Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 16 >> 

1E bakto are Sabat la lebat, Miriyam Magdalena, Miriyam ebuna Yakobus, ban Salome padha entar melle racegan kaangguy amennya’e jinazana Isa.

2Gu-laggu, e bakto are gi’ buru moncar e are Ahad, iya areya are se kapeng settong e dhalem menggu jareya, reng-oreng jareya entar ka makam.

3E tengnga jalan reng-oreng jareya padha saleng ngoca’, "Sapa dhaggi’ se nolongana agulu’agi bato totobba makam rowa?" Sabab bato jareya ce’ rajana. Tape sanapa’na ka makam, reng-oreng jareya nangale’e ja’ batona la agulu’.

4(16:3)

5Daddi babine’an jareya laju padha maso’ kabbi ka dhalem koburan jareya. E dhalem koburan jareya, reng-oreng jareya takerjat, amarga nangale’e badha oreng lalake’ dha-ngodha kasorang, ngangguy juba pote, toju’ neng e bagiyan kangan.

6"Ella ja’ tako’," dhabuna oreng ngodha jareya. "Sengko’ tao ba’na nyare Isa oreng Nazaret se esalib rowa. Sateya tadha’ e dhinna’, la odhi’ pole! Mara abassagi, areya’ kennengnganna Salerana esarennagi bi’ red-moredda.

7Sateya kassa’ ba’na entar abala ka red-moredda, tamaso’ Petrus. Kabala kantha reya, ‘Isa meyos ka Galilea ajangadha’i sampeyan. E ka’issa’ sampeyan tanto tapanggi sareng Salerana, akadi se ampon edhabuwagi Salerana ka sampeyan.’"

8Daddi babine’an jareya kalowar dhari koburan gella’, laju buru polana takerjat ban tako’. Kabbi padha ta’ acaca’an ka pa-sapa, polana tako’.

9[Babine'an jareya entar ka Petrus ban ca-kancana, pas notorragi epapandha' sabarang se edhabuwagi oreng ngodha rowa. Saellana jareya, Isa dibi' kalaban parantara'anna red-moredda ngabarragi dhari temor ka bara' berta se socce ban langgeng parkara kasalameddan se langgeng.] [Saellana Isa odhi' pole, e are Ahad gu-laggu, dha'-adha' kadibi' Salerana ngaton ka Miriyam Magdalena. (Dhari Miriyam Magdalena jareya Isa tao makalowar erroh jahat kapetto.)

10Daddi Miriyam Magdalena laju entar ngabala kadaddiyan jareya ka ca-kancana Isa, se teppa'na sossa sarta nanges.

11Tape e bakto ngedhing kabar ja' Isa odhi' pole ban Miriyam Magdalena dibi' nangale'e Salerana, reng-oreng jareya ta' parcaja.

12Saellana jareya Isa ngaton kalaban cara laen ka moredda kadhuwa se teppa'na ajalan entara ka kampong.

13Reng-oreng jareya abali, notorragi kadaddiyan jareya ka en-laenna. Tape reng-oreng se laen jareya ta' parcaja.

14Dhi-budhina Isa ngaton ka red-moredda se sabellas e bakto red-moredda jareya teppa'na ngakan. Isa apareng parengeddan ka red-moredda jareya polana korang imanna ban cengkal sampe' ta' parcaja ka reng-oreng se la padha nangale'e dibi' ja' Isa odhi' pole.

15Isa pas adhabu ka red-moredda jareya, "Kassa' ba'na entar ka saantero dunnya ban pabalattra Kabar Bagus dhari Allah rowa ka sakabbiyanna ommat manossa.

16Oreng se ta' parcaja bakal eokoma. Tape oreng se parcaja ban ebaptis, bakal salamedda.

17Menangka bukte ja' parcaja, reng-oreng jareya bakal ngojuga erroh jahat bit Tang nyama; reng-oreng jareya bakal acaca'a ngangguy sa-basa se gi' ta' ekataowe bi' reng-oreng jareya dibi'.

18Mon neggu' olar otabana ngenom racon, reng-oreng jareya ta' kera calaka'. Mon reng-oreng jareya nompangngagi tanangnga ka attassa reng-oreng se sake', se sake' jareya bakal barasa."

19Saellana abu-dhabu ban red-moredda jareya, Isa pas eangka' ka sowarga. E jadhiya Salerana marenta asareng bi' Allah.

20Red-moredda entar man-dha'emman mabalattra kabar dhari Allah. Ban Pangeran noro' ngastane lalakon jareya abareng ban red-moredda jareya ban abukteyagi kalaban kaajiban-kaajiban ja' kabar se eberta'agi red-moredda jareya teppa'.]


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Markus 16):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Markus 16 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel