Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Mazmur 22 >> 

1Kaangguy pamimpinna koor. Menorot nyanyeyan: Manjangan se eserser pajjar. Jaburra Daud. (22-2) Guste Allah, Guste Allah, aponapa abdidalem me’ edinggallagi? Abdidalem aserro, namong Junandalem paggun jau, Junandalem ta’ kasokan nolong.

2(22-3) Abdidalem aserro e bakto seyang, namong Junandalem ta’ kasokan adhabu pa-ponapa. Abdidalem adu’a e baja malem, namong ate paggun ngalengsang.

3(22-4) Namong Junandalem Rato Se Mahasocce, se eji-poji oreng Isra’il.

4(22-5) Bangatowa abdidalem ngarep partolongannepon Junandalem, sareng Junandalem laju epasalamet.

5(22-6) Bangatowa abdidalem aserro ka Junandalem, sareng Junandalem epalopot; parcaja ka Junandalem, sareng Junandalem ta’ epakoceba.

6(22-7) Namong abdidalem ka’dhinto caceng, banne manossa, eca’-koca’e, eya-seya oreng sabannya’na.

7(22-8) Sadaja se nengale abdidalem padha bi-nyebbi, pek-kepeggan sambi nyambibi’.

8(22-9) Reng-oreng gapaneka ngoca’, "Dina me’ olle ngandellagi PANGERAN, me’ olle epasalamet bi’ PANGERAN, mon PANGERAN kasokan ka aba’na!"

9(22-10) Junandalem se makalowar abdidalem dhari tabu’epon ebu, se maaman abdidalem e reba’annepon ebu.

10(22-11) Ngabidi lahir ka dunnya abdidalem targantong ka Junandalem, ngabidi egandhu’ sareng ebu, Junandalem Allah abdidalem.

11(22-12) Ja’ majau dhari abdidalem, Guste, sabab babaja ampon semma’, sareng tadha’ oreng se nolong.

12(22-13) Abdidalem ekeppong moso, se akadi banteng saambalan, akadi banteng alas dhari Basan.

13(22-14) Colo’epon padha anganga, akadi macan se agaung sareng nyeppa’a.

14(22-15) Kakowadan abdidalem ampon tadha’ akadi aeng se nompa ka tana; lang-tolang locot dhari cacopona, ate lejjar akadi lilin se ngalelle.

15(22-16) Gerrungan abdidalem kerreng akadi belling, jila nalket ka lak-ellagan. Sareng Junandalem abdidalem edinggallagi e attassa abu, akadi oreng se ampon mate.

16(22-17) Abdidalem ekeppong reng-oreng jahat; se ngaromo’ akadi pate’ sabannya’na, nyangkarem nyebbit soko sareng tanang.

17(22-18) Tolang abdidalem ekenneng bitong, eabas eanggep gun-tenggun sareng moso.

18(22-19) Kalambi abdidalem egi-bagi, juba abdidalem elottre.

19(22-20) Namong Junandalem, GUSTE, ngereng ja’ majau, ngereng duliyan tolong abdidalem, sabab Junandalem kakowadan abdidalem.

20(22-21) Palopottagi nyaba abdidalem dhari peddhang, pasalamettagi abdidalem dhari cakarrepon pate’.

21(22-22) Abdidalem ta’ kengeng apa-ponapa, pasalamettagi abdidalem dhari tandhu’epon banteng sareng dhari colo’epon macan.

22(22-23) Sadaja se elampa’agi Junandalem, sareng abdidalem ecareta’agiya ka tan-taretan abdidalem; e dhalem papanggiyan sareng ommattepon Junandalem, abdidalem ji-mojiya asmaepon Junandalem.

23(22-24) Tan-taretan se padha abakte ka ALLAH, mara poji Pangeran! Para toronanna Yakub, mara agungngagi Salerana! Para toronanna Isra’il, mara asojud ka Salerana!

24(22-25) Sabab Pangeran ta’ ya-nyeya oreng se tatendhes odhi’na, ban ta’ ngenthengngagi kasangsara’anna. Salerana ta’ mongkore oreng jareya, tape meyarsa’agi serrona mon oreng jareya nyo’on tolong ka Salerana.

25(22-26) E adha’epon kompolanna ommat abdidalem moji Junandalem, lantaran sadaja se elampa’agi Junandalem. E adha’epon ommat se abakte ka Junandalem, abdidalem ngatorragi kurban se ampon ejanjiyagi sareng abdidalem.

26(22-27) Oreng mesken bakal ngakana sampe’ kennyang; se ngadhep ka PANGERAN bakal mojiya Salerana. Moga ba’na padha’a nyaman odhi’na salanjangnga!

27(22-28) Sa-bangsa bakal padha’a enga’ ka PANGERAN ban abali ka Salerana, ku-suku bangsa bakal asojuda kabbi nyemba ka Salerana.

28(22-29) Sabab PANGERAN reya se kobasa, se marenta sa-bangsa.

29(22-30) Oreng raja bakal asojuda kabbi e ajunanna, manossa se ta’ langgeng bakal asojuda kabbi nyemba ka Salerana.

30(22-31) Angkadan-angkadan se bakal dhateng bakal abakteya ka PANGERAN, Salerana bakal eberta’agiya ron-temoron.

31(22-32) Ka bangsa se lahir jang budhiyan bakal ekabarragiya ja’ PANGERAN la masalamet ommadda.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Mazmur 22 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran