se ekoca’agi.)

34Sabatara Petrus gi’ acaca, laju badha ondhem se ngaddhange Petrus ban kancana se kadhuwa jareya, sampe’ kabbi padha arassa tako’.

35Saellana jareya dhari ondhem jareya badha sowara kantha reya, "Areya Tang Ana’ se epele Sengko’. Edhingngagi dhabuna!"

36Saellana sowara jareya ambu, Petrus ban kancana se kadhuwa pera’ nangale’e Isa e jadhiya. Red-moredda Isa ta’ acaca’an ka pa-sapa parkara se etangale’e e bakto jareya.

37Kalagguwanna Isa ban moredda se katello toron dhari gumo’ jareya, laju edhatengnge oreng sabannya’na.

38Badha oreng lalake’ ra’-era’an dhari nga’-tengnga’anna oreng se sabannya’na jareya, "Guru, nyo’ona tolong olattagi ana’ abdina — ana’ abdina se namong settong tadha’ pole!

39Manabi eserrang erroh jahat, kana’ gapaneka laju atharat daksakala, badanna theng-kettheng kantos colo’na ngabuk. Erroh jahat gapaneka ros-terrosan nyeksa kana’ gapaneka, ta’ poron kalowar dhari kana’ gapaneka!

40Abdina ampon nyo’on tolong ka red-moredda Panjennengngan sopaja erroh jahat gapaneka eojuk, namong red-moredda Panjennengngan ta’ oneng mabaras."

41Dhabuna Isa, "Ba’na reya me’ ce’ paranana! Ba’na padha nyalethong, padha ta’ parcaja sakale! Sampe’ bila Sengko’ reya kodu apolong ban ba’na? Sampe’ bila Sengko’ kodu sabbar ka ba’na? Kemma ana’na, giba dha’ enna’!"

42Teppa’na kana’ jareya ajalan nyander ka Isa, bi’ erroh jahat laju ebantengngagi sampe’ badanna theng-kettheng. Tape Isa apareng parenta ka erroh jahat jareya sopaja kalowar, ban kana’ jareya laju baras. Bi’ Isa kana’ jareya epassra’agi ka eppa’na.

43Reng-oreng se badha e jadhiya padha heran nangale’e kobasana Allah se talebat rajana. E bakto reng-oreng gi’ padha getton nangale’e pa-apa se elampa’agi Salerana, Isa laju adhabu ka red-moredda,

44"Senga’ ja’ kaloppae apa se ekoca’agiya Sengko’ reya: Pottrana Manossa bakal epassra’agiya ka kobasana manossa."

45Tape red-moredda Isa jareya ta’ ngarte ka se edhabuwagi Isa jareya. Parkara jareya eroseya’agi ka red-moredda jareya, me’ olle reng-oreng jareya ta’ ngarte. Tape red-moredda jareya tako’ se atanya’a ka Isa.

46Red-moredda Isa apadu parkara sapa e antarana aba’na jareya se paleng raja.

47Isa ngagali ka pekkeranna reng-oreng jareya, daddi laju ngala’ na’-kana’ kene’ kasorang; kana’ jareya epamanjeng e erengnganna.

48Isa laju adhabu ka red-moredda, "Oreng se narema kana’ reya polana Sengko’, padha ban se narema Sengko’. Ban oreng se narema Sengko’, narema Salerana se ngotos Sengko’. Sabab oreng se paleng kene’ e antarana ba’na, jareya se paleng raja!"

49Yahya mator, "Guru, abdina nengale badha oreng ngojuk erroh jahat kalaban asmana Panjennengngan, sareng abdina sakanca elarang sabab oreng gapaneka ta’ tamaso’ kompolanna abdina."

50"Ella dina ja’ langlang," dhabuna Isa ka Yahya ban red-moredda se laen, "sabab oreng se ta’ ngamoso ba’na artena noro’ ba’na."

51Saellana para’ baktona Isa se epaongga’a ka sowarga, Isa laju motossagi meyosa ka Yerusalim.

52Daddi Isa ngotos oreng epakon mangkat kaadha’. Reng-oreng se eotos jareya maso’ ka settong kampong e Samaria nyadhiya’agiya pa-apa se ekaparlo Isa.

53Tape reng-oreng e kampong jareya ta’ endha’ narema Isa sabab terrang Salerana teppa’na meyosa ka Yerusalim.

54Daddi e bakto red-moredda Isa se anyama Yakobus ban Yahya tao parkara jareya, laju mator, "Guste, ponapa abdina sakanca sareng Panjennengngan epakona nyo’on sopaja ojan apoy toron dhari langnge’ me’ olle reng-oreng ka’dhinto’ padha tompes?"

55Isa atole pas duka ka red-moredda jareya.

56Saellana jareya Isa ban red-moredda laju meyos ka kampong laenna.

57Teppa’na Isa ban red-moredda nerrossagi parjalananna, badha oreng ngoca’ ka Isa, "Guru, abdina ngerenga Panjennengngan ka ka’imma’a saos!"

58Dhabuna Isa, "Pate’ alas andhi’ rongkang, ban mano’ andhi’ lebun, tape Pottrana Manossa ta’ andhi’ kennengngan kaangguy bu-marobbu."

59Saellana jareya Isa laju adhabu ka settong oreng laen, "Mara noro’ Sengko’." Tape oreng jareya ngoca’, "Guru, abdina nyo’ona edi dhimen, badhi ngoburragi eppa’."

60Dhabuna Isa, "La dina oreng mate me’ olle ngoburragi oreng matena dibi’. Tape ba’na, kassa’ kabarragi berta ja’ Allah la molae marenta."

61Badha pole oreng laen se ngoca’ kantha reya, "Guru, abdina ngerenga Panjennengngan, namong abdina nyo’ona edi gi’ ameda ka oreng compo’ dhimen."

62Dhabuna Isa ka oreng jareya, "Oreng se la molae nyalaga, ban gi’ le-toleyaan ka budhi, oreng jareya ta’ pantes daddi anggotana ommadda Allah."


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Lukas 9):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Lukas 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel