Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Mazmur 18 >> 

1Kaangguy pamimpinna koor. Jaburra Daud, abdina PANGERAN. Enyanyeyagi ka PANGERAN e bakto Daud epalopot dhari Saul ban dhari so-mosona. (18-2) Abdidalem taresna ka Junandalem, GUSTE, Junandalem kakowadanna abdidalem.

2(18-3) PANGERAN padha ban binteng se koko kennengnganna sengko’ ngaop. Tang Allah akantha gunong bato kennengnganna sengko’ anaong. akantha tameng se notobi tang aba’, se ajaga sengko’ sopaja aman salanjangnga.

3(18-4) Ka PANGERAN sengko’ aserro, sengko’ epasalamet dhari tang moso. Sokkor ka PANGERAN.

4(18-5) Sengko’ ekalenglenge babaja maot, ancor tasellem e dhalem banjir.

5(18-6) Sengko’ ekalenglenge babaja maot, jebbak maot ngaddhang e adha’na soko.

6(18-7) E dhalem karekongan sengko’ aserro ka PANGERAN, sengko’ aera’ ka Allah nyo’on partolongan. Dhari kalenggiyanna Allah meyarsa tang sowara, Allah agateyagi tang parnyo’onan.

7(18-8) Bume laju agundhek ban agaledder, sar-dhasarra gunong aguli ban ngetter, polana Allah duka.

8(18-9) Kokos ngebbul dhari lobangnga pangambungnga, apoy ban mardha kalowar dhari lesanna.

9(18-10) Langnge’ eseba’, samarena Salerana pas toron ka baba, toron ban ondhem se celleng e baba’anna padana.

10(18-11) Pangeran ngabber, kerub menangka teteyanna; ngabang e attassa kalembangnga angen.

11(18-12) Salerana abuko’ papetteng; ekalenglenge ondhem se tebbel.

12(18-13) Dhari kelap e ajunanna, kalowar ondhem, ojan es ban apoy.

13(18-14) PANGERAN laju jendharan akantha galudhuk e bang-abang; Se Mahatenggi asowara talebat kaja.

14(18-15) Na-panana eocol saleng pajeddhat, so-moso padha epabalessudan; kelap patang kareddhap, ta’ endha’ ambu kabbi moso padha buru.

15(18-16) Dhasarra tase’ tasengkap, langganna bume maroka e bakto PANGERAN abentak mosona sambi duka.

16(18-17) Dhari attas PANGERAN ajuluwagi astana; sengko’ ecandhak laju eangka’ dhari banjir se dhalem, epakalowar.

17(18-18) Sengko’ epasalamet dhari moso se parjuga, ban dhari reng-oreng se baji’ ka sengko’ reya, sabab reng-oreng jareya monggu ka sengko’ talebat kowat.

18(18-19) Sengko’ eserrang e dhalem balai tape PANGERAN apareng partolongan.

19(18-20) Sengko’ epalopot dhari babaja, epasalamet polana sengko’ ekasokane Salerana.

20(18-21) PANGERAN malesse tang lalakon se teppa’; sengko’ eberkadi sabab sengko’ ta’ sala.

21(18-22) Sengko’ ngestowagi papakonna PANGERAN, ban ta’ mongkore tang Allah.

22(18-23) Sakabbinna hokomna bi’ sengko’ egateyagi, kon-papakonna ejalannagi.

23(18-24) Salerana ngagali sengko’ tadha’ calena, ban ajauwi sabarang se sala.

24(18-25) Daddi PANGERAN aganjar tang lalakon se teppa’ sabab Salerana ngagali sengko’ ta’ andhi’ sala.

25(18-26) GUSTE, Junandalem esto ka oreng se esto sareng sae ka oreng se sae.

26(18-27) Junandalem socce ka oreng se socce, namong amoso ka oreng se jahat.

27(18-28) Oreng se andhap asor sareng Junandalem epasalamat, oreng se angga’ epanyonglet.

28(18-29) Damar abdidalem sareng Junandalem eodhi’i; Guste ALLAH, Junandalem se matera’ papetteng se notobi abdidalem.

29(18-30) Junandalem se makowat abdidalem, sareng se abanto, sopaja bisa’a makala moso, sareng magujura partahananna.

30(18-31) Se elampa’agi Allah reya samporna, janjina ekenneng parcaja salanjangnga. PANGERAN reya marabut tameng monggu ka oreng se nyare pangaoban ka Salerana.

31(18-32) Sabab tadha’ Allah salaenna PANGERAN; tadha’ se nolong sengko’ ban ba’na kajabana Allah.

32(18-33) Allah jareya se makowat sengko’ ban se maaman tang jalan.

33(18-34) Salerana makowat tang soko epakantha sokona manjangan, ban ajaga tang kasalameddan e pagunongan.

34(18-35) Sengko’ eajari aperrang, sampe’ tao menthang gandhiba se paleng kowat.

35(18-36) GUSTE, Junandalem ajaga sareng masalamet abdidalem; abdidalem etongka sareng kobasaepon Junandalem, abdidalem daddi oreng raja lantaran se elampa’agi Junandalem.

36(18-37) Junandalem ajaga sopaja abdidalem ta’ kantosa ekenneng tawan, kantos abdidalem ta’ oneng labu.

37(18-38) Abdidalem nyerser moso sampe’ epakala, ta’ poron nyorot kantos moso mate sadajana.

38(18-39) Sareng abdidalem moso ebanteng kantos ta’ bisa jaga pole, sadaja robbu ta’ aguli e adha’na soko abdidalem.

39(18-40) Junandalem marenge abdidalem kakowadan kaangguy aperrang, sareng kamennangan ka so-moso sadajana.

40(18-41) Sareng Junandalem so-moso abdidalem epaburu; se baji’ ka abdidalem padha epaobus.

41(18-42) Reng-oreng gapaneka reng-cerrengan, namong tadha’ se apareng partolongan, sadajana aserro ka PANGERAN, tape Salerana ta’ apareng jawaban.

42(18-43) Sareng abdidalem moso eparemmok, kantos akadi abu se atabuyan, epagemmet akadi oreng nyapowe cellot e lorong.

43(18-44) Junandalem malopot abdidalem dhari oreng daraka, abdidalem epangobasane sa-bangsa; sa-bangsa se ta’ ekennal abdidalem epadaddi dunor abdidalem.

44(18-45) Reng-oreng manca atellok ka abdidalem atoro’ manabi mereng parenta abdidalem.

45(18-46) Kabangalannepon ampon elang, sadaja padha ngetter kalowar dhari bintengnga.

46(18-47) PANGERAN odhi’! Molja’agi se abilla sengko’! Molja’agi kaagunganna Allah se masalamet sengko’!

47(18-48) Sengko’ epamennang ka tang moso; tang moso epasojud e tang soko,

48(18-49) Sengko’ epasalamet dhari tang moso. GUSTE, Junandalem marenge abdidalem kamennangan ka moso, abdidalem epasalamet dhari reng-oreng se kejjem.

49(18-50) Daddi abdidalem ngagungngagi Junandalem e antaraepon sa-bangsa, abdidalem amolja’agiya Junandalem sareng nyanyeyan-nyanyeyan pojiyan.

50(18-51) Allah marenge kamennangan se raja ka rato peleyanna, teptep taresna ka oreng kakasena, iya areya Daud ban toronanna, terros salanjangnga.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Mazmur 18 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran