Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Yesaya 26 >> 

1E bakto jareya oreng bakal anyanyeya kantha reya e tana Yehuda: "Koko onggu tang kottha reya; Allah dibi’ se maddek bintengnga, e dhinna’ sengko’ ban ba’na padha salamet.

2Mara bukka’ bang-labang sakethengnga, soro maso’ sa-bangsa se esto jareya, bangsa se ngalakone kasokanna Allahna.

3GUSTE, Junandalem apareng kataremtemman sareng odhi’ se nyaman ka oreng se koko atena, se parcaja sareng passra ka Junandalem.

4Paparcaja ka PANGERAN salanjangnga, sabab Guste Allah ngaobi sengko’ ban ba’na.

5Pangeran ngapessagi oreng se angga’; kotthana se ngangguy binteng epaancor sarta eparata ban tana.

6Reng-oreng se mesken ban nyangsara bakal nyek-ngenyegga cor-ancoranna jareya."

7Oreng jujur ajalan e lorong se loros, sabab Junandalem, GUSTE, se ababat jalanna.

8Abdidalem padha atoro’ ka kapotosannepon Junandalem, GUSTE, sareng passra ka Junandalem; namong Junandalem se earep sareng se epoji abdidalem sadajana.

9E baja malem sokma abdidalem ce’ kerrongnga ka Junandalem, e baja laggu rep-ngarep Junandalem. Manabi Junandalem ahakime bume pagi’, manossa e dunnya bakal onenga ponapa se lerres.

10Sanare oreng jahat sareng Junandalem ekabecce’e gi’ paggun ta’ kera oneng ponapa se lerres. Sanare e nagara hokom sakale oreng jahat gapaneka gi’ paggun alako juba’, sareng ta’ poron ngakone kobasaepon Junandalem.

11GUSTE, Junandalem ampon asadhiya se ngokoma mosoepon, namong reng-oreng gapaneka padha ta’ oneng. Diggal reng-oreng gapaneka me’ padha malo sadaja, nengale kataresna’annepon Junandalem ka ommadda. Diggal reng-oreng gapaneka me’ olle obus tadha’ karena lantaran okoman se esadhiya’agi sareng Junandalem.

12GUSTE, Junandalem aparenga odhi’ se nyaman ka abdidalem sadaja; sadaja se elakone abdidalem sadaja, elampa’agi Junandalem kaangguy abdidalem sadaja.

13Abdidalem sadaja oneng ekobasae sareng ra-lora laenna, GUSTE, namong coma Junandalem se eakone abdidalem sadaja, Junandalem GUSTE Allah, Pangeran kaula.

14Samangken reng-oreng gapaneka ampon padha mate, ta’ kera bisa odhi’ pole, sokmana ta’ kera jaga pole. Sabab reng-oreng gapaneka sareng Junandalem ampon padha epatompes sareng epaelang dhari engeddanna oreng.

15GUSTE, abdidalem sadaja, ommattepon Junandalem ka’dhinto, sareng Junandalem epabannya’ kantos akel-tekel bannya’na, baba kakobasa’an abdidalem sadaja sareng Junandalem epalebar; daddi Junandalem laju eagungngagi.

16Junandalem ngokom abdidalem sadaja; e dhalem karekongan abdidalem sadaja abalik ka Junandalem, sareng adu’a ka Junandalem, GUSTE.

17Akadi babine’ se rembi’a, ale’-pale’ sareng acerreng kasake’en, sapaneka jugan abdidalem sadaja e ajunannepon Junandalem, GUSTE.

18Abdidalem sadaja ngandhung, ale’-pale’ kasake’en, namong ta’ rembi’ pa-ponapa; ta’ madhateng kasalameddan ka dunnya, jugan ta’ nambai pandhudhu’na.

19Ommattepon Junandalem se mate badhi odhi’a pole, yit-mayyidda badhi jaga’a pole. Oreng se ampon ekobur e dhalem tana bakal jaga’a sareng rak-soragana. Akadi ebbun se macengngar bume Junandalem maodhi’ ommadda se ampon abit mate.

20Mara ba’na maso’ ka bengkona, tang bangsa, pas totop labangnga. Ngetek sabatara, sampe’ dukana Pangeran la terep.

21PANGERAN bakal torona dhari kalenggiyanna e sowarga, ngokoma essena bume polana dusana. Oreng se mate’e oreng laen kalaban tek-ngetek bakal ebukka’a roseyana. Tana ta’ notobi pole reng-oreng se epate’e oreng.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yesaya 26 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel