Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Korintus 3 >> 

Léwang Tau

1Asé-ka’én, du hitu aku toé ngancéng tombo agu méuk cama ného agu ata tiba widang nggeluk, maik hanang agu manusia paéng de lino, ata toé di bisa’y oné hi Kristus.

2Hang habel de anak koé dé situt téi daku agu méu danong, toé hang cirang, ai toé di ngancéng maman le méu hang cirang. Te ho’on kolé toé kin ngancéng hang le méu.

3Ai méu ngai manusia paéng de lino kis. Émé oné bahi-réha méu manga kin beti-nai agu léwang tau, toé weli gauk hitu pandé toto te méu manusia paéng de lino agu mosé lorong ngoéng disét toé imbi?

4Émé taé dihat cengata, “Aku oné-mai diding di Paulus,” agu taé data iwod, “Aku oné-mai diding di Apolos,” toé weli léwang tau hitu pandé si’ang te méu manusia paéng de linom?

5Jari, céing néng hi Apolos? Céing néng hi Paulus hitu? Isé ata keturu laing wiga méu ciri imbim, néténg gori lorong widang de Mori Keraéng.

6Aku te weri, hi Apolos latang te worangn, maik Mori Keraéng ata pandé todod.

7Landing hitu ata mésén, toé hiat werin ko hiat worangn, maik Mori Keraéng hitut pandé todod.

8Ata weri ko ata worang cama mtaungs; agu néténg weki te tiba lahén lorong agu gori de weki-run.

9Ai ami haé-reba oné ca gori latang te Mori Keraéng, méu cama ného uma lokang agu cama ného mbaru de Mori Keraéng.

Ligéng Agu Mbaru

10Lorong agu tabing de Mori Keraéng ata widang oné aku, aku ného cengata ata pecing pandé mbaru ata poli na’a ligéngn, agu ata bana pandé mbaru bétan. Maik néténg ata paka lélo, co’o hia te pandé mbaru bétan.

11Ai toé manga cengatan ata ngancéng na’a ligéng bana oné-mai ligéng ata poli mangan, ngong hi Yésus Kristus.

12Manga ata hesé ného mbaru bétan ligéng ho’o, ali emas, pérak, watu hiot wegit, haju, remang dango ko roas woja.

13Cemoln tai sanggéd gori néténg weki te itas, ai du leso de Mori Keraéng kudut pandé ita taungs. Oné leso hitu kudut si’angn le api, agu co’oy gori néténg ata kudut damang le api hituy.

14Émé gori hitut pandé dihat cengata ta’ong oné-mai apin, hia te tiba lahén.

15Émé gori diha muntungy, hia te hena le woréngy; weki run hia te selamak, maik ného ata céla oné-mai apin.

16Toé baé le méu ko, te méu hitu mbaru de Mori Keraéngm agu Nai Nggeluk de Mori Keraéng ka’éng oné méuy?

17Émé manga ata hiot pandé ampus mbaru de Mori Keraéng, Mori Keraéng kolé te pandé ampus hia. Ai nggelukn mbaru de Mori Keraéng, agu mbaru de Mori Keraéng hitu ngong sanggés taung méu.

18Néka manga ata pandé nggopét weki run. Émé manga oné-mai méu ata rékéng weki run manga nggalasn lorong ngoéng de lino ho’o, kong demeng hia ciri bodokn kudut manga nggalasn.

19Ai nggalas de lino ho’o, bodok latang te Mori Keraéng. Ai manga poli tulisn, “Mori Keraéng deko ata manga nggalasn ali cedekn.”

20Agu iwon kolé, “Mori Keraéng pecing tu’ung nuk data nggalas; cetu’ungn sanggéd taung nggalas situ oké bod.”

21Landing hitu néka manga ata bombong rak landing le lut cengata-cengata, ai sanggéd cao-ca poli téing oné méud:

22koném po hi Paulus, hi Apolos, ko hi Pétrus, nenggitu kolé lino, mosé ko mata, koném te ho’on ko latang te nggere-olon. Sanggéd taung situ de haus morid,

23maik méu hitu paéng di Kristusm agu hi Kristus hitu paéng de Mori Keraéngy.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Korintus 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran