Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Yesaya 63 >> 

1Panjaga: "Sapa se rabu dhari Bozra e Edom rowa, ya? rasoganna mera, angguyya ce’ bagussa; palomampana gaga’ parjuga." PANGERAN: "Sengko’ Pangeran se bisa masalamet ban dhateng ngeba kabar kamennangan." Panjaga:

2"Aponapa rasoganna Junandalem me’ ce’ merana, akadi kalambina tokang perressa anggur?" PANGERAN:

3"Sengko’ kadibi’an maso’ ka kennengnganna pamerressanna anggur, e antarana Tang ommat tadha’ se nolonge Sengko’. Sa-bangsa bi’ Sengko’ enyek-enyek polana Sengko’ peggel, akantha se nyek-ngenyek buwana anggur. Dharana reng-oreng jareya nanca’ sampe’ Tang kalambi bacca, sampe’ Tang angguy gedda’ kabbi.

4Sengko’ andhi’ sajja e settong are madhatengnga babales, ban e settong bakto mabebasa Tang ommat.

5Sengko’ nyare partolongan, tape ta’ nemmo, Sengko’ heran polana tadha’ se abanto. Saellana jareya Tang kakowadan dibi’ se nolong Sengko’, peggella Tang ate se abanto Sengko’.

6E bakto Sengko’ peggel ta’ ekenneng ampet, sa-bangsa bi’ Sengko’ enyek-enyek; Sengko’ mate’e reng-oreng jareya, dharana etotta’ ka tana."

7Sengko’ aberta’agiya kataresna’anna PANGERAN ban ngagungngagiya Salerana lantaran pa-apa se elampa’agi Salerana. Salerana aberkadi ommadda tadha’ batessa, sabab Salerana bellas ase ban kataresna’anna tadha’ pegga’na.

8PANGERAN adhabu, "Onggu, reng-oreng jareya Tang ommat, na’-ana’ se ta’ maastaba." Daddi Salerana Panyalamet reng-oreng jareya,

9Salerana dibi’ katebanan kasossa’anna reng-oreng jareya. PANGERAN ta’ makerem otosan otaba duta; Salerana dibi’ se mabebas reng-oreng jareya lantaran kataresna’an ban bellas asena. Salerana terros meyara reng-oreng jareya molae dhari lamba’na.

10Tape ommat jareya aberonta’ ban masossa panggaliyanna PANGERAN. Daddi PANGERAN pas abalik daddi mosona, aperrang ngadhebbi reng-oreng jareya.

11Saellana jareya reng-oreng buru pas enga’ ka jaman lamba’na, jamanna Mosa, abdina Pangeran. Reng-oreng jareya atanya, "Kemma PANGERAN se nonton para pamimpinna ommadda lebat e tase’? Kemma PANGERAN se marengngagi kobasana ka reng-oreng jareya?

12Kemma PANGERAN se asarengnge Mosa kalaban astana se kowat parjuga? ban nyeba’ aeng e adha’na reng-oreng jareya sopaja asmana kasohor salanjangnga?

13Kemma PANGERAN se nonton reng-oreng jareya ajalan lebat e aeng se dhalem? Reng-oreng jareya akantha jaran se lebat e ra-ara ta’ tao tatandhung otaba tapakpak."

14PANGERAN abakta reng-oreng jareya ka paambuwan, akantha ebin se agiring epangakana rebba e teggal. Kantha jareya Salerana nonton ommadda sopaja asmana emolja’agiya.

15Adhu GUSTE, ngereng oladi dhari sowarga, dhari kalenggiyannepon Junandalem se socce sareng molja. Ka’dhimma kataresna’an sareng kaparjuga’annepon Junandalem? Ka’dhimma karahiman sareng bellas ase’epon Junandalem? Ja’ pajau gapaneka dhari abdidalem sadaja.

16Junandalem gu ta’ Ramana abdidalem sadaja? Ibrahim sareng Yakub ta’ oneng ka abdidalem sadaja. Namong Junandalem, GUSTE, Rama abdidalem sadaja, Panyalamedda abdidalem sadaja ngabidi jaman lamba’.

17Adhu GUSTE, aponapa abdidalem sadaja me’ epanneng posang ta’ manggi jalan? Aponapa abdidalem sadaja me’ epacengkal kantos padha ta’ tako’ ka Junandalem? Ngereng abali, bit abdiepon Junandalem sadajana, bit ommattepon Junandalem, se daddi kaagungannepon Junandalem salanjangnga.

18Aponapa sareng Junandalem me’ epanneng moso nyek-ngenyek Padalemmannepon Junandalem, sareng reng-oreng macemmer gumo’epon Junandalem se socce?

19Sareng Junandalem abdidalem sadaja epakadi ka’dhinto, akadi Junandalem se ta’ oneng ngobasane abdidalem sadaja, akadi abdidalem sadaja ta’ oneng daddi ommattepon Junandalem.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yesaya 63 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran