Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 8 >> 

1Ta’ saapa abidda dhari jareya pas badha oreng pole ce’ bannya’na entar ka jadhiya. Sarrena reng-oreng jareya ta’ andhi’ se ekakana, Isa adikane red-moredda laju adhabu,

2"Sengko’ neser ka oreng se bannya’ reya. La tello are abidda enneng bi’ Sengko’ ban sateya ta’ andhi’ se ekakana.

3Mon bi’ Sengko’ esoro mole ta’ ngakan gallu, tanto kalengnger e lorong, sabab e antarana badha se padha dhateng dhari jauna."

4Red-moredda nyaot, "E kennengngan se jau bara’ jau temor kadi ka’dhinto’, e ka’dhimma se manggiya teddha’an se cokop eteddha’a reng-oreng ka’dhissa’ sadaja?"

5"Ba’na andhi’ roti barampa meggi’?" dhabuna Isa. "Papetto’," saodda reng-oreng jareya.

6Isa makon reng-oreng se bannya’ jareya toju’ e tana, saellana pas mondhut roti se papetto’ gella’ laju asokkor ka Allah. Samarena jareya rotina pas ethok-ketthok bi’ astana laju eparengngagi ka red-moredda epakon bagi ka reng-oreng se bannya’ jareya. Red-moredda alampa’agi apa se epakonnagi Isa jareya.

7Salaenna roti se papetto’ jareya, red-moredda andhi’ juko’ ne’-kene’ sakone’. Isa asokkor ka Allah polana ko’-juko’ jareya, pas makon red-moredda magi ko’-juko’ jareya ka oreng se bannya’ gella’.

8Reng-oreng gella’ padha ngakan kabbi sampe’ kennyang, bannya’na se ngakan ra-kera pa’ ebu oreng. Saellana jareya red-moredda makompol lebbina, olle pettong budhak sa’-possa’. Bi’ Isa reng-oreng jareya pas epakon mole kabbi;

9(8:8)

10Isa dibi’ ban red-moredda terros ongga ka paraona laju meyos ka dhaera Dalmanuta.

11Badha reng-oreng Farisi se entar ka Isa sarta molae aguggak bi’ Isa, maksodda ajebbaga Salerana. Reng-oreng jareya menta sopaja Isa mabadha kaajiban menangka tandha ja’ Salerana dhari Allah asalla.

12Tape Isa ngonju’ nyaba, pas adhabu, "Arapa reng-oreng jaman sateya reya me’ menta sopaja Sengko’ mabadha kaajiban? Enja’! Sengko’ ta’ aberri’a tandha se kantha jareya ka reng-oreng jareya!"

13Bi’ Isa reng-oreng jareya laju eonduri, ban Salerana pas ongga ka paraona; saellana jareya pas meyos alengka talaga.

14Red-moredda Isa loppa ta’ ngeba roti sacokobba. E parao jareya rotina pera’ kare settong.

15"Senga’ pate-ngate ka ragina reng-oreng Farisi ban Herodes," dhabuna Isa maemot red-moredda.

16Red-moredda Isa jareya pas molae acaca parkara jareya. Oca’na, "Guru adhabu kantha jareya polana sengko’ ban ba’na ta’ ngeba roti."

17Isa ngagali apa se ekacaca red-moredda jareya. Daddi pas mareksane kantha reya, "Arapa ba’na me’ acaca parkara se ta’ andhi’ roti? Daddi ba’na ta’ tao ban gi’ ta’ ngarte keya? Me’ ce’ tompolla pekkeranna ba’na jareya!

18Ba’na andhi’ mata — masa’ ta’ nangale? Ba’na andhi’ kopeng — masa’ ta’ ngedhing? Masa’ ba’na ta’ enga’

19ka roti se lalema’ se bi’ Sengko’ ethok-ketthok egabay makane oreng lema ebu rowa? Barampa budhak lebbina se epakompol bi’ ba’na?" "Dhubellas," saodda red-moredda jareya.

20"Ban e bakto Sengko’ thok-ngetthok roti se papetto’ se egabay makane oreng se pa’ ebu rowa?" dhabuna Isa pole, "barampa budhak lebbina kakanan se epakompol bi’ ba’na?" "Pettong budhak," saodda red-moredda.

21"La, daddi ba’na gi’ ta’ ngarte keya?" dhabuna Isa.

22Isa ban red-moredda napa’ ka Betsaida. E jadhiya badha reng-oreng nyander ka Isa ngeba oreng buta, laju nyo’on sopaja Isa kasokana agagap oreng buta jareya sopaja barasa.

23Oreng buta jareya bi’ Isa eastane tanangnga, laju etonton kalowar kottha. Matana oreng buta jareya eeduwi. Saellana jareya astana pas etompangngagi ka oreng buta jareya, laju mareksane, "Apa ba’na la nangale’e sateya?"

24Oreng buta jareya addhep ka adha’, pas ngoca’, "Enggi. Abdina nengale oreng ajalan, namong katon akadi kajuwan."

25Isa nompangngagi astana pole ka matana oreng jareya. Sateya oreng jareya ngoddi ngabas epagu-onggu. Matana baras sarta la nangale ce’ terrangnga.

26Isa laju adhabu, "Kassa’ mole, ja’ abali ka kottha rowa."

27Saellana jareya Isa ban red-moredda meyos ka sa-disa e sabingkerra Kaisareya Filipi. E tengnga jalan Isa adhabu, "Ca’na oreng, Sengko’ reya sapa?"

28Saodda red-moredda, "Badha se ngoca’ Panjennengngan Yahya Pambaptis; badha pole se ngoca’ Eliya, ban badha pole se ngoca’: sala settongngepon nabbi."

29"Mon ca’na ba’na, sapa Sengko’ reya?" dhabuna ka red-moredda. Petrus mator, "Panjennengngan Rato Panyalamet."

30Isa laju adhabu sopaja red-moredda jareya ta’ ala-bala ka oreng laen parkara Salerana.

31Isa laju molae morok red-moredda ja’ Pottrana Manossa masthe bannya’ nanggung sangsara, ban elaban bi’ pin-pamimpin, mam-imam kapala sarta ru-guru agama. Salerana bakal epateyana, tape e are se kapeng tello’ bakal epaodhi’a pole.

32Ce’ terrangnga Isa se adhabu parkara jareya ka red-moredda. Daddi bi’ Petrus Isa laju etonton ka ereng, laju epaemot.

33Tape Isa atole mandeng ka red-moredda, laju maemot Petrus, "Ondur dhari dhinna’, Panggudha! Pekkeranna ba’na jareya pekkeranna manossa; banne pekkeranna Allah!"

34Isa laju adikane reng-oreng se bannya’ se badha e jadhiya ban red-moredda. Salerana pas adhabu kantha reya, "Pa’-sapa’a se terro noro’a Sengko’ kodu maloppa ka kabutowanna dibi’, mekol salibba, sarta terros noro’ Sengko’.

35Sabab pa’-sapa’a se terro masalamedda odhi’na, bakal kaelangana odhi’na jareya. Tape oreng se ngorbannagi odhi’na kaangguy Sengko’ ban Kabar Bagus dhari Allah, bakal salamedda.

36Apa gunana mon oreng ngaandhi’ dunnya reya tape kaelangan odhi’na?

37Odhi’ reya ta’ ekenneng porop bi’ apa’a bai.

38Mon oreng todhus ngakone Sengko’ ban Tang pangajaran e jaman se daraka ban jahat reya, bariya keya Pottrana Manossa bakal todhusa ngakone oreng jareya e baktona Pottrana Manossa jareya rabu kalaban kobasana Ramana, ebarengnge kat-malaekadda se socce."


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Markus 8):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Markus 8 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran