Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Tesalonika 2 >> 

Keturu Di Paulus Oné Tésalonika

1Asé-ka’én, pecing le weki rus méu, toé oké-bon mai dami oné bahi-réha méu.

2Maik ného hitut baé de méu, be-olon mai dami kamping méu oné Tésalonika, ami poli hena le wahéng agu lengga latagm oné Filipi. Maik ali campé de Mori Keraéng dité, ami rani-naigm latang te wéro Keréba Di’a oné méu ali mping kéta gorigm.

3Ai toing dami, toé le wangka oné-mai pandé wéléng ko oné-mai get da’at, toé kolé le nggopé-nggapét.

4Mori Keraéng poli rékéng ami patun te wéro Keréba Di’a, wiga curup dami toé kudut cembes-nai de manusia, maik kudut pandé cembes-nai de Mori Keraéng hitut damang nai dité.

5Ai ného hitut baé de méu, ami toé dé’it manga curup te pandé wusak tuka, agu toé manga oné nai dami nuk gomeng – Mori Keraéng ata saka-sin.

6Ami kolé toé manga kawé naring de manusiagm, oné-mai méu ko oné-mai ata bana, koném po ami ngancéng curup pandé wusak tuka agu nuk gomeng oné naigm, ai ami rasul di Kristus.

7Maik ami joél kigm oné bahi-réha méu, cama ného cengata endé aréng agu tinu anakn.

8Landing le momang mésé dami, ami ngancéng téing méu toé hanang ngoéng te wéro Keréba Di’a de Mori Keraéng agu méu, maik mosé de rug ami kolé. Ai mésén momang dami latang te méu.

9Asé-ka’én, nuk kin le méu rébok agu kamer dami. Gori dami wié-leson, te wéro Keréba Di’a de Mori Keraéng oné méu, boto manga mendo latang te méu ko céing-céing kaut.

10Méu dé saka-si, nggitu kolé Mori Keraéng, te mosé dami nggelukn, agil agu toé manga celagm oné bahi-réha méut imbi.

11Pecing le méu ami ho’o, cama ného ema latang te sanggéd anakn, poli toing agu pandé mberes nai oné néténg-néténg méu.

12Tegi tu’ung lami, kudut mosé de méu lorong ngoéng de Mori Keraéng ata bénta méu nggere-oné osangN agu mengit Diha.

Cembes Nai Landing Ata Imbi

13Ami toé manga beténg te wali di’a oné Mori Keraéng, ai méu poli tiba reweng Diham, hitut keréba dami. Keréba dami hitu, toé ali curup de manusia, maik ali reweng de Mori Keraéng hitut manga oné nai de méu ata imbi Hia.

14Ai méu, asé-ka’én, poli lut toming data imbi Mori Keraéng oné tana Yudéa kamping hi Kristus Yésus. Méu kolé poli ta’ong susa oné-mai haé-reba ca wa’us, cama ného ta’ong susa ata poli ta’ong disé oné-mai ata Yahudi.

15Ngot ata Yahudi situ poli mbelé Mori Yésus agu sanggéd nabi agu poli wahéng amid. Apa ata henan oné Mori Keraéng toé manga pingan lisé, agu sanggén ata kodo taungs lisé.

16Isé pangga ami te ba keréba reweng de Mori Keraéng oné wa’u bana latang te tiba selamak. Nggitu dé isé, ruda kétas cuku nungad te pandé ndékok dengkir rapaks dod. Te ho’on rabo mésé de Mori Keraéng poli hena isén.

17Maik asé-ka’én, ami ata ka’éng bécang dokong oné-mai méu, tadang lélo le mata, maik ruis oné nai. Mésén tu’ung kéta kembung dami, ngoéng te cumang dungka agu méu.

18Bo kéta getg ami dondé kudut mai cumang méu, maik jing da’at poli pangga amid.

19Du mai di Yésus, Mori dité, céing di ata bengkes laing ko ata naka laing lami ko songkok angos dami, émé toé méu?

20Tu’ung kéta, méu dé mengit agu naka dami.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Tesalonika 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran