Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 21 >> 

1Kaula pas nengale langnge’ se anyar ban bume se anyar. Langnge’ se kapeng settong ban bume se kapeng settong, sarta tase’ padha mosna.

2Kaula pas nengale kottha socce ka’issa’, enggi paneka Yerusalim se anyar, toron dhari sowarga dhari Allah. Kottha ganeka ampon esadhiya’agi akadi pangantan bine’ se edandane kaangguy epatemmowa sareng pangantan lake’.

3Kaula pas ngedhing sowara se kaja dhari tahta gella’, "Sateya kalenggiyanna Allah apolong ban manossa! Salerana bakal apolonga ban manossa, dineng manossa bakal daddiya ommadda. Allah dibi’ bakal apolonga ban manossa jareya ban daddiya Allahna reng-oreng jareya.

4Allah bakal ngosaba aeng matana reng-oreng jareya. Bakal tadha’a pate pole; kasossa’an, tangesan otaba sake’ ta’ kera badha pole. Sabarang se laju la mosna."

5Salerana se alenggi e tahta ka’issa’ laju adhabu, "Sateya bi’ Sengko’ sabarang epaanyar kabbi!" Salerana adhabu keya ka kaula, "Toles reya, sabab ca’-oca’ reya bendher ban ekenneng parcaja."

6Salerana pas adhabu, "La mare! Sengko’ se dha’-adha’ ban se dhi-budhi; Sengko’ Pangeran dhari awwal sampe’ aher. Saneyap oreng se pelka’ bi’ Sengko’ eberri’ana ngenom ma-coma dhari somberra aeng se madhateng odhi’.

7Reng-oreng se mennang bakal narema’a jareya kabbi dhari Sengko’. Sengko’ bakal daddiya Allahna ban oreng jareya bakal daddiya Tang ana’.

8Tape oreng roce ban tako’an, tokang kiyanat, oreng bejjat, tokang mate’e oreng, se dujan alako ma’seyat, oreng se ngangguy mo-elmo gaib, se nyemba brahala, ban sakabbiyanna oreng se dujan lecegan, ebuwanga ka tase’ apoy ban balirang se rabbang, iya areya pate se kadhukaleyanna."

9Settong e antarana malaekat se kapetto se ampon ngastane kor-bukor se aesse balai papetto’ se dhi-budhi ka’issa’ nyander ka kaula, laju adhabu, "Mara, bi’ sengko’ ba’na eduduwana Pangantan, iya areya rajina Cacempe."

10Bi’ Errohna Allah se ngobasae kaula sarta bi’ malaekat ganeka kaula ebakta ka konco’na gunong se ce’ tenggina. Kaula eduduwi kottha Yerusalim, kottha se socce ka’issa’, toron dhari sowarga, dhari Allah,

11e dhalem tera’na ban kaagunganna Allah. Kottha ganeka arap-galirap akadi mamatan, akadi bato bidhuri pandhan se benneng akadi kristal.

12Geddhung e sabingkerra tenggi raja, labang sakethengnga dhubellas meggi’ ban ejaga malaekat dhubellas. E bang-labang sakethengnga badha tolesanna ma-nyamana suku bangsa Isra’il se dhubellas.

13E geddhung ganeka badha labang sakethengnga se addhep ka dhaja ban ka lao’, ka bara’ ban ka temor: e bagiyan temor badha tatello’, e bagiyan lao’ tatello’, e bagiyan dhaja tatello’ ban e bagiyan bara’ tatello’.

14Pagar geddhungnga kottha ganeka epaddek e attas bato dhasar dhubellas meggi’. E to-bato dhasar ganeka badha tolesanna ma-nyamana rasulla Cacempe se dhubellas ka’issa’.

15Malaekat se abu-dhabu ka kaula ka’issa’ ngastane tongket kor-okor dhari emmas, epangokora kottha ganeka, bang-labang sakethengnga ban gar-pagar geddhungnga.

16Kottha ganeka masagi empa’ — lanjangnga padha sareng lebarra. Malaekat ganeka laju ngokor kottha ganeka bi’ tongket kor-okorra; lanjangnga epanggi dhu ebu pa’ ratos kilometer, lebarra ban tenggina padha akadi lanjangnga.

17E bakto malaekat ganeka ngokor geddhungnga, epanggi tenggina sabidak meter. Okoran se eangguy malaekat ganeka padha ban okoran se eangguy manossa.

18Pagar geddhung ganeka ebadhi dhari bato bidhuri pandhan, dineng kotthana dibi’ dhari emmas morne, benneng akadi kaca.

19To-bato dhasarra kottha ganeka erengga bi’ samacemma mamatan. Bato dhasar se nomer settong ebadhi dhari bato bidhuri pandhan, se nomer dhuwa’ dhari mamatan bungo, se nomer tello’ dhari bato yakut, se nomer empa’ dhari jamerrut,

20se nomer lema’ dhari bato bidhuri sepah, se nomer ennem dhari bato dalima, se nomer petto’ dhari bato ratna campaka, se nomer ballu’ dhari bato pirus, se nomer sanga’ dhari bato topas, se nomer sapolo dhari bato krisopras, se nomer sabellas dhari bato lazuwardi, se nomer dhubellas dhari bato kacobung.

21Labang sakethengnga se dhubellas egabay dhari motteyara dhubellas meggi’, sabban labang ekagabay dhari settong motteyara. Jalan e kottha ganeka dhari emmas morne, benneng akadi kaca se ngarennyap.

22Kaula ta’ nengale Padalemman Socce e dhalem kottha ganeka, sabab Padalemman Soccena Pangeran dibi’, Allah Se Mahakobasa, ban Cacempe ka’issa’.

23Kottha ganeka ta’ parlo esonare are otaba bulan, sabab ampon esonare kaagunganna Allah, ban Cacempe ganeka ampon daddi damarra.

24Sa-bangsa e dunnya bakal ajalana e dhalem sonarra, ban to-rato bakal abakta’a artaepon ka kottha ganeka.

25Bang-labang sakethengnga kottha ganeka bakal abukka’a saare benteng, bakal ta’ etotoba, sabab tadha’ malem e ka’issa’.

26Kamolja’an ban kasogiyanna sa-bangsa bakal egiba’a ka kottha ganeka.

27Nangeng reng-oreng se ngalakone pa-ponapa se majitjit, otabana oreng se lecegan — pandha’na ponapa saos se najjis, ta’ kera maso’ ka dhalem kottha ganeka. Se maso’a ka kottha ganeka namong reng-oreng se nyamana etoles e dhalem Ketabba Oreng Odhi’, ketabba Cacempe ka’issa’.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Wahyu 21):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Wahyu 21 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran